جستجو در تک بوک با گوگل!


سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای…

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای...

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای…

-۱-۱ درآمدی بر نانوفناوری…۳۱-۱-۲ فناوری نانو در طبیعت و کاربردها…۴
۱-۱-۳ تاریخچه ی فناوری نانو…۵
۱-۱-۴ خواص مواد در مقیاس نانو…۶
۱-۱-۵ انواع نانوساختارها..۷
۱-۱-۶ نانوذارت مغناطیسی…۱۰
۱-۱-۷ کامپوزیت ها..۱۱
۱-۱-۸ نانو کامپوزیت ها.۱۲
۱-۱-۹ طبقه بندی نانوکامپوزیت ها.۱۳
۱-۱-۱۰ نانو مواد حفره دار سیلیکا………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۱-۱۱ انواع روشهای تولید نانوکامپوزیت پلیمر –…


بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل…

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل...

بهره گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله ای نووناگل…

چکیدهتشکیل پیوند کربن-کربن در شیمی آلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از واکنش­هایی که منجر به تشکیل این پیوند می­گردد، واکنش تراکمی نووناگل می­باشد. محصولات این واکنش دارای کاربردهای گسترده­ای از جمله در صنایع دارویی، رنگ، پلیمر و . . . می­باشند.
در این پژوهش سعی شده است تا شرایط انجام واکنش نووناگل به نحوی بهینه شود که هرچه بیشتر با ملاحظات زیست محیطی و اصول شیمی سبز مطابقت داشته باشد. پس از بهینه سازی دما و میزان کاتالیزگر و…


رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها...

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…

 عنوان صفحه چکیده‌ی فارسی..۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱- آلکید رزین.۳
۱-۱-۱- ساختار شیمیایی و روشهای ساخت آلکید رزین…۴
۱-۱-۱-۱- روش الکل‌کافت…۵
۱-۱-۱-۲- روش اسید چرب..۶
۱-۱-۲- مواد اولیه جهت ساخت آلکید رزین…۷
۱-۱-۳- انواع آلکید رزین..۹
۱-۱-۳-۱- نوع اسید چرب و یا روغن به کار رفته..۹
۱-۱-۳-۲- مقدار وزنی اسید چرب و یا روغن به کار رفته………………………………………………………….۱۰
۱-۱-۴- خواص رنگهای حاصل از آلکید رزین……………………………………………………………………………۱۰
۱-۲-…


بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس…

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس...

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس…

فهرست مطالبسپاسگزاری.. ‌د
فهرست مطالب… ‌ه
فهرست اشکال.. ‌ز
فهرست جداول.. ‌ط
چکیده۱
فصل اول- کلیات… ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- اهمیتموضوع. ۶
۱-۳- اهدافپژوهش… ۱۰
۱-۳-۱- هدف اصلی. ۱۰
۱-۳-۲- اهداف اختصاصی. ۱۱
۱-۴-پرسشهایتحقیق ۱۱
۱-۵- محدودیتهایتحقیق.. ۱۱
۱-۶- نمودارتحقیق.. ۱۲
فصل دوم- ادبیات پژوهش… ۱۴
۲-۱- گیاهاندارویی. ۱۴
۲-۱-۱- مزایای استفاده از گیاهان دارویی. ۱۵
۲-۱-۲- معایب استفاده از گیاهان دارویی. ۱۶
۲-۱-۳- اسانسهای گیاهی. ۱۶
۲-۱-۳-۱-…


پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار..

پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار..

پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار..

فهرست مطالبعنوان صفحه
 چکیده۱
۱-۱ مقدمه۳
۱-۱-۱ رزین‌های اکریلیک۴
۱-۱-۲ رزین‌های اکریلیک امولسیونی۴
۱-۱-۳ چسب‌ها۴
۱-۱-۳-۱ چسب‌های گرما نرم۵
۱-۱-۳-۲ چسب‌های گرما سخت۵
۱-۱-۴ تاریخچه پلیمریزاسیون امولسیونی۵
۱-۱-۵ توصیف پلیمریزاسیون امولسیونی متعارف۷
۱-۱-۶ سینتیک هوموپلیمریزاسیون امولسیونی رادیکالی۱۰
۱-۱-۷ شرایط و ویژگی‌های مکانیکی چسب‌های حساس به فشار۱۱
۱-۱-۸ وینیل استات۱۳
۱-۱-۹ مواد فعال سطحی۱۳
۱-۱-۱۰ پلی وینیل الکل۱۴
۱-۱-۱۱ آغازگرها۱۵
۱-۱-۱۲ بافرها۱۵
۱-۱-۱۳…


تهیه ترموپلاستیک الاستومرهای استایرنی اصلاح شده با نشاسته و بررسی خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آن…

تهیه ترموپلاستیک الاستومرهای استایرنی اصلاح شده با نشاسته و بررسی خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آن...

تهیه ترموپلاستیک الاستومرهای استایرنی اصلاح شده با نشاسته و بررسی خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آن…

فهرست مطالبفصل اول مقدمه ۲
۱-۱-الاستومرهای گرمانرم (TPE) 2
۱-۱-۱- ساختار فازی …. ۴
۱-۱-۲- مزایا و معایب  5
۱-۱-۳- خواص .. ۷
۱-۱-۴-کاربردها … ۹
۱-۲- کوپلیمرهای دسته­ای استایرنی ۱۰
۱-۲-۱- ساختار …………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۲-۲- سنتز و تولید………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۲-۳- مورفولوژی ۱۵
۱-۲-۴- وزن مولکولی بحرانی برای تشکیل محیطها ۱۵
۱-۳-نشاسته ۱۶
۱-۳-۱- ترکیب و ساختار…


مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲دی فنیل دی آزن ، دی فسفن ، دی آرسن ودی استیبن با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین و…

مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2دی فنیل دی آزن ، دی فسفن ،  دی آرسن ودی استیبن با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین و...

مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲دی فنیل دی آزن ، دی فسفن ، دی آرسن ودی استیبن با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین و…

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱-مقدمه– ۲
۱-۲-بررسی­های انجام شده در این پروژه– ۴
۱-۳- کامپیوتر و شیمی کوانتوم– ۷
۱-۴-معرفی برنامه­های کامپیوتر– ۸
۱-۴-۱-نرم افزار گوسین- ۸
۱-۴-۲-نرم افزار گرافیکیChem 3D— 9
۱-۴-۳-برنامه اوربیتال مولکولیMOPAC— 9
فصل دوم : تاریخچه
۲-۱-مقدمه——————————————————————————————- ۱۲
۲-۲-پیدایش—————————————————————————————– ۱۳
۲-۳-ترکیبات اولیه—————————————————————————…


بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف…

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف...

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف…

 چکیدهچگالی و گرانروی مخلوط های دوتایی سولفولان با کلرو بنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن در محدوده کسر مولی (۰-۱) در دماهای ۱۵/۲۹۸، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/۳۰۸ کلوین و در فشار جو اندازه گیری شد
 از روی اطلاعات تجربی چگالی و گرانروی حجم مولار اضافی، ضریب انبساط دمایی اضافی، انحراف گرانروی و مقادیر انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی و همچنین مقادیر حجم های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.
کمیت های ترمودینامیکی اضافی نام برده شده در بالا در معادله ردلیچ-کیستر قرار…


بررسی انواع روش های جداسازی بنزین از آب

بررسی انواع روش های جداسازی بنزین از آب

بررسی انواع روش های جداسازی بنزین از آب

عنوان: بررسی انواع روش های جداسازی بنزین از آبقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۱۰۸
این پروژه در مورد انواع روش های جداسازی بنزین از آب می باشد ، در ۷ بخش آماده ، به صورت تحقیقی ، پژوهشی و عملی بوده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه در آن رعایت شده است. این پروژه به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های شیمی ، مهندسی نفت ، محیط زیست و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
 
مقدمه
 
در سال ۱۹۱۳ شیمیدانها فرایند کراکینگ را…


تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا…

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا...

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا…

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه۳
۱-۱- بیان مسئله۳
۱-۲- اهمیت و اهداف پروژه۵
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده۷
۲-۱- پلیمریزاسیون تعلیقی۹
۲-۱-۱- دور همزن۹
۲-۱-۲- غلظت پایدار کننده۱۰
۲-۲- سیلیکات­های لایه ای۱۱
۲-۳- هدف از اصلاح سطحی نانوخاک رس و روش­های آن….۱۵
۲-۴- هدف از اصلاح سطح و لبه صفحات خاک رس توسط اصلاح کننده های سیلانی و چگونگی پیوند خوردن آن بر سطح۱۸
۲-۵- ساختار نانو کامپوزیت­های سیلیکاتی لایه ای۱۹
۲-۵-۱- نانوکامپوزیت لخته…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد