به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید ودر پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت خودتان را محک بزنید.

آبی تیره، شفاف، گل آلود، سبز

۲ـ کدام یک ازاشکال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث

۳ـ فرض کنید درراهرویی راه می روید. دو در می بینید، یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو درنیز باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟
بله، خیر

۴ـ این رنگ هارا ترجیح می دهید چگونه اولویت بندی شوند؟
قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

۵ـ دوست داریداز نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید؟

۶ـ در ذهنتاناسب چه رنگی است؟
قهوه ای، سیاه یا سفید

۷ـ طوفانی درراه است، کدامیک را انتخاب می کنید؟
یک اسب یا یک خانه

. . .
. .
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ ها
:
۱٫آبی تیره: دارای شخصیتی پیچیده.
شفاف: به سادگی قابل درک.
سبز: آسان گیر و بی خیال.
گل آلود: آشفته و سردرگم.

۲٫دایره: سعی می کنید طوری رفتارکنید که خوشایند همه باشد.
مربع: خودرای و خود محور هستید.
مثلث: یک دنده و لجباز. (اندازهاشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

۳٫بله: شما آدم فرصت طلبی هستید.
خیر: آدم فرصت طلبی نیستید.

۴٫این سئوال، اولویت های شما درزندگی را مشخص می کند.
قرمز: شهوت و [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ].
آبی: دوستان و روابط.
سبز: شغل و حرفه.
سیاه: مرگ.
سفید: ازدواج.

۵٫میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.

۶٫قهوه ای: فروتن و خاکی.
سیاه: غیرقابل پیش بینی و سرکشو هیجان انگیز.
سفید: برتر و مغرور و تاثیرگذار.
۷٫این سئوال، اولویت های شما بههنگام مشکلات را تعیین می کند.
اسب: همسر.
خانه: فرزندان.