جستجو در تک بوک با گوگل!


بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگوی فراسودمند ….

بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگوی فراسودمند ....

بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگوی فراسودمند ….

خلاصهمیگووفراوردههایآنمانندناگت میگوبدلیلآنکهحاویمقادیرقابلتوجهاسیدهایچربغیراشباع، اسیدهایآمینهضروریواملاحضروریهستندازنظرتغذیهایحائزاهمیتهستند. امابدلیلفسادپذیریبالایاینفراوردههابکارگیرروشهاینگهداریوافزایشمدتماندگاریضمنحفظارزشتغذیهایوخواص حسیوبااستفادهازپوشش هایطبیعیوسالمضروریاست .در این تحقیق ویژگی های فیزیکی، شیمیایی (اندیس آنیزیدین، پراکسید، تیوباربیتوریک اسید، رطوبت، چربی و پروفایل اسید چرب) و حسی (رنگ،…


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد