16نکته راجع به زیبایی لباس عروس

نکاتی زیبایی شناسانه راجع به لباس عروس
۱. در مزون به شما ژورنال هایی نشان می دهند تا از بین مدل های مختلف موجود در آنها لباسی را انتخاب کنید تا مانند آن را برایتان بدوزند ولی مجبور نیستید دقیقا یک لباس را انتخاب کنید، می توانید مدل دامن را از یک لباس و مدل بالاتنه را از لباس دیگر و حتی مدل کار و سنگ دوزی را از جای دیگری بردارید. اگر از مدل های ژورنال ها خوشتان نیامد، جستجو در اینترنت هم به شما کمک می کند. می توانید عکس لباس موردنظر را پرینت بگیرید و به خیاط نشان دهید تا عین همان را برایتان بدوزد.
۲. برای تهیه لباس عروس، حداقل باید یک ماه تا یک ماه و نیم قبل از تاریخ مراسم اقدام کرد تا سر فرصت لباس آماده شود و خیاط وقت کافی داشته باشد ولی خیلی از عروس خانم ها به دلیل دوندگی های نزدیک مراسم و حتی استرس طی این مدت لاغر می شوند و وقتی برای پرو می روند، اندازه هایشان تغییر کرده است ولی راه حلی برای این مشکل وجود دارد؛ خیاط های لباس عروس به جای زیپ، پشت لباس را با بند به هم وصل می کنند که به صورت ضربدری بسته می شود، این کار هم نمای زیبایی به پشت لباس می دهد و هم باعث می شود بتوان اندازه آن را به دلخواه تا حدی تغییر داد تا بالاتنه درست قالب اندام عروس باشد.
۳. خیاط برای اینکه بتواند شما را در انتخاب لباسی مناسب تر راهنمایی کند، باید در مورد اندام داماد و تفاوت قد شما با او بداند مثلا اگر با همسرتان هم قد هستید، با توجه به اینکه آرایش موها یا پاشنه کفش به هر حال کمی به قدتان اضافه می کند، به شما لباسی که خیلی کشیده نشانتان بدهد، پیشنهاد نمی دهد تا بلندتر از داماد به نظر نرسید.
۴. اگر شانه های پهنی دارید، بهتر است لباستان بندی باریک و عمودی که روی شانه یا سرشانه قرار می گیرد، داشته باشد تا خطای دید ایجاد کند و پهنی شانه ها را نشان ندهد.
۵. اگر درشت اندام یا چاق هستید یا حتی لاغرید و همسرتان هم لاغراندام است، ژفون های بزرگ زیر لباس نپوشید و از خیاط بخواهید ژفونی با اندازه متوسط یا حتی کوچک برایتان آماده کند.
۶. د ر خیلی از لباس عروس های جد ید د ر ناحیه زیر سینه تا شکم برای پوشاند ن پهلو و شکم و حتی ایجاد زیبایی د راپه هایی کار می شود . اگر کمی چاق یا د رشت باشید ، این د راپه ها باید کج و مایل باشند تا شما را چاق تر نشان ند هند و منظره زیباتری ایجاد کنند .
۷. لباس های عروس فنرکشی می شوند تا هم زیباتر روی تن قرار بگیرند و هم اگر احتمالا چاقی شکم یا پهلو وجود د ارد ، خود را نشان ند هد . د ر این صورت اصلا نیازی به گن پوشید ن نیست و خود لباس حکم گن را هم د ارد .
۸. اگر اند ام تحتانی د رشتی د ارید ، هرگز لباس های عروس مد ل ماهی را که تا روی ران کاملا کیپ و جذب هستند ، انتخاب نکنید .
۹. اگر د رشت یا کمی چاق هستید ، هر چه د امن لباستان ساد ه تر و بد ون چین و کار باشد ، برایتان مناسب تر است ولی اگر لاغرید د امن های مد ل د ار هم برایتان برازند ه خواهد بود .
۱۰. برای هر چه شکیل تر شد ن، روی بیشتر لباس عروس ها گیپورد وزی یا سنگ کار می شود . معمولا برای کمتر شد ن هزینه لباس، خیاط ها به جای استفاد ه از پارچه گیپور از حاشیه های آن استفاد ه می کنند و پارچه را با چسب به لباس می چسبانند و حتی سنگ ها هم با چسب های حرارتی روی گیپور قرار می گیرند . اگر قرار است لباس را کرایه کنید ، می توانید مطمئن باشید در یک شب سنگ ها کند ه نمی شوند و اتفاقی نمی افتد ولی اگر قصد د ارید لباس را بخرید ، حتما مجبور خواهید بود بعد از مراسم آن را به اتوشویی بد هید که د ر این صورت احتمالا د ر اولین تماس با آب، بیشتر سنگ ها و حتی گیپور کند ه می شود و لباس نازیبا خواهد شد ، بنابراین از خیاط بخواهید آنها را با نخ نامرئی به لباس بد وزد ، حتی اگر مجبور باشید هزینه بیشتری بپرد ازید ، به اینکه لباستان بعد از شستشو همچنان زیبا بماند ، می ارزد . یاد تان باشد از خیاط بخواهید برای انتخاب گیپور از خود تان نظر بخواهد .
۱۱. اگر لاغر اند ام و کشید ه هستید ، هم تور بلند برایتان مناسب است و هم تورهای طبقه طبقه کوتاه که تا روی کمر می رسند ولی اگر اند ام د رشتی د ارید ، تورهای کوتاه د رشت تر نشانتان می د هد و تور بلند برایتان مناسب تر است مخصوصا تور بلند ساد ه ولی بهتر است قبل از سفارش آن حتما با آرایشگرتان مشورت کنید .
۱۲. لباس های عروس د نباله د ار هر عروسی را با هر اند امی کشید ه تر نشان می د هد و د نباله جلوه زیاد ی به لباس می د هد . مخصوصا اگر روی د نباله حاشیه ای سنگ د وزی شد ه باشد ، تلالوی زیباتری خواهد د اشت.
۱۳. اگر پارچه لباستان براق نباشد و روی آنها حریر باشد ، زیباتر خواهد بود و شما را لاغرتر نشان خواهد د اد .
۱۴. اگر اند ام متناسبی د ارید ، تقریبا هر مد ل لباس عروسی برایتان مناسب است ولی اگر بالاتنه پری د ارید یا مایل هستید لاغراند ام تر و کشید ه تر به نظر برسید ، لباس هایی که بالاتنه بلند ی د ارند ، اند امتان را زیباتر جلوه می د هند .
۱۵. حد اقل ۲ بار برای پرو لباس باید به مزون بروید ، عروسی شما یک شب است و حتما د لتان می خواهد د ر آن شب بد رخشید ، بنابراین رود ربایستی را با خیاط کنار بگذارید و اولا اجازه ند هید نظرش را برای راحت شد ن کارش به شما تحمیل کند و دوما اگر عیب و ایراد ی د ر لباس می بینید با قاطعیت بخواهید آن را اصلاح کند و تحت تاثیر رفتار و نشان د اد ن د لخوری اش قرار نگیرید .
حتی می توانید قبل از سفارش لباس و بستن قرارد اد ، د ر این مورد با صاحب مزون صحبت کنید و بگویید اگر اشکالی د ر لباس د ید ید ، باید اصلاح شود . کمی قاطعیت بهتر از این است که لباستان را د ر بهترین شب زند گی تان با آزرد گی بپوشید یا هر وقت عکس هایتان را نگاه می کنید ، د لگیر باشید .
۱۶. وقتی لباس عروستان را سفارش می د هید ، به فکر شنل هم که د ر خیابان می پوشید باشید و ترجیحا آن را بلند تر انتخاب کنید تا کوتاه به نظر نرسید . یک سنگ د وزی ظریف روی لبه کلاه شنل نیز به زیبایی آن می افزاید . اگر هوا سرد است، می توانید یک کت از جنس لباس عروس هم سفارش د هید تا وقتی برای عکاسی د ر فضای بیرون حضور د ارید ، سرما آزارتان ند هد .روزنامه سلامت

بازنشر:takbook.com