جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

مقاله اعصاب مرکزی

2,566

بازدید

مقاله اعصاب مرکزی ۳٫۳۳/۵ (۶۶٫۶۷%) ۳ امتیازs

 اعصاب مرکزی
اعصاب محیطی کار انتقال پیامهای عصبی را بین اندامهای بدن ومراکز عصبی به عهده دارند. در سیستم عصبی محیطی ومرکزی  عوامل مختلفی می تواند منجر به اسیب دیدن اعصاب محیطی شود. آسیب اعصاب محیطی از یک طرف منجر به اختلال در عملکرد اندامهای مرتبط با آنها شده واز طرف دیگر منجر به ایجاد تغییراتی دراکسون نورونهای صدمه دیده (دژنراسیون والرین) وجسم سلولی نورونهای مرتبط با عصب آسیب دیده (کروماتولیز) و بروز تغییراتی در مراکز عصبی    مر تبط با این اعصاب (دژنراسیون مرکزی) درانسان شود.
عصب سیاتیک یکی از طویل ترین و قطور ترین اعصاب  موجود در بدن است که از لگن تا انگشتان پا کشیده  می شود.این عصب از قطعات ۴و۵ نخاع ناحیه کمری وقطعات ۱و۲و۳خاجی منشا می گیرد وپس از خروج از حفره لگنی، از بین عضلات ناحیه پشت ران  به سمت پایین کشیده می شودو نهایتا در قسمت پایین ران وبالاتر از زانوبه دوشاخه که به نامهای عصب تیبیا ل وعصب پرونئا ل معروف است تقسیم می شود.  عصب تیبیال وپرونئال عضلات ساق پا، کف پا وانگشتان پا را عصب دهی کرده و در کنترل حرکات پا و انگشتان شرکت می کند.


عصب سیاتیک در اصل یک عصب مختلط است یعنی شامل مجموعه ای از فیبرهای حسی وحرکتی است که درصد فیبرهای حسی ان بیشتر از فیبرهای حرکتی است. تحقیقات انجام شده بر روی عصب سیاتیک در رت نشان میدهد که این عصب در رت شامل حدود ۲۷هزار فیبراست که ۶ درصد آنها را فیبرهای حرکتی میلین دار، ۲۳ درصد فیبرهای حسی میلین دار، ۴۸ درصد فیبرهای حسی بدون میلین و۲۳ درصد آنها را هم فیبرهای سمپاتیکی فا قد میلین تشکیل می دهد.
از آنجا که پیامهای عصبی حیاتی از جمله لمس دقیق، حس های عمقی و ارتعاش از طریق ستون پشتی نخاع به بصل النخاع می رسد و بعد از تقاطع در بصل النخاع به مراکز بالاتر مغزی هدایت می شود، آسیب اعصاب محیطی مربوط به این مسیر ممکن است علاوه بر اختلال در عملکرد اندامهای مربوطه روی مراکز عصبی هم اثر بگذارد.  امواج عصبی مربوط به احساسات لمس نیمه تحتانی بدن از طریق  دسته گراسیلیس و امواج عصبی مربوط به نیمه فوقانی بدن، بازو و گردن از طریق دسته کونه آتوس در طناب خلفی ماده سفید نخاع به سمت بالا هدایت می شوند.  این دستجات در ناحیه خلفی بصل النخاع به هسته های گراسیلی و کونه آتوس ختم می شوند.  در بصل النخاع پایانه های مرکزی نرونهای حسی با جسم سلولی نورنهای موجود در این هسته ها سینا پس برقرار کرده و آکسون نرونهای درجه دوم پس از تقاطع در بصل النخاع از طریق مسیر لمنیسکوس میانی به تالاموس و سپس به مراکز حسی پیکری مربوط در قشر مخ هدایت می شوند.

مطالعات انجام شده درموردتاثیر ضایعات اعصاب محیطی بر مراکز عصبی
چون فیبرهای حسی عصب سیاتیک از طریق ستون پشتی نخاع در نهایت به هسته های گراسیلی در  بصل النخاع ختم می شوند، در این تحقیق فرض بر این بوده است که عوامل آسیب رسان به عصب سیاتیک، مانند کمپرسیون عصب سیاتیک،  به علت حذف بعضی از اطلاعات ورودی به این هسته باعث تغییرات ساختاری در هسته های گراسیلی می شود.
در مورد تاثیر ضایعات اعصاب محیطی بر تغییرات ساختاری درهسته های ستون پشتی بصل النخاع، به ویژه تاثیر ضایعات عصب سیاتیک بر هسته های گراسیای تا کنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته است وبیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اثرات ظایعات اعصاب اندام حرکتی جلویی بر هسته های کونئاتوس متمرکز شده است.
قطع عصب سیاتیک  در رتهای با لغ علاوه بر کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی نورونها در گانگلیونهای ریشه پشتی نخاع کمری ، می تواند منجر به دژنراسیون بعضی از نورونهای ایپسی لترا ل شاخ پشتی ماده خاکستری نخاع شود.   به علاوه قطع عصب سیاتیک دژنراسیون نورونهای ایپسی لترا ل شاخ شکمی نخاع و هم چنین دژنراسیون تعداد محدودی از نورنهای کنترا لترا ل شاخ پشتی نخاع ودژنراسیون نورونی محدود در هسته های گراسیلی بصل ا لنخاع را سبب می شود که نشان دهنده بروز آتروفی ترانس نورونال در اجسام سلولی که بیشترین آورانهای خود رااز دست    داده اند می باشد. در مجموع این نتایج نشان می دهد که دژنراسیون پس گانگلیونی ممکن است یک پدیده عمومی باشد که به دنبال آسیب اعصاب محیطی بروز می کند.
قطع ریشه های پشتی L4 – L6 اعصاب نخاعی در رت منجر به شروع فرایند دژنراسیون در محل آسیب دیده وگسترش آن به ستون پشتی با سرعتی حدود ۳ میلی متر در ساعت می شود.   به علاوه ظهوردژنراسیون اولیه دراکسونهای پیش سیناپسی درهسته های گراسیلی نشان می دهدکه متوقف شدن انتقال اکسونی رتروگرید احتمالا عامل اصلی تخریب اکسون بعد از قطع عصب است.
در این رابطه نشان داده شده است که قطع ریشه های پشتی اعصاب نخاعی (ریزوتومی) در قطعات گردنی وسینه ای فوقانی (C2-T4) در میمونهای بالغ، علاوه برایجاد آتروفی ترانس نورونال در هسته های کونئاتوس وکاهش حجم آن به میزان ۴۴تا ۵۱ درصد در سمت آسیب دیده، باعث کاهش حجم هسته های شکمی خلفی جانبی تالاموس (VPL)، درسمت مخالف به میزان ۳۲تا۳۸ درصد می شود.  در عین حال تاثیرآن برکاهش تعداد نورونها دراین هسته ها بسیار محدودتر است.  البته درصد کاهش جمعیت نورونی دراین هسته ها با گذشت زمان بیشتر می شود.  در مجموع این یافته هانشان می دهد که حذف آورانهای اندامهای فوقانی منجر به ایجاد آتروفی ترانس نورونال اولیه در هسته های کونئیت و بروزآتروفی ترانس نورونال ثانویه درهسته های تالاموسی می شود.
آنالیز کمی تغییرات آناتومیکی در هسته کونئاتوس به دنبال قطع عصب اندام حرکتی جلویی در گربه های بالغ، نشان داد که حجم هسته های کونئاتوس ۱۱ تا ۲۳ درصد واندازه جسم سلولی نورونهای موجود در این هسته به طور متوسط ۲/۱۵درصد کاهش می یابد، در حالی که درتعداد نورنهای موجود در این هسته ها درفاصله زمانی ۱تا۳۶ هفته بعد از قطع عصب کاهش معنی داری مشاهده نمی شود.
تاثیر  ضایعات اعصاب محیطی بر گانگلیون ریشه خلفی نخاع وساختار سلولی شاخ قدامی ماده خاکستری نخاع:
در مورد تاثیر ضایعات اعصاب محیطی بر ساختار نورونی نخاع وگانگلیونهای ریشه خلفی نخاع مطالعات بسیار بیشتری صورت گرفته است به طور مثال قطع عصب سیاتیک در ناحیه میانی ران در رتهای تازه متولد شده در طی ۱۰ روز اولیه زندگی سبب دژنراسیون نورونی سریع وانجام پدیده آپوپتوزیس در نورنهای حسی گانگلیون ریشه پشتی نخاع در سمت ضایعه دیده می شود وشیوع پدیده آپوپتوزیس در نورونهای حسی ریشه پشتی نخاع وابسته به سن  جانور در هنگام اکسوتومی است وبین کاهش سن وانجام فرایند آپوپتوزیس ارتباط معنی داری وجود دارد.
مطالعه تاثیر کمپرسیون  عصب سیاتیک در رت بر دژنراسیون نورنی در شاخ قدامی ماده خاکستری نخاع  با استفاده از روش دایسکتور نشان دهنده کاهش معنی دار در تعداد نورنهای حرکتی آلفا در شاخ شکمی نخاع در دو نیمه راست (ضایعه دیده) و چپ (کنترل) می باشد.
مطالعه اثرات  اولیه آکسوتومی عصب سیاتیک در  نوزاد موش صحرایی برروی تغییرات نورونهای حرکتی نخاعی در زمانهای ۱، ۳، ۶، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از آکسوتومی درسگمانهای L4-L6 نخاعی نشان داد که درصد بقای نورونهای حرکتی در طی ۶ الی۷۲ ساعت پس از آکسوتومی کاهش معنی‌داری می یابد. (۰۵/۰ >P)  دراین رابطه  در طی مراحل اولیه پس از آکسوتومی کروماتولیز، متراکم شدن پیشرونده سیتوپلاسمی و متراکم شدن و توده‌ای شدن یکنواخت کروماتین روی می دهد.
 
در این تحقیق تغییرات ایجاد شده در دانسیته ی نورنهاو سلولهای نوروگلیا درهسته گراسیلی بصل النخاع، یک ماه  پس از کمپرسیون عصب سیاتیک پای چپ رتهای  بالغ، با استفاده از متد دایسکتور،  مورد مطا لعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده اگرچه ازنظر آماری معنی دار نیست نشان دهنده کاهش  دانسیته نورونها به میزان حدود۱۰ درصد، بین گروه شم که در آنها کمپرسیون عصب سیاتیک پای چپ صورت گرفته بود،  در مقایسه با رتهای سالم و دست نخورده گروه کنترل  بود.  البته دراین هسته دانسیته سلولهای نوروگلیا به میزان ۱۵ درصد، در گروه شم نسبت به گروه کنترل، افزایش یافت که این افزایش ازنظر آماری معنی داراست (P<0.05 ).
علت کاهش در دانیسیته نورنی در این هسته را می توان به کاهش میزان آوران ها به این هسته، پس از کمپرسیون عصب سیاتیک ودر نتیجه بروز آتروفی احتمالی در این هسته نسبت داد.  با کاهش میزان آورانها، جسم سلولی نورونها از بسیاری از اطلاعات محیطی وفاکتورهای محرک رشد که برای بقای انها لازم است محروم می شوند. در این رابطه مشخص شده است که اکثر نورنهای سیستم عصبی مرکزی اثر تروفیک روی یکدیگر اعمال می کنند و در اثر تخریب رشته های ورودی اصلی به گروهی از نورنهاو در نتیجه حذف عوامل تروفیک این سلولها بتدریج تحلیل رفته و از بین می روند. البته نورنهای سیستم عصبی جانوران نا بالغ نسبت به تخریب حاصله در اثر از دست دادن آورانها مستعدترند. فرایند آتروفی ترانس نورونال یا دژنراسیون ترانس نورونال با آتروفی عضلانی به دنبال قطع عصب حرکتی قابل مقایسه است.
دلیل معنی دار نبودن تفاوت دانسیته نورونی بین گروه کنترل وگروه شم را می توان به این موضوع نسبت دادکه تمام آورانهای هسته گراسیلی فقط توسط عصب سیاتیک تامین نمی شود و اطلاعات ورودی به این هسته از منابع دیگری نیز تامین می شود که به بقای جسم سلولی نورونهای موجود در این هسته بعد از اسیب عصب سیاتیک کمک می کند.  دلیل دیگر تاثیر محدود آسیب عصب سیاتیک بر جمعیت سلولی موجود در هسته گراسیلی را می توان وجود حالت سوماتوتوپیک در این هسته ها دانست.  از آنجا که در روش دایسکتور باید شمارش سلولها به صورت کاملا رندوم در هسته گراسیلی انجام شود، ممکن است بعضی از چهار چوبهایی که برای شمارش  سلولها بطور تصادفی در نظر گرفته می شوند مربوط به مکانهای از هسته های گراسیلی باشد که آورانهای مر بوط به عصب سیاتیک به آنجا ختم  نمی شود.
در این تحقیق برای بررسی اثرات سیلیسیوم ویا ترکیبات محتوی این عنصر در جلوگیری از تشدید اثرات دژنراسیون مرکزی در هسته های گراسیلی بصل النخاع رت، ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک،  با توجه به تاثیر مثبت سیلیکاتها بر محافظت یا ترمیم نورونهای حرکتی نخاع در رت که قبلا انجام شده بود‌ از دو منبع آلی (عصاره ساقه گیاه دم اسب ) ومعدنی ( متاسیلیکات سدیم)  استفاده شد.  نتایج به دست آمده درگروههای تجربی ۱ تا ۶ نشان دهنده انجام ترمیم نورونی بین ۲ تا ۸ درصد(جدول ) می باشد که بیشترین میزان ترمیم به میزان حدود ۸ درصد درگروه تجربی ۳ که۳ بار تزریق صفاقی  متا سیلیکات سدیم دریافت کرده بودند قابل مشاهده بود و در سایر گروههای تجربی که تعداد دفعات تزریق عصاره گیاه دم اسب یا متا سیلیکات سدیم در آنها متفاوت بود ترمیم به میزان کمتری انجام شده بود. این نتایج  در مجموع می تواند حاکی از تاثیر مثبت سیلیکاتهای موجود در عصاره گیاه دم اسب و هم چنین متا سیلیکات سدیم در روند ترمیم باشد.
دراین رابطه نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نشان میدهد که متا سیلیکات سدیم دارای اثرات آنتی اکسیدانی است ، و سیلیس می تواند اثرات سیتوتوکسیک بر سلولهای ماکروفاژ داشته باشد و از این طریق باعث به تعویق افتادن فرایند التهاب پس از آسیب دیدن عصب سیاتیک در رت شود . این اثرات می توانند باعث به تاخیر افتادن دژنراسیون نورنی بعد از کمپرسیون عصب سیاتیک شوند.
بر این اساس و ازآنجا که به دنبال کمپرسیون عصب مواد مختلفی از جمله رادیکالهای آزاد در بافت آسیب دیده آزاد می شوند وتجمع رادیکالهای آزاد می تواند سبب آسیب ثانویه بافت وحتی مرگ سلولی شود، بنابر این تجویز مواد یا ترکیبات آنتی اکسیدان وپاک کننده رادیکالهای آزاداز موضع آسیب دیده میتواند منجر به مهار ویا به تعویق انداختن روندهای تخریبی ویا مرگ سلولی در بافت شوند.  نتایج حاصل از  تزریق داخل صفاقی سیلیس     [  ]وعصاره گیاه دم اسب در توافق با یکدیگر و مؤید اثرات آنتی اکسیدان وبر طرف کننده رادیکالهای آزاد سیلیکاتها می باشد.
تحقیقات انجام شده در مورد سلولهای نوروگلیا ،  نشان دهنده افزایش تعدادسلولهای نوروگلیا در مراکز عصبی  به ویژه در روزهای اولیه پس از قطع یا آسیب اعصاب محیطی می باشد. به طور مثال قطع ریشه های پشتی اعصاب نخاعی (ریزوتومی) در ناحیه کمر رتهای بالغ نشان دهنده تکثیر سلولهای نوروگلیا به روش میتوز و وافزایش تعداد آنها در شاخ پشتی نخاع ، دسته های ستون پشتی وهسته های گراسیلی در روزهای اولیه پس از آسیب  می باشد .  این تکثیر بیشتر در موردسلولهای  آستروسیت ومیکرو گلیا قابل مشاهده است (.
تکثیر سلولهای نوروگلیا ۷ تا ۱۰ روز پس از اکسوتومی در شاخ شکمی نخاع در رت قابل مشاهده است اما همین پدیده در گربه های بالغ و نوزاد گربه مشاهده نمی شود .
ریزوتومی احتمالا باعث القای تکثیر سلولهای نو روگلیا در روز اول بعد از جراحی می شود و بیشترین میزان این افزایش ۲ تا ۴ روز بعد از ریزوتومی مشاهده می شود.  از این سلولهای تکثیر شده حدود۶۰درصد را میکروگلیاها و۳۰ در صد را آستروسیتها تشکیل می دهند .  بعد از قطع عصب سیاتیک نیز تکثیر سلولهای گلیال احتمالا در سیستم عصبی مرکزی رخ می دهد که حداکثرتعداد نوروگلیاهای مشاهده شده در روزهای اولیه یعنی  2 تا ۴ روز بعد از قطع عصب سیاتیک است با این تفاوت که در این حالت تمام سلولهای تکثیر شده را میکروگلیا ها تشکیل می دهند.
نتایج حاصل از این تحقیق در مورد دانسیته تعداد سلولهای نوروگلیا در هسته گراسیلی نیمه چپ بصل النخاع  یک ماه بعد از کمپرسیون عصب سیاتیک پای چپ، حاکی از تفاوت معنی دار بین دانسیته تعداد سلولهای نوروگلیادر گروه شم در مقایسه با گروه کنترل است (p<0.05). این یافته در توافق باتحقیقات قبلی و تایید کننده ی تکثیر این سلولها در طی فرایند دژنراسیون والرین و نقش آنها در طی فرایندهای دژنراسیون ورژنراسیون در سیستم عصبی است.   در عین حال مقایسه دانسیته تعداد سلولهای نوروگلیا در گروهای تجربی۱ تا۶ در مقایسه با گروه شم، نشان دهنده ۴تا۱۲درصد کاهش  و درمقایسه با گروه کنترل۲ تا ۱۱ درصد افزایش را نشان می دهد.  در مجموع از نتایج حاصل از این تحقیق می توان تاثیر مثبت احتمالی سیلیکاتها وعصاره گیاه دم اسب را در به تاخیر انداختن فرایند دژنراسیون والرین ناشی از آسیب اعصاب محیطی و تاثیر مثبت آنها در فرایند رژنراسیون را نتیجه گیری کرد.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  چه کنیم تا قند خون نگیریم ؟

  چه کنیم تا قند خون نگیریم ؟ ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز ۱. شکر و کربوهیدرات‌های تصفیه شده را از رژیم غذایی خود حذف کنید: خوردن غذا‌هایی که شکر و کربوهیدرات‌های تصفیه شده دارند، می‌توانند ریسک و خطر ابتلا به دیابت را بیشتر کنند. بدن […]

  جراحان آمریکایی با موفقیت کلیه یک خوک را به یک بیمار پیوند زدند

  برای نخستین بار کلیه یک خوک به انسان پیوند زده شد، آن هم بدون رخ دادن واکنش حاد رد پیوند از سوی سیستم ایمنی بدن بیمار.

  طراحی سایت پزشکی حرفه ای

  طراحی سایت پزشکی حرفه ای: امروزه با پیشرفت اینترنت و دسترسی بسیاری از افراد به آن بسیاری از خرید ها و دریافت خدمات از طریق اینترنت انجام می شود.سایت هایی وجود دارند که هر یک در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند برخی از […]

  اگر غلظت خون دارید بخوانید

  اگر غلظت خون دارید بخوانید ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز درمان قطعی و سریع غلظت خون با چند راهکار ساده را در این مطلب بخوانید. غلظت خون یعنی چه؟

  آیا واکسن کرونا عوارض دارد ؟

  آیا واکسن کرونا عوارض دارد ؟ در حالی که خبرها از واکسن کرونا روز به روز بیشتر می شود و امیدها افزایش می یابد این پرسش مطرح است که چنین واکسنی چه عوارضی دارد؟

  تفاوتهای اصلی میان روشهای هایفو و آر اف

    عنوان مقاله: تفاوتهای اصلی میان روشهای هایفو و آر اف       فناوریهای جدید، روشهای کم تهاجمی را برای مبارزه با علائم پیری به ارمغان آورده است. اما موثرترین روشی که باید انتخاب کنید چیست؟ با افزایش سن، پوست ما خاصیت ارتجاعی […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi