جستجو در تک بوک با گوگل!


مقاله۱۷۵-بررسى ریشه دهى در ارقام مختلف انگور۱۰۳ص

مقاله175-بررسى ریشه دهى در ارقام مختلف انگور103ص

مقاله۱۷۵-بررسى ریشه دهى در ارقام مختلف انگور۱۰۳ص

فهرست عنوان صفحه
تاریخچه ارزش اقتصادى و غذایى انگور ۱
گیاه شناسى انگور ۱۰
ساختار اندام هاى مو ۱۴
روشهاى تکثیر مو ۳۱
انواع مختلف قلمه مو ۳۶
طرز تهیه قلمه ۴۰
کاشت قلمه ۴۵
گزینش پیوندک ۵۲
پیوندک انگیلیسى یا نیمانیم ۵۶
آماده سازى پایه ۵۷
شیوه اجراى پیوند ترصیعى ۶۳
تأثیر پیوند بر تولید و کیفیت میوه ۷۶
توافق پایه و انواع مختلف خاک ۷۸
گزارش کار ۸۰
شرح کار ۸۰
جداول ۸۷
نتیجه گیرى ۹۶
منابع ۹۷
تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور
اصل و دیرینگی انگور…


۴۴ – پاورپوینت آماده: بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان – ۳۵ اسلاید

۴۴ – پاورپوینت آماده: بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان – ۳۵ اسلاید

این آزمایش در سال زراعی ۸۵–84 در ایستگاه تحقیقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار ۰=a1، ۴۵=a2 و ۹۰=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود. فاکتور فرعی شامل ترکیب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، ۲۰=b1، ۳۰=b2، ۴۰=b3 بوته در…


۵۳۳ – پاورپوینت آماده: بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان – ۳۵ اسلاید

۵۳۳ – پاورپوینت آماده: بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان – ۳۵ اسلاید

این آزمایش در سال زراعی ۸۵–84 در ایستگاه تحقیقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار ۰=a1، ۴۵=a2 و ۹۰=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود. فاکتور فرعی شامل ترکیب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، ۲۰=b1، ۳۰=b2، ۴۰=b3 بوته در…


۷۰۳ – پاورپوینت آماده: بررسی انواع ارقام لیمو ترش و خواص داروئی لیمو ترش – ۲۵ اسلاید

۷۰۳ – پاورپوینت آماده: بررسی انواع ارقام لیمو ترش و خواص داروئی لیمو ترش – ۲۵ اسلاید

پلین، گیاه شناس معروف ، لیمو را به عنوان پادزهری قوی می شناخت . نظریه پلین در پایان قرن دوم مسیحی دوباره بررسی شد و به اثبات رسید و معلوم گشت که لیمو واقعاً سموم بدن را از بین می برد .
 
در آن زمان این داستان بر سر زبانها بود که : چند نفر به خاطر جرمی که مرتکب شده بودند، از طرف دادگاه به مرگ با نیش افعی محکوم شدند . زنی به آنها رحم کرد و چند لیمو به آنها داد و آنها با خوردن لیمو از نیش افعی ها مصون ماندند و زهر در آنان اثر نکرد .
 
 
¡…


۷۶۴ – بررسی ویژگی ها و انواع ارقام گوجه فرنگی و تاثیر عناصر مختلف بر گوجه فرنگی و علائم کمبود آنها – ۴۷ اسلاید

۷۶۴ – بررسی ویژگی ها و انواع ارقام گوجه فرنگی و تاثیر عناصر مختلف بر گوجه فرنگی و علائم کمبود آنها – ۴۷ اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی ها و انواع ارقام گوجه فرنگی و تاثیر عناصر مختلف بر گوجه فرنگی و علائم کمبود آنها – ۴۷ اسلاید
 

یک نوع آن گوجه فرنگی سفید است که دارای اسید نمی باشد
گوجه فرنگی را باید هنگامیکه کاملا رسیده استداز بوته چیده و مصرف کرد زیرا گوجه فرنگی نارس و سبز است و برای بدن مخصوصا کلیه ها مضر است البته در کشورهای صنعتی گوجه فرنگی را کال می چینند تا هنگامیکه به مقصد می رسد و یا در انبار می رسد و قرمز می شود . اگر گوجه فرنگی…


۷۸۰ – پاورپوینت آماده: بررسی انواع ارقام خیار و اصلاح بذر و نقش عناصر غذایی در رشد و نمو خیار – ۳۲ اسلاید

۷۸۰ – پاورپوینت آماده: بررسی انواع ارقام خیار و اصلاح بذر و نقش عناصر غذایی در رشد و نمو خیار – ۳۲ اسلاید

¨ دمای بالا برای جوانه زنی، مرحله رویشی و مراحله زایشی لازم است. حداقل دما برای جوانه زدن بذر خیار c0 12 و برای رشد و نمو بالای c0 10 است.
¨ گلها ابتدا در دمای c0 15 به بالا و گرده ها در دمایc0 17 به بالا باز می شوند. عمل لقاح در دمای ۲۶ تا ۲۹ درجه سانتی گراد انجام می گیرد.
¨ با توجه به خواسته‌هاى گرمائى خیار نیازهاى آبى خیار نیز بسیار زیاد مى‌باشد. اگر تنش رطوبتی به گیاه خیار داده شود میوه ها تلخ خواهد شد.
¨ خاک مورد استفاده باید قدرت…


مقاله۲۳_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

مقاله23_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N

مقاله۲۳_بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

فهرست مطالب 
چکیده……………………………………………………..۱۰
مقدمه……………………………………………………….۱۳
فصل اول:کلیات ……………………………………………………………۱۵
۱-کشاورزی پایدار . ………………………………..۱۶
۱-۱کودهای بیولوژیک………………………………………………………۱۸
۱-۲استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک………………..۱۹
۱-۳-انواع کودهای بیولوژیک………………………………………………۲۰
۲-اهمیت…


تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N شامل ۲۴۲ صفحه ورد
چکیده…………………………………………………..
مقدمه …………………………………………………….
فصل اول:کلیات ……………………………………………………………
۱ کشاورزی پایدار . ………………………………..
۱ ۱کودهای بیولوژیک………………………………………………………
۱ ۲استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک………………..
۱ ۳…


۳۸۵ دانلود تحقیق: بررسی تاثیر توان ذخیره سازی وانتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه ارقام جو

۳۸۵ دانلود تحقیق: بررسی تاثیر توان ذخیره سازی وانتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه ارقام جو

فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۱۲
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۱
فصل اول:بررسی منابع
۱-۱-اهمیت۵
۱-۲-ویژگی های گیاهی.۶
۱-۲-۱-ریشه۷
۱-۲-۲-ساقه.۸
۱-۲-۳-برگ۸
۱-۲-۴-گل۸
۱-۲-۵-میوه۹
۱-۳ -عوامل ا قلیمی وخاک۱۰
۱-۴-کاشت،دا شت وبردا شت۱۰
۱-۵-اهمیت تاریخ کاشت برعملکرد۱۲
۱-۶-اراضی زیرکشت جو در ایران۱۵
۱-۷-خشکی۱۶
۱-۸-واکنش جو به تنش خشکی ناشی از تغییر تاریخ کاشت.۱۹
۱-۹- انتقال ماده خشک وا همیت آن درشرا یط کشت تاخیری وموا جه شدن باتنش خشکی۲۱
۱-۱۰-عوامل…


دانلود مقاله مقایسه بازده نسبت به مقیاس ارقام سنتی و جدید در مزارع توت فرنگی

دانلود مقاله مقایسه بازده نسبت به مقیاس ارقام سنتی و جدید در مزارع توت فرنگی

دانلود مقاله مقایسه بازده نسبت به مقیاس ارقام سنتی و جدید در مزارع توت فرنگی

مقایسه بازده نسبت به مقیاس ارقام سنتی و جدید در مزارع توت فرنگی 
نوع فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰
 
مقدمه:
پنج نوع تابع ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته، کاب-داگلاس، لئونتیف تعمیم یافته، ترانسندنتال با استفاده از اطلاعات گردآوری شده و نرم افزار SHAZAM برآورد شده و بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. رقم جدید نسبت به رقم رقم سنتی سال آوری ندارد، به این معنی که کیفیت و عملکرد آن در طول زمان تغییر نمی کند. با توجه به اینکه تعیین شرایط بازده مقیاس، در…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد