جستجو در تک بوک با گوگل!


بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری (Lacerta strigata) در استان مازندران

بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری  (Lacerta strigata) در استان مازندران

بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری (Lacerta strigata) در استان مازندران

چکیده ۹فصل اول کلیات ۱۰۱-۱-مقدمه ۱۱۱-۲- کلیاتی در مورد خزندگان ۱۲۱-۳- تاریخ خزندگان ۱۳۱-۴- خاستگاه خزندگان ۱۴۱-۵- مشخصات کلی خزندگان ۱۴۱-۶- خصوصیات راسته اسکواماتا یا فلسداران ۱۵۱-۷- خصوصیات زیر راسته سوسماران ۱۵۱-۸- دستگاه تولیدمثلی جنس ماده ۱۷۱-۹- لقاح در خزندگان ۲۰۱-۱۰- بیولوژی تولیدمثل سوسماران ۲۱۱-۱۱- عوامل موثر بر روی تخم و رشد و نمو جنین و نوزادان سوسماران ۲۲۱-۱۲- تعیین جنسیت در خزندگان ۲۲۱-۱۳- تعیین سلولهای زایا در خزندگان ۲۲۱-۱۴- رابطه انتخاب طبیعی و بقای جنینهای ماده و…


بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان

بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان

بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان

فهرست مطالبفصل اول: کلیاتی در مورد مارهامقدمه ۲۱-۱ خاستگاه خزندگان ۴۱-۲طبقه بندی خزندگان ۶۱-۳مشخصات کلی خزندگان ۷۱-۴ سابقه مطالعاتی مارها در ایران ۸۱-۵طبقه بندی مارها ۹۱-۶مشخصات ظاهری مارها ۱۰۱-۷آناتومی مارها ۱۲۱-۸نقش مارها در زندگی انسان ۱۳۱-۹ حواس در مارها ۱۵۱-۱۰رفتار شناسی در مارها ۱۷۱-۱۱رژیم غذایی در مارها ۱۷۱-۱۲شیوه های شکار در مارها ۱۸۱-۱۳ نقش مارها در طبیعت و زنجیره های غذایی ۲۰۱-۱۴ انواع سم مارها ۲۰۱-۱۵ترکیبات موجود در سم مار و فرآورده های تولیدی آن ۲۱۱-۱۶مکانیسم…


بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت و Multiplex-PCR

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت و Multiplex-PCR

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت و Multiplex-PCR

فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیده ۱۰فصل اولکلیات ۱۲۱- کلیات ۱۲۱-۱- مقدمه ۱۲۱-۲- بیان مسئله ۱۳۱-۳- انتروکوک ها ۱۴۱-۳-۱- طبقه بندی ۱۴۱-۳-۲- خصوصیات بیولوژیک ‬ ۱۷۱-۳-۳- تقسیم‌بندی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ۱۷۱-۳-۴- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ انتروکوکوس فکالیس ۱۸۱-۳-۵- فاکتورهای ویرولانس (بیماری زایی) ۱۹۱-۳-۵-۱- ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ ۲۰‬۱-۳-۵-۲- سیتولیزین ۲۱۱-۳-۵-۳- ژلاتیناز ۲۱۱-۳-۵-۴- فرومون ها ۲۲۱-۳-۵-۵- ﻟﯿﭙﻮﺗﯿﮑﻮﺋﯿﮏ اسید ۲۲۱-۳-۵-۶- ﻫﻤﻮﻟﯿﺰﯾﻦ اﻧﺘﺮوﮐﻮکوس فکالیس ۲۳‬۱-۳-۵-۷- آﻧﺘﯽ ژن آﻧﺪوﮐﺎردﯾﺘﯽ اﻧﺘﺮوﮐﻮکوس…


بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده از بیماران شهرتهران

بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM  و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده از بیماران شهرتهران

بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده از بیماران شهرتهران

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول – مقدمه۱-۱- بیان مسأله ۲۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ۳۱-۳-اهداف پژوهش ۴۱-۴-فرضیه‏ها ۴۱-۵-تعریف متغیرها ۴فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده۲-۱- تاریخچه جنس اسینتوباکتر بومانی ۶۲-۲- تاکسونومی رایج اسینتوباکتر بومانی ۷۲-۳- شناسایی گونه های اسینتوباکتر ۷۲-۴- جایگاه طبیعی اسینتوباکتر بومانی ۸۲-۵٫فاکتورهای بیماری زایی اسینتوباکتر ۸۲-۶٫منشا کلینیکی عفونت های اسینتوباکتر بومانی ۱۰۲-۶-۱٫مننژیت ۱۰۲-۶-۲٫عفونت خون ۱۰۲-۶-۳٫عفونت های دستگاه…


بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفا

بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفا

بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفا

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول : مقدمه۱-۱ پیش گفتار ۴۱-۲ هدف کلی ۵۱-۲-۱ اهداف جزئی ۶۲-۲ فرضیه ها ۶۱-۳ گیاه سنجد ۷۱-۳-۱ مشخصات گیاه ۷۱-۳-۲ ترکیبات موجود در گیاه سنجد ۸۱-۳-۳ خواص و کاربرد: ۸۱-۳-۴ درمان با داروهای گیاهی رایج در طب سنتی ۹۱-۴ معرفی حیوان ۱۰۱-۴-۱ علت انتخاب موش صحرایی نر ۱۰۱-۴-۲ دستگاه تناسلی موش صحرایی نر ۱۰۱-۴-۳ مایع انزالی (Semen) 121-4-4 ساختمان ومورفولوژی اسپرم موش صحرایی نر ۱۳۱-۵ اسپرماتوژنز(spermatogenesis) 13عنوان صفحه۱-۵-۱ اسپرمیوژنز(Spermiogenesis) 151-6 Busulfan (Myleran) 151- 7 Wi-Fi 161-7-1…


بررسی مقایسهای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بوویس به روش SDS-PAGE

بررسی مقایسهای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بوویس به روش  SDS-PAGE

بررسی مقایسهای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بوویس به روش SDS-PAGE

چکیده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل میباشد. از زمانی که سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۳، توبرکلوزیس را به عنوان یک فوریت اعلام نمود، تا کنون کنترل آن به دلیل وجود سوشهای مقاوم به درمان و تداخل با بیماری ایدز دچار مشکل شده است. مایکوباکتریوم بوویس به عنوان عامل سل گاوی به صورت موردی انسان را نیز درگیر می کند و به عنوان یکی از معضلات بهداشتی با گستره جهانی محسوب میشود. مبارزه با این آلودگی امروزه باعث گسترش بررسی آنتیژنهای باکتری به…


بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف

بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش   Swim-up در زمان های مختلف

بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف

چکیدهیکی از علت های شکست و عدم موفقیت در تکنیک های کمک باروری(ART) قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی است، که ممکن است با انکوباسیون طولانی مدت اسپرم در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به وجود آید. لذا در این مطالعه میزان قطعه قطعه شدن و آپوپتوز DNA اسپرم انسانی بعد از آماده سازی به روش Direct swim-up در زمان های مختلف انکوباسیون به وسیله تست SCD و تکنیک TUNEL مورد ارزیابی قرار گرفت.در این مطالعه آینده نگر، بیست ویک نمونه ی اسپرم نرمال مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی…


بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

فهرست مطالبمطلب صفحهچکیده۱فصل اول: کلیات تحقیق۲۱-۱-مقدمه۳۱-۲-انواع سرطان پستان ۳۱-۲-۱-درجا ۳۱-۲-۲- تهاجمی۵۱-۳- مرحله ۵۱-۴-علائم و نشانه ها۷۱-۵- فاکتور های خطر سرطان پستان۷۱-۵-۱-سابقه فامیلی سرطان پستان…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۵-۲-وضعیت ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۵-۳-سابقه شخصی سرطان…


بررسی نقش گیرنده ۵-HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کیندلینگ موش صحرایی

بررسی نقش گیرنده 5-HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کیندلینگ موش صحرایی

بررسی نقش گیرنده ۵-HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کیندلینگ موش صحرایی

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات۱-۱-مقدمه ۳فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده۲-۱- صرع ۷۲-۱-۱- تقسیم بندی انواع صرع ۸۲-۱-۲- مکانیسم های ایجاد صرع ۹۲-۱-۳- آناتومی عملکردی صرع لیمبیک ۱۰۲-۱-۴- مدل های آزمایشگاهی ایجاد صرع ۱۱۲-۲- کیندلینگ ۱۱۲-۲-۱- انواع کیندلینگ ۱۲۲-۲-۲-کیندلینگ پنتیلن تترازول ۱۳۲-۲-۳- تقویت سیناپسی ۱۳۲-۲-۴- تقویت سیناپسی ناشی از PTZ 142-2-5- مراحل مختلف تشنج های ناشی از کیندلینگ ۱۵۲-۳- تشکیلات هیپوکمپ ۱۶۲-۳-۱-نقش هیپوکمپ در تشنج ۱۷۲-۳-۱-۱-ارتباطات شکنج دندانه دار…


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بیماری های دستگاه گوارش در ۳۶۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بیماری های دستگاه گوارش در 362 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بیماری های دستگاه گوارش در ۳۶۲ اسلاید

دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ گوارشی، و در جانوران تکامل نیافته مانند کیسه‌تنان از جمله هیدر، شقایق دریایی و عروس دریایی به صورت کیسهٔ گوارشی به نام حفره گوارشی وجود دارد. باید توجه داشت که دستگاه گوارش در جانوران براساس نوع غذایی که می‌خورند به شکل‌های مختلفی وجود دارد. اما به طور کلی دستگاه گوارش آن‌ها از چهار بخش بلع، گوارش مکانیکی و…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد