خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 
دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تالیف مهدی نظر پور
نشر معارف
__________________________
 
دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نکات مهم و کلیدی
 
 

 

معرفی اجمالی:
پاورپوینت کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف مهدی نظر پور
این فایل، پاورپوینت و خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری…


دیه زن و مرد (word)

دیه زن و مرد (word)

دیه زن و مرد (word)

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى٬ دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ٬ تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ٬ اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند٬…


پاورپوینت "جرم‌ یابی قانونی دیجیتال" 97 اسلاید

پاورپوینت "جرم‌ یابی قانونی دیجیتال" 97 اسلاید

پاورپوینت "جرم‌ یابی قانونی دیجیتال" 97 اسلاید

جرم‌ یابی قانونی دیجیتال•تعریف جرم‌یابی قانونی دیجیتال
•انواع جرم‌یابی قانونی دیجیتال
–جرم‌یابی قانونی دیسک
–جرم‌یابی قانونی شبکه
–جرم‌یابی قانونی حافظه
•پاسخ‌گویی زنده (معرفی ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات فرار از حافظه)
•معرفی متدولوژی‌های پاسخ‌گویی زنده
•معرفی ابزارهای تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده
جرم‌ یابی قانونی دیجیتال

•برخی از انواع اطلاعات فرار روی یک سیستم زنده از بقیه…


پاورپوینت "جعل اسناد و راههای مقابله با آن" 106 اسلاید

پاورپوینت "جعل اسناد و راههای مقابله با آن" 106 اسلاید

پاورپوینت "جعل اسناد و راههای مقابله با آن" 106 اسلاید

تزویرمزوّر و وضّاع
قلم بردن
الحاق
محو یا اثبات یا سیاه کردن
دست بردن در تاریخ سند
الصاق
به کار بردن مهر دیگرى
ارکان جرم جعل
انواع جعل
مجازات جرم جعل و بهره گیری از سندمجعول
مشکلات جعل
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
ابزار معنوی جعل
روش هاى تشخیصى اسناد جعلى
– روش شیمیائى
– روش مقایسه ای
۴- روش گرافولوژى
برخی راهکارهای پیشگیری از جعل اسناد
 نکات قابل توجه در صدور چک
نتیجه
و…..
 
درمعناى لغوى:
سند را همان تکیه گاه، آنچه پشت به آن دهند و…


بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران…

بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران...

بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران…

فهرستمطالبعنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
بخش اول: مفهوم شناسی، پیشینه تاریخی و چالش های حقوقی فراروی افراد دارای معلولیت۸
فصل اول: مفهوم شناسی۱۰
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی معلول۱۰
گفتار اول: معنای لغوی معلول۱۰
گفتار دوم: معنای اصطلاحی معلول…۱۱
گفتار سوم: ترمینولوژی موضوع..۱۲
مبحث دوم: مدل های ناتوانی…. ۱۴
گفتار اول: مدل مذهبی/اخلاقی … ۱۴
گفتار دوم: مدل خیریه/ ترحم آمیز …. ۱۶
گفتار سوم: مدل پزشکی … ۱۸
گفتار چهارم: مدل توانبخشی .. ۲۰
گفتار پنجم: مدل…


عقد استصناع در حقوق ایران…

عقد استصناع در حقوق ایران...

عقد استصناع در حقوق ایران…

  فهرستعنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فهرست نشانه‌های اختصاری۸
فصل اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع۱۱
گفتار اول: مفهوم عقد استصناع۱۱
بند اول: در لغت۱۱
بند دوم: در اصطلاح۱۲
گفتار دوم: ارکان عقد استصناع۱۳
بنداول: طرفین قرارداد۱۳
بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)۱۳
بند سوم: موضوع استصناع۱۴
بند چهارم: عوض۱۴
مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع۱۴
گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع۱۵
گفتار دوم: انواع استصناع۱۵
بند اول: سفارش ساخت…


بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

بررسی فقهی و حقوقی  تکالیف اقلیتهای دینی

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه. ۳
۱-۲٫ بیان مسأله. ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴٫ مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۵
۱-۵٫ جنبه جدید بودن تحقیق. ۷
۱-۶٫ اهداف مشخص تحقیق. ۷
۱-۶-۱- هدف کلی تحقیق. ۷
۱-۶-۲- اهداف جزئی تحقیق. ۷
۱-۷٫ سؤالات تحقیق. ۸
۱-۷-۱- سوال اصلی تحقیق. ۸
۱-۷-۲- سؤالات فرعی تحقیق. ۸
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۸
۱-۹٫ روش شناسی تحقیق. ۱۰
 فصل دوم: بررسی فقهی تکالیف اقلیت‌های دینی
۲-۱٫ تاریخچه اقلیت ها. ۱۲
۲-۲٫ عنوان…


شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه…

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه…

  فهرست صفحهچکیده۱
مقدمه :۲
بخشاول: مبانیدفاعمشروعومروریبرتاریخچهآندرحقوقایران.. ۷
فصلاول: مبانیدفاعمشروع.. ۸
مبحثاول: مفهومشناسیوواژگانمرتبط.. ۸
گفتار اول : دفاع و اقسام آن.. ۸
گفتار دوم : دفاع مشروع.. ۸
گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع.. ۱۴
مبحثدوم : نظریاتتوجیهکنندهدفاعمشروعدرحقوقعرفی.. ۳۲
گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع.. ۳۲
گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع.. ۳۴
گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع.. ۳۵
مبحثسوم :…


تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد…۰

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد...0

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد…۰

 چکیده:. ۱مقدمه :. ۲
سوالات تحقیق. ۴
فرضیه ها. ۴
سوابق مربوط. ۵
اهداف تحقیق. ۵
کاربران تحقیق. ۶
نوآوری تحقیق. ۶
توجیه پلان تحقیق. ۶
بخش اول:کلیات. ۸
فصل اول: مفهوم و شرایط. ۸
مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. ۸
مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). ۹
گفتار اول:فوت حقیقی. ۹
گفتار دوم:فوت فرضی. ۱۰
گفتار سوم:مرگ مغزی. ۱۱
مبحث سوم: مفهوم سند. ۱۱
فصل دوم: شرایط اجرای احکام. ۱۱
مبحث اول: قطعیت حکم. ۱۳
مبحث دوم: منجز بودن سند. ۱۹
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. ۲۰
مبحث چهارم: صدور و…


اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک…

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت  در برات ، سفته و چک...

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک…

عنوان صفحه چکیده..۱
مقدمه ..۲
فصل اول : کلیات
۱-۱- پیشینه تاریخی..۵
۱-۲- واژه شناسی…۶
۱-۲-۱- اهلیت..۶
۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع….۶
۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء…۶
۱-۲-۲- اهلیت اشخاص….۷
۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۲-۳- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۲-۳-۱- سند…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد