آیین عشق بازی دنیا عوض شده است
یوسف عوض شده است
زلیخا عوض شده است
سر هم چنان به سجده فرو برده ام ولی
در عشق سالهاست که فتوا عوض شده است
خو کن به ساحلت که نمیرسیم
خو کن که جای ساحل و دریا عوض شده است
آن با وفا کبوتر جلدی که پرکشید
اکنون به خانه آمده اما عوض شده است
حق داشتی مرا نشناسی به هر طریق
من هم چنان همانم دنیا عوض شده ست