جستجو در تک بوک با گوگل!


اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- محتویات شکمبه و ویژگی‌های تخمیر در نشخوارکنندگان. ۳
۱-۲-۱- گازهای حاصل از تخمیر. ۳
۱-۲-۲- اسیدهای چرب فرار. ۵
۱-۲-۳- نیتروژن آمونیاکی. ۵
۱-۲-۴- ترکیب جمعیت‌های میکروبی در بخش‌های مختلف شکمبه. ۶
۱-۳- میکروارگانیسم‌های شکمبه. ۶
۱-۳-۱- باکتری‌ها. ۷
۱-۳-۲- تک‌یاخته‌ها. ۸
۱-۳-۳- قارچ‌ها. ۹
۱-۴- اهمیتگیاهاندارویی. ۱۲
۱-۵-عواملموثردرتولیدعصاره‌های گیاهی. ۱۳
۱-۵-۱-…


اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی از مواد ثانویه گیاه سرخارگل (اکیناسه

اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی از مواد ثانویه گیاه سرخارگل (اکیناسه

اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی از مواد ثانویه گیاه سرخارگل (اکیناسه

«فهرست مطالب»عنوان صفحه
فصل اول:
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- فرضیات۳
۱-۳- اهداف تحقیق۴
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱- گیاهان دارویی۶
۲-۲- تاریخچه و اهمیت سرخارگل۶
۲-۳- خصوصیات گیاه­شناسی۷
۲-۴- خصوصیات اکولوژیکی۸
۲-۵- پراکنش جغرافیایی سرخارگل در جهان و ایران…… ۸
۲-۶- اثر فارماکولوژیکی و مصرف درمانی سرخارگل……. ۹
۲-۷- ترکیبات شیمیایی اندام­های مختلف گیاه سرخارگل.. ۱۰
۲-۸- ترکیبات فنولی………………………….. ۱۲
۲-۹- فلاونوئیدها…………………………….. ۱۴
۲-۱۰- بررسی ساختمان…


اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه

اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه

اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه

فهرست مطالبچکیده.
فصل اول مقدمه و کلیات
۱-۱-مقدمه
۱-۲-نگاهی گذرا به استفاده از گیاهان دارویی در ایران و جهان
۱-۲-۱-سیر تحولی گیاهان دارویی
۱-۲-۲-گیاهان دارویی در طب سنتی
۱-۲-۳-استفاده از داروهای گیاهی در ایران و جهان.
۱-۲-۴-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیت های آنها در ایران…………………………………………………….
۱-۲-۵-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیتهای آنها در جهان……………………………………………………….
۱-۳-گیاهشناسی…


اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده
فصل اول : مقدمه
مقدمه۲
فصل دوم : بررسی منابع
۲-۱-مبداءوپیشینه لوبیا۵
۲-۲-سطح زیر کشت وتولید لوبیا درایران وجهان…………………………………………………………………………………. ۶
۲-۳-اهمیت اقتصادی لوبیا……………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۲-۴-خصوصیات گیاه شناسی لویبا……………………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۵-نیازهای اقلیمی…


اثر نظام های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان

اثر نظام های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان

اثر نظام های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان

فهرست مطالب

 

 

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

۱-۱- مقدمه

۱

 

۱-۲-بیان مسأله

۲

 

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

۳

 

۱-۴-اهداف و سؤالات تحقیق

۴

 

۱-۵-محدوده ی تحقیق

۵

 

۱-۶-واژگان کلیدی

۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیش نگاشته­ها

 

 

۲-۱- برنج

۷

 

۲-۲-بحران آب در جهان

۱۲

 

۲-۲-۱-ویژگی های بحران آب امروز در جهان

۱۴

 

۲-۳-وضعیت آب در…


اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت

اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت

اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت

فهرست مطالبفصل اول۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مساله. ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱ -۴-اهداف تحقیق. ۴
۱-۴-۱-اهداف کلی. ۴
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی. ۴
۱-۵-. سوالات تحقیق. ۴
۶-۱-.محدوده تحقیق. ۵
۱-۶-۱- محدوده زمانی. ۵
۱-۶-۲- محدوده مکانی. ۵
۱-۶-۳- محدوده موضوعی. ۵
۱-۷-…………………………………………………………………………….. محدودیت تحقیق. ۵
۱-۸- واژه­گان کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………………….۵
فصل دوم………………………………………….. ۷
مبانی نظری…


اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی  آذربایجان غربی(مهابادی)

اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

چکیدهاین تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس مرزه شامل سطوح (صفر میلی گرم ، ۲۰۰ میلی گرم، ۴۰۰ میلی گرم) و نوع دانه غلات(ذرت و جو) بر روند تخمیر شکمبه ای ، عملکرد حیوان و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی انجام شد. در این آزمایش از ۳۶ بزغاله ماده بومی آذربایجان غربی استفاده شد. جیره آزمایشی به صورت دو جیره بر پایه جو و ذرت تنظیم شد. طرح آزمایشی مورد استفاده به صورت آزمایش فاکتوریل ۳×2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به…


اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور

اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور

اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور

فهرست مطالبچکیده۱
فصل اول– مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- اهداف تحقیق. ۷
۱-۳- کلیاتی در رابطه با گیاهان دارویی. ۷
۱-۴- تاریخچۀ استفاده از گیاهان دارویی. ۸
۱-۵- کلیاتی در رابطه با تیره کاسنی. ۹
۱-۶- ماریتیغال. ۱۰
۱-۶-۱- مشخصات گیاه. ۱۰
۱-۶-۲- نیازهای اکولوژیکی. ۱۲
۱-۶-۳- تناوب کشت. ۱۲
۱-۶-۴- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز. ۱۲
۱-۶-۵- آماده سازی خاک. ۱۳
۱-۶-۶- تاریخ و فواصل کاشت. ۱۳
۱-۶-۷- روش کاشت. ۱۴
۱-۶-۸- مراقبت و نگهداری. ۱۴
۱-۶-۹- برداشت محصول. ۱۵
 فهرست…


اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا قرمز

اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا قرمز

اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا قرمز

فهرست مطالب عنوانفصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱- اهمیت محصولات کشاورزی در تأمین سلامتی انسان۱
۱-۲- منشا و تاریخچه انگور۱
۱-۳- مشخصات گیاه شناسی انگور۲
۱-۴- رقم ریش بابا قرمز۲
۱-۵- ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی انگور۲
۱-۶- میزان تولید انگور در جهان۴
۱-۷- سطح زیر کشت انگور در ایران۴
۱-۸- آناتومی حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۹- دوره های رشد و رسیدن…


ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱پیش زمینه تحقیق۳
۱-۲ اهمیتتحقیق۵
۱-۳ اهدافتحقیق۵
۱-۳-۱ هدف اصلی……………………………………………………………………….. ۵
۱-۳-۲ اهداف فرعی…………………………………………………………………. ۵
۱-۴ عناب…………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۱ معرفی عناب و خواص آن……………………………………………… ۶
۱-۵ مشخصات تیره عناب…………………………………………………………. ۸
۱-۶…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد