جستجو در تک بوک با گوگل!


بنجامین ابلق

بنجامین ابلق

بنجامین ابلق

هزینه پیک رایگان می باشد….


بررسی علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)در شهرستان دزفول

بررسی علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)در شهرستان دزفول

بررسی علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)در شهرستان دزفول

در این آزمایش علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی )کمباین و تراکتور( در شهرستان دزفول درقالب یک آزمایش توصیفی و از طریق پرسشنامه که بین جامعه آماری کشاورزان شهرستان دزفول توزیع شد، بررسی گردید.جامعه آماری این پژوهش را کشاورزان روستاهای شهرستان دزفول تشکیل دادند که حجم نمونه به روش نمونهگیری خوشهایو استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین متغیرهایعوامل اقتصادی، عوامل فردی،…


بنجامین بلک

بنجامین بلک

بنجامین بلک

ارتفاع: ۱۳۰ سانتی متر…


بنجامین ابلق

بنجامین ابلق

بنجامین ابلق

هزینه پیک رایگان می باشد….


بررسی علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)در شهرستان دزفول

بررسی علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)در شهرستان دزفول

بررسی علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)در شهرستان دزفول

در این آزمایش علل فرسوده شدن پیش از موعد ماشین آلات کشاورزی )کمباین و تراکتور( در شهرستان دزفول درقالب یک آزمایش توصیفی و از طریق پرسشنامه که بین جامعه آماری کشاورزان شهرستان دزفول توزیع شد، بررسی گردید.جامعه آماری این پژوهش را کشاورزان روستاهای شهرستان دزفول تشکیل دادند که حجم نمونه به روش نمونهگیری خوشهایو استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین متغیرهایعوامل اقتصادی، عوامل فردی،…


گردشگری کشاورزی؛توسعه کشاورزی،ترویج گردشگری

گردشگری کشاورزی؛توسعه کشاورزی،ترویج گردشگری

گردشگری کشاورزی؛توسعه کشاورزی،ترویج گردشگری

صنعت گردشگری در حال گذار به بازارهای جدید است.منشاء این تحول محصول تغییر نگرش مشتریان این صنعت است.امروزه فشار زندگی شهر نشینی سبب شده افراد در زمان فراغت خود به دنبال کسب تجربه های جدیدی خارج از چارچوب زندگی مدرن باشند.یکی از عرصه نو در صنعت گردشگریاگروتوریسم یا گردشگری کشاورزی است.این فرایند به کسب تجاربی می پردازد که راستای فعالیتها و رویدادهای کشاورزی است.کاشت و برداشت محصول و بازدید از فعالیتهای جانبی فرصتی برای کسب تجربه های جدید…


گردشگری کشاورزی؛توسعه کشاورزی،ترویج گردشگری

گردشگری کشاورزی؛توسعه کشاورزی،ترویج گردشگری

گردشگری کشاورزی؛توسعه کشاورزی،ترویج گردشگری

صنعت گردشگری در حال گذار به بازارهای جدید است.منشاء این تحول محصول تغییر نگرش مشتریان این صنعت است.امروزه فشار زندگی شهر نشینی سبب شده افراد در زمان فراغت خود به دنبال کسب تجربه های جدیدی خارج از چارچوب زندگی مدرن باشند.یکی از عرصه نو در صنعت گردشگریاگروتوریسم یا گردشگری کشاورزی است.این فرایند به کسب تجاربی می پردازد که راستای فعالیتها و رویدادهای کشاورزی است.کاشت و برداشت محصول و بازدید از فعالیتهای جانبی فرصتی برای کسب تجربه های جدید…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد