به تازگی یک کشاورز 52 ساله در داخل مرغداری خود یک تخم مرغ بسیار کوچک را پیدا کرده است که به نظر می رسد به عنوان کوچکترین تخم مرغ دنیا انتخاب شود.
این کشاورز انگلیسی بعد از پیدا شدن تخم مرغ سریعا آن را بر روی اینترنت منتشر کرده است و البته بسیاری به او گفتند تا برای کتاب رکوردهای گینس اقدام کند.
او می گوید این تخم مرغ تنها به اندازه یکی سکه بسیار کوچک است ولی پوستی بسیار سفت و همچنین محکم به مانند تخم مرغ های عادی دارد.
کوچکترین تخم مرغی که هم اکنون در کتاب گینس به ثبت رسیده است 7.3 گرم وزن دارد ولی این تخم مرغ که به تازگی پیدا شده است تنها 5 گرم وزن با 2 سانتی متر عرض و 2.5 سانتی متر طول است.