جستجو در تک بوک با گوگل!


استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل کواریانس با استفاده از روش ماکزیمم درستنمایی اصلاح شده…

استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل کواریانس  با استفاده از روش ماکزیمم درستنمایی اصلاح شده...

استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل کواریانس با استفاده از روش ماکزیمم درستنمایی اصلاح شده…

چکیده :همانطور که می دانیم در یک مدل آنالیز واریانس برآوردهای درستنمایی ماکزیمم، آزمون های آماری زمانی معتبر هستند که توزیع خطای تصادفی نرمال باشد و در عمل اگر متغیر پاسخ دارای توزیع نرمال نباشد ، نتایج به دست آمده از کارایی کمتری برخوردار هستند. در این پایان نامه طرح عاملی k2 با خطای تصادفی وایبل و همچنین مدل های تحلیل کواریانس را زمانی که متغیر مستقل و خطای تصادفی هر دو دارای توزیع غیر نرمال باشند بررسی می کنیم، برای این منظور از…


استنباط آماری مدل رگرسیونی با خطاهای خودبازگشتی به روش لاسو…

استنباط آماری مدل رگرسیونی با خطاهای خودبازگشتی به روش لاسو...

استنباط آماری مدل رگرسیونی با خطاهای خودبازگشتی به روش لاسو…

چکیدهدرمدلهای رگرسیون خطی، روشهای انقباضی یکی از راهحلها برای بهبود برآورد کمترین مربعات میباشد. در این پایاننامه، پس از معرفی مدل رگرسیون خطی چندگانه و مسئله چندهمخطی، ابتدا به معرفی روشهای انقباضی پرداخته و سپس به برآوردیابی در مدلهای رگرسیونی خطی با خطاهای خودبازگشتی به وسیله روش انقباضی لاسو میپردازیم. دو نوع برآوردگر لاسو سنتی و اصلاح شده را معرفی و خواص مجانبی آنها را مطالعه کردهایم. الگوریتمی را جهت محاسبه این برآوردگرها…


استنباط کلاسیک و بیز در توزیع های نیم نرمال و نیم t

استنباط کلاسیک و بیز در توزیع های نیم نرمال و نیم t

استنباط کلاسیک و بیز در توزیع های نیم نرمال و نیم t

چکیدهتوزیع‌های نیم نرمال و نیم ‌t به ترتیب حالت‌های خاصی از توزیع‌های نرمال و t بریده شده می‌باشند که تکیه گاه آنها اعداد حقیقی غیر منفی بوده و در بسیاری از مطالعات آماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این رساله ابتدا به معرفی توزیع نیم‌نرمال و توزیع نیم t پرداخته و سپس با استفاده از روش حداکثر درستنمایی به استنباط کلاسیک و بیز در مورد پارامتر این توزیع‌ها می‌پردازیم. برای انتخاب بهترین مدل متناسب با داده ها، از فاکتور…


انتخاب متغیر در رگرسیون چندکی…

انتخاب متغیر در رگرسیون چندکی...

انتخاب متغیر در رگرسیون چندکی…

چکیدهرگرسیون چندکی توسط Koenker و Bassett در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. پس از آن، این روش به یک روش مهم و پرکاربرد برای مطالعه توزیع شرطی کامل متغیر پاسخ و هم­چنین ابزاری مهم در آمار کاربردی، تبدیل شده است.انتخاب متغیر در مدل­بندی آماری مدل­هایی که دارای بعد بالا هستند، مسئله­ی اساسی است. پرکاربردترین روش­ها، روش­های انتخاب گام­به­گام است. این روش­ها از نظر محاسباتی پرهزینه هستند و هم­چنین خطای تصادفی در فرآیند انتخاب متغیر را در نظر…


برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با استفاده ازاطلاعات کمکی چند متغیره …

برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با استفاده ازاطلاعات کمکی چند متغیره ...

برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با استفاده ازاطلاعات کمکی چند متغیره …

چکیدهنمونه گیری مضاعف (یا نمونه گیری دو فازی) یک طرح نمونه گیری است که با استفاده از اطلاع از متغیر یا متغیرهای کمکی متعدد که در ارتباط با متغیر مورد مطالعه می باشند، دقت برآوردگرهای میانگین جامعه را افزایش می دهند. در طرح نمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی (DSS) در فاز اول یک نمونه ی اولیه بزرگ از متغیرهای کمکی گرفته شده و واحدهای نمونه طبقه بندی می شوند سپس در فاز دوم، زیر نمونه ای انتخاب شده و متغیر مورد مطالعه اندازه گیری می شود. در این پایان…


برآوردیابی پارامترهای یک مدل خطی برای داده های سانسورشده…

برآوردیابی پارامترهای یک مدل خطی برای داده های سانسورشده...

برآوردیابی پارامترهای یک مدل خطی برای داده های سانسورشده…

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول:تعاریف و مقدمات اولیه
۱٫۱ مدل خطی۱
۲٫۱ انواع برآوردگرهای استوار۵
۱٫۲٫۱ برآورد M5
۳٫۱ آنالیز بقا۶
۱٫۳٫۱ برآوردگر کاپلان مایر۷
۲٫۳٫۱سانسور۹
۴٫۱ مدل رگرسیون خطی با خطای اندازه­گیری۱۴
فصل دوم : دادها­ی سانسور شده از راست و مدل های رگرسیونی
۱٫۲ مقدمه و تاریخچه۲۱
۲٫۲ برآوردگرSusarla _Van Ryzin_ Koul22
۱٫۲٫۲ مزایایی و معایب برآوردگر KSV24
۳٫۲ اصلاحات و تعمیم های برآوردگر KSV25
۱٫۳٫۲ تبدیل های دیگر۲۵
۲٫۳٫۲ اصلاحات برآوردگر KSV26
۱٫۲٫۳٫۲ طبقه بندی۲۶
۲٫۲٫۳٫۲…


برخی از کاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها …

برخی از کاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها ...

برخی از کاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها …

چکیده: در این پایان‌نامه، هدف مطالعه‌ی مجموعه‌های ناهموار ( فازی ) و ارتباط آن با گروه‌ها و حلقه‌ها است. ابتدا فضای تقریب و مجموعه‌های ناهموار را تعریف می‌کنیم و کاربرد آن را در گروه‌ها و حلقه‌ها بیان می‌کنیم. زیرگروه‌ها و زیرحلقه‌ها و ایده‌آل‌های Tـ فازی ناهموار را معرفی کرده و نشان می‌دهیم چهارچوب کلی‌تری نسبت به زیرگروه‌ها و زیرحلقه‌ها و ایده‌‌آل‌های Tـ فازی برای t-نرم دلخواه دارند. تأثیر…


بررسی ایده آل های n- جذبی در حلقه های جابه جایی …

بررسی ایده آل های n- جذبی در حلقه های جابه جایی ...

بررسی ایده آل های n- جذبی در حلقه های جابه جایی …

چکیدهفرض کنید حلقه­ای جابجایی و یکدار که در آن و عدد صحیح و مثبت باشد. در این پایان نامه، تعمیمی از ایده­آل اول که توسط اندرسون و بداوی بیان شده است مورد بررسی قرار می­گیرد.ایده­آل سره­ی از حلقه­ی را یک ایده­آل -جذبی گویند، هرگاه برای هر از نتیجه شود حاصل ضربتا از اینها در می­باشد. در حقیقت پایایی ایده­آل­های-جذبی در ساختارهای مختلف نظریه­ی حلقه­ها و همچنین ایده­آل­های-جذبی در چندین کلاس از حلقه­های جابجایی مورد…


بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها…

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها...

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها…

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول – تعاریف و مفاهیم اولیه

 

۱-۱ مقدمه

۲

۱-۲ بی­پاسخی

۳

۱-۳ اهمیت بی­پاسخی و علل بروز آن

۵

۱-۴ اریبی ناشی از بی­پاسخی

۸

۱-۵ سابقه­ی پژوهش

۹

۱-۶ یک مثال کاربردی

۱۳

۱-۷ روش­های جبران بی­پاسخی

۱۷

۱-۸ خلاصه و نتیجه­گیری

۲۴

فصل دوم – کاهش خطای بی­پاسخی با استفاده از روش آمارگیری­های پستی و مصاحبه حضوری (روش هانسن و هورویتز)

 

۲-۱…


طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابلیت اعتماد…

طراحی و بررسی دو مدل تصادفی  در حوزه قابلیت اعتماد...

طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابلیت اعتماد…

چکیدهقابلیت اعتماد یکی از مهمترین ویژگی های کیفیتی هر سیستم می باشد. در اکثر رشته های فنی و مهندسی موضوع قابلیت اعتماد سیستم ها مطرح می باشد. معمولا، در عمل یک قطعه به یکباره از کار نمی‌افتد. بنابراین، از آنجائیکه موفقیت و شکست سیستم با عدم قطعیت همراه است، نظریه قابلیت اعتماد مطرح می شود.در این رساله به معرفی برخی از پارامترهای مهم قابلیت اعتماد پرداخته می شود و دو مدل تصادفی یک سیستم در حوزۀ قابلیت اعتماد معمولی مورد مطالعه قرار…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد