جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

افسانه خلقت

611

بازدید

یکی بود یکی نبود.

 آنگاه که هنوز جهانی آفریده نشده بود, وسقف آسمان مینو وجودنداشت , تنها گیتی بود وجدالی سخت وهمیشگی بین دونیروی مطلق آفریننده روشنائی وتاریکی.
 نامهائی که از اریائیهابرای این دونیرو برجامانده کاملادقیق نیست وچون هیچگونه آثار نوشتاری از آن درمیان مانمانده, وبه گمانی غنی ترین کتابخانه تاریخ کهن درجندی شاپور توسط اعراب مهاجم به آتش کشیده شد و تاریخ نوشتاری یک قوم راازمیان برداشت, لذا آنچه درمیان مامانده ازنوشتارهای اقوام آریائی هندوستان و یاپارسیان زرتشت مذهب هند, یا از   پاره ای نوشتار تحقیقی یونانیان میباشد که بجهت تاثیرات مذهبی نمیتواند کاملا دقیق باشد وبعنوان ثبت تاریخی به حساب آید. اماآنچه از این تورماهی پاره پاره شده به مارسیده نیز منبع مناسبی برای مطالعه میباشد.
 دونیروی اعتقادات دینی آریائیها بدینسان نام داشتند:
 ا – هو – را- مزد- ا به معنی آن هوئی که روشنائی از آن اوست, روشنائی پاداش ومزد اوست.
و
اه – روی – منش به معنی منشی که رویکرد اه دارد.
 
دراینجا لازم است بازی باکلمات آریائی که ریشه در زبان هندواروپائی دارد رابه شما نمایش دهم. زیاد سخت نیست , زیرا ریشه آن در زبان فارسی امروزی ما و حتی در زبانهای خارجی, عمیقا وجود دارد, امابابیان ولفظی نامحسوس. خیلی از این کلمات راروزمره استفاده میکنیم بدون آنکه بدانیم معنی واقعی آنهاچیست واز کجامنشا گرفته است, واین نیزشاید رازپایداری فرهنگ غنی آریائی در طی قرون درمیان ایرانیان مسلمان شده باشد.
 
این دونیرو راماامروزه بانامهای اهورامزدا واهریمن میشناسیم. کلماتی کوتاه شده وبدون مفهوم امروزی برای ماایرانیان فارسی زبان. تفسیر این کلمات رابسیار شنیده وخوانده ایم اماریشه زبانی آنهارانه. گرچه ترکیبات زبانی کلمات یادشده هنوز درزبان ماپرمعناومفهوم باقی مانده است. برای مثال اه را درنظر بگیریم. اه بمعنای زشت وناپسند استفاده وافری بین ماایرانیان دارد. بخصوص خانمهای ایرانی این مفهوم را در زبان امروزه مازنده نگاه داشته واز آن استفاده وافرمیکنند. اما میدانید که اه – مخ همان احمق امروزی میباشد. اه – مخ یعنی مخیل ناپسند , که همان معنی احمق امروزی یعنی نادان وکودن رامیرساند. توجه کنید که نادان یعنی نمیداند, کسی که حقیقت رانمیداند, نه – دین, دین ندارد, رفتارپسندیده ندارد, و کودن یعنی کو دین؟ دینش کو؟ رفتار پسندیده اش کو؟دانائی اش کو؟
 احمق دین ندارد. دین متعلق به افراد دانا ودین دارمیباشد. دینامیک, دانامیک که درزبان های باریشه هندواروپائی به آن برخورد میکینیم به معنهای مکانیزم هوشمند میباشد. و نگاه کنید به کلمه هوشمند: هوشم ند, یعنی آنکه از هو شمه ای داشته باشد. و هو بمعنی آفریننده روشنائی ونیکی , یاهمان خداوند نام برده در ادیان ومذاهب مختلف میباشد.
 هو یک کلمه کلیدی است بامنشا مثبت, همانگونه که اه کلمه ای است کلیدی بامنشا منفی. برای کسی که کارنیک انجام میدهد هو را میکشیم. اماجالب است که برای کارهای که تاثیر منفی دارند آه میکشیم.
 هو شیار آن کسی است که به شیاری از هو دست یافته باشد. درکلماتی نظیر هنرمند, هو نرمند, بهره از نرمش هو دارند. اما این کلمه هو بسیار وسیعتر از این معنی بخش است , و واقعا یک کلید راز میباشد.
 اولین مذهب یکتاپرست مذهب یهودی میباشد, یاشاید بهتر است بگوئیم یا- هو- دین. خدای آن مذهب یا – هو – وه , یحوه, نام داشت. در زبان فرانسه هو را ژو و در اسپانیائی خو و در مواقعی همان هو مینامند که درترکیب کلمات مختلف به آنها برخورد میکنیم. مانند ژوان یا ژون به معنی جوانی در فرانسه. حتی رنگ ژون درفرانسوی زرد میباشد, یعنی رنگ مزدا, نور وروشنائی. اسپانیانی ها مسیح را هوزوس و فرانسویها ژوزوس مینامند. بییجانیست مسیحیان مسیح راباخدا یکسان گماشته اند.
 اگر این نمونه ها کافی نمیباشد که به کلیدی بودن کلمه هو پی ببیرید , ببینید انسان را در زبانهای بامنشا لاتین چه مینامند.  هو من, یعنی مرد خدا.
 کلمه راز نیایش و ذن بودائی ها وتبتیان هوم میباشد.
 در اسلام نیز نوید داده شده است که خداوندیکتا به افرادی که به بهشت رفته اند هو ری پاداش میدهند , که زیباترین پاداش هاست , لذاما نیز زیبارویان را هو ری یاحوری مینامیم.
 مسلمانان نیز در نیایشهای خود هو را ندا میدهند. الله هو اکبر. دراویش نیز یاهو گویان به نیایش خالق هستی نشسته اند.
 کلمه هو حقیقتا یک کلمه کلیدی بامنشا الهی میباشد که شاید والاتر از اعتقادات آریائی باشد , و باید گفت که به اعتقادات بشری , بشر هفت گانه , تعلق دارد. لذا این کلمه کلیدی رابه یاد بسپارید. خدا یعنی هو, و هو یعنی منشا نیکی و سعادت.
 خوب , از این نمایش منشاء کلمات رازدار بگذریم, گرچه بیان آن در این مقطع مهم ولازم بود, و به داستان خلقت خود بپردازیم.
 جدال جاودانه هو و اه در مقطعی از زمان بابرتری قاطع هو مواجه میشود. هو موفق به تولید آنچنان روشنائی وگرمائی از خود میشود که اه به خوابی طولانی میفرستد. خوابی هفت هزار ساله, هفت ساله یا هفت روزه مشخص نیست , زیرا شاید هنوز زمان وجود نداشت اما هفت شاخص زمانی آن می باشد. اما شدت روشنائی و گرما بحدی بود که به مدتی طولانی گیتی رادربرگرفت.
نزدیکی این نمودار آفرینش جهان باتئوری بیگ بنگ بی نظیر است. آیا ممکن است که دانشمندان امروزی بگونه ای ناخودآگاه درحال اثبات افسانه خلقت آریائیها میباشند؟
اینجا مقطع تولد جهان میباشد, زیرااز این پس حیات را در گیتی شاهد هستیم. هو دیگر تنها است و دشمن درخواب . یکی بود یکی نبود, غیر از خدا هیچکس نبود.
  لذاهو دست به خلقت میزند و جهان رامیافریند. اول سقف آسمان , مینو رامیافریند. باآفرینش مینو جهانی گداخته شکل میگیرند.
  سپس آب رامیافریند وآنرا از سقف جهان سرازیر میکند. جهان تازه آفریده شده را آب فرامیگیرد.آب الف ب هستی میباشد. آب به خنک شدن جهان گداخته کمک میکند و ستارگان و سیارگان شکل میگیرند.
 درمرحله سوم و آنگاه که جهان غرق در آب است , هستی در آب آفریده میشود. آبزیان هستی میگیرند.
  درمرحله چهارم و آنگاه که آبها جایگاه خود رادرهستی پیداکرده وته نشین میشوند وزمین شکل اولیه خود راپیدامیکند, به آفرینش پرندگان میپردازد.
 پرندگان نقش اساسی در آفرینش حیات برروی زمین ایفامیکنند. آنها حمل کننده نطفه و تخم کلیه موجودات زنده برروی زمین بودند. رهبری پرندگان راسیمرغ , پرنده ای غول پیکر وبسیار دانا(نوعی دایناسور؟) برعهده داشت.
  سیمرغ , در مرحله پنجم تخم گیاهان رابرروی زمین پراکنده میکند. زمین شکل گرفته وخنک شده اکنون سرشار از اقیانوسها , آبزیان , گیاهان و پرندگان میباشد. رهبری گیاهان برعهده گیاهی آبزی بانام هوتن( هو – تن ) میباشد. گیاهی که امروزه از ریشه ومنشا آن بی خبریم. شاید هنوز برروی زمین موجود باشد وشاید نیز نباشد. اما, به روایت آریائیها, هوتن مادر تمام گیاهان ودرختان روی زمین میباشد. و روایات اریائی از موجود بودن این گیاه مادر درزمان ورود آنها به فلات قاره ایران نیز خبرداده اند. برگ درخت هوتن نشئه آور بود و توسط آریائیها در مراسم آئینی استفاده میشد.
 مرحله ششم , مرحله آفرینش چهارپایان است. چهارپایان, که رهبری آنها برعهده گائو ( ژئو , گاو) بود به سرسبز شدن وغنی شدن و پراکنده شدن منابع غذائی در سراسر زمین کمک بیدریغ کردند. نقش گاو برروی کره زمین, وادامه حیات این کره خاکی, توسط آریائیان تاکید شده است. دنیابرشاخ گاو میچرخید. گاو زمین راشخم میزد و با پهن غنی از نطفه گیاهان, نقش اولین کشاورز برروی زمین رابازی میکرد.
 اکنون کره خاکی زمین آماده پذیرائی از آخرین آفریده هو بود. زمین , غنی از آب, خاک حاصلخیز و هوا, میوه ها و دانه های غنی,  سمبلی زیبا از بهشت بود. پردیسی واقعی که آریائیها سعی فراوان درحفظ آن در ایام آینده داشتند.
 خلقت انسان در افسانه آریائی بسیار پیچیده وجذاب است. روز هفتم , سال هفتم یا سال هفت هزار از خلقت هستی به معنی اولیه آن هستیم. اه هنوز در خواب ناشی ازتولید روشنائی مطلق توسط هو غوطه ور است. پردیسی زیبا برروی کره خاکی خلق شده وهمه چیز آماده خلقت هفتم ونهائی هواست. این قسمت از داستان جذابیت خاصی دارد. هفت نقطه از زمین جایگاه انسان قرارمیگیرد.
 روز اول بهار میباشد. گرچه تقویمی هنوز وجود نداشت, اما روز اول بهار جایگاه خاصی در آئین آریائیها داشته و دارد و نوروز ما سمبل آن میباشد. سمبل تولد انسان.
 هفت سیمرغ هفت نطفه انسان را به هفت نقطه این کره خاکی حمل کرده, آنها را درون هفت گیاه هوتن کاشتند. نطفه انسان در گیاه گذاشته شد. هفت گیاه هوتن در هفت نقطه کره زمین.
 
این هفت نقطه را آریائیها مشخص نمودند, که عنوان کردن آنها مستلزم طولانی کردن این داستان میباشد, و در سخن های دیگر به ذکر آن , و نام اولین انسانهای آن دیارها میپردازم. اما ذکر تعدادی از آنها جالب است. یکی از این هفت نطفه را در گیاه هوتن در ختن کاشتند. ختن همان چین امروزی میباشد. دیگری را در سرزمین غروبا کاشتند. غروبا, از دید آریائیها, سرزمین آنسوی آبهای مدیترانه بود, مکانی که آفتاب در آنجا غروب میکرد. نام غروبا به اروپا تغییر کرده است , اما سرزمین همان سرزمین است.
 واما آنچه بیش از هر چیز مورد توجه مامیباشد, نطفه ای است که در گیاه هوتن در سرزمینهای ایرانشهر (نام کهن  سرزمین پهناور آریائیها) کاشته شده است.
 از مکان دقیق این کاشت اطلاعات دقیقی در دست نمی باشد, اما بنظر میاید که در مکانی در حوالی یک دریاچه کوهستانی برروی بلندیهای کوه قاف ,  اولین نطفه قوم آریا کاشته شد. احتمالا در مکانی در قفقاز, زیرانام این مکان در میان آریائیها بعنوان نقطه کاشت رواج داشته است.
 اطلاعات درمورد اولین انسان آریائی بسیار دقیق موجود نمی باشد. نام وی کیومرث در فارسی مدرن است. بعضی از محققین معتقدند نام وی گاومرد (گائومرد), گیو مرد , کی مرز, و امثال اینها بوده است. تفکر گاومرد (گائومرد) درمحققین اروپائی به دلیل مکان تقدسی گاو نزد بازماندگان اریائی در هندوستان میباشد. در هندوستان گاو حیوان مقدسی به شمار میاید. اما. تحقیقات من خلاف آن راثابت میکند.
 مشکل دیگری که در افسانه خلقت آریائیها به آن برخوردمیکنیم , یونیسکس بودن اولین انسان آریائی است. در افسانه خلقت آریائی جای حوا خالی میباشد. خداوند انسانی نیافرید تا سپس از یک دنده اضافه وی زن رابیافریند. انسان آریائی هم مرد بود هم زن. یاحداقل تااینجای داستان اینچنین بنظر میاید.
 زمانی که کیومرث از هوتن زاده شد, گاو مسئول شیردهی وی شد. البته اینجایک نام جالب توجه ماراجلب میکندو آن گیو سپند, گاو سفید میباشد. بنظر محققین گاو سفید حق شیردهی برگردن کیومرث دارد. اما بنظرمن گیوسپند یک گاو سفید به معنای امروزی آن نیست بلکه گیوسپند همان گوسفند امروزی است. آریائیهای ایران زمین به نگهداری گوسفند معروف بوده و هیچوقت گله دار گاو نبوده اند. از دید ایرانیان کیومرث توسط گوسفند نگهداری وشیردهی شد, گرچه دیگر اقوام آریائی مدعی شیرخوارگی کیومرث توسط گاو میباشند. اختلاف نظر دراین مورد ادامه دارد واحتمالا ادامه خواهد داشت.
 یک نکته جالب وجود دارد. رومیهای اروپا معتقد بودند که اولین انسان رومی توسط گرگ شیردهی شده. در مذاهب سمتیک هیچگاه سخنی از زمان شیرخواری آدم وحوا به میان نمی آید, پنداری که آنها انسانهای بالغی خلق شده بودند وهیچگاه کودک نبوده اند که این خود کمی غیرعادی به نظر میاید. اینکه انسان کودک خلق نشده باشد و رشد طبیعی  انسانی نداشته باشد غیر عادی بنظر میاید. اما این همان سوال معروف رابه ذهن میاورد که بالاخره اول مرغ بود یاتخم مرغ؟
 دراین مقطع , جهان با یک اتفاق غیرمترقبه روبرو میشود. آه از خواب طولانی بیدار شده ومتوجه تغییراتی که هو در گیتی بوجود آورده است میشود. نظر آریائیها درمورد دلیل بیدارشدن اه نیز جالب است:” وانگاه که آوا آفریده شده اهریمن از خواب هفت هزار ساله بیدار شد”.
 و آنگاه که آوا آفریده شد. باتولد کیومرث وگریه طبیعی وی , اه بیدار شد.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۲ امتیازs آثار و برکات خواندن سوره طه/ فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه : این سوره،اوّلین سوره ای است که ماجرای حضرت موسی علیه السلام را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه […]

  راه هایی برای کاهش فشار قبر

  راه هایی برای کاهش فشار قبر ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز راه هایی برای کاهش فشار قبر/ چطور فشار قبر کمتری داشته باشیم؟ منظور از مرگ تنها قرار دادن بدن در یک تکه زمین کنده شده نیست بلکه انتقال انسان به عالم برزخ است. اولین […]

  چگونگی خواندن نماز والدین

  چگونگی خواندن نماز والدین ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۱ امتیاز خواندن نماز والدین یکی از حقوقیست که والدین چه در زمان حیات و چه پس از وفات شان بر گردن فرزندان خود دارند. این نماز را بخوانید تا هم والدینتان را شاد کنید و هم فرزندانتان […]

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ ۴٫۱۳/۵ (۸۲٫۵۰%) ۸ امتیازs چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ در تاریخ آمده است که حضرت ابا عبدالله وقتی لشکر عمربن سعد در روز تاسوعا قصد شروع جنگ […]

  سریع الاجابه ترین دعاها

  سریع الاجابه ترین دعاها ۳٫۹۳/۵ (۷۸٫۵۷%) ۱۴ امتیازs استجابت دعا، مانند هر پدیده‌ی دیگری، قوانین ، آداب و شروطی دارد که با وجود آن آداب و شرایط است که دعا به اجابت می‌رسد .

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs عرفا و بزرگان دین دستورالعمل ها و اذکار مختلفی را پیرامون دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری های دنیوی و سلوکی و نیز برآورده شدن حاجت بیان نموده اند که در ادامه بررسی می […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi