جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

زندگی پس از واقعه ۱۱ سپتامبر

911

بازدید

یک ماه پس از حمله تروریستی به ایالات متحده که دنیا را در بهت و حیرت فرو برد دیوید دو David doe ، رئیس قسمت رشته های بیمه ای ویژه شرکت با مسئولیت محدود آلـن هــو جـان سن Johnson Ltd, Alwen Hough. واقعه را این چنین تفسیر می کند.
بعضی وقایع تاریخی وجود دارند که تحولی تکان دهنده را در دنیـایی که مـا در آن زنـدگـی و کـار می کنـیم به وجـود می آورند.
بی شک واقعه ۱۱ سپتامبر در زمره این گونه حوادث تاریخی می گنجد.
روبرت کی (Robert Kee) کتاب  بسیار ارزشمندی بــه نام جـــهانی کــه پـــشت ســـر گذارده ایم، در مورد زندگی مردم انگلستان در سال ۱۹۳۹ به رشته تحریر درآورده است. این کتاب تصویر بسیار جالبی از نحوه زندگی آن دوران که به فرجام تلـخ جنـگ جهـانی دوم منـتهی شـد ارائـه می دهد. امید است که بتوانیم با استفاده از تجارب آن دوران و انطباق  آن با شرایط کنونی که بــا آن مــواجــه هـــستیم، از عوامل ناخوشایند مشابه اجتناب ورزیم.
آن چه به هرحال قابل پیش بینی است آن است که در یک دنیای تهدید شونده و خطرناک نیاز به حفاظت در مقابل خطرات احتمالی و به تبع آن نیاز به صنعت بیمه رو به رشد است.
هم چون سایر صنایع مهم ، صنعت بیمه نیز از حملات ۱۱ سپتامبر خسارات فراوانی متحمل شده است که عمدتاً حول دو محور دور می زند. در حالی که صنعت بیمه بدون شک برای اعلام هـرچنـد خـوشبـینانه خسـارت
بیــمه شــدگان تــحت فـشار رسـانـه هـا و
سرمایه گذاران قرار دارد، لیــکن در مقــطع کنونی بسیار زود است که بتوان تخمین نزدیک به واقع را ارائه داد.
عملکرد محتاطانه تر دیگری (که توسط بیمه لویدز (Lloyd’s) انجام گرفته است) عبارت از خــودداری از اظهـار نظــر بــرای مــدت طــولانی تـر می باشــد. یقــیناً تعـداد زیـــادی از بیـــمه گران اتــکایی که از حجم
تخمین های اولیه خسارت‎ها متعجب بودند، با گذشت چند روز از واقعه که میزان خسارت تخمینی به حدود دو برابر افزایش یافت، بهت زده شدند.
با اطمینان می توان گفت که در اثر فرار سرمایه ها پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر صنعت بیمه بیش از ۶۰ میلیون دلار متضرر شده است.
سهام شرکت های بیمه حتی قبل از این واقعه هم به سبب عدم تمایل سرمایه گذاران به این نوع سهام، با رکود مواجه بود. در رابطه با افت تعداد بیمه نامه های صادره و ذخیره گیری در بیــــمه های اتـــومبــیل که ســـبب ایـن رکود شده‎بود، مدیریت و کارکنان بیمه های اتومبیل در لویدز می باید پاسخگو باشند.
در واقع فضای تشویقی برای جذب سرمـایه گـذاران جـدید را به سختی می توان ایجاد کرد.
صنعت بیمه طی سالیان دراز از جــامعه سرمایه گذاران عقب مانده بود، ولی قـبل از ۱۱ سپــــتامبر در حـــال جبـــران ایـن عقب افتادگی و بهبود وضعیت بازار بود.
در واقع با وجود شـــرایط مطـــلوب بـــازار سهام و جلب توجه سرمایه گذاران صبورتر و بعضاً ماجراجوتر، صنعت بیمه در حال کسب موفقیت در این زمینه بود که حملات ۱۱ سپتامبر همه چیز را تغییر داد.
مشــکل تجـــارت در ریــسک تــخـمین خسـارت‎های نـاشناخته می باشد. بیمه لویدز با وجـــودی کـــه از قســمتی به نــام سنــاریوی
واقـــع گـــرایــانه بـلایـا (RDS) که به تخمین
خسارت های ناشی از بلایای طبیــعی و یــا ســوانح ایجـاد شـده تـوسط بشر می پردازد سود می برد، لیکن در مورد برخورد دو جت عظیم به برج های دوقلو، علیرغم این که حدس آن ها بسیار نزدیک به واقعیت بود، نتوانست خسارت ناشی از متوقف شدن پروازهای همه خطوط هوایی امریکا برای چهار روز و خســـارت نـــاشـــی از تـــوقــف کار شرکت های بازرگانی را در تخمین خود در نظر داشته باشد.
خسارت ۱۱ سپتامبر یقیناً بزرگ ترین خسارت تاریخ بیمه تاکنون بوده است. تنها سوال مطرح این است که مقدار آن چقدر اسـت؟ خسـارت هـا شـامـل از دسـت رفـتن
دارائی ها، خسارت ناشی از متوقف شدن فعالیت های تجاری (بزرگ ترین بازار بورس دنیا برای چهار روز متوقف شد) ، از دست رفتن جان هزاران انسان که تعداد بسیاری از آنان برای خود و شرکت هایشان بیمه عمر و حوادث داشته اند و البته خسارت ناشی از نابود شدن جت ها بود.
حجم فوق العاده زیاد این کابوس تقریباً غیر قابل تحمل است ضمن آن که موضوع شکــایت خـانـواده های قـربانـیان که عــلیه
سازمـان ها و اشخـاصی هـم چـون مسـئولین فرودگاه ها که اهمال آنان باعث عملی شدن برنامه هواپیما ربایان شده است و حتی طراحان هواپیما و معماران برج ها، نیز علاوه بر خسارات مستقیم مطرح است.
دورنمایی از یک فرایند حقوقی بلندمدت بیرحمانه ای وجود دارد که باعث می شود موارد پرداخت خسارت بیشتری توسط بیمه به وجود آید. این امر خود ناصحیح بودن هرگونه تخمین اولیـه را در مـورد کـل خسـارت قـوت
می بخشد.
موضوع پیچیده دیگری که می تواند گریبان گیر قسمت های خاصی از صنعت بیمه باشد، مساله تعهد پرداخت است و این امر به آن معنا است که هنگامی که شرکت های بیمه شروع به پرداخت تعهدات مالی خود در قبال افراد بیمه شده می کنند، ممکن است با مشکل کمبود نقدینگی قبل از جمع آوری هزینه های بیمه مواجه شوند.
در صورتی که مشکل توانایی پرداخت بدهی شرکت های بیمه حاد شود، به قطع و یقین دولت ها مجبور خواهند شد که با در اختیار گذاشتن نوعی وام توافقی بنام “Bridging Loan” به آن ها کمک کنند.
علیرغم حجم بالای خسارت های ناشی از فاجعه ۱۱ سپتامبر و این حقیقت که بیمه گرها با استفاده از تبصره  « شــرایـط ویـژه دوران جنگ » چنان که بسیاری از رهبران سیاسی شرایط را کاملاً جنگی تلقی کنند، می توانند از پرداخت خسارت به بازماندگان سرباز زنند، ولی خـود را به تــعرفـه هـای مـوجـود متـعهد
می دانند.
در چنین شرایطی و به خصوص با عنایت به این که بسیاری از دولت ها به کمک خطوط هوایی شتافته اند، بسیار دور از انتظار است که صنعـت بیمه از پذیرش کمک های دولتی در صورت نیاز اجتناب ورزد.
تأثیر حملات ۱۱ سپتامبر بر صنعت بیمه عمیقاً دور از تصور بوده است. ولی حتی با در نظر گرفتن آسیب پذیربودن این صنعت، دورنمایی دیگر و به مراتب مثبت تر موجود است که باید آن را قویاً برجسته کرد. با توجه به آن که نیاز به بیمه یقیناً انعکاسی از
ادوار اقـــتصادی است و در شــرایط کنونی ادوار فوق به سمت بازگشت به شرایط عادی در حال حرکت است ، لذا نیاز به بیمه رو به رشد است و نه کاهش .
زمینه های رشد صنعت بیمه در آینده تحت تاثیر عوامل بسیاری است ، ولی از میان آن ها چهار عامل زیر می توانند به عنوان عوامل کلیدی در نظر گرفته شوند:

۱) تقاضای فراوان و رو به رشد افراد حقیقی برای بیمه به خصوص در ایالت هایی که دولت ایالتی از تامین بیمه های اجتماعی امتناع می کند  یا آن را مشروط به معاینات پزشکی می نماید، به صورت نیاز به بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی دیده می شود.

۲) تداوم جهانی شدن اقتصاد علیرغم روند کند آن به رشد صنعت بیمه کمک خواهد کرد. پدیده فوق به گسترش شرکت ها و توسعه آگاهی عمومی نسبت به حقوق مدنی نیز خواهد انجامید.

۳) تمرکز جمعیت و سرمایه در نواحی ساحلی باتوجه به تغییرات آب و هوایی در این نواحی موجب افزایش نیاز به بیمه  خواهد شد.

۴) شرایط جدید اقتصاد و توام با خطرات احتمالی که شرکت ها و جوامع با آن مواجه هستند و وابستگی بیش از پیش انسان به فناوری نیز به نوبه خود در افزایش نیاز به بیمه اثرگذار هستند.

بنابراین با یک بینش مثبت ، با وجود فاجعه ۱۱ سپتامبر و پیش بینی های تاریکی که با خود به همراه آورد باید گفت که صنعت بیمه می تواند و باید از این معضل عبور کند و پا برجا بماند.
زمینه بالقوه بسیار خوبی برای رشد و به تبع آن فرصت سرمایه گذاری در این زمینه وجود دارد.
بیمه لویدز و بازار بورس لندن با بخش صدور منحصر به فرد آن و مهارت های تخصصی که در زمیــنه ســهام دارنـد در واقع می توانند از این آزمایش سخت عبور کرده و قویتر و مطمئن تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند .
مترجم: رضا مفید
منبع:     Insurance Day, Wednesday October 17  2001, No: 1081, p. 11.

 
         تهیه و تنظیم: مهدی نمن الحسینی

 مـرکـــز جـهانی آمـــار آتــــش ســوزی (World Fire Statistics Center) گزارش سالیانه اش را در خصوص زیان های اقتصادی وانسانی حوادث ناشی از آتش سوزی به سازمان ملل ارائه داده است. 
طبق این گزارش، کشورهای جهان تلاش زیادی برای کاهش خســـارت های جــانی و مــالی حــوادث نــاشی از آتش سوزی انجام
نــداده اند و در مجــموع تــوجــه عمــومی به
آتش سوزی در مقایسه با سایر حوادث از جمله حوادث جنایی و جـاده ای بسـیار کمـتر است. چـرا که ایـمنی جاده ها مرتباً در حال بهبود است در حالی که هزینه چندانی در خصوص مقابله با آتـــش ســـوزی صـــورت نمی گیرد.
البته دلایلی برای خوش بینی وجود دارد کـــه مـــهم تریـن آن ها کــاهــش خســـارت های آتــش ســوزی در آمــریـکا در طی سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ است. خسارت های مســتقیم آتـــش ســـوزی (شــامـل انـفجارات تبـــعی
آتش سوزی و نه زیان حاصل از انفجاری که بدون رخداد آتش‎سوزی از قبیل برخی اعمال تروریستی ایجاد شده است ).
 در امریکا از ۹/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۱/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است . هم چنین تعداد قربانیان آتش سوزی نیز از ۵۴۰۰ نفر به ۴۴۰۰ نفر تقلیل یافت.
این روند نزولی تا حد زیای دلگرم کننده و حاکی از تدابیر دولت فدرال برای کاهش هزینه آتش سوزی است . در این خصوص دولت امــریکا از ۲۵ ســال پیش در حال مطالعه
روش های بدیع جهت پیشگیری وحفاظت در مقابل آتش سوزی است.
بدیهی است که اگر دیگر کشورهای جهان نیز مطالعات مشابهی را در خصوص مهار آتش سوزی انجام دهند آن گاه نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
 هـــدف اصــلی مـرکـز جهانی آمار
آتش سوزی، ترغیب دولت ها به اتخاذ راهکارهایی در جهت کاهش هزینه های ناشی از آتش سوزی است که اخیراً حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده اند.
اهمیت این موضوع تا آنجاست که اتحادیه اروپا یک گروه کاری از متخصصین آتش سوزی را بــرای مــهار خــسارت های نــاشــی از وقوع
آتش سوزی تشکیل داده است.
هم چنین دولت انگلستان یک هیئت مشورتی در جهت بررسی روش های ایمنی در بـرابـر آتـش سوزی دایر کرده است که همه
گروه های دخیل در آتش سوزی عضو آن هسـتند.
ایـن هیـئت بیـشتر آمـار و ارقـام
خسـارت ها و هـزیـنه های ایجاد شده به وسیله
آتش سوزی را مورد توجه قرار داده و قصد دارد به کاهش هزینه های سنگین ناشی از آن کمک نماید. هم اکنون در این کشور یک عزم و اراده جمعی برای مقابله با‌ آتش سوزی وعواقب آن وجود دارد، هرچند مدت زیادی طول خواهد کشید تا اقدامات موثر و جدی در این خصوص صورت گیرد ولی در هر حال این تلاش ها دلگرم کننده و امید بخش می باشد.
مرکز جهانی آمار آتش سوزی، سال گذشته از تاسیس یک بانک اطلاعاتی جامع در زمینه آمار آتش سوزی در گستره اروپا خبر داد.
بدین منظور گروهی شامل کاربران این بانک اطلاعاتی از جمله سرویس های مقابله با
آتــش ســوزی ، انــجمن های ایمنــی حـریق،
تهیه کنندگان تجهیزات مقابله با آتش سوزی ،
بیمه گران آتش سوزی ، دولت و مجامع صنعتی و علمی تشکیل و از این گروه خواسته شد با تکمیل یک پرسشنامه مشخص کنـند که در خصوص آتش سوزی چه آمـار و ارقـامی
مـی تـوانند تهیه کنند و به چه آمارهایی نیاز دارنـد.
جـواب های حاصـل از این پرسشنامه ها نـتایج بـسیار سـودمندی برای این مرکز به همراه خواهد داشت .
 

 

جدول ۱- هزینه خسارت های مستقیم ناشی از آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان

کشور   
خسارت های مستقیم (میلیون دلار)    نسبت خسارت های مستقیم به  GDP (درصد)
 1998-1996
    1996    1997    1998   
اسلونی    0/17    0/9    4/11    09/0
جمهوری چک    4/51    6/36    6/65    09/0
ژاپن    6/3661    1/3576    4344    09/0
سنگاپور    1/82    9/79    7/66    09/0
ایالات‎متحده‎امریکا    9900    9000    9100    11/0
آلمان    8/3246    2/2472    9/2544    12/0
مجارستان         –         –        –    12/0 {88-1986}
لهستان    1/3    8/2    8/2    12/0
اسپانیا        –        –         –    12/0 {1984}
انگلستان    1/1724    3/1803    7/2166    14/0
فنلاند    9/190    1/176    5/205    15/0
استرالیا         –          –        –    16/0 {93-1992}
نیوزلند         –          –         –    17/0 {94-1993}
اتریش    7/401    3/391         –    18/0 {97-1995}
هلند    5/722         –          –    18/0 {96-1995}
کانادا    9/1167    3/1241    5/1006    19/0
فرانسه    9/3326    9/2441    8/2611    19/0
ایتالیا        –        –    7/2516    20/0
دانمارک    2/432    1/343    8/376    22/0
سوئد    0/571    0/517    2/493    22/0
سوئیس         –        –        –    23/0
نروژ    5/422    1/407    5/367    27/0
بلژیک         –        –          –    40/0 {89-1988}

             جدول ۲- هزینه های خسارت های غیر مستقیم ناشی از آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان
کشور    متوسط نسبت خسارت های غیرمستقیم به GDP ( درصد) ۹۸-۱۹۹۶
نروژ    003/0
فنلاند    008/0
ایالات متحده آمریکا    009/0
سوئد    010/0
ایتالیا    014/0 {94-1993}
اسلونی    014/0
ژاپن    016/0 {86-1985}
فرانسه    020/0
انگلستان    020/0
جمهوری چک    021/0
کانادا    022/0 {1991}
آلمان    027/0
هلند    027/0 {96-1995}
دانمارک    029/0 {95-1993}
مجارستان    029/0 {93-1992}
اتریش    034/0 {97-1995}
سوئیس    095/0 {1989}

            جدول ۳٫ تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان
کشور    1996    1997    1998
سنگاپور    5    10    5
سوئیس    35    –    –
اسپانیا    240    260    250
هلند    130    –    –
استرالیا    145    110    135
اتریش    55    75    55
ایتالیا    425    475    –
آلمان    895    730    650
فرانسه    645    530    605
جمهوری چک    125    140    100
نیوزیلند    40    40    55
انگلستان    745    760    700
اسلونی    30    30    20
کانادا    410    460    370
یونان    140    160    145
نروژ    70    70    55
لهستان    620    600    550
دانمارک    105    75    75
سوئد    125    130    180
ژاپن    2020    2140    2100
ایالات متحده امریکا    5400    4400    4400
فنلاند    110    105    90
ایرلند    90    75    –
مجارستان    255    255    205

                جدول ۴٫ تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی به ازای هر ۱۰۰ هزار
نفر جمعیت در کشورهای منتخب جهان
کشور    تعداد قربانیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
 98-1996
سنگاپور    18/0
سوئیس    43/0 {96-1994}
اسپانیا    64/0
هلند    68/0 {96-1994}
استرالیا    70/0
اتریش    76/0
ایتالیا    79/0 {97-1995}
آلمان    92/0
فرانسه    02/1
جمهوری چک    18/1
نیوزیلند    20/1
انگلستان    25/1
بلژیک    27/1  {95-1993}
اسلونی    34/1
کانادا    38/1
یونان    41/1
نروژ    48/1
لهستان    54/1
دانمارک    61/1
سوئد    64/1
ژاپن    66/1
ایالات متحده امریکا    77/1
فنلاند    98/1
ایرلند    16/2 {97-1995}
مجارستان    35/2
               
                    جدول ۵٫ هزینه سازمان های اطفاء حریق در کشورهای منتخب جهان
کشور    متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
۹۸-۱۹۹۶
سنگاپور    03/0
اسلونی    06/0
دانمارک    09/0
نروژ    10/0
اتریش    11/0 {1994}
نیوزیلند    13/0
هلند    15/0 {96-1994}
بلژیک    18/0 {89-1987}
لهستان    18/0
سوئد    20/0
انگلستان    23/0
ایالات متحده امریکا    23/0
فنلاند    29/0 {94-1993}
ژاپن    34/0
کانادا    35/0 {1991}
جمهوری چک    38/0 {98-1997}
             
                 جدول ۶٫ هزینه های اداری بیمه آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان
کشور    متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
۹۸-۱۹۹۶
مجارستان    01/0    {88-1987}
سنگاپور    03/0
فنلاند    04/0
هلند    04/0  {88-1987}
ایتالیا    05/0  {1998}
اسپانیا    05/0 {1986}
کانادا    06/0  {1991}
آلمان    07/0
سوئد    07/0
اسلونی    08/0
انگلستان    08/0
ایالات متحده امریکا    08/0
فرانسه    09/0
نروژ    09/0
دانمارک    10/0  {98-1997}
ژاپن    11/0
اتریش    14/0  {80-1979}
نیوزیلند    19/0  {94-1993}
بلژیک    28/0 {89-1988}نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi