جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

سوره بینه آیات ۸-۱

423

بازدید

سوره بینه آیات ۸-۱
۱۱۷۹۸/۱- شرف الدین نجفی می گوید: محمد بن خالد برقی روایت می کند از عمروبن شمر و او از جابر ابن یزید و ایشان از ابا جعفر  (ع) درباره این قول حق عزوجل (۱) آنها تکذیب کنندگان شیعه هستند زیرا مقصود از کتاب همان آیات است و اهل کتاب شیعیان هستند و این آیه (۱) یعنی مرحبه   (1) می گوید: تا اینکه حق برای آنها آشکار گردید  و آیه (۲) مقصود محمد (ص) است (۲) یعنی به سوی ولی امر پس از خود راهنمایی کرد آنها را که همان ائمه  (ع) و کتاب قرآن است.
و (۲) در نزد آنها حق المبین (آشکار) است و (۴) یعنی تکذیب کنندگان شیعه و این کلام (۴) یعنی پس از اینکه حق به سوی آنها آمد (۵) آن گروهها (امر نشدند) (۵) و اخلاص همان ایمان به خدا و رسول او و امامان  (ع) است (۵) و نماز امیر المومنین علی بن ابی طالب  (ع) است (۵) و مقصود از آن فاطمه  (ع) است.
و این کلام خداوند عز و جل (۷) می گوید کسانی که به خدا و رسول او و والیان امر او ایمان آوردند و از آنچه به آن امر کردند اطاعت نمودند و این همان ایمان و عمل صالح است.
۱۱۷۹۹/۲- و این کلام خداوند متعال (۸)، ابا عبدا… (ع) فرمود: خداوند از مومن در دنیا و آخرت خشنود است و شخص مومن نسبت به آنچه که در قلب خود دارد از خداوند راضی است اگره در دنیا کم شدن (گرفتن) حقی را ببینید و در روز قیامت آنگاه که پاداش را با چشم خود ببینید از خداوند با حق رضا (رضایت کامل) خشنود است و این کلام خداوند (۸) و این آیه (۸) یعنی از خداوند اطاعت نمود.
۱۱۸۰۰/۳- شرف الدین نجفی می گوید: علی بن اسباط روایت کرد از ابن ابی حمزه و او از ابی بصیر و ایشان از ابا عبدا… (ع) درباره این کلام خداوند عزو جل (۵) فرمود، مقصود از آن دین قائم  (ع) می باشد.
۱۱۸۰۱/۴- محمدبن عباس از احمد بن هیثم و او از حسن بن عبدالواحد و او از حسن بن حسین و ایشان از یحیی بن مساور و او از اسمائیل بن زیاد و ایشان از ابراهیم بن مهاجر و او نیز از یزید بن شراحیل که نویسنده کلام علی  (ع) بود چنین نقل کردند که گفت: شنیدم  (ع) می فرمود: رسول خدا برای من روایتی میگفت در حالیکه به سینه من تکیه کرده بود و عایشه کنار گوش من بود و گوش فرا می داد تا آنچه می گوید را بشنود و پیامبر (ص) فرمود: ای برادرم آیا این کلام عزوجل را نشنیده ای؟ (۷): مقصود تو و شیعیان تو هستند و موعد من و شما در حوض کوثر است آنگاه که مردم بیرون می آیند (از خاک) و فراخوانده می شوند در حالی که شریف هستند و آراسته و سیر و سیراب هستند.
۱۱۸۰۲/۵- و از او نقل شده که از احمدبن هوذه و او از ابراهیم بن اسحاق و ایشان از عبدا… بن حمار و او از عمروبن شمر و او نیز از ابی مخنف که از یعقوب بن یزید ذکر می کرد چنین گفت که درکتاب های پدر خود یافته است که علی  (ع) فرموده: شنیدم رسول خدا (ص) می فرمود (۷) سپس به من رو می کرد و گفت: مقصود تو هستی ای علی و شیعیان تو و میعاد تو و آنها بر لب حوض کوثر است و آنها با پیشانی های سپید و با آراستگی و تاج دار می آیند. یعقوب گفت: این حدیث را ابا جعفر (ع) روایت کرد و فرمود: و همچنین در نزد ما کتاب علی  (ع) آمده است.
۱۱۸۰۳/۶- و از او روایت شده که از احمدبن محمد وراق و او از احمد بن ابراهیم و ایشان از حسن بن ابی عبدا… و او از مصعب بن سلام و ایشان از ابوحمزه ثمالی و او نیز از ابا جعفر  (ع) که از جابربن عبدا…(رض ا…) نقل می کرد چنین گفت: رسول خدا (ص) در مورد بیماری که به آن دچار شده بود به فاطمه  (ع) فرمود: ای دخترم پدر و مادرم فدای تو باد شوهرت را نزد من بفرست و او را نزد من فراخوان و فاطمه به حسن  (ع) فرمود: نزد پدرت برو و به او بگور: پدر بزرگم تو را خوانده است و حسن به نزد او رفت و او را ندا داد و امیرالمومنین  (ع) پذیرفت و وارد خانه رسول خدا (ص) گردید و فاطمه در نزد رسول ا… بود و می گفت:‌وا مصیبتا از این بیماری تو ای پدر.
رسول خدا (ص) فرمود: از این روز به بعد بلایی بر پدر تو وارد نمی شود. ای فاطمه قلب پیمابر شکافته نمی شود و چهره اش مجروح نمی گردد و بلایی به سوی او خوانده نمی شود ولی سخن من نظیر سخن پدرت بر فرزندش ابراهیم است: چشم می گرید و قلب دردمند می شود و ما نمی گوییم خداوند خشم نمی گیرد و ای ابراهیم ما در مورد تو محزون هستیم و ابراهیم اگر زنده می ماند، پیامبر می گردید. سپس فرمود ای علی به من نزدیک شو پس به او نزدیک شد و فرمود: گوش خود را به دهان من نزدیک بنما پس چنین کرد. ایشان فرمود: ای برادر آیا این کلام خداوند را در قر آن شنیدی (۷)؟ گفت بله ای رسول خدا. فرمود: آنها تو و شیعیان تو هستند می آیند با چهره سپید و آراسته و سیر و سیراب. آیا این کلام خداوند را در کتاب او شنیدی (۶)؟ فرمود: بله ای رسول خدا. فرمود: آنها دشمنان تو و شیعیان تو هستند که روز قیامت با چهره سیاه و به شدت تشنه می آیند. بدکاران در عذاب و کافران منافق. آن برای تو و شیعیان تو است (جنات عدن) و این برای دشمنان تو و پیروانشان (عذاب).
۱۱۸۰۴/۸- و از او نقل شده که از جعفر بن محمد حسنی و او از محمد بن احمد کاتب چنین گفت: محمد بن علی بن خلف و او از احمد بن عبدا… و او از معاویه و او نیز از عبید ا… بن ابی رافع و ایشان از پدر خود و او از پدر بزرگ خود ابی رافع برای ما چنین روایت کرد: علی  (ع) به اهالی شورا گفت: به خدا شما را قسم می دهم. آیا به یاد دارید روزی که شما آمدید و آنها همراه رسول خدا (ص) نشسته بودند و او فرمود: این برادر من است که برای شما آوردم سپس رو به سوی کعبه نمود و فرمود: قسم به خدای کعبه نباشد. این فرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند سپس به سوی شما روی آورد و گفت: اما من از نظر ایمان بر شما اولی هستم. و محکم ترین شما بر امر خداوند و وفادارترین شما به عهد الهی و اجراکننده ترین شما نسبت به احکام خداوند و عادل ترین شما نسبت به مردم بهتر از شما حق را بطور مساوی تقسیم می کنم و از نظر برتری و مزیت از شما برتر هستم درنزد خداوند. و خداوند چنین نازل نموده (۷) و رسول خدا را بزرگ داشت و شما را بزرگ داشت و همه شما به من تبریک و شادباش گفتید آیا می دانید که این امر چنین بود؟ گفتند به خدای سوگند آری.
۱۱۸۰۵/۸- شیخ در کتاب امالیه می گوید: بر ابی القاسم علی بن شبل بن اسد وکیل خوانده می شد و من می شنیدم و درمنزل او در بغداد و در ربض بر در محول در ماه صفر ۴۱۰ بودیم: ظفر بن حمدون بن احمد بن شداد با درائی ابومنصور در ماه ربیع الاخر سال ۳۴۷ در بادرایا بود گفت: ابراهیم بن اسحاق نهاوندی احمری در منزل خود در فارسفان یکی از روستاهای اسفید هان یکی از دههای نهاوند در ماه رمضان سال ۲۹۵ چنین نقل کرد: عبدا… بن حمار انصاری از عموبن ثمر و او از یعقوب بن میثم تمار مولی علی بن حسین برای ما چنین روایت نمود. بر ابا جعفر  (ع) یافتم که علی  (ع) به پدرم میثم گفت: دوستان خاندان محمد را دوست بداراگرچه فاسق و زناکار باشند و دشمنان خاندان محمد را دشمن بدار اگر چه اهل روزه و درستکار باشند و من شنیدم که رسول خدا (ص) می فرمود (۷) سپس رو به من نمود و فرمود: به خدا سوگند آنها تو و شیعیان تو هستند ای علی و میعاد تو و آنها فردا بر حوض کوثر است در حالی که چهره های سپید آراسته و تاج دار دارند. و ابا جعفر  (ع) می فرمود: این امر درکتاب علی  (ع)آشکار است.
۱۱۸۰۶/۹- و از او نقل شده که گفت: ابو عمر الواحد بن محمدبن عبدا… بن محمد بن مهدی به ما چنین خبر داد: ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده به ما گفت: محمد بن احمد بن حسن قطرانی برای ما چنین روایت نمود. ابراهیم بن انس انصاری به ما گفت: ابراهیم بن جعفر بن عبدا… بن محمد بن سلمه از ابی زبیر و او از جابربن عبدا… به ما چنین گفت: ما در نزد رسول خدا (ص) بودیم و علی بن ابی طالب (ع) جلو آمد و پیامبر (ص) فرمود: برادرم به سوی شما آمد. سپس فرمود: او به همراه من برترین شما از نظر ایمان است و وفادار ترین شما به عهد القی و استوارترین شما به امر خداوند و عادل ترین شما با مردم و بهتر از همه شما حق را به طور مساوی تقسیم می کند و از نظر مزیت نزد خداوند از شما برتر است و چنین نازل شد (۷) و گفت: و یاران محمد (ص) هرگاه علی  (ع) می آمد می گفتند: خیرالبریه (بهترین مردم) آمده است.
