جستجو در تک بوک با گوگل!


بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه ی وسیع کشورهای مختلف به ویژه مناطق واقع در اقلیم هایگرم و خشک به دفعات به وقوع پیوسته و خسار ات زیادی در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی، زیست محیطی و مانند آن به همراه آورده است. بدون تردید، نخستین گام به منظور مقابله مناسب باخشکسالی و پیامدهای آن، شناخت و درک دقیق این پدیده و تأثیرات ناشی از آن درابعاد مختلف است، تا بتوان براساس آن، راهبردها و راه کارهای اثربخشی را در این…


Applications of the Density Functional Theory (DFT)

Applications of the Density Functional Theory (DFT)

Applications of the Density Functional Theory (DFT)

This article introduces density functional theory, starting from the ground-state theory and assuming a background in quantum mechanics and statistical mechanics. We review the foundations of density functional theory (DFT) by illustrating some of its key reformulations. The basics of DFT for thermal ensembles are explained, as are tools useful for analysis and development of approximations….


Generalized Hohenberg-Kohn theorise

Generalized Hohenberg-Kohn theorise

Generalized Hohenberg-Kohn theorise

In this article we have generalized the HK theorems to the added presence of a uniform magnetic field. We have considered the cases of the interaction of the magnetic field with the orbital angular momentum and proved a one-to-one relationship between the external potentials {v(r),A(r)} and the nondegenerate ground state densities {ρ(r),j(r)}….


افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

فرونشست زمین به علت بهره برداری غیر مجاز آبهای زیر زمینی یکی از خخطرات زیست محیطی شدید در بسیاری از کشورهایجهان بحساب می اید .بطوریکه به یک مشکل در سطح جهان تبدیل شده است.به همین دلیل در این تحقیق به مساله افت تراز آبزیر زمینی و خسارات ناشی از آن پرداخته میشود.مدل مفهومی جریان آب زیر زمینی یک چهار چوب کیفی و متراکم است که دادهها بسته به هیدرولوژی زیر سطحی میتوانند تفسیر شوند.مدلسازی آب های زیر زمینی برای درک فرایندهای مختلف آبخوان…


بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

امروزه مشتریان عمومی آب بر این باورند که وقتی شیرهای آب را باز میکنند آب سالم با فشار مناسب توسط یک سیستم توزیعآب دراختیارشان قرارخواهدگرفت. منظور ازمدلسازی شبکه، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و نحوهی حرکت بهینهی جریان درشبکه برای حداقل کردن هزینههای متغیر است. به واسطهی اندازهی مسأله و پیچیدگی ترکیباتی، مسأله را به صورت عملینمیتوان حل نمود. موضوع این مقاله، مینیممسازی هزینهی ناشی از مدل غیر خطی اصطحکاک و برنامهریزی عملیاتی شبکههایآب…


بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

در اثر اتصال قسمتهای جانبی زیردریایی به بدنهی اصلی آن ،گردابههایی به وجود میآیند که یکنواختی جریان را برهم زده و ویزگیهاینامطلوبی مانند تشکیل گردابه را به جریان میافزایند. گردابه هایی که در اثر اتصال برجک به بدنه یک زیردریایی به وجود میآیند، تاثیرچشمگیری بر غیر یکنواختی ویک زیردریایی در محل صفحه پروانه دارند. در تحقیق حاضر با استفاده از جریان سنج سیم داغ، میدان جریانگردابه ای ایجاد شده در پشت دو مدل برجک در یک مدل زیردریایی استاندارد به…


بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه ی وسیع کشورهای مختلف به ویژه مناطق واقع در اقلیم هایگرم و خشک به دفعات به وقوع پیوسته و خسار ات زیادی در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی، زیست محیطی و مانند آن به همراه آورده است. بدون تردید، نخستین گام به منظور مقابله مناسب باخشکسالی و پیامدهای آن، شناخت و درک دقیق این پدیده و تأثیرات ناشی از آن درابعاد مختلف است، تا بتوان براساس آن، راهبردها و راه کارهای اثربخشی را در این…


بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه

سدژاوه برروی رودخانه ژاوه شامل احداث سد وتونل انتقال میباشدکه در فاز ساختمانی و بهره برداری اثرات مختلفی رابرمحیط زیست منطقه واردمینماید. روش گرد آوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه حاضر به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده و جهت روایی وسیله اندازه گیری سئوالات ومراحل تنظیم آن به رویت تعدادی از متخصصین در حوزه این تحقیق رسید که براین اساس روائی وسیله اندازگیری به طریق محتوایی حاصل گردید .قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه به روش آزمون…


تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

این مقاله به بررسی و مطالعه تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر خواهد پرداخت…


تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

این مقاله به بررسی و مطالعه تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر خواهد پرداخت…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد