جستجو در تک بوک با گوگل!


بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

به منظور بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۳ در شهرستان آمل به روش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها با دو فاکتور اصلی شامل رقم که دو رقم طارم هاشمی و شیرودی و فاکتور فرعی شامل کود شیمیایی و باکتری در پنج تیمار اجرا شد. نتایج مقایسات میانگین کود × اثرات متقابل صفات عملکردی برنج نشان می دهد که بیشترین عملکرد کاه تحت اثرات متقابل استفاده از رقم شیرودی شاهد…


بررسی اثرات استفاده از کود پتاسیم و باکتری های حل کننده پتاس بر اجزای عملکرد دو رقم برنج

بررسی اثرات استفاده از کود پتاسیم و باکتری های حل کننده پتاس بر اجزای عملکرد دو رقم برنج

بررسی اثرات استفاده از کود پتاسیم و باکتری های حل کننده پتاس بر اجزای عملکرد دو رقم برنج

به منظور بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر اجزای عملکرد ارقام برنج، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۳ در شهرستان آمل به روش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها با دو فاکتور اصلی شامل رقم که دو رقم طارم هاشمی و شیرودی و فاکتور فرعی شامل کود شیمیایی و باکتری در پنج تیمار اجرا شد. نتایج نشان داد که۲۵  عدد به دست آمد و بین سایر تیمارهای سویه های مختلف / بیشترین تعداد پنجه با مصرف کود شیمیایی پتاس با ۹۷ باکتری…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد