جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث

1,222

بازدید

بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث ۴٫۳۳/۵ (۸۶٫۶۷%) ۳ امتیازs
توضیحات مهم در مورد بیمه شخص ثالث
  انتخاب نوع دیه بعهده مقصر حادثه است و ارزانترین نوع دیه دشتر می باشد.
  چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماههای حرام (شامل : رجب ، ذیقعده ، ذیخجه و محرم) اتفاق افتد یک سوم به دیه فوت اضافه می شود در این صورت جنانچه دیه کامل ده میلیون تومان باشد دیه در ماه حرام حدود سیزده و نیم میلیون تومان خواهد گردید . به همین علت خرید بیمه نامه با پوشش جانی هشت میلیون تومان برای خسارت کافی نمی باشد و به بیمه گذاران محترم توصیه می شود با خرید پوشش مازاد سقف یک دیه کامل در ماه حرام و یا بیشتر از آن را در نظر داشته باشند .
  هر یک از کارتهای بیمه شخص ثالث دارای ۴ برش خسارت می باشد که در هنگام تصادف یکی از آنها از بیمه نامه مقصر جدا گردیده و در پرونده خسارتی مربوطه ضبط می گردد و در صورت حذف یک برش اعطای تخفیف عدم خسارت برای سال بعد منتفی می گردد .
ارائه سابقه بیمه ای با کسر ۲ برش ۲۰% جریمه تعداد خسارت را در هنگام تمدید سال بعد در پی خواهد داشت و کسر ۳ برش ۴۰% و کسر هر ۴ برش موجب اعمال ۶۰% جریمه تعدد خسارت خواهد بود . ۴٫ تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه های ثالث قانونی و نیز بیمه نامه های دارای تعهدات مازاد طبق جدول ذیل محاسبه و اعطا می گردد :
سال بیمه     سال اول     سال سوم     سال چهارم     سال پنجم     سال ششم     سال هفتم و پس از آن
در صد تخفیف                        
تخفیفات ثالث قانونی     5%     10%     15%     15%     15%     15%
تخفیف مازاد     5%     10%     15%     25%     35%     50%
  چنانچه طرفین حادثه تمایل به دریافت خسارت فوری و بدون مراجعه به دادگاه را اشته باشند می توانند با ارائه مدارک انتظامی و پزشکی قانونی به بیمه گر مراجعه و تا ۸۵% غرامت وارده را بصورت توافقی دریافت نمایند .
قابل توجه بیمه گذاران گرامی : لطفا در هنگام خرید بیمه نامه ابتدا یکی از موارد ذیل را انتخاب نموده و سپس پیشنهاد صدور بیمه نامه شخص ثالث را تکمیل فرمائید .
گزینه الف : تعهدات قانونی
  جانی (بدنی) : ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال          
  مالی :          000/000/2 ریال
جبران خسارت جانی و مالی بیش از تعهدات مندرج در اینگونه بیمه نامه ها بعهده بیمه گذار می باشد.
گزینه ب : تعهدات قانونی به همراه مازاد

  جانی (بدنی۳۵۰۰۰۰۰۰۰  ریال
  مالی :          000/000/10 ریال
تعهدات جانی حدود یک دیه کامل در ماههای حرام و احتمالا خسارات جانی سال آینده را جبران می نماید.

گزینه ج : تعهدات قانونی به همراه مازاد

  جانی (بدنی) :۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال
  مالی : ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال   یا  000/000/30 ریال
حق بیمه شخص ثالث برای تعهدات مالی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و تعهدات جانی ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال
وسائط نقلیه سواری شخصی
  کمتر از ۴ سیلندر :  000/233/1 ریال
  4 سیلندر (پیکان ، پراید ، رنو، هیلمن) : ۰۰۰/۵۴۰/۱ ریال
  4 سیلندر به استثنا ردیف بالا :  000/806/1 ریال
  6 سیلندر به بالا  000.063.2 : ریال
لازم به ذکر است حق بیمه تعهدات سرنشین طبق درخواست بیمه گذار به مبالغ مذکور اضافه می گردد و در عین حال چنانچه بیمه گذاران محترم متقاضی تعهدات مالی و جانی بیشتر می باشند حق بیمه های مربوطه به تناسب تعهدات مورد نظر محاسبه و اعلام می گردد .
بیمه اتومبیل – بیمه تعهدات سرنشین
از آنجا که طبق بند الف و ج ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گذار مالک ، و یا راننده وسیله نقلیه وسیله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار و یا راننده (وسیله مقصر حادثه) در صورتیکه سرنشین وسیله نقلیه مذکور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردد،  بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذکور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل تعهدات سرنشین ، (و تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه ) قابل جبران می باشد که شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی می گردد .
عموما تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یک کارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد . ضمنا به کلیه بیمه گذاران محترم توصیه می گردد با توجه به ماهیت نعهدات سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند به گونه ای که به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارات و غذامتهای سنگین اقدام نماید .
توضیحات مهم در مورد بیمه تعهدات سرنشین
  بر ای رسیدگی به پرونده خسارت سرنشین ، ذینفع موظف است حداکثر تا مدت ۴۵ روز مراتب خسارت و حادثه را به بیمه گر اعلام نماید .
 خسارت سرنشین از لحظه ای که مصدوم یا متوفی قدم در رکاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای که از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد .
  در صورتیکه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشکی وی پس از تایید توسط پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی که معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد قابل پرداخت خواهد بود .
  غرامت فوت حداکثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت خواهد گردید و حداکثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد .
  چنانچه تعداد افراد داخل وسیله نقلیه  در زمان وقوع حادثه بیش از ظرفیت مندرج در بیمه نامه باشد خسارت به نسبت ظرفیت به مصدومین و متوفیات پرداخت می گردد . لذا از دارندگان و رانندگان مقدم انواع وسائط نقلیه مصرا تقاضا می شود از طوار نمودن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه خود شدیدا خودداری نمایند تا ضمن جلوگیری از هر گونه تشدید خطر و ضرر و زیان برای اتومبیل خود ، در مواقع جبران خسارت توسط بیمه گر با مشکل مزبور روبرو نگردند
مدارک مورد نیاز پروند ه های خسارت سرنشین
  صورتجلسه اولیه پاسگاه انتظامی و کروکی افسر کاردان فنی
  گزارشهای تکمیلی از قبیل : گزارش پاسگاه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  تصویر مصدق گواهینامه راننده حین حادثه
  تصویر اسناد مالکیت اتومبیل زیاندیده
  برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
  گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر
بیمه اتومبیل – بیمه بدنه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد و بطور معمول و در بیمه نامه های عادی شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزی و دزدی کلی‌ می باشد.
حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی
آتش سوزی
آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشند و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد قابل جبران نیست .
دزدی کلی
همانطوریکه از نام آن استنباط می شود سرقت اتومبیل و یا وسائل اضافی آن کلا سرقت شود و دیگر کشف نگردد و یا آنکه اتومبیل به سرقت رفته کشف گردیده و پس از کشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید .
خطرات تبعی و تکمیلی
همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی مورد نظر خویش را دریافت نموده و ضمن تامین رضایت خاطر خویش ، موجبات بهره مندی از خدمات ارزنده این شرکت را برای خود فراهم نماید .
انواع پوششهای تکمیلی

  سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه
چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و…) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند از ۲۰% کل سرمایه (اتومبیل مورد بیمه) تجاوز نخواهد کرد .
  شکست شیشه به تنهایی
با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی جبران خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد .
  غرامت ایام تعمیرات
در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به عهده بیمه گر می باشد و این پوشش تکمیلی با پرداخت حق بیمه ای اندک به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار  می گیرد و بیمه گذار در این راستا نیز از خدمات بیمه ای مورد نظر خویش بهره مند می گردد .
لازم به ذکر است حداکثر تعهدات بیمه گر برای این پوشش تکمیلی ۳۰ روز بوده و توقف مفید در تعمیرگاه ، زمان مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار و مورد تایید کارشناس بیمه گر است که از آغاز عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان آن بطول خواهد انجامید . اما غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز کسر خواهد گردید .
  نوسانات قیمت
با توجه به اینکه ارزش اتومبیل مورد بیمه ممکن است در اثر شرایط بازار در طول مدت اعتبار بیمه نامه افزایش پیدا کرده و اتومبیل مورد بیمه در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه نامه ارزش داشته باشد می توان با خرید این پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بیمه خسارت را نشبت به ارزش واقعی روز دریافت نمود . لازم به ذکر است که نوسانات قیمت فقط در مورد خسارات جزئی قابل پوشش می باشد. بنابراین از بیمه گذاران محترم و هموطنان گرامی دعوت بعمل می آید چنانچه در مدت اعتبار بیمه نامه بدنه خود با افزایش ارزش اتومبیل خود مواجه گردیدند جهت افزایش سرمایه به بیمه گر خویش مراجعه نمایند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .
  بلایای طبیعی
با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از (سیل ، زمین لرزه ، آتشفشان) نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد .
  خطرات ناشی از مواد شیمیایی
جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز بادرخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر می تواند بعنوان پوشش تکمیلی به خطرات بیمه بدنه اتومبیل اضافه گردد .
توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل
  مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد .

  لازم است در مواردی که عامل خسارت و بعبارت دیگر مقصر حادثه عیر از بیمه گذار است از هر گونه مصالحه با وی خودداری شود تا بیمه گر بتواند پس از پرداخت خسارت ، به مقصرین حادثه مراحعه نماید . بدیهی است سازش با مقصر حادثه از سوی بیمه گذار ، به منزله گذشت وی از خسارت می باشد.
  در خسارت بیمه بدنه مبلغی از کل خسارت بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد ، که این مبلغ در حادثه و آتش سوزی حداقل ۱۰% و در سرقت جزئی و کلی ۲۰% کل خسارت خواهد بود.
  چنانچه حادثه و خسارت اعلام شده مقصر ثالث شناخته شده و قابل پیگیری و بازیافت خسارت داشته باشد فرانشیز حادثه به نصف تقلیل خواهد یافت .
  در صورت سرقت مورد بیمه موضوع را بی درنگ به مقامات انتظامی اطلاع داده و پس از آن فورا با جمع آوری و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز مراتب را به بیمه گر منعکس نمائید.
تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه
در صورتیکه بیمه گذار یکسال یا بیشتر پس از خرید بیمه نامه بدنه خسارتی نداشته باشد ژف تخفیفاتی بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت .
  یک سال عدم خسارت : ۲۵% تخفیف
  دو سال عدم خسارت : ۳۵% تخفیف
  سه سال عدم خسارت : ۴۵% تخفیف
  چهار سال عدم خسارت و پس از آن : ۶۰% تخفیف
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه
  تکمیل و تایید فرم اعلام خسارت بیمه بدنه.
  گزارش پاسگاه انتظامی (برای خسارتهای برون شهری).

  کروکی افسر کاردان فنی و گزارش مقامات انتظامی (مسؤل رسیدگی به حادثه).

  برگهای بازجویی رانندگان مقصر و زیاندیده )برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند(.
  گزارش پاسگاه به دادگاه (برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند).
  برگ تامین دلیل و رای دادگاه (برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند).
  تصویر گواهینامه راننده حین حادثه.
  اصل و فتوکپی بیمه نامه بدنه.
  فاکتور لوازم تعویضی.
  فاکتور هزینه های نجات و حمل و انتقال.
  گزارش آتش نشانی برای خسارتهای ناشی از آتش سوزی.
  گزارشات اعلام سرقت به اداره آگاهی برای خسارتهای ناشی از سرقت.
  گواهی عدم کشف اتومبیل سرقتی از اداره آگاهی.
  تصویر اسناد مالکیت مورد بیمه.
  صورتجلسه کشف خودرو برای اتومبیلهای سرقتی کشف شده .
در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به هر یک از عناوین حقوقی به دیگری ، بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب انتقال را به صورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع دهد تا انتقال بیمه نامه به نام مالک جدید و یا انتقال بیمه نامه قبلی به اتومبیل خریداری شده بعدی مورد بیمه گر قرار گیرد و بیمه نامه مجددا اعتبار یابد .
در صورت عدم اطلاع به شرکت بیمه ، از لحظه انتقال اتومبیل به دیگری بیمه نامه به حالت معلق درخواهد آمد و شرکت بیمه تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت
بیمه اشخاص – بیمه عمر
بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند :
  بیمه های عمربا پوشش صرفا خطر فوت :
در اینگونه  بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد .
  بیمه های عمر پس اندازی :
در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده می باشد که علاوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد . در کلیه این بیمه نامه ها ، بیمه گذار باید ابتدا مبلغ سرمایه ای که می خواهد در قبال آن بیمه شود و همچنین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده را مشخص نماید .
دسته اول شامل انواع زیل می باشد :
  بیمه عمر زمانی
  بیمه تمام عمر
  بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
  بیمه عمر تامین آینده فرزندان
  بیمه عمر مانده بدهکار
دسته دوم شامل انواع ذیل می باشد :
  بیمه عمر و پس انداز
  بیمه مهریه
  بیمه تامین جهیزیهنويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi