جستجو در تک بوک با گوگل!


شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی  مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

فهرست مطالبعنوان صفحه
 چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه .. ۳
۱-۲- بیان مسأله .. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق … ۴
۱-۵- اهداف تحقیق… ۵
۱-۴- سئوال های تحقیق…۵
۱-۶- فرضیه تحقیق… ۶
۱-۷- متغیرهای تحقیق…۶
۱-۸- مدل تحلیلی تحقیق..۷
۱-۹- قلمرو تحقیق… ۷
۱-۹-۱- قلمروموضوعی….۷
۱-۹-۲ – قلمرو مکانی…۷
۱-۹-۳ – قلمرو زمانی…۷
۱-۱۰- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق …۸
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱- مقدمه…


شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی  مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

فهرست مطالبعنوان صفحه
 چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه .. ۳
۱-۲- بیان مسأله .. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق … ۴
۱-۵- اهداف تحقیق… ۵
۱-۴- سئوال های تحقیق…۵
۱-۶- فرضیه تحقیق… ۶
۱-۷- متغیرهای تحقیق…۶
۱-۸- مدل تحلیلی تحقیق..۷
۱-۹- قلمرو تحقیق… ۷
۱-۹-۱- قلمروموضوعی….۷
۱-۹-۲ – قلمرو مکانی…۷
۱-۹-۳ – قلمرو زمانی…۷
۱-۱۰- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق …۸
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱- مقدمه…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد