سلام لطفا در مورد کاشت؛داشت و برداشت و طریقه آبیاری و هر چه در مورد پیاز مفید است بذارین
با تشکر anit