این حلقه ساخته شده از یک الماس و به شکل قلب و قیمت آن 160000 یورو است.


1 –Angelina Jolie
طراحی و ساخت این حلقه حدود یک سال به طول انجامید. قیمت این حلقه 250000 دلار است.




2 – Anne Hathaway

قیمت این حلقه 150000 دلار است .




3 – Beyonce

این حلقه از الماس و زمرد ساخته شده و قیمت آن 5 میلیون دلار است .




4 – Blake Liveley

این حلقه از یک قطعه الماس صورتی رنگ بیضی شکل ساخته و قیمت آن 5 میلیون دلار است.




5 – Katerhione Zeta Jones

این حلقه از 10 قیراط سنگهای قیمتی ساخته شده وقیمت آن 1 میلیون دلار است.




6 – Princess Charlene Wittstock

این حلقه از طلای خاکستری و سنگ های قیمتی ساخته شده و قیمت آن 100000 دلار است.




7 – Cherly Cole

این حلقه ساخته شده از یک الماس و به شکل قلب و قیمت آن 160000 یورو است.




8 – Halle Berry

در ساخت و طراحی این حلقه زمرد، الماس و طلای زرد استفاده شده است.




9 – Heidi Klum

این حلقه ساخته شده از 10 قیراط الماس زرد رنگ است.




10 – Jennifer Aniston

این حلقه ساخته شده از الماسی حدود 8 قیراط است.




11 – Jessica Alba

این حلقه ساخته شده از 5 قیراط الماس و قیمت آن 100000 دلار است.




12 – Jessica Biel

این حلقه ساخته شده از 6 قیراط الماس و پلاتین سیاه و قیمت آن 130000 دلار است.




13 – Jessica simpson

این حلقه ساخته شده از یک سنگ قیمتی قرمز رنگ و دو نگین الماس بوده و قیمت آن 100000 دلار است.




14 – Kate Hudson

این حلقه ساخته شده از 9 قیراط الماس و زمرد بوده و قیمت آن 200000 دلار است.




15 – Katie Holmes

این حلقه از 5 قیراط الماس سفید ساخته شده است.




16 – Kim Kardashian

این حلقه از 20 قیراط الماس و زمردهای برش داده شده ای که در دو طرف است، ساخته شده و قیمت آن 2000000 دلار است.




17 – Megan Fox

این حلقه از پلاتین و سه قیراط الماس ساخته شده و قیمت آن 80000 دلار است.




18 – Mena Suvari

این حلقه از 8 قیراط الماس ساخته شده است.




19 – Victoria Bekham

این حلقه از سه قیراط الماس، یاقوت کبود و زمرد ساخته شده است.






بازنشر:takbook.com