جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

نخستین فضا نورد

612

بازدید

فضانورد

شهریور ۱۳۸۵
۲ … اولین فضانورد ایرانی
فهرست
بیانیۀ پژوهشگاه هوافضا / ۳
پیشگفتار / ۶
گردشگری فضایی در گذر زمان / ۱۱
زندگ ینامۀ انوشۀ انصاری / ۲۰
کپسول فضایی سایوز/ ۲۵
بایکنور، مکانی رؤیایی در انتهای راهی بسیار سخت / ۳۶
بهای یک رؤیا / ۴۰
تحقیقات علمی انوشه انصاری در فضا / ۴۰
روزی که سرانجام از راه رسید / ۴۴
انوشه انصاری در فضا / ۴۸
… اولین فضانورد ایرانی ۳
بیانیۀ پژوهشگاه هوافضا
بسم هتعالی
از زمان های دور که پایه های نجوم و ستاره شناسی در این سرزمین
بنا نهاده شد تا روزی که خواجه نصیرالدین طوسی نیازی به اثبات
گردبودن زمین نداشت و روش تصویر نقشه از کره بر روی سطح
مسطح را مطرح می کرد تا امروز که دانشکده های هوافضا،
پژوهشگاه هوافضا، انجمن هوافضا، مراکز تحقیقاتی هوافضایی و
سازمان فضایی ایران تشکیل شده و فعالیت می کنند و اکثر
کشورهای جهان هریک به شکلی فعالیت فضایی دارند، آرزوی
تسخیر فضا در دل بسیاری از اهل این مرز و بوم و همه ملل دنیا
وجود داشته است.
تبلور تلاش های بشر برای پرواز و سفر به فضا از اوایل قرن بیستم با
پرواز برادران رایت آغاز شد و با سفر یوری گاگارین به نقطه عطف خود
رسید.
امروزه کاوشگران فضایی که محصول فکر اندیشمندان و محققان
زمینی هستند، تا لب ههای منظومه شمسی را به دنبال یافتن معرفتی
۴ … اولین فضانورد ایرانی
بیشتر م یکاوند و چشمان تیزبین تلسکو پهایی که در زمین و فضا قرا
دارند، نادید ههای بسیاری را از گذشته و حال کیهان برای بشر به
تصویر می کشند.
امروزه دیگر شناخت، دستیابی و بودن در فضا یک سرگرمی یا مسابقه
نیست بلکه نیازی اساسی است که اگر از آن غفلت شود به تباهی
بشریت خواهد انجامید. جمعیت جامعه انسانی رو به افزایش است و
منابع موجود در گوی آبی رنگ زمین رو به کاهش. بشر برای ادامه بقا
چار های جز کوچ به فضا ندارد.
از سویی دیگر تنوع نیازهای جامعه بشری هر روز در حال گسترش
است. ارتباطات، اطلاعات، حمل و نقل، انرژی و نیاز به دانستن
که اصلی ترین دغدغه بشر است از ابتدای آفرینش تا روزی که
وعده آن داده شده. این امر را برای همه مسجل کرده است که
رفتن به فضا و اقامت در آن یکی از راه های اصلی رفع این نیازها
یا بهبود آنهاست.
ما در جایی قرار داریم که حدود ۶۰ سال از آغاز عصر فضا گذشته و
تنها حدود ۵۰ سال از سفر نخستین انسان به فضا سپری شده است.
تاریخی کوتاه با دست آوردهایی بزرگ. در همین زمان اندک فرهنگ
و هنرِ دانایی و توانایی چنان در آغوش مادر مهربان فضا رشد کرده
است که می توان اثرات آن را در جزئی ترین امور زندگی روزمره دید.
پژوهشگاه هوافضا بر این باور است که فعالیت هایی مانند سفر خانم
انوشه انصاری به فضا نگاه ها را متوجه نیازی چنین اساسی می کند
و انگیزه ای است برای نخبگان و اندیشمندان جوان کشورمان تا
… اولین فضانورد ایرانی ۵
آینده خود را در فضا جستجو کنند. بی شک سلوک، سخت کوشی،
تهور و توجه فراوان انوشه انصاری به رشد فرهنگ، دانش و
فناوری، در کنار سفر مهم و تاریخی وی به آن سوی مرز فضا،
الگوی مناسبی برای هر دانش پژوه خواهد بود.
پژوهشگاه هوافضا برای خانم انوشه انصاری در سفر تاریخی خود به
ایستگاه بی نالمللی فضایی آرزوی سفری سلامت و بازگشتی پیروزمندانه
دارد.
۶ … اولین فضانورد ایرانی
پیشگفتار
• روند شک لگیری پژوهشگاه هوافضا و جایگاه صنعت
هوافضا در کشور
رشد و توسعۀ علوم و فناوری هوافضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران
سرمنشأ تحولات زیادی در حوز ههای مختلف در کشور بوده است. رشد
صنایع هوافضایی، فنون تعمیرات و نگهداری وسایل پرنده، و تأسیس
رشت ههای مهندسی هوافضا تا سطح دکترا و گسترش صنعت هوافضایی
و حمل و نقل هوایی از آن جمله است.
اهمیت و راهبردی بودن سابقۀ تشکیل و رشد دانشک د ههای هوافضا،
علوم و فناوری هوافضایی، مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
را برآن داشت تا برای تأسیس مرکز تحقیقات غیردفاعی در قالب
“پژوهشگاه هوافضا” اقدام کنند. معاون پژوهشی وزارت علوم، تأسیس
این پژوهشگاه را به شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد داد و این
شورا با تأسیس آن موافقت قطعی کرد.
پژوهشگاه هوافضا از زمان تأسیس تاکنون پیوسته مورد توجه
دستگا ههای سیاستگذاری، اجرایی و صنعت بوده است. خوشبختانه در
کنار دانشکده های هوافضا و پژوهشگاه، تشکیل انجمن هوافضا و
سازمان فضایی ایران تصویری بسیار امیدوارکننده برای رشد صنعت
هوافضایی به ویژه فضایی در کشور ایجاد کرده است.
… اولین فضانورد ایرانی ۷
پژوهشگاه هوافضا به عنوان یک مرکز تحقیقات غیردفاعی از ابتدای
کار خود به موضوع های گوناگون و آینده نگرانه پرداخته است و تلاش
کرده است که در حد توان خود به نیازهای کشور و طرح و بیان
نیازهای آتی بپردازد. ازای نرو در تدوین رو شها، ایجاد ساختار و جذب
همکاران مستعد و توانمند بپردازد. پژوهشگاه هوافضا در حال حاضر از
بخ شهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:
– پژوهشکدۀ علوم و فناوری هوایی
– پژوهشکدۀ علوم و فناوری فضایی
– پژوهشکدۀ مدیریت حقوق و استانداردهای هوافضایی
– گروه پژوهشی فیزیولوژی هوافضا
– کانون تفکر و آیند هاندیشی و راهبردهای هوافضایی
– آزمایشگا هها و کارگا هها، که جمعاً ۱۱ گروه پژوهشی و تحقیقاتی در
بخ شهای فوق فعالیت علمی و فنی دارند.
• فعالی تهای بخش خصوصی در فضا
ب یشک در طول تاریخ ورود بخش خصوصی به هر صنعتی جان تاز های به آن
صنعت داده است. بخش خصوصی با هدف کسب درآمد مجبور است که به
نیازهای عموم مردم توجه کند و شرایط را برای تحقق این نیازها فراهم آورد.
از ای نرو ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی نقطۀ عطف بسیار مهمی
در این زمینه خواهد بود و سفرهایی با عنوان گردشگری فضایی در کنار
دیگر فعالی تهای بخش خصوصی از چشمگیرترین و پر سروصداترین
کارهاست. البته تا به امروز نیز سفر گردشگران فضایی معدودی که با سفر
خانم انصاری تعدادشان به چهار فضاگرد رسیده است، باعث فراه مشدن
۸ … اولین فضانورد ایرانی
پار های مقدمات شده است. اما با اطمینان می توان گفت که بخش
فضانوردی حرف های که سال ها برای اهداف علمی و یا نظامی در فضا
حضور داشته است به سادگی وجود چنین اشخاصی را در کنار خود تحمل
نم یکند. به هر تقدیر سفر چنین اشخاصی به فضا مقدمات ورود بخش
خصوصی به مقولۀ فضانوردی بود.
سفر خانم انصاری، سفری ویژه است به این دلیل که ایشان خود از
حامیان و فعالان بخش خصوصی در زمینۀ دستیابی همگانی به فضا
و (Ansari X prize) هستند. جایزۀ ۱۰ میلیون دلاری انصاری ایکس
فعالی تهای ایشان در شرکت پرودیا خود مؤید این موضوع است.
فعالی تها و تلاش خانم انصاری در این راه به قدری جدی و تؤام با پشتکار
رفتار وی را ستود هاند. TMA- بوده است که همسفران وی در پرواز سایوز ۹
این موضوع نشان م یدهد که نمی توان خانم انصاری را یک توریست
محض نامید.
• اثر سفرهای فضایی در رشد فعالی تهای فضایی
البته فعالی تهای فضایی، موضوع کلانی است با سیاست گذار یهای
پیچیده و کلی که با چنین سفری تحت تأثیر قرار نم یگیرد. اما این
سفر و بازتا بهای خبری آن در جامعه باعث ترویج دانش فضایی در
کشور خواهد شد. با اینکه حدود ۵۰ سال از اولین سفر فضایی انسان
گذشته است اما هنوز فضانوردی یک امتیاز محسوب م یشود و جامعه
به دانش چنین فردی افتخار می کند.
ب یشک جوانان زیادی از این سفر تأثیر م یگیرند و به موضوع فضا
علاق همند م یشوند و با اطمینان می توان گفت که این علاق همندی زمینۀ
… اولین فضانورد ایرانی ۹
مناسبی را فراهم می آورد تا در آینده شاهد ورود نخبگان به رشته های
مرتبط با فضا باشیم.
از سوی دیگر ایجاد چنین جو مثبتی باعث می شود که تصمیم گیری
دربارۀ پروژ ههای فضایی که مسلماً از پرهزینه ترین پروژ ههای هر کشور
است در جوی مثب تتر انجام پذیرد.
• بعضی از فعالی تهای پژوهشگاه هوافضا
چندین پروژۀ کوچک و بزرگ مرتبط با فعالی تهای فضایی جاری کشورمان
در دست انجام داریم. آزمایشگاه فضایی که یکی از پیشروترین ابزارهای
شناخت فضاست از پروژ ههای بزرگی است که ما با مشارکت صنعت در حال
اجرای آن هستیم و این پروژه آخرین مراحل تست و ارزیابی پیش از پرواز خود
را پشت سر می گذارد.
حقوق هوافضا، استانداردسازی و وسایل هوافضایی، بررسی کاربردهای
فناوری فضایی از جمله زمین ههای مورد علاقه و عمل پژوهشگاه است.
یکی از زمین ههای جالب و هیجا نانگیزی که پژوهشگاه هوافضا سا لهاست
در این زمینه فعالیت می کند، توریسم فضایی است. پژوهشگاه هوافضا از
حدود ۵ سال پیش تاکنون با تمرکز بر گردشگری فضایی و مطالعۀ
راهکا رها دسترسی به آن توانسته است چندین مقاله و سمینار در این
خصوص آماده کند و به جرئت می توان گفت اولین مرکز تحقیقاتی در
ایران و شاید تنها مرکزی است که در این زمینه فعالیت کرده است.
پسماندهای فضایی از دیگر پروژ هها در زمینۀ فضاست که با توجه به
ماهوار ههای ایرانی، که به زودی در مدار قرار خواهند گرفت، موضوع بسیار
جالب و مورد توج های است.
۱۰ … اولین فضانورد ایرانی
• و جوانان
جوانان با نگاهی آیند هنگر و سخ تکوش م یتوانند مسافران و دانشمندان
فضایی آینده باشند. توجه به تاریخچۀ فعالی تهای فضایی دنیا نشان
م یدهد که همۀ کشورها بیش از آن که موفقیت را تجربه کنند، طعم تلخ
شکست را چشیده اند و اگر با انصاف به این زمینۀ علمی نگاهی بیندازیم
م یبینیم که دستیابی به چنین حجم انبوهی از دانش و فناوری مستلزم
سخت کوشی، انضباط و عشق و علاقه به موضوعی است که روی آن کار
م یکنیم.
و به ویژه سفر انوشه انصاری زبانه های عشق به فضا را در قلب
بسیاری از جوانان دنیا مملکت ما روشن کرده است. از آنها م یخواهم
که این گرمای درونی را قدر بدانند و با پشتکار فراوان به آیندۀ روشن
صنعت فضایی کشورمان بیندیشند.
… اولین فضانورد ایرانی ۱۱
گردشگری فضایی در گذر زمان
گردشگری فضایی یکی از را ههای استفادۀ تجاری از فضاست.
تحقیقات، بازار قاب لملاحظ های را برای این عرصه نشان م یدهد که با
توجهات به موقع و سرمایه گذار یهای به جا می تواند پیشرفت چشمگیر
و سودآوری زیادی داشته باشد. رفتن به فضا یکی از آرما نهای بشری
است و بسیاری از مردم، ترسی از پرداخت مبالغ سنگین برای رسیدن
به این آرزو را ندارند.
به زودی طیف جدیدی از ابرساختا رها بین زمین و مدارهای پایینی
زمین ب هوجود خواهد آمد و تورهای مسافرتی فضایی، گردشگران را
ب هصورت منظم و قانونمند به این ابرساختارها منتقل خواهند کرد.
با به وجود آمدن ابرساختارها، شماری از تسهیلات و امکانات مداری نیز
به سرعت ساخته خواهند شد. به دلیل تشکیل تورهای مسافرتی فضا،
رفت و آمد بین زمین و فضا، ایمن تر، سری عتر و با فواصل زمانی
کوتا هتری انجام خواهد شد. پروازهای زیرمداری، سفرهای کوتاه
مداری، هت لهای مداری ساده و اولیه و پس از این مراحل مقدماتی،
۱۲ … اولین فضانورد ایرانی
سفر به ماه و اقامتی کوتاه مدت در هت لهای آن فعالی تهایی هستند
که دیری نخواهد گذشت که عملی خواهند شد.
پروازهای زیرمداری سرنشی ندار تا چند سال آینده میسر خواهند بود.
این پروازها امکان سفر به فضا را برای طیف وسیعی از مردم مقدور
خواهند کرد. حدس زده م یشود قیمت بلیت در ابتدا بسیار بالا باشد
ولی مطمئناً با سرعتی غیرقابل پی شبینی افت خواهد کرد. پروازهای
مداری سرنشی ندار نیز به همین منوال محقق خواهند شد. روزی که
چارلز لیندنبرگ، در سال ۱۹۲۷ ، اولین پرواز هوایی غیرنظامی را با طی
مسیر طولانی پاریس تا نیویورک انجام داد کمتر کسی پی شبینی
م یکرد که صنعت هوانوردی روزی به انداز های پیشرفت کند که به یک
صنعت چندین میلیارد دلاری در جهان تبدیل شود. بنابراین م یتوان
امیدوار بود روزی برسد که مسافرت فضایی نیز در سراسر دنیا
انجا مپذیر شود. به عبارت ساد هتر مردم محموله های آینده فضاپیماها
خواهند بود. در مورد گردشگری فضایی احتمالات برای ۲۵ سال آینده
امیدوارکننده است. مشتاقان فضا و سفر به فضا م یتوانند ابعاد و
دورنمای بازار در حال شک لگیری را نظار هگر باشند.
باید بدانیم مسافرت فضایی نو شداروی مناسبی برای همه بیماران جهان
مدرن نیست، اما م یتواند به بهبود وضعیت سیاره زمین کمک کند. بسیاری
از فضانوردان که امکان دیدن زمین را از فضا داشت هاند، اظهار کرد هاند که
دیدگاه آنان از زمین و جهان به علت این تجربه، تغییر کرده است. آنها
نسبت به موضوع سیارۀ زمین بسیار بیشتر از منافع ملی حساسیت نشان
م یدهند. بنابراین، هنگامی که میلیو نها انسان از فضا دیدن کنند، م یتوان
انتظار داشت که وضعیت سیاره زمین در حال بهترشدن است.
… اولین فضانورد ایرانی ۱۳
نخستین گردشگران فضایی جهان
در دهۀ ۸۰ ، چهل در صد از بزرگسالان، یعنی چیزی در حدود ۸۰
میلیون نفر از مردم ایالات متحده، آرزو داشتند به فضا سفر کنند.
تحقیقات نشان داده است که در ژاپن و ایالات متحده در سا لهای
اخیر د هها میلیون تن از مردم در هر کشور علاقه داشت هاند به فضا بروند
و حاضر بوده اند در این راه پول خرج کنند اما بزرگترین مانعی که اغلب
مردم به آن اشاره م یکنند هزینه سرسا مآور چنین سفرهایی است.
از زمان اولین پرواز انسان به فضا، این فکر که دسترسی به فضا برای
تمام مردم امکان پذیر شود، مطرح بوده است. فعالی تهای انجام گرفته
در این زمینه در طی این مدت چشمگیر نبوده است و از بین تمام
کسانی که به فضا رفت هاند تنها چند نفر افراد معمولی دیده م یشوند. از
ابتدای عصر فضا، که از ۴ اکتبر ۱۹۵۷ با پرتاب اولین ماهواره ساخت
دست بشر آغاز شد تا کنون تعداد زیادی به فضا رفت هاند اما از بین آنها
تنها چند نفری افراد عادی بود هاند و بقیه را فضانوردان و دانشمندان
تشکیل م یداد هاند. در بین این چند نفر مسافر فضا، تنها سه نفر هزینۀ
سفر خود را پرداخته اند و هزینۀ سایر فضاگردها (فردی که به منظور
سیاحت راهی فضا م یشود) را مؤسسات و شرک تهایی تقبل کرده اند که با
اهداف تجاری یا تبلیغاتی همراه بوده است.
تا قبل از انهدام ایستگاه فضایی میر، دو نفر از افراد عادی به این
ایستگاه سفر کردند. در دسامبر سال ۱۹۹۰ ، تویوهیرو آک ییاما، خبرنگار
برای مأموریت یک هفت های با TBS 48 ساله ژاپنی از شرکت ژاپنی
هزینه ۱۲ میلیون دلار به میر فرستاده شد. به این ترتیب، او عنوان،
اولین خبرنگار جهان در فضا، را از آن خود کرد. پس از او هلن شارمن
۱۴ … اولین فضانورد ایرانی
۲۷ ساله در سال ۱۹۹۱ به میر پرواز کرد. او یک شیمی دان انگلیسی
بود که پس از برنده شدن در مسابق های که بانک نارودنی مسکو در
لندن ترتیب داده بود، با فایق آمدن بر ۱۳۰۰۰ رقیب، شانس مسافرت
به فضا را به دست آورد. بخشی از هزینه ۱۰ میلیون دلاری سفر ۸
روزه شارمن به ایستگاه فضایی میر را بیمه گر پروژه و بقیه را بانک
نارودنی پرداخت کردند. اما غیر از این افراد خوش شانس که بدون
پرداخت هزین ههای سنگین یک سفر فضایی از جیب خود و بدون اینکه
فضانورد، محقق، دانشمند یا فردی سیاسی باشند، شانس رفتن به فضا
برایشان فراهم شد، تا کنون سه نفر از شهروندان عادی جهان با هزینۀ
شخصی به فضا سفر کرده اند. این سه نفر که هزینۀ سفرشان را خود
پرداخت ه و با میل و رضای شخصی به این اقدام دست زدند، نخستین
گردشگران فضایی جهان و گشایند گان دروازه های این عرصه جدید
محسوب می شوند.
دنیس تیتو، نخستین فضاگرد (گردشگر فضایی) جهان
دنیس تیتو اولین فضانوردی است که با هزینه شخصی خود و به
عنوان گردشگر به فضا سفر کرده است. تیتو چهل سال پس از اولین
پرواز فضایی بشر، راهی فضا شد.
علاقۀ وی برای سفر به فضا زمانی شروع شد که با پرتاب
موفقی تآمیز ماهوارۀ اسپوتنیک- ۱، عصر فضا، آغاز شد. در آن
زمان وی در دوران نوجوانی به سر م یبرد و پدرش که یک
کارگر مهاجر ایتالیایی بود، آرزوهای وی را احمقانه می پنداشت.
… اولین فضانورد ایرانی ۱۵
۴۰ سال پس از اولین پرواز فضایی بشر، وی به ، در ۲۸ آوریل ۲۰۰۱
پدر و مادر خود ثابت کرد که رؤیاهایش احمقانه و دور از دسترس نبوده
است. تیتو در دوران جوانی برای رسیدن به هدفش تمام نیروی خود را
متمرکز کرد و تمام تلاش خود را به کار برد تا در برنامه های فضایی
ایالات متحده شرکت کند. پس از اتمام تحصیلاتش و دریافت مدرک
کارشناسی در زمینۀ هوا و فضانوردی، و اخذ مدرک کارشناسی ارشد در
زمینۀ علوم مهندسی، سرانجام تیتو در سن ۲۳ سالگی کارش را
با آزمایشگاه پیشرانش جت متعلق به سازمان فضایی ناسا به عنوان
مهندس هوافضا آغاز کرد. در مدتی که تیتو در جی.پی.ال ناسا کار
م یکرد، مسئول طراحی چند مسیر فضاپیمای مارینر به مارس و مریخ
بود.
تیتو پس از مدتی کار در ناسا را رها کرد و حرفۀ مدیریت سرمایه گذاری
را در پیش گرفت. دلیل این امر، چنا نکه خود او اظهار می کند،
ب یعلاقگی او به امور فضایی نبوده است، بلکه سودآوری بیشتر مد
نظرش بود که البته اگر به دنبال سود بیشتر و کار پرمنفعت تری نبود
نم یتوانست اولین گردشگر فضا شود.
در سال ۱۹۷۳ او یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری تأسیس کرد. این
کار باعث شد که سرمایۀ شخصی وی پس از مدت کوتاهی به ۲۵۰
میلیون دلار برسد. در حال حاضر او مدیر اجرایی شرکت شرکای
ویلشایر است که در امر مشاوره در زمینه خدمات فناوری و مدیریت
سرمای هگذاری فعالیت می کند. از زمانی که وی شغل خود را تغییر داد
هرگز علاق هاش را به فضا و وفاداریش را به برنام ههای فضایی ملی از
دست نداد. علاوه بر این، رؤیای دیرین هاش را همچنان در سر
۱۶ … اولین فضانورد ایرانی
م یپروراند و سرانجام پس از اینکه آمادگی رفتن به فضا را در خود و
شرایط سازمان فضایی روسیه را در حمل مسافر به فضا مناسب دید،
اقدام به کاری کرد که تا آن زمان سابقه نداشت.
ناسا شرایط پرواز مسافر شخصی با شاتل فضایی را نداشت، ولی دولت روسیه
حاضر بود در ازای اخذ وجه (نسبتاً بالا) این کار را انجام دهد. در زمانی که
وی برای رفتن به فضا اقدام کرد ایستگاه فضایی میر پابرجا بود و خود وی
شخصاً دوست داشت به میر پرواز کند، در ابتدای امر هم برنامه او برای رفتن
به میر تنظیم شده بود ولی با انهدام میر و خارج شدن از رده ایستگا ههای
فضایی این برنامه منتفی و قرار شد که تیتو به ایستگاه فضایی بین المللی
پرواز کند. پس از طی مراحل مختلف و ملاحظات لازم، در ژانویه سال
۲۰۰۱ ، دنیس تیتو قرارداد سفر فضایی خود را امضا کرد.
تیتو به شهرک ستارگان که یک پایگاه آموزشی فضایی روسی در خارج
از مسکو است رفت و در آنجا مجموعاً در حدود ۸۰۰ ساعت آموزش
دید. آموز شهای وی دربارۀ خدمات اورژانس، برنام ههای اصلی حیاتی،
تمریناتی که مربوط به وضعیت صعود و سقوط می شد و همچنین
تمرین شرایط بی وزنی در جاذبه صفر، آموزش لازم برای مراقبت
شخصی، آشنایی با سیست مهای مهندسی و نیز تمریناتی در زمینه
خان هداری جهت انجام امور شخصی در ایستگاه فضایی بود. ماهیت
پرواز تیتو با سایر پروازهایی که تا آن زمان انجام م یگرفت تفاوت
داشت، او نه یک فضانورد بلکه یک شهروند معمولی محسوب م یشد.
آموز شهای وی متناسب با نوع و ماهیت سفرش صورت می گرفت.
آموز شهای دامن هدار، او را برای انجام بسیاری از کارهای لازم و
ضروری یک سفر فضایی آماده کرده بود.
… اولین فضانورد ایرانی ۱۷
مارک شات لورث،
دومین فضاگرد (گردشگر فضایی)
جهان
در تاریخ ۲۸ آوریل سال ۲۰۰۱ ، این تاجر لوس آنجلسی در سن ۵۹ سالگی
به آرزوی دیرین خود رسید و با فضاپیمای روسی سایوز از پایگاه بایکونور
قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کرد. تیتو می گوید این بهترین
تجرب های بوده است که تا به حال در زندگ یاش داشته. تیتو به مدت هشت روز
در فضا به سر برد و در ششم ماه مه به زمین بازگشت.
مارک شات لورث، دومین فضاگرد (گردشگر فضایی) جهان
دومین فردی که به منظور گردش و سیاحت به فضا سفر کرد،
مارک شات لورث بود. وی که تاجر میلیونری اهل آفریقای
جنوبی است اولین آفریقایی فضانورد محسوب می شود. در ۲۵
آوریل ۲۰۰۲ مارک سوار بر کپسول فضایی سایوز با سریال
از پایگاه بایکنور در قزاقستان، سفر هیجا نانگیز خود را TM-34
آغاز کرد و دو روز بعد، پس از پهلوگیری سایوز در کنار ایستگاه
اقامت ۸ روزه مارک در فضا آغاز شد. ، (ISS) بی نالمللی فضایی
مارک شات لورث در این سفر آزمایش های علمی نیز درباره ایدز
و ژنتیک انجام داد. سفر وی که در مجموع ده روز به طول انجامید ۲۰
میلیون دلار برایش هزینه داشت. مارک در زمان سفر یک تاجر موفق ۲۸
ساله بود.
گرگوری اولسن، سومین فضاگرد (گردشگر فضایی) جهان
گرگوری السن، دانشمند و تاجری اهل ایالات متحدۀ
امریکاست که در اکتبر سال ۲۰۰۵ میلادی و در سن ۶۰
سالگی به سفری فضایی به مقصد ایستگاه بین المللی فضایی
رهسپار شد و بدین ترتیب عنوان سومین فضاگرد دنیا را از
آن خود کرد. گرگوری برای این سفر ۱۰ روزه و خار قالعاده
۱۸ … اولین فضانورد ایرانی
به فضا، ۲۰ میلیون دلار پرداخت کرده بود. به گفته خود وی این سفر
نه تنها ارزش این قیمت را داشته بلکه هم اکنون او بیشتر مایل است
چنین تجرب های را دوباره تکرار کند.
وی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵ در ساعت ۱۱:۵۵ دقیقه به وقت محلی با
فضاپیمای سایوز به طرف ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کرد.
پهلوگیری فضاپیما با ایستگاه فضایی در ۳ اکتبر ب ه آرامی و با موفقیت
انجام شد. وی خاطره انگیزترین موضوع در سفر چند روزه اش را،
شناوری در اطراف ایستگاه فضایی و تماشای منظره زمین، عنوان کرد.
به عقیده او لحظه کنده شدن از زمین نیز، زمانی که راکت از زمین جدا
م یشود، لحظه بسیار هیجان انگیزی بوده است. در طول اقامت در
ایستگاه فضایی السن تجارب سفرش را با دان شآموزان از طریق برنامه
رادیویی در میان م یگذاشت. او سرانجام در ۱۰ ا م اکتبر و پس از
اقامتی ده روزه در فضا، به زمین بازگشت.
گرگوری السن با انجام این سفر عنوان سومین گردشگر فضایی را به
دست آورد. السن نیز مانند دو گردشگر قبلی پیش از پرواز به ایستگاه
بی نالمللی فضایی برای کسب آمادگی به منظور انجام چنین سفر
پرمخاطر های، تن به آموز شها و تمرینات سخت و فشرده سازمان
فضایی روسیه داد. تمرینات مانند دو فضاگرد قبلی در شهرک ستارگان،
جایی نزدیک مسکو، انجام م یشد.
تاکنون، سفر هر سه گردشگر فضایی را شرکت توریستی
ماجراجوی یهای فضایی که دفتر آن درآرلینگتون، ایالت ویرجینیای
آمریکا قرار دارد ترتیب داده است. ب یشک هزینه، وقت و تلاشی که
این انسا نهای ب یباک در راه گردشگری فضایی صرف کرده اند
… اولین فضانورد ایرانی ۱۹
زمین هساز پیشرف تهای چشمگیر و روشن یبخش راه تاریک آیندۀ
تجار یسازی فضا خواهد بود. انتظار م یرود با ورود بخش خصوصی به
فضا و تجاری سازی فعالی تهای فضایی، انگیزه و شرایط بهتری برای
دستیابی به فضا ایجاد شود.
انوشه انصاری که به عنوان چهارمین فضاگرد راهی مدار زمین و
ایستگاه بی نالمللی فضایی شده است، در مصاحب های شرایط خاص این
گونه سفرها را چنین عنوان کرده است: “سفر به فضا مانند سایر
سفرهایی که تجربه کرد هایم نیست. شما اگر بخواهید برای تعطیلات
خود برنام های بریزید با یک آژانس مسافرتی تماس م یگیرید و با
پرداخت هزین ههای مربوط به آن و بستن چمدان هایتان راهی سفری به
هر جای روی زمین م یشوید. اما یک توریست فضایی علاوه بر
۶ به طی آور مجبور های سرسام های بسیار و پرداخت هزینه هماهنگی
ماه دوره و آموزش بسیار فشرده و سختی است که بدون آن، انجام
چنین سفری مقدور نمی باشد.”
۲۰ … اولین فضانورد ایرانی
زندگینامه انوش ه انصاری
انوشه انصاری در سال ۱۳۴۶ خورشیدی،
در تهران به دنیا آمد. تا سن ۱۶ سالگی در
وطن زیست و سپس به همراه خانواده اش
به ایالات متحده امریکا هجرت کرد.
سا لهای پایانی دبیرستان را در آن کشور
گذراند و سپس برای اخذ مدرک
کارشناسی در رشته مهندس الکترونیک و
علوم کامپیوتر وارد دانشگاه جرج میسون
شد. انوشه بعد از پایان موفقی تآمیز دوره
لیسانس برای کسب مدرک فوق لیسانس
خود وارد دانشگاه جرج واشنگتن شد و
مطالعات خود را در این دانشگاه ادامه داد.
پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در
و MCI رشتۀ مهندسی الکترونیک، برای کار به سراغ شرکت هایی چون
رفت و پروژ ههای موفقی تآمیزی را در آن شرک تها به COMSAT
سرانجام رساند. او چندین مقاله و دو پاتنت برای کار روی “عملگرهای
اتوماتیک” و “گر ههای یک شبکه بیسیم” دارد. او در حال حاضر
… اولین فضانورد ایرانی ۲۱
مشغول طی کردن دوره ای در دانشگاه سوئی نبورن است تا بتواند دومین
مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ ستار هشناسی دریافت کند.
در سال ۱۹۹۴ میلادی مطابق با ۱۳۷۲ خورشیدی، انوشه به همراه
همسرش حمید و برادر همسرش امیر انصاری شرکتی به نام تله کام
را در تگزاس پای هگذاری کردند. (TTI) تکنولوژی
این شرکت تأمین کننده تجهیزات مورد نیاز شبکه های کامپیوتری بود.
این شرکت در سال ۲۰۰۰ توسط سونوز نتورک خریداری شد. انوشه
انصاری در سال ۲۰۰۰ جایزه نخست کارآفرینی ملی ایالات متحده
آمریکا را به دست آورد. در سال ۲۰۰۱ مجله فورچیون انوشه را در
لیست تاجران موفق ثبت کرد.
انوشه و همسرش شرکت دیگری به نام TTI بعد از فروش کمپانی
را پای هگذاری کردند. انوشه مدیر عامل و رئیس این (Prodea) پرودی
شرکت است. این شرکت با مشارکت شرکت ماجراجوی یهای فضایی و
آژانس فضایی فدراسیون روسیه، طرحی را جهت ایجاد ناوگانی از
فضاپیماهای تجاری برای اعزام گردشگران به ارتفاعات زیرمداری در
دست اجرا دارد. “کاشف ماجراجوی فضا” نام مناسبی برای این کشتی
فضایی به نظر م یرسد که قرار است قادر به حمل ۵ مسافر به ارتفاعات
زیرمداری باشد تا مسافران خوشبخت بتوانند گردی سیاره زمین و
سیاهی فضا را برای دقایقی نظار هگر باشند. این فضاپیما قرار است با
یک هواپیمای مخصوص تا ارتفاعی بالا برده شود و سپس برای
دستیابی به ارتفاعات بیشتر از هواپیما جدا شده و موتورهای قدرتمند
خود را روشن نماید. این هواپیما از فرودگاهی که به احتمال زیاد در
۲۲ … اولین فضانورد ایرانی
رأ سالخیمه واقع در کشور امارات متحده عربی ساخته م یشود، پرواز
خواهد کرد.
انوشه از دوران نوجوانی به فضانوردی علاق همند بود و رؤیای سفر به
فضا را در سر می پروراند. علاقۀ فراوان او سرانجام زمانی به بار نشست
که فعالی تهای اقتصادی انوشه و همسرش ثروت فراوانی برای آنها به
بار آورده بود. در سال ۲۰۰۴ میلادی مطابق با ۱۳۸۳ خورشیدی،
خانوادۀ انصاری (انوشه و برادر همسرش، امیر انصاری) ۱۰ میلیون دلار
جایزه برای نخستین پرواز فضایی غیر دولتی اختصاص دادند. این سفر
م یبایستی توسط یک فضاپیمای قابل بازیابی انجام می شد که قادر
باشد حداقل سه نفر را به ارتفاعی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از سطح متوسط
زمین (خط کارمن) رسانده و مجدداً به زمین بازگرداند. فضاپیما باید
طوری طراحی می شد که در طی دو هفته بعد از نخستین پرواز
در نهایت « جایزۀ انصاری ایکس » . موفقی تآمیز، قادر به تکرار آن باشد
با طراحی خلاقانه « اسپیس شیپ وان » به فضاپیمای کوچک
بر تروتان تعلق گرفت.
اما همچنان رؤیای سفر به فضا ذهن بانوی فعال و ناآرام ایرانی را به
خود مشغول کرده بود. فعالی تهای فضایی اخیر به هیچ وجه او را آرام
نم یکرد و اشتیاق دیدن زمین از فضا او را به سویی رهنمون کرد که
اکنون تیتر نخست خبرهای فضایی دنیا را به خود اختصاص داده است.
انوشه انصاری سرانجام دل به دریا زد و برای سفری هیجان انگیز به
ایستگاه بین المللی فضایی ثبت نام کرد. این سفر که با کپسول فضایی
سایوز تی ام آ صورت می گیرد حدود ۲۰ میلیون دلار هزینه در بردارد.
۸ مه ۲۰۰۶ )، سازمان فضایی روسیه به طور ) ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵
رسمی اعلام کرد که انوشه انصاری ب هعنوان اولین زن گردشگر فضایی
… اولین فضانورد ایرانی ۲۳
به ترتیب از .TMA- سرنشینان کپسول فضایی سایوز ۹
چپ به راست :
– انوشه انصاری، گردشگر فضایی
– میخائیل تیورین، فضانورد روسی
– مایکل لوپز، فضانورد آمریکایی
در یکی از پروازهای فضاپیمای سایوز که برای بهار ۱۳۸۶ برنام هریزی
شده بود، به مدار زمین سفر خواهد کرد.
اما شانس با انوشه بود تا نخستین توریست فضایی زن، زودتر از آنچه
انتظارش را داشت به آرزوی خود برسد.
رد صلاحیت پزشکی داوطلب ژاپنی،
دایسوکه انوموتو، سفر انوشه را حدود ۶
ماه به جلو انداخت (متن این خبر در
“دانش فضایی”). انوشه قرار است در
۲۳ شهریور ۱۳۸۵ راهی ایستگاه
شود. دایسوکه (ISS) بی نالمللی فضایی
انوموتو که ۳۵ سال دارد، ثروت خود را
از راه تجارت اینترنتی به دست آورده
است. او قبول کرده بود که با پرداخت
۲۰ میلیون دلار و تحمل تمرینات
(ISS) سخت و فشرده برای یک هفته به ایستگاه بین المللی فضایی
سفر کند.
انوشه انصاری با این سفر عنوان نخستین فضانورد ایرانی، اولین بانوی
گردشگر فضایی و چهارمین توریست فضایی دنیا را از آن خود خواهد
کرد. انوشه انصاری در شرایطی راهی فضا شده است که طی چهل و
پنج سال گذشته سفر به فضا تنها در انحصار شوروی سابق (روسیه)،
آمریکا و به تازگی چین بوده است. تاکنون بیش از ۴۴۰ نفر طی
نزدیک به ۱۰۰۰ مأموریت فضایی از مرزهای فضا عبور کرده اند که
نزدیک به ۳۸۰ نفر آنها از اتباع آمریکا و شوروی سابق و بقیه از
۲۴ … اولین فضانورد ایرانی
شهروندان کشورهایی همچون چکسلواکی، آلمان، ژاپن، بلغارستان،
افغانستان، برزیل، انگلیس، کوبا، مجارستان، هند، مغولستان، لهستان،
رومانی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، سوریه، بلژیک،
اتریش، فرانسه، مکزیک، هلند، عربستان سعودی، رژیم اشغالگر قدس
و مکزیک بود هاند که توسط فضاپیماهای امریکایی یا روسی امکان
سفر به فضا را یافت هاند.
اولین گردشگر فضایی یک میلیونر آمریکایی به نام دنیس تیتو بود که
در سال ۲۰۰۱ عنوان نخستین فضاگرد جهان را از آن خود نمود. بعد از
او مارک شاتلورتس در سال ۲۰۰۲ و گرگ السون در سال ۲۰۰۵ به
ترتیب عنوان دومین و سومین توریست فضایی را از آن خود کردند.
اولسن نیز مانند انوموتو به دلایل پزشکی از سفر انجام شده در ژوئن
۲۰۰۴ بازمانده بود ولی سرانجام در سال ۲۰۰۵ به آرزوی خود برای
نگریستن به زمین از فضا، جامه عمل پوشاند. قبل از اولسن، یک
خواننده آمریکایی به نام لانس باس کاندیدای سفر به فضا بود که به
دلیل امتناع از انجام تمرینات سخت و فشرده قبل از پرواز از لیست
گردشگران فضایی حذف گردید.
… اولین فضانورد ایرانی ۲۵
کپسول فضایی سایوز
پیشین های بسیار قدیمی و تقریباً به قدمت عصر (Soyuz) ناو فضایی سایوز
فضا دارد. سایوز (در متون فارسی گاهی اوقات سویوز نیز نوشته م یشود) در
امتداد سفین ههایی که برای برنامه های فضایی اتحاد جماهیر شوروی و
طراحی و ساخته (Sergey Korolyov) تحت سرپرستی سرگئی کورولف
شدند، پا به عرصه وجود نهاد. این سفینه فضایی موفق پس از فضاپیمای
و به منظور اجرای برنامه شوروی سابق برای سفر به (Voskhod) وسخود
ماه طراحی شده بود. سایوز توسط موشک محموله بری به همین نام
به مدار برده م یشود. (Soyuz launch vehicle)
از این فضاپیما قبلاً به منظور
انتقال فضانوردان از زمین به
ایستگا ههای فضایی سالیوت، میر
و بالعکس استفاده می شد. بعد از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و
طی موافق تنام های که بین
آژان سهای فضایی روسیه و ناسا
منعقد شده است، از فضاپیماهای
سایوز به منظور نقل و انتقال
فضانوردان و مایحتاج آنها بین ایستگاه بی نالمللی فضایی و زمین
در حال نزدیک شدن به ایستگاه بینالمللی فضایی TMA- سایوز فضاپیمای ۶
۲۶ … اولین فضانورد ایرانی
استفاده م یشود. اولین پرواز سویوز در نوامبر ۱۹۶۶ یعنی آذر ۱۳۴۵
صورت گرفت. این پرواز فاقد سرنشین بود و به منظور آزمایش و
اطمینان از عملکرد صحیح فضاپیما انجام شد و سرانجام ولادمیر
کمارُف، اولین سرنشینی بود که در آوریل ۱۹۶۷ ، یعنی اردیبهشت
۱۳۴۶ ، سوار بر سفینه جدید به فضا سفر کرد. کمارف در بازگشت به
زمین به دلیل اشکال فنی در سامانه چتر نجات ناو کشته شد.
ترکیب و طراحی فضاپیما
یک فضاپیمای سایوز از سه قسمت تشکیل می شود که به ترتیب از جلو به
عقب، عبارتند از:
۱٫ واحد مداری که به شکل کر های ناهموار است و در جلوی
(Orbital Module) . کپسول قرار دارد
۲٫ واحد بازگشت که ابعادی کوچ کتر و سطحی صا فتر دارد و به
منظور بازگرداندن سرنشینان به سطح زمین مورد استفاده قرار
(Capsule Reentry) . م یگیرد
۳٫ واحد سرویس و خدمات، سیلندر تحتانی کپسول است که صفحات
(Service Module) . خورشیدی نیز به آن متصل هستند
دو واحد ابتدایی کپسول فضایی سایوز، یعنی واحدهای مداری و
بازگشت، مسکونی هستند و سرنشینان سایوز در این دو واحد مستقر
م یشوند. واحد مداری بیشتر یک انبار است و تقریباً بیشتر بار کپسول
سایوز در این واحد قرار دارد. اکثر آنها ابزار و لوازمی هستند که قرار
نیست مجدداً به زمین بازگردانده شوند. تجهیزات آزمایشگاهی،
دوربی نها و بست ههایی که برای مصرف فضانوردان به مدار زمین حمل
… اولین فضانورد ایرانی ۲۷
شده است، همگی در واحد مداری قرار دارند. تجهیزات مربوط به الحاق
فضاپیمای سایوز به سایر فضاپیماها یا ایستگاه های فضایی نیز در
جلوی واحد مداری نصب شده است. این واحد در مواقع ضروری
م یتواند مانند یک محفظۀ خروج نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ایزول هشدن این واحد از واحد بازگشت و امکان تخلیه هوای درون آن
به داخل کپسو لها ذخیره، از این واحد یک محفظه خروج تمام عیار
ساخته است. واحد بازگشت به جهت تأمین امنیت فضانوردان در هنگام
برگشت به جو زمین، توسط لای ههای مخصوص و ابزار گوناگونی
محافظت می شود تا گرمای بسیار زیاد ناشی از برخورد به جو غلیظ به
سرنشینان آسیبی وارد ننماید. واحد بازگشت توسط لایه هایی از یک
عایق مخصوص، کاملاً پوشانده شده است. این عایق در زمان برخورد
سریع به مولکول های هوا داغ شده و به تدریج فنا می شود. این موضوع
باعث م یشود بدنه اصلی کپسول از حرارت بسیار زیادی که در زمان
بازگشت به جو تولید م یگردد، در امان بماند.
کپسول سایوز سه نفر گنجایش دارد و تجهیزات مورد نیاز و حیاتی
برای مدت سه روز و ۵ ساعت جهت بقای سه فضانورد در آن
پی شبینی شده است. در این کپسول سیستم حیاتی همواره مخلوط
مناسبی از گازهای اکسیژن و نیتروژن را با فشار سطح دریا (یک
اتمسفر) تولید و منتشر م یکند. هوای منتشر شده در کپسول پس از
مدتی با بخار آب و گاز دی اکسی دکربنی که فضانوردان در اثر بازدم
بیرون می دهند، اشباع و غیرقابل تنفس خواهد شد. از این رو مهندسان
در واحد سرویس LiOH و KO طراح نسبت به نصب دو سیلندر ۲
سفینه اقدام کرده اند تا بخار آب و دی اکسی دکربن منتشر شده را جذب و
از هوای داخل سفینه خارج نمایند.
۲۸ … اولین فضانورد ایرانی
بخش اعظمی از بخار آب و گاز د یاکسی دکربن را جذب KO سیلندر ۲
که سوپر اکسید پتاسیم نامیده م یشود، تحت شرایط KO م ینماید. ۲
ویژ های، زمانی که پتاسیم مذاب را در مجاورت اکسیژن خالص
بسوزانند، تولید م یگردد. در اثر ترکیب سوپر اکسید پتاسیم با آب و
د یاکسی دکربن، اکسیژن و نمک هیدروکربنات پتاسیم تولیدخواهد شد.
نمک ته نشین شده و اکسیژن تولید شده به داخل سیکل سیستم حیاتی
تزریق م یگردد. با این روش علاوه بر جم عآوری بخار آب و گاز
د یاکسی دکربن از هوای داخل کپسول که منجر به سختی تنفس
فضانوردان م یشود، مقداری اکسیژن نیز به سیستم اضافه م یگردد. هر
کیلوگرم سوپر اکسید پتاسیم قادر به جذب ۳۰۹ گرم دی اکسید کربن و
تولید ۳۸۰ گرم اکسیژن است. از آنجا که بدن انسان بیش از آنچه
اکسیژن دریافت م یکند، دی اکسیدکربن تولید می نماید، باید تمهید
دیگری برای جذب د یاکسی دکربن اضافی اندیشیده شود. سیلندر
به همین منظور در سایوز تعبیه شده تا با جذب باقیمانده گاز LiOH
د یاکسی دکربن، هوای داخل کپسول را تصفیه و قابل تنفس نماید.
بخش انتهایی کپسول فضایی سایوز، واحد سرویس و خدمات است.
داخل این بخش که یک محفظه تحت فشار است شامل ابزار و ادواتی
مانند سیستم کنترل حرارت، باتر یها، ابزار مخصوص تماس رادیویی و
ارسال داد ههای تل همتری، تجهیزات مربوط به کنترل وضعیت و
موقعیت سفینه، موتور اصلی و مخازن سوخت و اکسید مایع است. در
خارج از واحد سرویس، صفحات خورشیدی، سنسورهای گوناگون و
آنت نها نصب شده اند.
… اولین فضانورد ایرانی ۲۹
نامیده می شد و قادر به حمل K-OK اولین نمونه سرنشی ندار سایوز ۷
سه سرنشینی بود که احتیاجی به
پوشیدن لباس فضایی نداشتند. این
نمونه از سایوز که به منظور سفر به
ماه طراحی شده بود، همچنین دارای
تجهیزات لازم برای الحاق بود اما
دریچ های جهت نقل و انتقال بین دو
سفین های که به هم وصل می شدند،
پی شبینی نشده بود.
از این رو فضانوردان برای انتقال بین سفین هها مجبور به انجام
را هپیمایی فضایی بودند، کاری که در زمان الحاق سایوز ۴ و ۵ روی
داد. از نظر تاریخی این رویداد، اولین الحاق دو ناو فضایی سرنشین دار و
اولین جاب هجایی خدمه بین دو سفینه بود.
فضانوردان ناوهای کیهانی سایوز ۱ تا ۱۱ ، بجز در موارد ضروری
( ب هطور مثال راهپیمایی فضانوردان سایوز- ۵) از لباس فضایی استفاده
نم یکردند. این مسئله باعث مرگ کیها ننوردان سایوز- ۱۱ شد. با
حذف یک صندلی در سایوزهای ۱۲ تا ۴۰ ، تعداد سرنشینان به دو نفر
کاهش یافت اما در عوض خدمه م یتوانستند لباس فضایی مناسبی بر
تن کنند تا در شرایط ویژه و اضطراری از جان آنها محافظت نماید. با
توسعه برخی تجهیزات و به روز کردن دستگاه ها، ناوهای سایوز- تی
توانستند تعداد سرنشینان را بار دیگر به ۳ نفر برسانند در حالی که هر
سه می توانستند لباس فضایی امن داشته باشند.
در مرکز ملی فضایی انگلستان K-OK سایوز ۷
۳۰ … اولین فضانورد ایرانی
در سال ۱۹۸۶ به منظور حمل و نقل خدمه و بار به ایستگاه TM سایوز
فضایی میر طراحی و ساخته شد. در این نمونه از کپسول فضایی سایوز
موتورهای زمان نشستن، رادیوی برد بلند، چتر نجات اضطراری و
سیستم جدید اتوماتیک جهت ملاقات و الحاق در فضا اضافه شد. بعدها
و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نمونه دیگری از سایوز با کد
جهت حمل و نقل بار و مسافر به ایستگاه بین المللی فضایی TMA
طراحی و ساخته شد و تغییراتی بنا به سفارش آژانس فضایی (ISS)
در سیستم چتر فرود، محفظه سرنشین و پنجره هایی (NASA) آمریکا
برای مشاهده بیرون نسبت به مدل قبلی در آن اعمال شده است.
فضاپیمای پروگرس که مدل غیرسرنشی ندار سایوز است به منظور
حمل بار به ایستگاه بی نالمللی فضایی طراحی و ساخته شده است.
جالب است بدانید که طراحی و سیستم فضاپیمای شنزوی چین یها که
قادر به حمل فضانوردان چینی به فضا شده است، به شدت از سایوز
متأثر است. آژانس فضایی روسیه اعلام کرده که فضاپیمای سایوز را
ب همنظور انجام مأموری تهایی به سایر سیارات منظومه شمسی تغییر
خواهد داد و از نمونه دوباره طراحی شده این فضاپیمای قدیمی و
مطمئن جهت فرستادن نخستین انسان ها به مریخ استفاده خواهد شد.
که خانم انوشه انصاری را به فضا حمل TMA- کپسول فضایی سایوز ۹
است. در این سفر ISS نمود، نهمین مأموریت سرنشی ندار سایوز به
انوشه انصاری دو همسفر روسی و آمریکایی به نام های میخائیل
تیورین و مایکل لوپز الگریا را همراهی م یکرد.
… اولین فضانورد ایرانی ۳۱
بایکنور، مکانی رؤیایی در انتهای راهی بسیار سخت
انوشه انصاری که با سفر تاریخی خود عنوان نخستین فضانورد ایرانی را از
آن خود کرده است، در اقدامی ب ینظیر، دست به انتشار وبلاگی زده تا
خوانندگان از نزدیک با احساسات و هیجانات یک سفر فضایی آشنا شوند.
در ادامه یکی از زیباترین مطالب منتشر شده تا این لحظه را خواهید خواند:
سلام به دنیا، من نم یدانم اکنون چه کسی این مطلب را خواهد خواند. شاید
تو دختری جوان باشی که کنجکاوی بیشتر درباره من بدانی، شاید مرد جوانی
هستی که از تصویر من در روزنامه ها خوشت آمده و شاید تو هم یکی از
آنهایی باشی که همیشه رؤیای سفر به فضا را در سر داشته اند و مشتاقانه
م یخواهند بدانند که در زمان تحقق این آرزوی دیرینه، چه احساسی
سراغشان خواهد آمد.
من در داخل کپسول فضایی سایوز
مشغول تمرینات فضایی
۳۲ … اولین فضانورد ایرانی
چیزهایی شنید هاید و مایلید بدانید که X شاید شما درباره جایزه انصاری
چه نقش ههایی کشیده است. X آینده برای من، برنام ههایم و جایزه
شاید هم شما یک ایرانی هستید که می خواهید درباره زنی که در ایران
به دنیا آمده و اکنون راهی سفر به فضا است، بیشتر بدانید و شاید هم
شما به اشتباه این صفحه را باز کرده باشید.
در هر حال، هر که هستید و به هر دلیلی که این مطلب را م یخوانید،
ورودتان را به وبلاگ خود، خو شآمد م یگویم. این اولین وبلاگی است
که من در آن م ینویسم. من یک فضانورد خصوصی هستم اما با توجه
به اتفاقاتی که افتاد، احساس وظیفه کردم که باید تجربیاتم را با
دیگران در میان بگذارم.
( ممکن است شما هم بدانید که من از دوم سپتامبر ( ۱۱ شهریور ۱۳۸۵
تا کنون در پایگاه فضایی بایکنور واقع در کشور قزاقستان در قرنطینه قبل
از پرواز به سر می برم. شما م یتوانید با مراجعه به وب سای تهای شبکه
فضایی روسیه و دان شنامه ویک یپدیا، اطلاعات زیادی درباره پایگاه
فضایی بایکنور به دست آورید.
من تعدادی تصویر از این مکان تهیه کرد هام که م یتواند تصور بهتری
برای شما از جایی که اکنون در آن به سر می برم ایجاد نماید. پایگاه
فضایی بایکنور همان مکان تاریخی است که ۴۵ سال پیش
یور یگاگارین از آنجا راهی مدار زمین شد و بدین ترتیب اولین انسانی
شد که پا به فضا نهاد. همچنین از همین جا بود که در سال ۱۹۶۳
نخستین زن فضانورد دنیا، والنتینا تروشکوا، سفر خود به فراتر از مرز
فضا را آغاز کرد.
… اولین فضانورد ایرانی ۳۳
از همان سال های نخستین عصر فضا، یک رسم همچنان پابرجا مانده
است. طبق این سنت ۶۰ ساله هر فضانورد پس از بازگشت از فضا یک
درخت در این مکان کاشته است (و گاهی اوقات که شانس یار نبوده،
درختان توسط هم قطاران آنها با اشک و اندوه بر زمین استوار شده). من
هم امیدوارم قادر به کاشت درخت خود باشم. من تصاویری از درختان
گاگارین و تروشکوا را برایتان ارسال کرد هام. اینجا مسیری بسیار
طولانی توسط فضانوردان درختکاری شده که منظر های بدیع در
صحرای بایکنور ایجاد نموده است. موضوع جالبی که در مورد پرتا بهای
فضایی روسیه قابل ذکر است، تعدد مراسم و سن تهای این کشور در این
مورد است. هر قدر که به زمان پرتاب نزدیکتر م یشوید، مراسم بیشتری
هر کدام از این درختان به دست فضانوردی کاشته شده است
۳۴ … اولین فضانورد ایرانی
در انتظار شما خواهد بود. هما نطورکه زمان م یگذرد، اطلاعات من از
این آداب و رسوم افزایش م ییابد. این سنتها و مراسم متنوع و شاد از
این روزها لحظاتی خاطره انگیز و به یادماندنی م یسازند. من تصاویری
از مراسم امتحان ابعادی فضانوردان جهت جا شدن در لباس فضایی و
بالابردن پرچم کشورها در مقابل هتل فضانوردان برایتان ارسال
کرد هام. این تصاویر همچنین در و بسایت اردوی چهارهم ناسا نیز
آمده است.
حالا که شما م یدانید من که هستم اجازه بدهید بگویم چرا اینجا
هستم…
در سا لهای خیلی خیلی گذشته و در جایی خیلی خیلی دور، دخترکی
عادت داشت شب ها چشم به آسمان شهرش، تهران، بدوزد و ستاره های
چشم کزن را با اشتیاق تمام نظاره کند. آن موق عها آسمان چندان آلوده
نبود و م یشد اجرام نورانی و زیبای ب یشماری را در آسمان دید.
تابستانها که خانواده آن دخترک برای خواب به پشت بام (در متن اصلی
بالکون آمده) م یرفتند تا از خنکای طبیعت بهر ه ببرند، دختر قصه ما
عمیقاً به آسمان اسرارآمیز شب می نگریست و از خود م یپرسید: “آنجا
چه چیزهایی در انتظار ما است؟ آیا آنجا هم کسی از داخل رخت خوابش
به آسمان نگاه م یکند؟ آیا م یشود او را دید و با او دوست شد؟ آیا
م یتوان روزی در فضای مرموز و اعجا ببرانگیز بیرون از زمین طعم
رها بودن را چشید؟”
تقدیر چنین بود که بشود…
اگر شما از دخترک قصه ما می پرسیدید که “آیا م یخواهی به فضا سفر
کنی؟&quot

دانلود کتاب


برچسب ها

مطالب مشابه با این مطلب

  نکاتی ساده که خیلی ها نمی دانند

  ♣ هنگام سکسکه تا جایی که میتوانید نفس خود را حبس کنید و بعد به آرامی تنفس کنید . ♣ اگر در جاده به دنبال ناهار یا شام هستید ، از جایی که کامیون ها نگه داشته اند غذا بخورید .

  این ۹ کار را اول صبح انجام ندهید

  زدن دکمه خاموش کردن آلارم ساعت بیش از یک بار: یک بار به راحتی می‌تواند به پنج بار تبدیل شود و همچنین به مغز می‌آموزد که بیداری را به تعویق بی‌اندازد. بیرون آمدن از رختخواب در اولین روز از هفته یا بعد تعطیلات ممکن […]

  معرفی شاخه های علوم غریبه

  معرفی شاخه های علوم غریبه ۳٫۴۳/۵ (۶۸٫۵۷%) ۷ امتیازs شاخه های مختلف علوم غریبه شامل کیمیا , لیمیا , سیمیا , هیمیا , ریمیا است. علوم غریبه از جمله علومی است که بسیاری از افراد به آن علاقه دارند.

  ۹ واقعیت درمورد افراد مطالعه گر

  از کودکی به ما گفته‌اند که کتاب خواندن کار ارزشمندی است و برای ما مفید است. زمانی که سن کمی داشتیم متوجه اهمیت کتاب خواندن نمی‌شدیم و این کار را چندان جدی نمی‌گرفتیم اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباط با افراد تاثیرات […]

  همه چیز درباره ویزای الکترونیکی

  با فراگیر شدن سیستم های الکترونیکی در دنیا اغلب کشورهای سامانه ویزای الکترونیکی برای اتباع خارجی را راه اندازی کرده اند.

  ویتامین U

  ویتامین U از ترکیبات مفید موجود در برخی خوراکی ها از جمله سبزیجات چلپیایی است که بر خلاف نام آن نوعی ویتامین محسوب نمی شود . از جمله فواید احتمالی آن می توان به درمان زخم معده، سلامت ریه، کبد و کلیه، کاهش کلسترول […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi