رنگ مو بدون مخلوط کردن با اکسیدان


هیچ وقت رنگ مو را بدون مخلوط کردن با اکسیدان استفاده نمی کنند برای اینکه این یک فرمول شیمیایی است و اکسیدان کمک می کند تا در رنگ مو فعل و انفعالات مورد نیار انجام بگیرد و فلسهای مو باز شده و رنگ دانه ها داخل فلس مو شده و در آنجا باقی می مانند. درصورتی نباید رنگ مو با اکسیدان مخلوط شود که سازنده ان رنگ در بروشور آن گفته باشد. این رنگ مو ها موقتی هستند و برای حد اکثر ۶ بار شسته شدن دوام دارند.


نکته : اگر موهایتان با رنگ کردن آسیب دیده، بهتر است از ضعیف ترین اکسیدان که شماره ی 6 است استفاده نمایید.


منبع : سیمرغ
نشر : takbook.com