جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

پورت موازی و استفاده از آن در پروژه‌ها

464

بازدید

هدف
پورت موازی یک سیستم کامپیوتر راهی جهت کنترل پروژه‌های سخت‌افزاری می باشد. در این فصل با بررسی انواع پورت‌های موازی، نحوه استفاده از این پورت را به عنوان نمونه در چندپروژه خواهیم آورد. نحوه برنامه‌ریزی پورت‌های موازی و استفاده از وقفه‌ها در کنترل پورت‌ها را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
دراین فصل سعی خواهیم کرد با بررسی پورت موازی یا چاپگرها،نحوۀ استفاده از آن در پروژه‌ها و کنترل ابزارهای خروجی و ورودی و دیجیتال یا آنالوگ با آن را بررسی نماییم. گر چه این فصل چندان ارتباطی با اسلات‌های توسعه ندارد ولی نحوۀ استفاده از یک یا چند آدرس را در پروژه‌های سخت‌‌‌‌‌افزاری نشان خواهد داد که برای طراحان کارتهای جانبی خارج از اسلات‌ها که جدیدا نیز زیاد شده است بسیار مفید خواهد بود.
۱-۱۱ پین‌های اینترفیس چاپگر سنترونیکس
پورت‌ موازی به عنوان اینترفیس استاندارد چاپگرها در سیستمهای ۸۶ ۸۰ تعریف و استفاده می‌شود. این مشابه استاندارد چاپگر اپسیون Fx-100 می‌باشد. این پورت دارای ۲۶ پین بوده که تعداد زیادی سیگنال زمین در آن جهت جلوگیری از تداخل نویز در نظر گرفته شده است. این ۳۶ پایه را می‌توان در ۴ گروه به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود:
۱٫خطوط اطلاعات که اطلاعات را از سیستم به چاپگر منتقل می‌نماید.
۲٫سیگنالهای حالت چاپگر. این سیگنالهای حالت چاپگر را در هر لحظه نشان می‌دهند.
۳٫سیگنالهای کنترل چاپگر. این سیگنالها به چاپگر می‌گوید که چه عملی باید انجام دهد.
۴٫سیگنالهای زمین. این سیگنالها جهت برگشت زمین هر کدام از خطوط اطلاعات و یا سیگنالهای حالت و کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خطوط اطلاعات و زمین آنها
خطوط ورودی D1 تا D8، یک خط موازی جهت ارسال اطلاعات از سیستم کامپیوتر به چاپگر را فراهم می‌آورند. سیگنالهای ۲۰ تا ۲۸ خطوط زمین D1 تا D8 می‌ساشند.
سیگنالهای حالت چاپگر
سیگنالهای خروجی فوق از چاپگر به سیستم آمده تا حالت قسمتهای مختلف چاپگر را به سیستم و برنامۀ کاربردی مورد نظر نشان دهد. این سیگنالها عبارت‌اند از:
(پین ۱۲) PE : جهت نمایش نداشتن کاغذ توسط چاپگر
(پین ۱۱) BUSY این سیگنال در صورت آماده نبودن چاپگر جهت دریافت اطلاعات جدید در حالت high قرار می‌گیرد.یعنی زمانی که چاپگر off-line است یا آمادگی دریافت اطلاعات جدید را ندارد به حالت high می‌رود و به سیستم می‌گوید که نباید برای چاپگر ارسال اطلاعات داشته باشد.
(پین ۳۲) ERROR : یک سیگنال خروجی که درحالت معمولی high بوده و زمانی که یک خطا (مثلا نبودن کاغذ) رخ دهد به حالت low خواهد رفت.
(پین ۱۳) SLCT : در حالت نرمال به صورت high بوده و از چاپگر به PC می‌رود و زمانی که چاپگر روشن می‌شود نشان می‌دهد که چاپگر انتخاب شده است.
(پین ۱۰) ACKNLG : جواب دادن به دریافت اطلاعات ارسال شده از سوی کامپیوتر می‌باشد و اعلان می‌کند که آمادۀ دریافت اطلاعات جدید است.
سیگنالهای کنترل چاپگر
دو سیگنال TROBE  (پین ۱) و CLNLG  به عنوان مهمترین سیگنالهای کنترلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پین NIT  (پین ۳۱) به عنوان یک سیگنال ورودی بوده که در حالت نرمال high می‌باشد. وقتی فعال می‌شود (low می‌شود) باعث باز نشاندن چاپگر شده و یک برنامۀ خاص اجرا خواهد شد. شکل ۲-۱۱ کلیۀ سیگنالهای پورت سنترونیکس یرا نشان می‌دهد. برای ارسال اطلاعات از کامپیوتر به چاپگر مراحل زیر انجام می‌گیرد:
۱)سیگنال Busy که از چاپگر به سیستم می‌آید توسط PC چک می‌شود تا نشان داده شود که چاپگر آمادۀ دریافت اطلاعات است (مشغول نیست)
۲)کامپیوتر ۸ بیت اطلاعات را بر روی باس اطلاعات که ما بین چاپگر و سیستم برقرار است قرار می‌دهد.
۳)کامپیوتر سیگنال TROB  را فعال می‌کند(به حالت low). اطلاعات باید حداقل ۵/۰ میکرو ثانیه روی باس اطلاعات باشد.
۴)خط TROB  باید به آرامی در مدت ۵/۰ میکرو ثانیه به حالت low برگردد.
۵)فعال شدن سیگنال TROB  باعث فعال شدن سیگنال Busy از سوی چاپگر خواهد شد و به کامپیوتر می‌گوید که باید تا پایان یافتن این مرحله منتظر شود.
۶)زمانی که چاپگر آمادۀ دریافت اطلاعات جدید باشد سیگنال CLNLG  را به حالت فعال ، برای کامپیوتر ارسال خواهد کرد. این سیگنال برای ۵ میکروثانیه به حالت low خواهد رفت.
۲-۱۱ اینترفیس چاپگر PC
در سیستمهای PC و سازگار با آن ، برنامۀ POST (تست خودش در زمان روشن شدن) به عنوان قسمتی از بایوس ، برای وجود و اتصال چاپگر به پورت موازی عملیات تست را انجام می‌دهد.
جهت خواندن اطلاعات بوده و حداقل پهنای آن باید ۵/۰ میکرو ثانیه باشد. در حالت نرمال به صورت high می‌باشد.

خطوط اطلاعات جهت ارسال اطلاعات
۱۰۲۸ACKNLGخروجیپالس با حدود ۵/۰ میکروثانیه به حالت LOWکه نشان می‌دهد که اطلاعات دریافت شده و آمادۀ دریافت اطلاعات بعدی است.

ورودیحالت high بودن آن نشان می دهد که چاپگر آماده درایفت اطلاعات نیست .
حالت high نشان می‌دهد که چاپگر کاغذ ندارد.
نشان می‌دهد که چاپگر در حالت انتخاب شده‌ای قرار داد.
با غعال بودن این سیگنال، بعد از هر چاپ یک خط را عبور خواهد داد.

سیگنال زمین یا صفر ولت
جدا بودن دو سیگنال زمین از چاپگر

با غعال شدن این سیگنال چاپگربا پاک کردن بافرهایش یک برنامۀ خاص را اجرا می‌کند.
زمانی که یک خطا رخ دهد این سیگنال از چاپگر به سیستم ارسال خواهد شد.
همانند سگنالهای ۱۹ تا ۳۰

با مقاومت‌های  7/4 میکرواهم با ۵ ولت پولآپ شده‌اند.
ارسال اطلاعات به چاپگر فقط زمانی که این سیگنال low باشد امکانپذیر است.

 آدرس پورت‌های موازی (حداکثر ۴ پورت قابل تعریف می‌باشد) در چهار آدرس به صورت جدول زیر در محدودۀ فضای اطلاعات بایاس قرار دارند. در این محدوده فضای آدرس چک می‌شود تا مشخص شود که کدام پورت وجود دارد.
مدار اینترفیس چاپگر از سه پورت I/O اصلی جهت شروع پورت‌های I/O به صورت: یک پورت I/O جهت خطوط اطلاعات LPT ها، یک پورت I/O جهت خطوط کنترل ، استفاده می‌کند.به عنوان مثال اگر آدرس شروع برای پورت LPT1 عدد ۳۷۸H باشد آنگاه پورت ۳۷۸H برای اطلاعات، ۳۷۹H برای خطوط حالت و ۳۷AH برای خطوط کنترل استفاده خواهد شد که شکل ۳-۱۱ سه آدرس فوق را برای LPT1 تا LPT3 نشان می‌دهد.
مثال : با استفاده از نرم‌افزار دیباگ مشخص کنید که کدام پورت چاپگر در دسترس می‌باشد:
حل:
C:>DEBUG.
D 40:08L8
۰۰۴۰:۰۰۰۸ ۷۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
این نشان می‌دهد که آدرس پورت LPT1 که همان ۰۳۷۸H می‌باشد در دسترس است و پورت دیگری تعریف نشده است.
پورت چاپگر پورت اطلاعات (r/w)پورت حالت(فقط خواندنی)پورت کنترل (R/W)
LPT1
LPT2
LPT303BCH
۰۳۷CH
۰۲۷۸H03BDH
۰۳۷۹H
۰۲۷۹H03BEH
۰۳۹AH
۰۲۷AH

مثال: در شکل ۳-۱۱ آدرس پورت LPTI و ۳BCH ذکر کرده‌ایم و درمثال قبل این آدرس را ۳۷۸H آوردیم، کدام مطلب درست است؟
حل: هر دو مطلب صحیح است. زیرا کارخانه اول از آدرس اصلی ۳BCH استفاده کرده است و کارخانه دوم از ۳۷۸H که هردو دراست است، برای درستی عمل فوق می‌توان با فرمان دیباگ آدرسهای ۰۰۴۰٫۰۰۰۸و ۰۰۴۰:۰۰۰۹ را خوانده وباهمدیگر مقایسه کنیم.
شکل ۴ به طورکامل آدرس یک پورت به همراه سیگنالهای ورودی یاخروجی به هرکدام را نشان میدهد.
نکته:
سیگنال D5 در پورت کنترل جهت مد توسعه یافته استفاده می‌شود. این مد اجازه میدهد که خطوط DO تا D7 به صورت دو طرفه عمل نمایند ولی سیستمهای PC قدیمی از مد توسعه یافته پشتیبانی نمی کنند(توضیحات بیشتر را در ادامه خواهیم آورد.)
۴-۱۱ باس اطلاعات دو طرفه در پورت‌های موازی
در کامپیوتر های اولیه و تاسالهای ۱۹۸۷، پورت موازی کامپیوتر به صورت یک طرفه عمل می کرد به طوری که فقط قادر به ارسال اطلاعات از سیستم به چاپگر بودید. برای امکان دریافت اطلاعات(مثلا کابلهای لینک که دو کامپیوتر را از طریق پورت موازی به همدیگر متصل می‌نماید.) از طریق پورت موازی باید از پورت‌های حالت و کنترل آن و همچنین از سیگنالهایی به غیر از DO تا D7 استفاده کنید.
اما در سیستمهای بعد از ۱۹۸۱، امکان دو طرفه بودن پورت موازی فراهم شد که دراین قسمت آنها را بررسی خواهیم کرد.
SPP
Spp استاندارد معمولی یا پورت موازی استاندارد (standard parallel port) در اولین سری کامپیوترهای PC تعریف و وجود داشت. این حالت جهت سازگاری هم‌اکنون نیز درتمام کامپیوترهای جدید تعریف و استفاده می شود. دراین استاندارد باس اطلاعات به صورت موازی به طوریک طرفه عمل می‌نماید و فقط اطلاعات را از کامپیوتر به چاپگر ارال می کند. در این حالت، طراحان هیچ‌گونه تلاشی جهت خواندن اطلاعات از طریق پورت موازی را نخواهند داشت  زیرا باعث سوختن پورت خواهد شد. بدین خاطر شمانیز هیچ‌وقت به فکر استفاده از پورت چاپگر درحالتspp جهت خواندن اطلاعات نیافتید.  گرچه جهت خسارت کمتر ویا احتمالا عدم ایجاد خسارت، خطوط پورت موازی با مقاومت پول‌آپ شده‌ اند.

۲/PS
اولین تغییر در پورت موازی چاپگرها در سال ۱۹۸۷ با آمدن کامپیوترهای PS/2  به وجود آمد.با آمدن این پورت موازی، سرعت انتقال به مقدار چشمگیری افزایش پیدا کرد. همچنین مدار داخلی باس اطلاعات به نحوی تغییر کرد که خطوط انتقال بتوانند به طور یکطرفه کار کنند. در زمان روشن‌روشن کامپیوتر، با باس به طور اتومات این پورت را درحالتspp تعریف و ست می کند. همزمان بیت کانتر۵(cs)به کاربر اجازه تغییر جهت پورت را می دهد . در زمان بوت، C5=0 می باشد، و این به معنی خروجی بودن اطلاعات خواهد بود. با قراردادن C5=1، حالت پورت به صورت ورودی تغییر خواهد کرد.
مثال: فرض کنید که آدرس پایه پورت LPT2، درکامپیوترهای PS/2 و سازگار با آن آدرس ۲۷۸H باشد. نحوه تغییر بیت C5 جهت تعریف پورت در حالت وروردی را نشان دهید.
حل: باتوجه به آدرس پایه H 278 برای اطلاعات، پورت حالت H279 و پورت کنترل AH27 خواهد بود.
MOV DX,27AH: DXآدرس پورت کنترل
IN AL, DX;گرفتن اطلاعات جاری
قراردادن C5=1 بدون تغییر چیزی دیگری OR AL, 00100000;
OUT DX; AL;پورت اطلاعات در حالت ورودی قراردارد.

EPP
مد EPP یا پورت توسعه یافته (enhane parallel port) شبیه پورت PS/2درقسمت قبل است با این تفاوت که سرعت آن بیشتر است. اگر از قسمتهای قبل به یاد داشته باشید، خطوط از‌دست دادن همچون strobe توسط نرم‌افزار ایجادمیشود که دراین نوع پورت‌ها، این خطوط به صورت سخت‌افزاری در طراحی پورت درنظر گرفته است. در این مد یک رجیستراضافی با آدرس پایه بعلاوه ۲ تعریف شده است. د رواقع درمدEPP، فضای آدرس I/O  از آدرس پایه تا پایه بعلاوه ۷ وجود دارد. به عنوان مثال، اگر آدرس پایه ۲۷۸H باشد آنگاه ۲۷۹Hو ۲۷AH نیز مشابه ۲۷۸H خواهند بود. همچنین آدرسهای I/O  به مقدار ۲۷BH تا ۲۷FH روزر هستند.

EPC
مد EPC یا پورت با قابلیت توسعه یافته (extended capability port) شبیه EPP ولی با سرعت بالاتر می باشد. در واقع ECP یک مد EPP به علاوه یک DMA سریع جهت انتقال اطلاعات می‌باشد. وجوئ DMA و فشرده‌سازی اطلاعات در این مد، آن را به عنوان یک پورت سریع و ایده‌آل جهت کاربردهایی همچون چاپگرهای لیزری و اسکنرهای سریع درآورده است. د رواقع این عامل(داشتن سرعت بالا) با عث توسعه این مد توسط شرکتهای مایکروسافت، هیولت پاکارد، و … شد.
در سیسمتهای جدید، قابلیت نوع پورت موازی(ECP, EPP, PS/2, SPP) در ست‌آپ کامپیوتر وجود دارد.
درگاه موازی چاپگر
واسط موازی کامپیوترهای شخصی یعنی LPTI یا LPT2 در مجموع ۱۷ خط دیجیتال را در اختیار ما قرار می‌دهد که این خطوط موجب شده‌اند واسط موازی برای تبادل سریع‌ اطلاعات با سایر مدارهای واسط مناسب باشد. در این کتاب، با استفاده از این ۱۷ خط، تعداد محدودی آزمایش که ساده نیز هستند، شرح داده شده است. در هر حال همواره باید هنگام استفاده از واسط موازی احتیاطهای لازم را انجام داد. واسط موازی در مقایسه با واسط سریال د ربرابر اشتباهات غیرعمدی آسیب‌پذیرتر است و نسبتا ساده‌تر خراب می شود. زیرا هیچ‌یک از این ۱۷ خط در برابر اضافه‌بار محافظت شده نیستند. در کار با واسط موازی، دستورات زیر باید موردتوجه قرار گیرند:
•باید تجهیزات مربوط به درگاه موازی را باید وقتی که کامپیوتر خاموش است وصل کرد .
•ولتاژهای ورودی باید بین صفر و ۵ ولت باشند.
•خروجیها نباید اتصال کوتاه و یا به خروجیهای دیگر وصل شوند.
•خروجیها هرگز نباید به ولتاژ تغذیه تجهیزات دیگر وصل شوند.

۱-۹: خطوط i/o
جدول صفحه بعد تمامی اتصالات را نشان می دهد . شکل ۱-۹ نحوه اختصاص‌داده‌شدن پایه‌ها را در یک سوکت ۲۵ راه موجود در کامپیوترهای شخصی نشان می دهد. همچنین در صورت به کارگیری کابل چاپگر، می توان از سوکت ۳۶راه سنترونیکس نیز استفاده کرد. متاسفانه اتصالات کابل‌های چاپگر خریداری شده همیشه کاملا مطابق با شکل نشان داده نیست لذا توصیه می شود که قبل از به کارگیری کابل، ابتدا آن را به دقت بررسی کنید.
اغلب مواقع به غیر از LPT1 واسط چاپگر دیگری که بانام LPT2 شناخته می‌شود، به سیستم اضافه شود. در برنامه زیر از LPT1 استفاده شده است. یک چنین برنامه‌هایی را می توان با تغییر آدرس مبنا، باری خط موازی دیگر به کار گرفت.
LPT1LPT2
مبنای ۱۶
مبنای ۱۰ ۳۷۸
۸۸۸۲۷۸
۶۳۲

با به کارگیری ثابت data، یک درگاه خروجی کامل هشت بیتی دردسترس قرار می گیرد که در حالت عادی با ارسال اطلاعات به چاپگر مورداستفاده واقع می‌شود. خروجی با TTL سازگار است لذا سطح ولتاژ حالت بین ۵/۳ تا ۵ ولت می‌باشد و می تواند تقریبا جریانی معادل ۱۰ میلی آمپر را تغذیه کند.
این درگاه برای خروجی هشت بیتی سریع مناسب است ولی قبل از دسترسی، باید درگاه را باز کرد تا بین ترتیب ویندوز اجازه خروجی فیزیکی را بدهد. تابع OPENCOM رامی‌توان برای بازکردن واسط موازی کار گرفت.
VB: OPENCOM(‘LPT1:’)
OUTPORT BA,N
دلفی: OPENCOM (‘LPT1:’);
OUTPORT(BA,N);
 از بین تعداد زیادی از خطوط کمکی چاپگر، تنها وضعیت پنج ورودی توسط ثبات status نشان داده شود، این ورودیها عبارتند از: ACK , PE, Select, Error و Busy که وضعیت خط Busy به صورت معکوس رانده می شود. اغلب این ورودیها با TTL سازگاری دارندلذا بازبودن ورودیها به منزله بالاکردن آنها است. همین دلیل می‌توان کلیدها را به سادگی به زمین وصل کرد. وضعیت هر پنج کلید را می توان از آدرس (BA+2) خواند، البته قبل از این کار باید واسط راتوسط Open Com باز کرد.
VB: A=INPORT (‘BA+1):REM status port read
دلفی: A:=INPORT(BA+1);[status port read]
آدرس درگاه(BA+2) اجازه دسترسی به ثبات control  و متعاقب آن به چهار خط کمکی Init, Auo Fec , strobe و SLST INمی ‌دهد. در حالت عادی کامپیوتر از طریق این خطوط، اطلاعات مربوط به کنترل به چاپگر ارسال می کند. درهر صورت وضعیت این چهار خط را نیز می توان خواند. اطلاعات به خروجی کنتور- بازداده می شود. مقاومتهای بالابر(پول- آپ)به ۵+ ولت، تقریبا ۳/۳ کیلواهم هستند. اگر وضعیت یک خروجی بالا باشد، خط خروجی در حالت امپدانس بالاست و بنابراین می توان آن را به زمین وصل کرد. وضعیت نسبی این خطوط را می توان از طریق ورودی TTL خواند، در نتیجه این چهار خط را برای ردو بدل اطلاعات در هردو جهت می توان به کار برد. باید همیشه به خاطر داشته باشید که سه خط از این چهار خط (Auto Feed , Strobe و SLCT IN) معکوس شده‌اند و فقط خط Init به این صورت نیست. با استفاده از تابع XOR در برنامه‌ها مطابق مثالهای زیر می‌توان به سادگی بیت مورد نظر را معکوس کرد:
VB: (خروجی) OUTPORT BA+2 , A XOR 11
VB(ورودی) : B=(INPORT (BA+2) XOR 11) AND 15

(خروجی) دلفی : OutPort (BA+2 , A XOR 11);
(ورودی) دلفی : B:=(Inport (BA+2) XOR 11) AND 15;
۲-۹: واسط دو طرفه چاپگر
تا کنون خاصیتهای توضیح داده شده در مورد واسط سنترونیکس استاندارد مصداق داشت. درکامپیوتر‌های مدرن ، یک واسط چاپگر توسعه یافته نیز وکود دارد که واسط ECP یا EPP است ، این واسط اجازه می‌دهد تا اطلاعات به صورت دو طرفه از طریق درگاه هشت بیتی چاپگر ارسال شوند. این واسط‌ها به منظور انطباق با واسط‌های چاپگر قدیمی ، همیشه در حالت سازگار یا ISA به کار برده می‌شوند که در آن تمامی توابع دسترسی همانهایی هستند که در بالا ذکر شده است.
به همراه استفاده از حالتهای EPPو  EPC، روشهای ارسال توسعه یافته‌ای نیز وجود دارد که در آنها داده‌ها و آدرس‌ها به طور مجزا ارسال می شوند و همچنین با این روش می‌توان کل بلوک‌های داده‌ها را ارسال کرد. متاسفانه پیاده سازی این پیشرفتها عملا کارساده‌ای نیست و نیازمند مدارهای بیرونی خاصی است. پیچیدگی کار حتی بیش از چیزی است که گفته شد، زیرا تراشه‌های مختلف که در کامپیوترهای متفاوت استفاده شده‌اند، هر یک به روش خاص خود باید راه‌اندازی شوند. به عنوان مثال راه‌اندازهای مناسب قادر به کنترل ارتباط اطلاعات با درایوهای Zip و اسکنرها هستند. ا‌ز آنجایی که این حالتها بسیار پیچیده می‌باشند، از آنها در این کتاب استفاده نشده است.
درگاه موازی مدرن یک یک مزیت دارد که کاربران مبتدی با استفاده از نرم افزار مناسب می توانند از این قابلیت استفاده کنند. اگر واسط چاپگر حالت سازگار با ps/2  را پشتیبانی کند، آنگاه در بسیاری موارد خواندن هشت بیتی از طریق درگاه چاپگر امکان‌پذیر می شود، بدین منظور یک یا دو بیت کنترلی به استاندارد قبلی اضافه شده است. با استفاده از بیت پنجم (DIR=1) جهت هشت بیت درگاه داده‌ها را می‌توان به صورت خروجی یا ورودی تنظیم کرد. اگر واسط EPP یا EPC نصب شده باشد، درگاه چاپگر با PS/2 سازگار است و خواندن داده‌های موازی را پشتیبانی می کند .
با استفاده از برنامه کوچک زیر که با ویژوال بیسیک ۵نوشته شده است می‌توان تعیین کرد که آیا واسط، خواندن اطلاعات موازی را حمایت می کند یا خیر. جهت ارسال داده‌ها را می توان به دو دکمه موجود تغییر داد. واسطی که فقط با ISA سازگار است همیشه آخرین بایت فرستاده شده رامی‌خواند. در صورتی که واسط،دادن موازی را پشتیابی کند آنگاه اگر جهت داده ها را به ورودی تغییر دهید، تمام خطوط داده به حالت بالا و امپدانس آنها بالا می‌رود. درگاهی که ورودیهای آن باز باشد، مقدار ۲۵۵ را نمایش خواهد داد.
پس از تغییر جهت ارسال داده‌ها به منظور خواندن، خطوط ۲ تا ۹ درگاه چاپگر را به حالت ۱ منطقی یعنی ؟ ولت تغییر وضعیت می دهند. در این حالت آنها امپدانس نسبتا بالایی دارند و می‌توان با جریان کم تقریبا ؟  میلی‌آمپر مقاومت آنها را پایین آورد(pull-down) یک خواندن ساده از آدرس مبنا، وضعیت واقعی درگاه را مشخص می کند. در این حالت می‌توان از واسط به عنوان ورودی موازی استفاده کرد. توصیه می‌شود که اگر درگاه چاپگر به عنوان ورودی سیستم به کار برده می‌شود، حتما از مقاومتهای محافظ استفاده شود. این کار برای محدودکردن جریان اتصال کوتاهی‌ می‌باشد که ممکن است به طور اشتباه در اثر تغییر حالت درگاه به خروجی به وجودآید.
اگر واسط در جهت خروجی به کاربرده شود، تمام خطوط در حالت امپدانس پایین قرار می‌گیرند و قادر به تامین جریانی تا حد ۳۰ میلی‌آمپر خواهند بود. اتصال مسقیم کلیدها و یاخروجی مدارات منطقی کاری پرخطر می باشدزیرا حالت فوق حالتی است که به طور معمول پس از روشن‌شدن کامپیوتر به وجود می‌آید. برای اطمینان از انتقال سریعتر اطلاعات، درگاههای مدرن چاپگر از راه‌اندازهای خروجی صنعتی قوی که بسیار پرقدرت‌تر ا زواسط قدیمی سنترونیکس هستند، استفاده می کنند. بنابراین خطوط داده می‌توانند به عنوان منبع تغذیه برای مدارات کم‌قدرت، به کار برده شوند.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار ۱٫۳۳/۵ (۲۶٫۶۷%) ۳ امتیازs موضوع : آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار   کسب مهارت برای ورود به بازار کار امروز در تک بوک میخواهیم سایتی رو به شما معرفی کنیم که میتونید توش […]

  ترفندهای جدید در پاورپوینت

  ترفندهای جدید در پاورپوینت ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز PowerPoint ابزاری ساده و پرکاربرد برای ارائه کنفرانس، سخنرانی و تحقیقات است و با امکاناتی که روز به روز به آن افزوده میشود، کار با این ابزار ساده تر از گذشته شده است.

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰ ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز تمام قسمت های ویندوز ۱۰ بهینه شده است از ابزارها گرفته تا قسمت هایی که مربوط به تنظیمات این سیستم عامل می باشد.

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰/ با عرضه ویندوز ۱۰ بررسی امکانات و ویژگی‌های آن آغاز شده است. اگر چه این ویندوز به علت برخی قابلیت هایش از توانمندی بیشتری برای جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران برخوردار است، اما مزایای زیادی هم دارد.

  ۳ راه برای حفظ محتویات حافظه فلش مموری

  اندازه مناسب و قابل حمل بودن سیستم‌عامل‌های مختلف، حافظه فلش مموری را به دستگاهی بسیار پرکاربرد برای انتقال اطلاعات تبدیل می‎کند.

  شناخت ۱۰ ویروس مخرب رایانه ای

  همزمان با افزایش بدافزارها، کرم‏های اینترنتی و تروجان‏ها، هکرها و سارقان اطلاعات همواره به دنبال راههایی به منظور سرقت اطلاعات و دسترسی به حسابهای بانکی و گاهی بوجود آوردن اختلالات الکترونیکی بوده ‏اند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi