دیوید بکهام چی بود و چی شد؟
در سن هفت سالگی در مدرسه:


دیوید درسیزده سالگی:


دیوید در پانزده سالگی:

دیوید جوان در اوج موفقیت و شهرت:


پس از ازدواج با ویکتوریا و بدنیا آمدن اولین فرزندش: