برای تنظیمات اینترنت همراه اول به این شکل عمل میکنیم:

1-به "Settings" برويد و آن انتخاب کنید و "Wireless & networks".
2-به "Mobile networks" برويد و آن انتخاب کنید و "Access Point Names".
3-دکمه "Menu" را فشاردهید و "New APN" را فشار دهید
4-به "Name" برويد و آن انتخاب کنید و MCCI Internet را فشار دهید.
5-"OK"را فشار دهید.
6-به "APN" برويد و آن انتخاب کنید و mcinet را فشار دهید.
7-"OK"را فشار دهید.
8-"Port" برويد و آن انتخاب کنید و 8080 را فشار دهید.
9-"OK"را فشار دهید.
10-به "Username" برويد و آن انتخاب کنید و (Leave field blank) را فشار دهید.
11-"OK"را فشار دهید.
12-به "Password" برويد و آن انتخاب کنید و (Leave field blank) را فشار دهید.
13-OK"را فشار دهید.
14-دکمه "Menu" را فشاردهید و "Save" را فشار دهید
15-به پروفایل جدید برويد و آن را انتخاب کنید.
16-جهت بازگشتن به صفحه اصلی دکمه "Home" را فشاردهید.

برای تنظیمات MMS همراه اول به این شکل عمل میکنیم:

1-وارد منوي اصلی شوید.
2-به "Settings" برويد و آن انتخاب کنید و "Wireless & networks".
3-به "Mobile networks" برويد و آن انتخاب کنید و "Access Point Names".
4-دکمه "Menu" را فشاردهید و "New APN" را فشار دهید
5-به "Name" برويد و آن انتخاب کنید و MCCI MMS را فشار دهید.
6-"OK"را فشار دهید.
7-به "APN" برويد و آن انتخاب کنید و mcinet را فشار دهید.
8-"OK"را فشار دهید.
9-به "MMSC" برويد و آن انتخاب کنید و
کد:

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

را فشار دهید.
10-"OK"را فشار دهید.
11-به "MMS proxy" برويد و آن انتخاب کنید و 192.168.194.073 را فشار دهید.
12-"OK"را فشار دهید.
13-به "MMS port" برويد و آن انتخاب کنید و 8080 را فشار دهید.
14-"OK"را فشار دهید.
15-به "Username" برويد و آن انتخاب کنید و (Leave field blank) را فشار دهید.
16-"OK"را فشار دهید.
17-به "Password" برويد و آن انتخاب کنید و (Leave field blank) را فشار دهید.
18-"OK"را فشار دهید.
19-به "APN type" برويد و آن انتخاب کنید و "mms" را فشار دهید.
20-دکمه "Menu" را فشاردهید و "Save" را فشار دهید
21-جهت بازگشتن به صفحه اصلی دکمه "Home" را فشاردهید.

برای تنظیمات اینترنت ایرانسل به این شکل عمل میکنیم:


1-به "Settings" برويد و آن انتخاب کنید و "Wireless & networks".
2-به "Mobile networks" برويد و آن انتخاب کنید و "Access Point Names".
3-دکمه "Menu" را فشاردهید و "New APN" را فشار دهید
4-به "Name" برويد و آن انتخاب کنید و Irancell-GPRS را فشار دهید.
5-"OK"را فشار دهید.
6-به "APN" برويد و آن انتخاب کنید و mtnirancell را فشار دهید.
7-"OK"را فشار دهید.
8-دکمه "Menu" را فشاردهید و "Save" را فشار دهید
9-به پروفایل جدید برويد و آن را انتخاب کنید.

برای تنظیمات MMS ایرانسل به این شکل عمل کنید:

1-وارد منوي اصلی شوید.
2-به "Settings" برويد و آن انتخاب کنید و "Wireless & networks".
3-به "Mobile networks" برويد و آن انتخاب کنید و "Access Point Names".
4-دکمه "Menu" را فشاردهید و "New APN" را فشار دهید
5-به "Name" برويد و آن انتخاب کنید و Irancell-MMS را فشار دهید.
6-"OK"را فشار دهید.
7-به "APN" برويد و آن انتخاب کنید و mtnirancell را فشار دهید.
8-"OK"را فشار دهید.
9-به "MMS proxy" برويد و آن انتخاب کنید و 10.131.26.138 را فشار دهید.
10-به MMCS بروید و آن را انتخاب کنید و
کد:

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

فشار دهید.
11-"OK"را فشار دهید.
12-به "MMS port" برويد و آن انتخاب کنید و 8080 را فشار دهید.
13-"OK"را فشار دهید.
14-دکمه "Menu" را فشاردهید و "Save" را فشار دهید
15-جهت بازگشتن به صفحه اصلی دکمه "Home" را فشاردهید.


منبع:سایتandroid.ir