۱۱۸۰۷/۱۰- ابو عبدا… احمد بن عبدو معروف به ابن حشر به ما گفت ابوالحسن علی بن محمد بن زبیر قرشی چنین خبر داد که علی بن حسن بن فضال به ما گفت عباس بن عامر برای ما چنین نقل کرد احمد بن رزق از یحیی بن علاد رازی و او از ابا عبدا… (ع) چنین نقل نمود: علی  (ع) نزد پیامبر رفت در حالی که پیامبر در خانه ام سلمه بود و هنگامی که او را دید گفت: ای علی آنگاه که امتها جمع گردند و میزان ها قرار گیرند و اخلاق آنها روز رستاخیز آشکار گردد و مردم به آنچه از آن گریز ندارند خوانده شوند، حال تو چگونه است؟
گفت: چشمان امیرالمومنین (ع) اشک آلود گردید و رسول خدا (ص) فرمود: چه چیز موجب گریه تو است ای علی؟ به خدا سوگند تو و شیعه تو با چهره های سپید و آراسته و سیراب و با صورت درخشان فرا خوانده می شوید و دشمنان تو با چهره های سیاه و بدکاران در حال عذاب هستند اما این کلام خداوند را شنیده ای (۷) تو و شیعیان تو مقصود هستند و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند و بدترین مردمان هستند که دشمنان تو می باشند. صاحب کتاب اربعین در حدیث ۲۸ از احادیث اربعین می گوید. ابو علی حسن ابن علی بن حسن صفار با خواندن آن بر او، به ما چنین گفت: ابو عمر بن مهدی به ما گفت: ابو العباس بن عقده به ما چنین خبر داد: محمدبن احمد قطوانی برای ما چنین روایت کرد: ابراهیم بن جعفر بن عبدا…بن محمد بن مسلم از ابی زبیر و او از جابربن عبدا… به ما گفت: ما در نزد پیامبر (ص) بودیم و علی بن ابی طالب  (ع) به نزد ما آمد و پیامبر (ص) فرمود: برادرم به نزد شما آمد سپس رو به کعبه کرد و با دست به آن ضربه زد و نظیر آنچه که از شیخ در کتاب امالیه گفته شد ذکر نمود.
۱۱۸۰۸/۱۱- ابن فارسی در کتاب امروضه می گوید: امام باقر  (ع) فرمود رسول خدا (ص) به علی  (ع) در ابتدا چنین گفت (۷) آنها تو و شیعیانت هستد.
۱۱۸۰۹/۱۲- ابن شهر آشوب از ابی بکر هذلی و او از شعبی چنین نقل می نماید: مردی نزد رسول خدا (ص) آمدو گفت: ای رسول خدا، چیزی به من یاد بده که به واسطه آن خداوند به من نفع دهد. فرمود: تو را به کار نیک سفارش می کنم که به طور عاجل در دنیا و آخرتت به تو نفع می رساند و علی  (ع) ناگهان به نزد پیامبر رفت و فرمود ای رسول خدا فاطمه تو را خوانده است فرمود بله. آن مرد پرسید این کیست ای رسول خدا؟ فرمود: او از کسانی است که خدا در مورد آنها این آیه را نازل کرده است.(۷)
۱۱۸۱۰/۱۳- ابن عباس و ابوبرزه و ابن شراحیل و امام باق  (ع) گفتند: پیامبر (ص) به علی  (ع) در ابتدا فرمود: (۷) تو و شیعیانت مقصود هستید و میعاد من و شما در حوض کوثر است. آنگاه که مردیم بر انگیخته می شوند و تو و شیعیانت سیر و سیراب با چهره سپید و آراسته می آیید. و در خبر دیگر آمده: تو بهترین مردم هستی و شیعیان تو سپید چهره و آراسته هستند.
۱۱۸۱۱/۱۴- ابونعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی علی  (ع) با استناد به شریک بن عبدا… و او از قول ابی اسحاق و او از حارث چنین می گوید علی  (ع) فرمود: ما اهل بیت با مردم قیاس نمی شویم. مردی برخاست و به نزد ابن عباس آمد و او را از این امر مطلع کرد او گفت: علی  (ع) راست گفته پیامبر با مردم مورد مقایسه قرار نمی گیرد و این آیه ۷ در مورد علی  (ع) نازل شده است.
۱۱۸۱۲/۱۵- ابوبکر شیرازی در کتاب «نزول القرآن فی شأن امیرالمومنین  (ع)» می فرماید: مالک ابن انس از حمید و او از انس بن مالک این مطلب را نقل کرد که (۷) در مورد علی  (ع) نازل شده که اولین کسی بود که پیامبر (ص) را تصدیق کرد (۷) کسانی که به انجام واجبات تمسک جستند (۷) یعنی علی برترین خلیفه پس از پیامبر (ص) است و تا آخر سوره همچنین می باشد.
۱۱۸۱۲/۱۶-  اعمش از عطیه و او از حذری و خطیب خوارزمی از جابر روایت کرده که وقتی این آیه نازل گردید پیامبر (ص) فرمود: علی برترین مردم است. و در روایت جابر آمده اصحاب رسول خدا هنگامی که علی  (ع) می آمد می گفتند: برترین مردم آمد.
۱۱۸۱۴/۱۷- و از گفته مخالفان است، موفق بن احمد در کتاب «المناقب» گفته: سید حفاظ ابو منصور شهردار بن شیرویه دیلمی در نامه ای که به من در همدان نوشته بود گفت ابولفتح عبدوس بن عبدا… بن عبدوس همدانی به ما چنین خبر داد از قول شریف ابی طالب مفصل بن محمد بن طاهر جعفری (رضی ا…) در خانه خود در اصفهان در میان گروه خوارج به ما چنین گفت: شیخ حافظ ابوبکر احمد بن موسی بن مودویه بن موذک اصفهانی به ما چنین خبر داد که احمد ابن محمد بن سری به ما گفت: منذربن محمد بن منذر برای ما روایت کرد که پدرم به من گفت: عمویم حسین بن سعید از پدر خود و او از اسماعیل بن زیاد بزاز و او از ابراهیم بن مهاجر به ما چنین خبر داد: یزید بن شراحیل انصاری نویسنده سخنان علی  (ع) به ما گفت: شنیدم علی  (ع) می گوید: رسول خدا (ص) برای من روایتی بیان می کرد درحالی که به سینه من تکیه کرده بود گفت یا علی آیا این کلام خداوند را شنیده ای (۷) ؟ تو و شیعه تو مقصود هستید و موعد من و شما بر سر حوض است آنگاه که مردم برای حساب برانگیخته می شوند آنها (و تو) با چهره های سپید و آراسته می آیند.
۱۱۸۱۵/۱۸- حبری روایت کرد، که سلسله روایت را به ابن عباس می رساند و می گوید: (۷) در مورد علی  (ع) و شیعه او نازل شده است.
۱۱۸۱۶/۱۹- علی بن ابراهیم درمعنی این سوره (۶) می گوید یعنی قریش. منفکین یعنی آنها در کفر خود باقی ماندند تا اینکه قرآن (بینه) به آنها رسید.
۱۱۸۱۷/۲۰- سپس می گوید: در روایت ابی حارود از ابا جعفر  (ع) نقل شده که بینه محمد رسول ا… (ص) است.
۱۱۸۱۸/۲۱- و علی بن ابراهیم درباره (۴) می گوید : هنگامی که پیامبر (ص) قرآن را آورد با آن مخالفت کردند و پس از آن پراکنده شدند و این کلام خداوند (۵) مقصود پاکان است. (۵) یعنی این درست است و این سخن حق تعالی (۶) کسانی که قرآن بر آنها نازل شده و کفر ورزیدند و بر امیرالمومنین  (ع) عصیان و سرکشی کردند (۶) و این کلام (۷) درمورد خاندان رسول خدا (ص) نازل شده است.
۱۱۸۱۹/۲۲- پس علی بن ابراهیم می گوید: سعید بن محمد به ما گفت: بکر بن سهل برای ما چنین روایت کرد. عبدالغنی بن سعید از موسی بن عبد الرحمن و او از مقاتل بن سلیمان و ایشان از ضحاک بن مزاحم و او از ابن عباس در مورد این کلام خداوند به ما چنین نقل کرد (۷) مقصود بهترین خلق است (۸) توصیف کنندگان بهتر از آن را توصیف نکرده اند. (۸) یعنی از اعمال آنها خداوند راضی است (۸) و آنها از پاداش خداوند راضی و خشنود هستند (۸) مقصود کسانی هستند که خداترس هستند و از گناهان پرهیز می کنند.
۱۱۸۲۰/۲۳- احمد بن محمد بن خالد از قول یعقوب بن یزید و او از بعضی کوفیان و آنها از عنسبه و ا و از جابر و ایشان از ابا جعفر  (ع) چنین روایت می کند در این کلام خداوند (۷) آنها شیعه ما اهل بیت هستند.
۱۱۸۲۱/۲۴- طبرسی می گوید: در کتاب شواهد التنزیل از حاکم ابی قاسم حسکانی آمده : ابوعبدا… حافظ با استناد به یزید بن شراحیل انصاری نویسنده کلام علی  (ع) به ما چنین خبر داد: شنیدم علی  (ع) می گوید: رسول خدا (ص) بیما نبود و سینه من تکیه گاه ایشان بود و فرمود: ای علی آیا این کلام خداوند متعال را نشنیده ای (۷)؟ آنها شیعه تو هستند و موعد من و آنها بر حوض کوثر است هنگامی که همه مردم برای حساب جمع می شوند آنها با چهره های سپید و آراسته فراخوانده می شوند.
۱۱۸۲۲/۲۵- و طبرسی روایت کرده که از مقاتل بن سلیمان نقل شده که از ضحاک و او از ابن عباس در مورد این آیه (۷) گفته است: در مورد علی  (ع) و اهل بیت او  (ع) نازل شده است.

َ

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۲ امتیازs آثار و برکات خواندن سوره طه/ فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه : این سوره،اوّلین سوره ای است که ماجرای حضرت موسی علیه السلام را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه […]

  راه هایی برای کاهش فشار قبر

  راه هایی برای کاهش فشار قبر ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز راه هایی برای کاهش فشار قبر/ چطور فشار قبر کمتری داشته باشیم؟ منظور از مرگ تنها قرار دادن بدن در یک تکه زمین کنده شده نیست بلکه انتقال انسان به عالم برزخ است. اولین […]

  چگونگی خواندن نماز والدین

  چگونگی خواندن نماز والدین ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۱ امتیاز خواندن نماز والدین یکی از حقوقیست که والدین چه در زمان حیات و چه پس از وفات شان بر گردن فرزندان خود دارند. این نماز را بخوانید تا هم والدینتان را شاد کنید و هم فرزندانتان […]

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ ۴٫۱۳/۵ (۸۲٫۵۰%) ۸ امتیازs چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ در تاریخ آمده است که حضرت ابا عبدالله وقتی لشکر عمربن سعد در روز تاسوعا قصد شروع جنگ […]

  سریع الاجابه ترین دعاها

  سریع الاجابه ترین دعاها ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۱۵ امتیازs استجابت دعا، مانند هر پدیده‌ی دیگری، قوانین ، آداب و شروطی دارد که با وجود آن آداب و شرایط است که دعا به اجابت می‌رسد .

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs عرفا و بزرگان دین دستورالعمل ها و اذکار مختلفی را پیرامون دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری های دنیوی و سلوکی و نیز برآورده شدن حاجت بیان نموده اند که در ادامه بررسی می […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi