جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

مهریه در اسلام

529

بازدید

حقوق زن در اسلام

مقدمه
    یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج، برای زن «مهر» قائل می شده است. چیزی از مال خود به زن یا پدر زن خویش می پرداخته است. و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.
    ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه به وجود آمده است؟ مهر دیگر چه صیغه ای است؟ نفقه دادن به زن برای چه؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکمفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار عهدهایی است که زن مملوک مرده بوده است، مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسان ها، خصوصاً در قرن بیستم، این است که مهر و نفقه ملغی گردد، ازدواج ها بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسؤولیت مالی زندگی خویش را به عهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کند.
    سخن خود را از مهر آغاز می کنیم. ببینیم مهر چگونه پیدا شده و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند؟

تاریخچه مهر
    می گویند در ادوار ما قبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته، به علل نامعلومی،‌ ازدواج با همخون جائز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر و معشوقه انتخاب کنند، از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگر می رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است،‌یعنی نمی دانسته که آمیزش او با زن در تولید فرزند مؤثر است، فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود می شناخته نه به عنوان فرزندان خود،‌ با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس می کرده نمی توانسته علت این شباهت را بفهمد. قهراً نیز فرزندان نیز خود را فرزند زن می دانسته نه فرزند مرد، و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. مردان موجودات عقیم و نازا به حساب می آمده اند و پس از ازدواج به عنوان یک طفیلی که زن فقط به رفاقت با او و به نیروی بدنی او نیازمند است در میان قبیله زن به سر می برده است، این دوره را دوره «مادرشاهی» نامیده اند.
    هنگامی که مرد در نقش خویش در تولید فرزند واقف شد خود ساخت و ریاست خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دوره «پدر شاهی» اغاز شد.
    در این دوره نیز ازدواج با همخون جائز شمرده نمی شد و مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد. و چون همواره جالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمفرما بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت. یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگر می ربود.
    تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد می رفت به میان قبیله دختر اجیر پدر زن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدر زن در ازاء خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او آن دختر را به میان قبیله ی خویش می برد.
    تا اینکه ثروت زیاد شد، در این وقت مرد دریافت که به جای اینکه سال ها برای پدر عروس کار کند بهتر است که یکجا هدیه لایقی تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد، این کار را کرد و از این جا «مهر» پیدا شد.
    روی این حساب، در مراحل اولیه،‌مرد به عنوان طفیلی زن زندگی می کرده و خدمتکار زن بوده است، در این دوره زن بر مرد حکومت می کرده است. در مرحله بعد که حکومت به دست مرد افتاد، مرد زن را از قبیله دیگر می ربوده است. در مرحله سوم مرد «پیشکش» تقدیم پدر زن می کرده است و رسم مهر از اینجا ناشی شده است.
    می گویند – مرد از آن وقتی که سیستم «مادر شاهی» را ساقط کرد و سیستم «پدر شاهی» را تأسیس نمود زن را در حکم برده و لااقل در حکم اجیر و مزدور خویش قرار داد و به او به چشم یک ابزار اقتصادی که احیاناً شهوت را را نیز تسکین می داد نگاه می کرد. به زن استقلال اجتماعی و اقتصادی نمی داد. محصول کارها و زحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود. زن حق نداشت به اراده خود شوهر انتخاب کند و به اراده خود برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد و در حقیقت پولی که مرد به عنوان مهر می داده و مخارجی که به عنوان نفقه می کرده است در مقابل بهره اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشوئی می برده است.

مهر در نظام حقوقی اسلام
    مرحله پنجمی هم هست که جامعه شناسان و اظهار نظر کنندگان درباره آن سکوت می کنند، در این مرحله مرد هنگام ازدواج یک «پیشکشی» تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکشی ندارند، زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند، اولاً به اراده خود شوهر انتخاب می کند نه به اراده پدر یا برادر. ثانیاً در مدتی که در خانه پدر است، همچنین در مدنی که به خانه شوهر میرود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمارکند، محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به دیگری و در معاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد.
    مرد از لحاظ بهره برداری از زن، فقط حق دارد در ایام زناشوئی از وصال او بهره مند شود و مکلف است مادامی که زناشوئی ادامه دارد و از وصال زن بهره مند می شود زندگی او را در حدود امکانات خود تأمین نماید.
    این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشوئی را بر این اساس بنیان نهاده است. در قرآن کریم آیات زیادی هست درباره این که مهر زن به خود زن تعلق دارد نه به دیگری. مرد باید در تمام مدت زناشوئی عهده دار تأمین مخارج زندگی زن بشود و در عین حال درآمدی که زن تحصیل می کند و نتیجه کار او به شخص خودش تعلق دارد نه به دیگری – پدر یا شوهر.
    این جاست که مسئله مهر و نفقه شکل معماوشی پیدا می کند، زیرا در وقتی که مهر به پدر دختر تعلق می گرفت و زن مانند یک برده به خانه شوهر می رفت و شوهر او را استثمار می کرد، فلسفه مهر بازخرید دختر از پدر بود و فلسفه نفقه مخارج ضروری است که هر مالکی برای مملوک خود می کند، اگر بناست چیزی به پدر زن داده نشود و شوهر هم حق ندارد زن را استثمار و از او بهره برداری اقتصادی بکند، و زن از لحاظ اقتصادی استقلال کامل دارد و حتی از جنبه حقوقی نیازی به قیمومت و اجازه و سرپرستی ندارد، مهر دادن و نفقه پرداختن برای چه؟

نگاهی به تاریخ
    اگر بخواهیم به فلسفه مهر و نفقه در مرحله پنجم پی ببریم باید اندکی توجه خود را به دوره های چهارگانه ای که قبل از این مرحله گفته شده معطوف کتیم. حقیقت این است آنچه در این باره گفته شده جز یک سلسله فرضها و تخمینها چیزی نیست. نه حقایق تاریخی است و نه حقایق علمی و تجربی. پاره ای قرائن از یک طرف و بعضی فرضیه های فلسفی درباره انسان و جهان از طرف دیگر منشاء پدید آمدن این فرضها و تخمینها درباره ی زندگی بشر ماقبل تاریخ شده است. آنچه درباره دوره باصطلاح مادرشاهی گفته شده چیزی نیست که به این زودی ها بتوان باور کرد، و همچنین چیزهایی که درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران گفته اند.
    در این فرضها و تخمینها دو چیز به چشم می خورد – یکی اینکه سعی شده تاریخ بشر اولیه فوق العاده قساوت آمیز و خشونت بار و عاری از عواطف انسانی تفسیر شود، دیگر اینکه نقش طبیعت از لحاظ تدابیر حیرت انگیزی که برای رسیدن به هدف های کلی خود به کار می برد نادیده کرفته شده است.
    این گونه تفسیر و اظهار نظر درباره انسان و طبیعت برای غربی میسر است اما برایر شرقی –اگر افسون شده تقلید غرب نباشد- میسر نیست، غربی به علل خاصی با عواطف انسانی بیگانه است، قهراً نمی تواند برای عاطفه و جرقه های انسانی نقش اساسی در تاریخ قائل شود، غربی اگر از دنده اقتصاد برخیزد نان می بیند و بس، تاریخ از نظر او ماشینی است که تا نان به خوردش ندهی حرکت نمی کند و اگر از دنده مسائل جنسی برخیزد انسانیت و تاریخ انسانیت با همه ی مظاهر فرهنگی و هنـری و اخـلاقی و مذهبی و با همه ی تجلیات عالی و باشکوه معنوی، جز بازی های تغییر شکل یافته ی جنسی نیست و اگر از دنده سیادت و برتری طلبی برخیزد سرگذشت بشریت از نظر او یک سره خونریزی و بیرحمی است.
    غربی در قرون وسطی از مذهب و به نام مذهب شکنجه ها دیده و آزارها کشیده و زنده زنده در آتش انداختن ها مشاهده کرده است، به همین جهت از نام خدا و مذهب و هر چیزی که این بو را بدهد وحشت می کند و از این رو با همه ی آثار و علائم فراوان علمی که از هدف داشتن طبیعت و واگذار نبودن جهان به خود می بیند کمتر جرئت می کند به اصل «علت غائی» اعتراف کند.
    ما از این مفسران نمی خواهیم که به وجود پیامبران که در طول تاریخ ظهور کرده اند و منادی عدالت و انسانیت بوده اند و با انحرافات مبارزه می کرده اند و نتایج ثمربخشی از مبارزات خود می گرفته اند اقرار و اعتراف کنند، از آنها می خواهیم که لااقل نقش آگاهانه طبیعت را فراموش نکنند.
    در تاریخ روابط زن و مرد قطعاً مظالم فراوان و قساونهای بی شماری رخ داده است. قرآن قساوت آمیز ترین آنها را حکایت کرده است، اما نمی توان گفت سراسر این تاریخ، قساوت و خشونت بوده است.

فلسفه ی حقیقی مهر
    به عقیده ی ما پدید آمدن مهر نتیجه ی تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است.
    مهر از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسئله عشق مغایر نقش دیگری است. عرفا این قانون را به سراسر هستی سرایت می دهند، می گویند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجوداتو مخلوقات از لحاظ اینکه هر موجودی وظیفه خاصی را باید ایفا کند متفاوتند، سوز در یک جا و ساز در جای دیگر قرار داده شده است.
    فخر الدین عراقی شاعر معروف می گوید:
ساز طرب عشق که داند که چه ساز است
                    کز زخمه آن نه فلک اندر تک و تاز است
    رازی است در این پرده گر آنرا بشناسی
                    دانی که حـقیقت زچـه دربند مـجاز است
    عشق است که هر دم بدگر رنگ درآید
                    ناز است به جائی و به یک جای نیاز است
    در صورت عاشق چه درآید همه سوز است
                    در کسوت معشوق چه آید همه ساز است
    دانشمندان می گویند: مرد از زن شهوانی تر است، در روایات اسلامی وارد شده که مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر آفریده شده است، نتیجه هر دو سخن یکی است، به هر حال مرد در مقابل غریزه از زن ناتوان تر است، این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و بر عکس مرد را وادار کرده است که به زن اظهار نیاز کند و برای جلب رضای او اقدام کند، یکی از آن اقدامات این بوده که برای جلب رضای او و به احترام موافقت او هدیه ای نثار او می کرده است.
    مهر، باحیا و عفاف زن یک ریشه دارد، زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.
    همین ها سبب شده که زن توانسته با همه ناتوانی جسمی، مرد ره به عنوان خواستگار به آستانه خود بکشاند، مردها را به رقابت با یکدیگر وادار کند،‌با خارج کردن خود از دسترسی مرد عشق رمانتیک به وجود آورد،‌مجنونها را به دنیال لیلی ها بدواند و آنگاه که تن به ازدواج با مرد می دهد عطیه و پیشکشی از او به عنوان نشانه ای از صداقت او دریافت دارد.

مهر در قرآن   
    قرآن کریم مهر را به صورتی که در مرحله پنجم گفتیم ابداع و اختراع نکرد، زیرا مهر به این صورت ابداع خلقت است، کاری که قرآن کرد این بود مهر را به حالت فطری آن برگردانید.
    قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می گوید: «وَ آتوا النساءَ صَدقاتهن نحله» یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران یا برادران آنها) و عطیه و پیشکشی است از جانب شما به آنها به خوشان بدهید.
    قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:
    اولاً با نام «صدقه» (بضم دال) یاد کرده است نه با نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است،‌بعضی مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند. همچنان که بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه (به فتح دال) را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هن) به این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر، مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن و نان دادن به او نیست.
    سوم این که با کلمه «نحله» کاملاً تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد.

رسوم جاهلیت که در اسلام منسوخ شد
    قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اولی و طبیعی آن برگردانید.
    در جاهلیت پدران و مادران، مهر را به عنوان حق الزحمه و «شیر بها» حق خود می دانستند.
    در جاهیلت،‌ پدران و در نبود آنها برادران، چون از طرفی برای خود حق ولایت و قیمومت قائل بودند و دختر را به اراده خودشان شوهر می دادند نه به اراده خود او، و از طرف دیگر مهر دختر را متعلق به خود می دانستند نه به دختر، دختران را معاوضه می کردند. به این نحو که مردی به مرد دیگر می گفت که من دختر یا خواهرم را به عقد تو در ,ی آورم که در عوض دختر یا خواهر تو زن من باشد و او هم قبول می کرد،‌به این ترتیب هر یک از دو دختر مهر دیگری به شمار می رفت و به پدر یا برادر دیگری تعلق می گرفت،‌این نوع نکاح را «شغار» می نامیدند. اسلام این رسم را منسوخ کرد، پیفمبر اکرم فرمود «لاشغار فی الاسلام» یعنی در اسلام معاوضه دختر یا خواهر ممنوع است.
در روایات اسلامی آمده است که پدر نه تنها حقی به مهر ندارد، بلکه اگر در عقد ازدواج برای پدر به عنوان امری جداگانه از مهر چیزی شرط شود و مهر به خود دختر داده شود باز هم صحیح نیست. یعنی پدر حق ندارد برای خود در ازدواج دختر بهره ای قائل شود، هر چند به صورت امر جداگانه از مهر باشد.
اسلام، آئین کار کردن داماد برای پدر زن را که طبق گفته جامعه شناسان در دوره هایی وجود داشته که هنوز ثروت قابل مبادله ای در کار نبوده منسوخ کرد.
در زمان جاهلیت، رسوم دیگری نیز بود که عملاً موجب محروم بودن زن از مهر می شد، یکی از آنها رسم ارث زوجیت بود، اگر کسی می مرد وارثان او از قبیل فرزندان و برادران همان طوری که ثروت او را به ارث می برند همسری زن او را نیز به ارث می بردند. پس از مردن شخص پسر یا برادر میت حق همسری میت را باقی می پنداشت و خود را مختار میدانست که زن او را به دیگری تزویج کند و مهر را خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدی و به موجب همان مهری که قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد.

سیستم مهری اسلام خاص خودش است
    یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن، و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می گیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند. و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهر دار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت فیمومت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد. اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات زن قرار نداد، آئین مهر را منسوخ نکرد، این خود می رساند که مهر از نظر اسلام به خاطر این نیست که مرد بعداً از وجود زن بهره اقتصادی می برد و نیروی بدنی او را استثمار می کند، پس معلوم می شود اسلام سیستم مهری مخصوص به خود دارد، این سیستم مهری و فلسفه اش را نباید با سایر سیستم های مهری اشتباه کرد و ایراداتی که بر آن سیستم ها وارد است بر این سیستم وارد دانست.

آیین فطرت
    قرآن این عطیه و پیشکشی را لازم می داند، قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت کرده است و برای اینکه هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ علائق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده،‌ فراموش نکند لزوم مهر را تأکید کرده است. نقش زن این است که پاسخگوی محبت مرد باشد، محبت زن خوب است به صورت عکس العمل محبت مرد باشد نه به صورت ابتدائی. عضق ابتدائی زن، یعنی عشقی که از ناحیه زن شروع بشود و زن بدون آنکه مرد قبلاً او را خواسته باشد عاشق مردی بشود، همواره مواجه با شکست عشق و شکست شخصیت خود زن است، بر خلاف عشقی که به صورت پاسخ به عشق دیگری در زن پیدا می شود،‌این چنین عضق نه خودش شکست می خورد و نه به شخصیت زن لطمه و شکست وارد می آورد.
    چنانکه ملاحظه فرمودید قرآن در باب مهر، رسوم و قوانین جاهلیت را علیرغم میل مردان آن روز عوض کرد. آنچه خود قرآن در باب مهر گفت رسم معمول جاهلیت نبود که بگوئیم قرآن اهمیتی به بود و نبود مهر نمی دهد، قرآن می توانست مهر را به کلی منسوخ کند و مردان را از این نظر راحت کند، ولی این کار را نکرد.

انتقادها
    اکنون که نظر اسلام را درباره مهر دانستید و معلوم شد مهر از نظر اسلام چه فلسفه ای دارد، خوب است سخن کسانی را که به این قانون اسلامی انتقاد دارند نیز بشنوید.
    خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران در فصلی که تحت عنوان مهر باز کرده اند چنین نوشته اند:
    «همچنانکه برای داشتن باغ یا خانه یا اسب یا استر، مرد باید مبلغی بپردازد، برای خریدن زن هم باید پولی از کیسه خرج کند، و همچنانکه بهای خانه و باغ و استر بر حسب بزرگی و کوچکی و زشتی و زیبائی و پولداری و بی پولی او تفاوت می کند. قانونگذاران مهربان و جوانمرد ما قریب ۱۲ ماده درباره قیمت زن نوشته اند و فلسفه آنان آن است که اگر پول در میان نباشد رشته استوار زناشوئی سخت سست و زود گسل می شود.»
    اگر قانون مهر از طرف اجنبی آمده بود،‌آیا باز هم این قدر مورد بی مهری و تهمت و افترا بود؟ مگر هر پولی که کسی به کسی می دهد می خواهد او را بخرد،‌ پس باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. ریشه قانون مهر که در قانون مدنی آمده قرآن است. قرآن تصریح می کند که مهر عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد. به علاوه اسلام قوانین اقتصادی خود را آنچنان تنظیم کرده که مرد حق هیچگونه بهره برداری اقتصادی از زن ندارد. در این صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قیمت زن یاد کرد.
    ممکن است بگوئید عملاً مردان ایرانی از زنان خود بهره برداری اقتصادی می کنند. من هم قبول دارم که بسیاری از مردان ایرانی این طورند، ولی این چه ربطی به مهر دارد، مردان که نمی گویند ما به موجب اینکه مهر پرداخته ایم به زنان خود تحکم می کنیم، تحکم مرد ایرانی به زن ایرانی ریشه های دیگری دارد. چرا به جای اینکه مردم را اصلاح کتید قانون فطرت را خراب می کنید و بر مفاسد می افزائید؟ در تمام این گفته ها یک منظور بیشتر نهفته نیست و آن اینکه ایرانی و مشرق زمینی باید خود را و فلسفه زندگی خود را و معیارهای انسانی خود را فراموش کند و رنگ و شکل اجنبی به خود بگیرد تا بهتر آماده بلعیده شدن باشد.
    نویسنده چهل پیشنهاد در شماره ۸۹ مجله زن روز صفحه ۷۱ پس از ذکر وضع ناهنجار زن در جاهلیت و اشاره به خدمات اسلام در این راه چنین نوشته است: «چون زن و مرد مساوی آفریده شده اند پرداخت بها یا اجرت از طرف یکی به دیگری منطق و دلیل عقلانی ندارد، زیرا همانگونه که مرد احتیاج به زن دارد، زن هم به وجود مرد نیازمند است و آفرینش آنها را به یکدیگر محتاج خلق کرد و در این احتیاج هر دوی آنها را به یکدیگر محتاج خلق کرد و در این احتیاج هر دوی آنها وضع مساوی دارند، و لذا الزام یکی به دادن وجه به دیگری بلا دلیل خواهد بود. ولکن از نظر اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و زن برای زندگی مشترک با مرد تأمین نداشته، لذا به زن حق داده شده علاوه بر اعتماد به شخصیت زوج نوعی وثیقه و اعتبار مالی نیز از مرد مطالبه نماید…»

مهریه چماقی برای روز مبادا:
    تهران- خبرگذاری سینا، امیر رضا پرحلم و سمیه نصرتی
    مرد در راه عشق از همه دارایی خود و ابزار اصلی کارش می گذرد. او در ابتدای ازدواج تمامی مهریه را در قالب سند خانه ای که آن همه برایش ارزش داشت به زنش می دهد. او می گوید: برای رسیدن به او هر چه بخواهد همان می شود در عوض زن آخر حیله گری است. او از زنانگی خود به عنوان سلاحی استفاده می کند. او عشق را به بازی گرفته و مرد را ذره ذره ذوب می کند. او از صداقت مرد و عاشقیش کاملاً سوء استفاده می کند او برای عشق شرط و شروط دارد.
 در پایان،‌مرد با چهره ای حیران، مغموم و سر در گریبان باقی می ماند. اما عکس این ماجرا نیز صادق است و بسیار زنان که در دام مردان هوس باز و حیله گر گرفتار می آیند و راهی برایشان باقی نمی ماند. جز آنکه مهریه خود را به اجرا گذارند اگر چه شاید برخی از آنان مهریه ای قابل توجه نیز نداشته باشند.
علی جعفری: دانشجو رشته حق حقوق و درباره مهریه می گوید: مهریه چماقی است در دست زن برای روز مبادا اما زهرا موسوی دانشجوی دیگر معتقد است: اگر تاریخ ویل دورانت را ورق بزنید می بینید که در گذشته های دور ایران زمین پدر داماد در شب عروسی هدیه ای را به عروس می داد که امروز آن تحت عنوان مهریه نام دارد.
علی سعیدی جامعه شناس می گوید: فرهنگ و ادب و رسوم مردم ایران در حال تغییر است. در زبان ایرانیان سوشبوس همان مهریه امروزی به معنای عروس چاه است. در فرهنگ زردشتیان دختر را به عقد چاه درمی آوردند. (البته به انتخاب خود چاه) و دختر باید برای مهریه به خود آب برای روستای خود طلب می کرد. دختر باید هر روز برای چاه زمزمه های عاشقانه بخواند تا چاه بیشتر عاشق او شود و آب زیادتری به مردم روستای او بدهد. او نمی تواند آب بنوشد ولی هر روز باید برای مردم روستای خود یه کوزه آب از چاه ببرد تا تشنگان سیراب شوند و زمین های کشاورزی آباد شود و دعا کند که محصول زیادی به دست آید. جامعه شناس درباره بالا بودن مهریه می گوید: شاید تمام مشکلات حکومت را بتوان به گران حاکمان انداخت اما این دیگر ربطی به حکومت ندارد. به اجرا گذاشتن مهریه ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیونی به وسیله زنان جوان و تلاش مردان برای خلاصی از این بدهی کمر شکن به هر وسیله اخلاقی و غیر اخلاقی در شأن این ملت این و این ملک نیست.
وی می افزاید: چند روز پیش به دادگاه خانواده رفتم. متأسفانه با صحنه های مواجه شدم که متأثرم راه فحش و کتک و نفرین و زندان و دستبند و … .

جهیزیه حضرت زهرا
جهیزیه: امیرالمؤمنین می فرماید: من رفتم و زره خودم را فروختم،‌پولش را گرفتم و نزد رسول خدا آوردم و در دامن آن حضرت ریختم،‌نه آن حضرت از من پرسید چقدر شد و نه من به آن حضرت خبر دادم.
رسول خدا (ص) مشتی از آن پول برداشتند و به بلال دادند و فرمودند: برای فاطمه عطر بخر و سپس با دو دست خود مشتی دیگر برداشتند به ابوبکر دادند و فرمودند: برای فاطمه لباس و اثاث منزل تهیه کن و عمار و چند نفر دیگر را برای کمک فرستادند.
صورت جهیزیه حضرت زهرا (س):
۱-    یک پیراهن به هفت درهم
۲-    یک روسری به چهار درهم
۳-    یک حوله خیبرک
۴-    یک تخت از برگ درخت خرما
۵-    دو فرش کرباس
۶-    چهار متکای پوستی
۷-    یک پرده پشمی
۸-    یک حصیر
۹-    یک آسیاب دستی
۱۰-    یک طشت مسی
۱۱-    یک مشک چرمی
۱۲-    یک قدح برای شیر
۱۳-    یک مشک کوجک
۱۴-    یک کوزه سفالی
۱۵-    دو کوزه گلی
۱۶-     یک سفره چرمی
وقتی جهیزیه را خریدند و نزد رسول خدا آوردند حضرت نگاهی به آن کردند و اشک در چمشان مبارکش حلقه زد. سر خود را به آسمان بلند کرد و عرضه داشتند: خداوندا به این قوم که بیشتر ظروفشان گلی است برکت عنایت فرما.
افزایش نرخ مهریه برخاسته از نظام مردسالارانه در جامعه است
    معاون فرماندار تهران وضع مهریه های سنگین از سوی زنان را بازتابی از پدیده چند همسری عمدتاً پنهان در جامعه، کاهش ضریب اطمینان در خانواده ها، احساس ناامنی اجتماعی در میان زنان،‌عدم موفقیت جامعه در کنترل خشونت خانگی، وجود موانع عدیده دادخواهی زنان واکنش اجتماعی زنان نسبت به تبعیضات موجود در جامعه دانست.
    زهرا نزداد بهرام ور گفت و گو با خبرنگار «زنان» خبرگذاری دانشجویان ایران افزود:
دیدگاه تعیین سقف و کف برای مهریه علی رغم آن که مسأله ی زنان عنوان می شود، برخاسته از نظام مرد سالاری در جامعه است و تا زمانی که نتوان چالشهای زنان را رفع کرد یا کاهش داد، پدیده ای چون افزایش نرخ مهریه به هر دلیل قابل مشاهده است. به گفته ی وی برخی مردان به محض اراده قادرند زندگی مشترک را متلاشی و یا پنهانی اقدام به ازدواج مجدد کنند و زنان نیز در صددند که با وضع مهرهی های سنگین از این مسأله جلوگیری کنند.
    معاون فرمانداری تهران گفت: این باور در نزد زنان در حالی است که نه کاهش و نه افزایش نرخ مهریه و تعیین سقف و کف برای آن قادر است از افزایش طلاق و جدایی زوجنی جلوگیری کرده و  منجر به رشد ازدواج شود، چرا که مهریه علی رغم عندالمطالبه بودن در بیش از ۹۰% موارد پرداخت نمی شود.
    به گفته ی وی، به جای ارائه این طرح ها باید آسیب هایی که چنین پدیده هایی در جامعه رواج می دهند شناسایی و رفع کرد. نزداد بهزام همچنین «رواج تجمل گرایی در جامعه» را عامل
دیگری برای افزایش نرخ مهریه اعلام کرده و تعیین سقف و کف آن را کار شایسته ای ندانست و تأکید کرد: همانطور که معتقدیم ازدواج رابطه ای عقلانی، عاطفی و روحی و تشکیل دهنده زیر ساخت نهادهای اجتماعی است. باید توجه کرد که رویکردهای موجود نسبت به ازدواج قابل خرید و فروش با قیمت های کم و زیاد نیستند.

جشن ازدواج ترکمنها
    جشن ازدواج یکی از مراسم قشنگ و دیدنی در میدان ترکمنها می باشد که همراه با رسوم خاصی اجرا می شود بدین صورت که:
    اول از همه موقعی که دختر مورد نظر توسط پدر و مادر و جدیداً توسط پسر انتخاب شد معمولاً دو تا از عمه های پسر همراه با کادو معمولاً شامل شیرینی و روسری یا چارقت برای دختر می باشد به خواستگاری می روند و با مادر دختر موضوع را در میان می گذارند تا موضوع را با دختر و شوهرش و بعد با نزدیکان در میان بگذارد اگر جواب مثبت داده شد ریش سفیدان فامیل رفته و قول و قرار روسی را می گذارند اگر بخواهند که عروسی را به سال آینده موکول کنند یک مراسم کوچک برگزار می کنند و زنهای فامیل و آشنا جمع می شوند و یک روز قبل از مراسم شروع به درست کردن شیرینی و نان ترکمنی که اصطلاحاً قاتلمد و چلپک (کوبت) گفته می شود می کنند و روز مراسم زنها و دخترها همراه با دست زدن و خواندن آواز (لاله) که در وصف عروس و داماد می باشد به خانه عروس می روند که آنجا نیز این مراسم «لاله خوانی» ادامه دارد سپس حلقه دست عروس می کنند که این کار توسط بزرگ زن فامیل یا زن داداش یا زن عموی داماد صورت می گیرد و روسری سر عروس می کنند و بعد تا موقع عروسی خانواده داماد موظف هستند که در هر عید (فطر، قربان) لباس عروس را تهیه کنند که روز عید همراه با شیرینی برادر به عنوان کادو برده می شود (عید پایی) و آستانه برگزاری عروسی یک مراسم دیگر با عنوان «قرده سوله» برگزار می شود که برای عروس لباس و طلا و جواهرات و روسری و چارقت همراه با شیرینی های محلی برده می شود و همچنین ریش سفیدهای فامیل برای تعیین شیر بها و مهریه به خانه عروس  می روند. شب قبل از عروسی به نام «گنگش گیجه» یا شب مشورت نامیده می شود که افراد فامیل در خانه دامـاد جـمع شده و برای عـروسی برنامـه ریزی می کنند و هـر یک وظایـف خاصـی را بر عهده می گیرند.

مقاله
    همانطور که یک کارگر حقوق می دهند اگر به زن و در مقابل کار او مزد بدهند به ضرر سرمایه دار می خواهد بود و حالت سلطه گری مردها باید باشد و آنها را نان آوران خانه هستند و دسترسی زنها به پول از طریق شوهران است.
    و پول گرفتن زنان از راه کار در خارج خانه به معنای سلطه ی زنان است  و نباید این طور باشد و کار خانه اصلاً  به حساب آورده نمی شود در  صورتی که کاری که انجام می دهد در پیشرفت کار تولید کمک می کند. هفته ای ۸۰ ساعت کار می کند و آنها که خارج از خانه کار می کنند ۵۰ ساعت اضافه کار می کنند و ما با این وسیله زنان را دچار بردگی مضاف کرده ایم و به طور مضاعف از زن کار می کشیم و زنها نباید مریض شوند و آنها را ضعیف حساب کنند. (ژولیت میچل)
    در سوئد سالی ۲۳ میلیون ساعت مصرف کارهای خانه و در حالی که در کار صنایع ۱۲ میلیون ساعت بیشتر نیست پس کار زنان بیشتر است ولی به حساب نمی آید.
    نوع ستمی که به زن می شود ظلمی است در نظام مردانه به زنان می شود و کار زنان به حساب نمی آید و زن کارش را در انزوا انجام می دهد و مرد وقتی می آید تنها به کمبودها و کارهایی که انجام شنده فقط توجه می کند و نه فردی و نه اتحادیه ای برای آنان در کار است و دستگاهی نیست که مدت حضور و کار زن را بررسی کند و تنها بیماری و تعطیلات او حساب می شود و در چهار دیواری خانه وظایفی است که باید انجام شود.
    همان کارها را در هر روز باید انجام دهد به طور تکراری و اعمال مجدد و جدداً انجام می شود و تمام روزها یکسان است و نه به عنوان یک کارگر بلکه به عنوان یک شخص که کار او را به کام خود می کشد.
    و اندک وقتی برای رسیدن به خود پیدا می کند که آن هم همیشه پیش نمی آید کار زنان غیر تخصصی است و زن باید در تمام نقشهای تمام اصناف باشد پرستار، رفته گر و غیره و زن در خانه به انزوا محکوم شده. زنها تا وقتی تحت محبت شوهران هستند که به وظایف خود عمل کنند.
    وضعیت زنان مانند کنیزان در نظام برده داری است و منفعل و ساکت و آرام و حتی برای خودش نباید قائل باشد. خیلی از زنها عامرانه برای خرید وقت زیادی صرف می کنند و این مخصـوص زنان خـانه دار اسـت و برای شــل کردن زنجـیری است که کار در خانه به پای زنان می بندد.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۲ امتیازs آثار و برکات خواندن سوره طه/ فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه : این سوره،اوّلین سوره ای است که ماجرای حضرت موسی علیه السلام را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه […]

  راه هایی برای کاهش فشار قبر

  راه هایی برای کاهش فشار قبر ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز راه هایی برای کاهش فشار قبر/ چطور فشار قبر کمتری داشته باشیم؟ منظور از مرگ تنها قرار دادن بدن در یک تکه زمین کنده شده نیست بلکه انتقال انسان به عالم برزخ است. اولین […]

  چگونگی خواندن نماز والدین

  خواندن نماز والدین یکی از حقوقیست که والدین چه در زمان حیات و چه پس از وفات شان بر گردن فرزندان خود دارند. این نماز را بخوانید تا هم والدینتان را شاد کنید و هم فرزندانتان بعدها برای خودتان بخوانند.

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ ۴٫۱۳/۵ (۸۲٫۵۰%) ۸ امتیازs چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ در تاریخ آمده است که حضرت ابا عبدالله وقتی لشکر عمربن سعد در روز تاسوعا قصد شروع جنگ […]

  سریع الاجابه ترین دعاها

  سریع الاجابه ترین دعاها ۳٫۸۰/۵ (۷۶٫۰۰%) ۱۰ امتیازs استجابت دعا، مانند هر پدیده‌ی دیگری، قوانین ، آداب و شروطی دارد که با وجود آن آداب و شرایط است که دعا به اجابت می‌رسد .

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs عرفا و بزرگان دین دستورالعمل ها و اذکار مختلفی را پیرامون دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری های دنیوی و سلوکی و نیز برآورده شدن حاجت بیان نموده اند که در ادامه بررسی می […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi