جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

اصول علمی زیست مکانیک

968

بازدید

اصول علمی زیست مکانیک ۳٫۴۴/۵ (۶۸٫۸۹%) ۹ امتیازs
فصل اول:
این فصل، اصول پایه ای به کار گرفته شده در سرتاسر این کتاب را برای درک ساختار و عملکرد سیستم اسکلت یا عضلانی به خواننده معرفی می کند. بیومکانیک مطالعه ی سیستم های بیولوژیکی توسط اجرای قوانین فیزیک می باشد. اهداف این فصل مرور اصول و ابزار تجزیه های مکانیکی و توضیح رفتار مکانیکی بافت هایی است که سیستم اسکلت عضلانی را می سازند. اهداف ویژه ی این فصل موارد زیر می باشد:
۱)    مرور اصولی که اساس قواعد بیومکانیکی بدن های استوار را شکل داده اند.
۲)    مرور رویکرد های ریاضی به کار گرفته شده برای انجام قواعد اسکلت استوار.
۳)    بررسی مفاهیم به کار رفته برای ارزیابی ویژگی های مواد دگردیس پذیر
۴)    توضیح ویژگی های بافت های بیولوژیکی اولیه
۵)    مرور اجزاء و رفتار مجموعه ی مفاصل
با ادراک اصول قواعد بیومکانیکی و ویژگی های زیستی بافت های اولیه ی سیستم اسکلت- عضلانی، خواننده در جهت اجرای این اصول برای هر قسمت بدن آماده خواهد شد تا مکانیک های حرکت نرمال هر قسمت را بداند و تأثیرات اختلالات پاتومکانیک یا مکانیک بیماری را در مورد جابه جایی احساس کند.
معرفی اصول بیومکانیک،     دکتر اَندرو آرکادونا.

مرور اجمالی بر ریاضی   
واحد های اندازه گیری    4
مثلثات    4
قواعد بردار    5
سیستم های مختصات    7
نیروها و لحظه ها    8
بردار نیروها    8
لحظه ها    9
نیروهای عضلانی    10
ایستاشناسی    11

اگرچه بدن انسان یک سیستم پیچیده ی بیولوژیکی باورنکردنی است که با تریلیون ها سلول ساخته شده، موضوعی است که مشابه قوانین بنیادی، بر ساختارهای ساده فلزی یا پلاستیک حکومت می کند. مطالعه ی جوابگویی سیستم های بیولوژیکی به نیروهای مکانیکی اشاره به یک عنوان بیومکانیکی دارد. با این که تا قرن بیستم به عنوان یک رشته علمی رسمی شناخته نشده بود، ولی بیومکانیک توسط علاقه مندانی چون لئوناردوداوینچی، گلیلئو گالیله، و آریستوتل مورد تحقیق قرار گرفته شده بود. به کارگیری بیومکانیک برای سیستم اسکلت عضلانی منجر به درک بهتر عمل و بد عملی اتصالات بدن شد و در نتیجه تجهیزات و شیوه هایی چون سیستم های اورتوپلاستی یا مفصل سازی و حل ورم مفاصل بهبود یافت. به علاوه، مفاهیم بیومکانیکی اسکلت- عضلانی برای متخصصین بالینی از قبیل جرّاحان ارتوپد و متخصصان درمان شناسی و **** مهم می باشند.
بیومکانیک گاهی اوقات به اتصال میان ساختار و عملکرد اشاره می کند. مادامیکه یک درمان شناسی به طور نمونه یک بیمار را از منظره ی حرکت شناختی بدن ارزیابی می کند، گاهی اجرای یک تجزیه ی کامل بیومکانیکی عملی یا ضروری نمی باشد. امّا یک دانش جامع از بیومکانیک و آناتومی (کالبدشناسی) برای درک چگونگی عملکرد سیستم عضلانی ضروری می باشد. بیومکانیک همچنین می تواند در ارزیابی انتقادی درمان ها و سنجش های پیشنهادی جدید و رایج برای بیمار، مفید واقع شود. در نهایت یک درک کلّی از بیومکانیک برای فهمیدن برخی اصطلاحات علمی همراه با حرکت- شناسی (مثل: تورکو، دَم و …) لازم است.
اهداف این فصل:
۱)    مرور بعضی از اصول کلی ریاضی به کار رفته در بیومکانیک
۲)    توضیح نیروها و لحظه ها
۳)    بحث راجع به اصولِ قواعد ایستا
۴)    ارائه ی مفاهیم اصولی در جنبش شناسی و مسائل سینتیک (جنبشی)
قواعد محدود به مطالعه در حیطه ی اسکلت استوار یا بدن سالم می باشد. بدن های دگردیس پذیر را در فصول ۲ و ۶ مورد مطالعه قرار خواهیم داد. موارد این فصل مرجع مهمی برای فصل های تجزیه های نیرو در سرتاسر متن می باشد.
–    مرور اجمالی به ریاضیات
این بخش به عنوان دور برخی مفاهیم اصولی ریاضی به کار گرفته شده در بیومکانیک انتخاب شده است. با وجود اینکه، در صورت آشنایی خواننده با این موارد بالا و پایین می رود ولی، حداقل به دور این فصل کمک به سزایی می کند.
–    واحد های اندازه گیری
اهمیّت واحدهای اندازه گیری به تنهایی کافی نمی باشد. اندازه گیری باید همراه با واحدی باشد که مفهوم فیزیکی داشته باشد. برخی اوقات شرایطی وجود دارند که واحدهای خاصّی حذفی می شوند. اگر یک متخصص بالینی از قد بیمار بپرسد و جواب «5-6» باشد، انصافاً فرض می کند که بیمار ۵ فیت، ۶ اینچ قد دارد. با این وجود که اگر بیمار در اروپا باشد، جایی که سیستم متری به کار می رود، این تفسیر اشتباه است. همچنین شرایطی موجود است که فقدان یک واحد، عددی را به کلی بی فایده می سازد. اگر به بیماری گفته می شد که تمرینات دنباله داری را برای ۲ انجام دهد، بیمار نظری نداشت که معنای ۲، ۲ روز، هفته، ماه یا حتی سال باشد. استفاده ی واحدها در بیومکانیک می تواند به ۲ گروه تقسیم شود. اول، ۴ واحد اساسیِ طول، جرم، زمان و دما وجود دارند که بر حسب استانداردهای جهانی پذیرفته شده، تعریف شده اند. هر واحد دیگری، یک واحد اشتقاقی در نظر گرفته شده است و می تواند در شرایط این واحدهای اساسی، تعریف شوند. برای مثال سرعت برابر طول تقسیم بر زمان است و نیرو برابر جرم ضرب در طول تقسیم بر مجذور زمان می باشد. لیستی از واحدهای ضروری برای بیومکانیک در جدول ۱-۱ تهیه شده است.
جدول ۱-۱ واحدهای  به کار رفته در بیومکانیک                       
کمیّت    اندازه استاندارد    انگلیسی    تبدیل
طول    متر (m)    Foot (f)    1ft=0/3084 m
جرم    کیلوگرم (kg)    slug    1slug = 14/59kg
زمان    ثانیه (s)    Seconds (s)    1s=1s
دما    سلسیوس (cْ)    (F ْ)Fahrenheit      F=(9/5).c+32 ْ
نیرو    نیوتن (N=kg.m/s2)    Pounds (lb=slug.ft/s2)    1lb=4/448 N
فشار    پاسکال (Pa=N/m2)    Pounds persquareinch (psi= lb/in2)    1psi=689Pa
انرژی    ژول (J=N.m)    Foot pounds (ft-lb)    1ft-lb=1/356J
توان    وات(W=J/s)    Horse pouer (hp)    1hp=7457W

اززمانی که زاویه ها در تجزیه ی سیستم اسکلت عضلانی مهم محسوب شده اند، مثلثات یکی از مفیدترین ابزارهای بیومکانیک است. واحد پذیرفته شده برای سنجش زوایا در درمانگاه درجه است. در یک دایره ْ۳۶۰ درجه وجود دارد، یا به بیان دیگر دایره ْ۳۶۰ است. اگر فقط یک بخش از دایره در نظر گرفته شود، آنگاه زاویه ی تشکیل شده بخشی از ْ۳۶۰ است. به عنوان مثال،   دایره شامل یک زاویه ی ْ ۹۰ است. اگرچه، در کل، درجه ی واحد مسئله ی مورد بحث این متن است، زوایا نیز می توانند در قسمت رادیان توضیح داده شوند. از زمانی که   رادیان در یک دایره وجود دارد، در هر رادیان ْ۳/۵۷ است. وقتی از یک ماشین حساب استفاده می کنیم، تعیین این که وقت استفاده از درجه رادیان است مهم می باشد.
به علاوه، برخی برنامه های کامپیوتر از قبیل Microsoft Excel ، برای محاسبه ی مثلثات از رادیان استفاده می کنند. عملکردهای مثلثات در بیومکانیک برای حل و رفع نیروها به اجزاء آنها توسط زوایای مربوط به فواصل در یک زاویه ی قائم خیل مفید هستند (یک مثلث ْ۹۰ دارد). اصولی ترینِ این روابط (سینوس، کسینوس، تانژانت) در شکل ۱ ۱A تشریع شده اند. یک مرور ساده برای کمک به یادآوری این معادلات Sohcatoa، (sine) سینوس طرف معکوس است تقسیم بر h وتر (hypotenuse)، (cosine) کسینوس طرف مقابل است a (adjacent) تقسیم بر (h) وتر (hypotenuse)، و (tangent) (t) تانژانت طرف معکوس تقسیم بر (adjacent)a.
اگرچه بیشتر ماشین حساب ها می توانند برای محاسبه ی این عملکردها استفاده شوند، برخی یادآوری های با ارزش اینجا هستند.
(معادله ی ۲-۱)        1=)ْ۹۰)sin و )ْ۰)sin
(معادله ی ۲-۲)        0=)ْ۹۰) cos و ۱=)ْ۰)cos
(معادله ی ۳-۲)        1= )ْ۴۵)tan
به علاوه تئوری فیثاغورثی اظهار می کند که برای یک مثلث قائمه، مجموع مجذور دو ضلع مجاور زاویه ی قائمه برابر با مجذور در وتر می باشد. (شکل ۱٫ A1) اگرچه به طور معمول کمتر به کار می رود، همچنین معادلاتی موجودند که زوایا و اضلاع مجاور برای مثلث ها شامل یک زاویه راست نمی شوند.
–    قواعد بردار
پارامترهای بیومکانیکی می توانند به عنوان کمیّت یا بردار ارائه شوند. یک کمیت به آسانی توسطِ اندازه ای که دارد ارائه می شود. جرم، زمان و طول مثال هایی از کمیّت می باشند، یک بردار معمولاً به عنوانِ دامنه یا جهت یاب معرفی می شود. به علاوه یک تعریف کلی از بردار همچنین شامل جهت آن (مسیر) و نقطه ی اجرای آن است. نیروها و لحظه ها مثال هایی از کمیّت های برداری هستند. شرایط یک مرد lb160 را که به مدت ۱۰ ثانیه روی یک صندلی نشسته است را در نظر بگیرید. نیرویی که وزن او روی صندلی اعمال می کند، توسط یک بردار به بزرگی lb160، جهت (عمودی)، مسیر (رو به پایین)، و نقطه ی اجرا یا حرکت (جایگاه صندلی)، ارائه خواهد شد. با این وجود، زمان سپری شده روی صندلی یک کمیّت عددی است و می تواند با مقدار مقدار آن تعیین شود (۱۰ ثانیه). برای جلوگیری از اشتباه، در تمام این متن، برای (A) بردارهای مشخص شده، جسورانه بیان می کنیم.
(B) برای کمیت ها- بیان دیگر برای بردارها در ادبیات پیدا می شود (و در کلاس ها جایی که بیان جسورانه سخت است) مثل کشیدن یک خط زیر حرف (A) یک خط بالای   یک پیکان بالای حرف   بزرگی بردار (A) توسط حرف مشابه ارائه می شود نه گستاخ. به علاوه رایج ترین استفاده از بردارها در بیومکانیک ارائه ی نیروهایی از قبیل عکس العمل عضله و مفصل و نیروهای پایداری است.
این بردارها می توانند با استفاده از یک خط یا یک پیکان در یک طرف آن نشان داده شوند (شکل۱٫A2) طول خط بزرگی آن را نشان می دهد. شرایط زاویه ای خط مسیر آن را ارائه می دهد، موقعیت نوک پیکان جهت آن را ارائه می دهد و موقعیت خط در فضا نقطه ی آغاز آن را بیان می کند. متناوباً، این بردار مشابه می تواند از لحاظ ریاضی با استفاده از مختصات (قطبی) یا تجزیه ارائه شود. مختصات اندازه و جهت آن را نشان می دهد. در مختصات قطبی، بردار مشابه ۵ شمال در ْ۳۷ افقی می باشد (شکل ۱٫B2). در این مثال بردار A به اجزایش تجزیه شده است Ax=4N و Ay=3N (شکل ۱٫c2(. گاهی اوقات تجزیه کردن بردارها به اجزایشان که در یک ردیف با جهت های تشریحی قرار دارند کار مناسبی است. برای مثال، محورهای y,x ممکن است به ترتیب به جهت های بالایی و پیشین مربوط باشند. با وجود این که ارائه ی هندسی بردارها برای اهدافِ فکری مفیدند، ارائه ی تحلیلی خیلی مناسب است. توجه داشته باشید که اطلاعات هدایتی بردار همچنین در این اطلاعات جاسازی شده اند. شکل ۱٫c2  برداری است با Ax=-4N و Ay=-3N یا N5*ْ۲۱۷
–    جمع برداری
وقتی بیومکانیک اسکلت عضلانی را مطالعه می کنیم، در نظر گرفتن بیش از یک نیرو طبیعی است بنابراین فهم چگونگی کار کردن با بیشتر از یک بردار مهم است. وقتی که دو بردار را جمع یا از هم کم می کنیم، ویژگی های مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند. جمع برداری جابه جایی پذیر است.
(معادله ۴-۲)            A+B=B+A
(معادله ۵-۲)            A-B=A+(-B)
جمع برداری شرکت پذیر است.
(معادله ۶-۲)            A+(B+C)=(A+B)+C
بر خلاف عددی ها که فقط می توانستند با خودشان شوند، اندازه و جهت یک بردار باید با هم جمع شوند. روش پر جزئیات برای اضافه کردن دو بردار A+B=C در جعبه ی ۱-۱ نشان داده شده است. روش هندسی از شیوه ی “tiptotail” یا سروته یا دنباله رو استفاده می کند.
مرحله ی اول کشیدن بردار اول است، A. آنگاه بردار دوم B کشیده می شوند به طوری که دُم آن روی نوک محور یا بردار اول می نشیند. نمایش برداری C خلاصه ی این دو بردار است به طوری که دُم اولی A به سر دومی B وصل می شود و بردار C را می سازد. به این دلیل که جمع برداری جابه جایی پذیر یا مبادله ای است، راه حل مشابه، در صورتی که بردار B بردار اول باشد، به دست می آید. در هنگام استفاده از مختصات قطبی، بردارها به روش هندسی کشیده می شوند و آنگاه قانون cosine کسینوسی برای تعیین اندازه ی C و قانون sines سینوسی برای تعیین جهت C به کار می رود (شکل ۱-۱ را برای تعاریف این قانون مشاهده کنید.)
برای روش تفکیک اجزاء، هر بردار به اجزای x , y مربوط به خود تجزیه می شود. اجزاء اندازه ی بردار را در آن جهت ارائه می کند. y , x فرضی هستند.
(معادله ی ۷-۲)             Cx=Ax+Bx
(معادله ی ۸-۲)            Cy=Ay+By
بردار، می تواند با اجزایش باقی بماند Cy , Cx یا به یک اندازه تبدیل شود C با استفاده از نظریه ی فیثاغورث و جهت،   با استفاده از مثلثات. این روش موثرترین روش از ۳ مورد ارائه شده است و در سرتاسر متن به کار می رود.
–    ضرب برداری
ضرب یک بردار توسط یک عدد نسبتاً آسان است. در اصل هر جزء بردار به تنهایی در عدد ضرب می شوند و بردار دیگری را ایجاد می کند. برای مثال اگر بردار شکل ۱-۲ در ۵ ضرب شود نتیجه:
.N15=N    3*5=Ay و     N20=N          4*5=Ax
شکل دیگر ضرب برداری حاصلضرب ضربدری است، که دو بردار در هم ضرب شوند و در نتیجه بُردار جدیدی خواهد شد.  (B*(C=A . جهت C طوری است که آن متقابلاً عمود به B,A است. اندازه ی C این طور محاسبه می شود   که   زاویه ی بین B,A را بیان می کند و * علامتِ ضرب عددی است. این روابط در شکل ۱-۳ بیان شده اند.
–    سیستم های مختصات
یک تجزیه ی سه بعدی برای ارائه ی کاملِ حرکت انسان ضروری است. چنین تجزیه هایی یک سیستم مختصاتی را لازم دارد که به طور نمونه از محورهایی ترکیب شده بود که به طور خودکار در یک ردیف قرار گرفته بودند، میانی/افقی (ML)، جلوی/عقبی(AP) و بالایی/پایینی(SI).
گاهی اوقات در نظر گرفتن فقط یک تجزیه یا طرح دوبعدی خیلی مناسب است که فقط ۲ یا ۳ محور در نظر گرفته می شوند. در بدن انسان سه صفحه تشریحی عمودی وجود دارد که به عنوان صفحه های کاردینال معرفی شده اند. صفحه سهمی به وسیله ی محورهای AP , SI، صفحه ی جلویی با محورهای SI , ML و صفحه ی عرضی یا افقی با محورهای AP , ML ، شکل یافته اند. (شکل ۱-۴)نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi