جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

هویت ۲ (ادامه)

1,534

بازدید

هویت ۲ (ادامه) ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
نتیجه گیری
یکی ازمسایلی که ازگذشته های دورموردتوجه روان شناسان بوده وهنوز هم کانون توجه بسیاری ازروان شناسان درحال حاضرمی باشدشخصیت ۱است اکثرمکاتب روان شناسی بخصوص روان تحلیل گری درحیطه روان درمانی بیش ازهرچیزی به چگونگی رشدشخصیت افرادتوجه دارندچراکه چگونگی رشدشخصیت مولفه مهمی درتعیین وتشریح مسایل واختلالات روان شناختی است وازاین جاست که نظریه های رشدشخصیت سهم قابل توجهی درمشخص کردن مسیربهنجارومطلوب رشددارندچراکه اوبسیاری ازناهنجاریها روانی ریشه درگذشته داشته وبه چگونگی رشدشخصیت مربوط می شودوثانیاسطح رشدیافتگی کنونی خودمی توانندراهنمای برای درمان باشد.
دومولفه مهم که دراکثرنظریه های رشدشخصیت به چشم می خوردهویت ۲ وعزت نفس ۳ است چگونگی رشدوشکل گیری هویت وعزت نفس هردومی توانندنقش تعیین کننده ای درچگونگی رشدانسان درمراحل مختلف زندگی وبخصوص دوره نوجوانی داشته باشندازاینروبیشترنظریات روان شناسی وبخصوص روان درمانی همواره ایندوعنصررادرشخصیت کانون توجه خویش قرارداده اند. ضمن این که طبق تحقیقات انجام شده این دورابطه نزدیکی باهم دارندوهردوازمسایل اساسی درزیربنای رشدوشکل گیری شخصیت محسوب می شوند.
برای تشکیل ساختارکلی زندگی ، گرچه همه دوران عمرمهم است برخی ازآنهامهمترازبرخی دیگراست نوجوانی۴ که باتغییرات گوناگون درابعادمتعددهمراه است یکی ازبحرانی ترین ادوارزندگی انسان محسوب می شود
پس باتوجه به اهمیت هویت وعزت نفس بخصوص دردوره نوجوانی این پژوهش تحقیقی دردانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی وسوم متوسطه ناحیه ۱ شهرستان مشهدبه عمل آورده است .

فصل سوم :  روش پژوهش

۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه و نمونه آماری
۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات
۳-۴- ابزار اندازه گیری هویت
۳-۴- ابزاراندازه گیری عزت نفس
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۱- روش تحقیق
    در این پژوهش ازدو روش علی مقایسه ای وهمبستگی استفاده شده است . این دو روش ،‌ روشهای جستجوی رابطه متغیرها می باشند . (‌ بورگ و همکار ،‌ 1989 )‌
    – تحقیق علی مقایسهای یا پس رویدادی به تحقیقاتی اطلاق میشود که در آنها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته  به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد . به عبارت دیگر تحقیق علی – مقایسه ای گذشته نگر بوده و سعی دارد از معلول  پی به علل احتمالی ببرد و به این دلیل آن را پس رویدادی می دانند که علت و معلول (‌ متغیرمستقل و وابسته )  پس از وقوع مورد بررسی قرار می گیرد .
    – در روش  همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می شود.  این روش میزان هماهنگی بین تغییرات  دو متغیررا  تعیین می کند و روش علی – مقایسه ای  برای جستجوی علل احتمالی مورداستفاده قرار می گیرد .
    هدف تحقیق همبستگی عبارت است از الگوهای پیچیده رفتاری ازطریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد . (دولار ،‌1378 ) 
    ازآنجا که متغیر مستقل (‌ پایگاه هویت – عزت نفس )  در این تحقیق تا حدود زیادی ازکنترل محقق خارج است لذا برای بررسی رابطه متغیرها تنها می توان ازاین دو روش غیر آزمایشی و توصیفی اند استفاده نمود .
   

۳-۲- جامعه و نمونه آماری
    جامعه مورد تحقیق که این نمونه ازآن انتخاب شده است ازبین دانش آموزان دختر سال سوم ومقطع پیش دانشگاهی دررشته های مختلف مقطع متوسطه (‌ ریاضی – تجربی و انسانی )  ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان مشهد بودند .
    ابتدا حجم نمونه را ۲۰۰ نفر در نظر گرفتیم که هنگام نمره گذاری آزمونها ،  تعداد آزمودنی ها به ۱۶۰ نفر کاهش پیدا کرد ،‌ برای یافتن آزمودنی ها آمار کل دبیرستانهای  دخترانه و مراکزپیش دانشگاهی  ناحیه یک شهرستان مشهد دریافت شد ،  آنگاه از بین این مراکز  5 دبیرستان انتخاب شدند و ازهر دبیرستان سه کلاس در رشته های ریاضی – فیزیک ،  رشته علوم انسانی و علوم تجربی  انتخاب شدند .  آزمودنی ها همگی دختر،  ایرانی و مسلمان بودند و مطابق با تحقیق در این زمینه در محدوده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال انتخاب شدند.  چرا که بحران هویت در برابر پراکندگی  نقش در دیدگاه اریکسون مربوط به دوره نوجوانی است و زمان تحکیم  هویت باز می گردد به اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی (‌ سیلورستاین ،  1378 ) 
    آزمون عینی پایگاه هویت که مورد کاربرد ماست بر اساس نظرسازندگانش قابل کاربرد از۱۳ تا ۵۶ سالگی است با این حال آنها بهترین سنین کاربرد این آزمون را از۱۴ تا ۳۰ سالگی می دانند . (‌ آدامز،‌ 1378 )‌
   

۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات
    به منظور گرد آوری اطلاعات لازم ،  پاسخنامه های هر دو آزمون مورد استفاده (‌ آزمون عینی گسترش یافته پایگاه هویت من و آزمون عزت نفس کوپر اسمیت )‌  به همراه پرسشنامه اطلاعات فردی  در اختیار تمامی آزمودنیها قرار گرفت .
    برای پرسشنامه ۵۸ سوالی کوپر اسمیت که جهت سنجش عزت نفس تهیه شده بود مدت زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه در نظرگرفته شد و برای  آزمون گسترش یافته پایگاه هویت من  که دارای ۶۴ آیتم بود مدت زمان  20 تا ۲۵ دقیقه در نظرگرفته شد .
    هر دو آزمون به تمامی آزمودنیها ارائه  شد و از آنان خواسته شد اطلاعات پرسشنامه ای  شخصی شان را تا حد امکان پاسخ دهند . دراین بین به سوالات مهم و مشکل که ازسوی آزمودنیها پرسیده می شد جواب داده می شد  ولی از بیان این نکته که این آزمون یک تست عزت نفس یا هویت سنج است خودداری می شد .
    آزمون توسط انحصار گروه تحقیق و به صورت گروهی در محل دبیرستان ها اجرا شد و نمره گذاری آن مطابق نمونه انجام شد و برای بررسی و تحلیل علمی مورد استفاده قرار گرفت .

۳-۴-    ابزار اندازه گیری هویت
در این تحقیق از آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من استفاده شده است و به انضمام این آزمون پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعاتی در مورد مشخصات آزمودنی ها تهیه شده اسن .  پرسشنامه اطلاعاتی در مورد مشخصات فردی ازمودنی ها ازقبیل  سن ،  وضعیت خانوادگی و تاهل ،‌ رشته تحصیلی ،  ترتیب تولد و تحصیلات پدر و مادر به دست می دهد .

۳-۴-۱- پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
نسخه اصلی این آزمون به زبان انگلیسی و دارای دو مقیاس یا بعد هویت ایدئولوژیک و هویت بین فردی است که هر مقیاس و بعد دارای ۴ خرده مقیاس ،‌ پراکندگی ،  ممانعت ،  تعلیق ،‌ ودستیابی چهار حیطه مخصوص به خود است . هویت ایدئولوژیک شامل حیطه های نقش جنسی ،‌ روابط دوستانه ،  رابطه با جنس مخالف و فعالیتهای تفریحی است .
کل ازمون دارای ۶۴ آیتم است که ۳۲ آیتم آن مربوط به  بعد ایدئولوژیک و ۳۲ آیتم مربوط به بعد بین فردی است و سهم هر یک ازحیطه ها و خرده مقیاسها در هر بعد ۸ آیتم است .
پاسخنامه این آزمون به صورت یک مقیاس کیلرت ۶ درجه ای است که ازکاملا موافق تا کاملا مخالف درجه بندی شده است .

۳-۴-۲- نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
ابتدا به هریک ازآزمودنیها یک برگه ازاین پرسشنامه به انضمام  پاسخنامه آن که دارای شش گزینه (  ازموافقت کامل تا مخالفت کامل )  و اطلاعاتی در خصوص سن ، جنس ،  میزان تحصیلات ،  تحصیلات والدین ،‌ ترتیب تولد و … می باشد داده می شود و سپس به آزمودنی ها گفته می شود که عبارتهای داخل پرسشنامه را به دقت بخوانند و مشخص کنند که هر کدام به چه میزانی  منعکس کننده افکار و احساسات آنهاست  واینکه آیا با عبارات بیان شده موافق هستند یا مخالفند و آیا آن عبارات در مورد آنها صدق می کند یاخیر و پس از مشخص کردن موافقت و یا مخالفت به صورت کلی تصمیم بگیرند که این مخالفت در چه حد و درجه ای است (  کامل ،‌ متوسط و یا کم )‌ و پاسخ خود را در پاسخنامه با علامت (‌×‌)  مشخص کنند .

۲-۴-۳- نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من دارای ۶۴ سوال است که هر کدام از سوالات دارای ۶ گزینه است که هر گزینه نمره مخصوص به خود دارد شیوه نمره گذاری آن به این صورت است :‌
–    کاملا مخالفم  (‌1 نمره )‌
–     تقریبا مخالفم (۲ نمره )
–     مخالفم  (3 نمره )
–     موافقم  (4 نمره )
–     تقریبا موافقم ( ۵ نمره ) 
–     کاملا موافقم (‌ 6 نمره ) 
سپس پاسخنامه آزمودنی را در هر ۸ بعد ذکر شده (  با توجه به نمرات کسب شده در هر بعد )  قرار داده و نمره های آنان را محاسبه می کنیم . یعنی هر بعد دارای نمره ای می شود که بعدا این نمره های در تحلیل ما مورد نیاز خواهد بود .

۳-۳-۴- اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
این آزمون تا کنون در ۳۰ کشور مورد استفاده قرار گرفته است و از جمله تعدادی ازمطالعات بین فرهنگی در زمینه پایگاه هویت با استفاده ازاین آزمون انجام شده است . البته هنجاریابی آن درایران هنوز به طور کامل صورت نگرفته است .

۳-۵- ابزار اندازه گیری عزت نفس
دراین تحقیق از ازمون عزت نفس  کوپر اسمیت به انضمام پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعاتی در مورد مشخصات آزمودنی ها تهیه شده است استفاده شده .  پرسشنامه اطلاعاتی در مورد مشخصات فردی ازمودنی ها از قبیل ،‌ سن ،‌ وضعیت خانوادگی ،  و تاهل رشته تحصیلی ،  ترتیب تولد و تحصیلات پدر و مادر به دست می دهد .

۳-۵-۱- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
    آزمون عزت نفس کوپراسمیت ،  نگرش فرد را نسبت به خودش  در چند حیطه به ویژه در رابطه با گروه همسالان و والدین و محیط مدرسه می سنجد ،‌ این آزمون مشتمل بر ۵۸ سوال است که هرکدام ازسوالات دارای ۲ گزینه است . جواب ها تحت عنوان بلی و خیر مشخص شده است .  کسی که پرسشنامه را پرمی کند باید توجه داشته باشد که کدام گزینه دقیقا گویای احوال درونی اش است .

    3-5-2- نحوه اجرای پرسشنامه  عزت نفس کوپر اسمیت
    ابتدا به هریک ازآزمودنیها یک برگه ازاین پرسشنامه به انضمام پاسخنامه آن داده میشود . مدت زمان پاسخگویی به  سوالات ۱۵ دقیقه می باشد . این آزمون دارای ۵۸ سوال است که هر کدام ازسوالات دارای دو گزینه است ،  آزمودنی یکی ازدو گزینه  «بلی یا خیر »  را مشخص می کند . نمره هر فرد در هر سوال بسته به این است که آزمودنی کدام گزینه را انتخاب کرده است .

    3-5-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
    شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت یک و صفر است .  به این معنا که ماده های شماره ۲-۴-۵-۱۰-۱۱-۱۴-۱۸-۱۹-۲۱-۲۳-۲۴-۲۸-۲۹-۳۰-۳۲-۳۶-۴۵-۴۷-۵۷  پاسخ بله (‌یک نمره )  و پاسخ خیر (  صفر )  می گیردو بقیه سوالات به صورت معکوس است یعنی پاسخ بلی (‌صفر )  و پاسخ خیر ( یک ) می گیرد .
    بدیهی است که حداقل نمره ای که یک فرد می تواند بگیرد صفر و حداکثر ۵۰ خواهد بود.

    3-5-4- اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
    در پژوهشهایی که در مورد این آزمون صورت گرفته چندین پژوهش به اعتبار یابی و فرم یابی تست عزت نفس کوپر اسمیت  پرداخته اند . دراین پژوهشها روایی و اعتبار لازم ، تعیین گردیده  و جدولهای فرمی  هم برای آنان ساخته شده است و ضرایب همبستگی های  متغیرهای این پژوهشها نیز حاکی از رضایت بخش بودن اعتبار آن بوده است .
    – ناظم شیرازی ،‌ مسعود ،‌ 1376  ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای بخش عزت نفس و بررسی رابطه آن با پرخاشگری رفتاری ضد اجتماعی ،‌ وضعیت اجتماعی – اقتصادی و عملکردتحصیلی در دانش آموزان  پسر پایه های اول تا سوم متوسطه . به راهنمایی :  بهمن نجاریان – دانشگاه شهیدچمران اهواز
    – ثابت ،  مهرداد ،  (1375 )  بررسی عملی بودن اعتبار روایی یا نرم یا بی تست عزت نفس کوپراسمیت در مناطق ۱۹ گانه تهران به راهنمایی :  حیدر علی هومن ،  دانشگاه علامه طباطبائی .

۳-۵-    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل اطلاعات ازنرم افزار SPSS  استفاده گردیده . نرم افزار SPSS  به دلیل نزدیکی به زبان ریاضی ، قادر است نتایج را به خوبی توصیف و مورد آزمونهای مناسب قرار دهد.
فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۱-۴- بررسی جمعیت شناختی
۲-۴-  بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها

۴-۱- بررسی جمعیت شناختی
همانگونه که در فصل سوم تحقیق ( بخش مربوط به نمونه آماری ) عنوان شد ، آزمودنیهای تحقیق حاضر دانش آموزان شاغل  به تحصیل در مقطع پیش دانشگاهی  و سوم دبیرستان در رشته های  ریاضی – انسانی و تجربی ناحیه یک آموزشو پرورش مشهد می باشند .  این تعداد پس ازانجام و اجرای مراحل نمونه گیری خوشه ای ، استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند . تعداد آزمودنی ها که برای پژوهش انتخاب شدند ۲۰۰ نفر بود که هنگام نمره گذاری و اجرای آزمون این تعداد به ۱۶۰ نفر کاهش پیدا کرد  . آزمودنی ها همگی مونث هستندو ازاین میان ۱۵۱ نفر مجرد و ۹ نفر متاهل هستند .  در پرسشنامه مورد استفاده دراین تحقیق همانند غالب آزمونها و مقیاسهاسوالاتی عنوان شده است که محقق با استناد به جوابهایی که آزمودنی ها به سوالات فوق داده اند به توصیف جمعیت شناختی  آزمودنیها می پردازد .

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن
سن    فراوانی     درصد     درصد تجمعی
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰    6
۸۰
۵۹
۱۰
۵    8/3
۵۰
۹/۳۶
۳/۶
۱/۳    8/3
۸/۵۳
۶/۹۰
۹/۹۶
۱۰۰

    در حالی که توزیع سنی گرده نمونه ۱۶ تا ۲۰ سال بوده است بیشترین فراوانی در گرده ۱۷ سال و کمترین فراوانی در گرده سنی ۲۰ سال بوده است . ضمنا میانگین سنی گرده آزمودنی ها ۵۴/۱۷ سال و انحراف معیار آن ۷۹/۰ بوده است .
 
جدول۴-۲- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل     فراوانی     درصد
متاهل     9    6/5
مجرد     151    4/94

    گرده نمونه ۹ نفر متاهل و ۱۵۱ نفر مجرد بوده اند .

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر
وضعیت تحصیلات پدر     فراوانی    درصد
بی سواد     5    1/3
تا دیپلم     130    3/81
تا لیسانس     19    9/11
بالاتر     2    3/1
خوروی     4    5/2

    در گرده نمونه بیشترین میزان تحصیلات  پدر در وضعیت تا دیپلم با فراوانی ۱۳۰ بوده و کمترین میزان آن وضعیت بالاتر ازلیسانس با فراوانی ۲ بوده است .

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر
وضعیت تحصیلات مادر     فراوانی    درصد
بی سواد     10    3/6
تا دیپلم     144    90
تا لیسانس     6    8/3

درگرده نمونه بیشترین میزان تحصیلات مادر در وضعیت تا دیپلم و با فراوانی ۱۴۴ بوده و کمترین میزان آن در وضعیت بالاتر ازلیسانس و حوزوی با فراوانی صفرمیباشد .

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی ازمودنیها بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی     فراوانی     درصد
ریاضی     79    6/49
تجربی     46    8/28
انسانی     35    9/21

    در گرده نمونه بیشترین میزان  رشته تحصیلی در رشته ریاضی  با فراوانی ۷۹ بوده و کمترین میزان آن رشته انسانی با فراوانی ۳۵ می باشد .

جدول ۶-۴- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد
ترتیب تولد     فراوانی     درصد
اول     51    9/31
آخر     20    5/12
غیره     89    6/55

    در گرده نمونه بیشترین میزان نوع تولد در گروه غیره با فراوانی ۸۹ و کمترین آن درترتیب تولد در نوع آخر با فراوانی ۲۰ می باشد .

   
 
۴-۲- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
    در این بخش ابتدا فرضیه موردنظر عنوان و سپس جدول طبقات مربوطبه آن فرضیه رسم شده است و سپس با توجه به داده های حاصل ازجدول طبقات میانگین و واریانس  آنها عنوان شده و در آخر نیز نمره همبستگی هر متغیر (  هویتهای دستیابی،‌ تعلیق ،  ممانعت و پراکندگی ) با متغیر عزت نفس نیز مقایسه شده است .

۱-     بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول ۴-۷- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس
هویت دستیابی     عزت نفس
گروه های دستیابی     فراوانی     گروه های عزت نفس     فراوانی
۲۶-۲۱
۳۲-۲۷
۳۸-۳۳
۴۴-۳۹
۵۰-۴۵
۵۶-۵۱
۶۲-۵۷
۶۸-۶۳
۷۴-۶۹
۸۰-۷۵
۸۶-۸۱
۹۲-۸۷    1
۲
۱
۲
۴
۲۱
۲۲
۴۱
۳۵
۲۱
۵
۵    12-9
۱۶-۱۳
۲۰-۱۷
۲۴-۲۱
۲۸-۲۵
۳۲-۲۹
۳۶-۳۳
۴۰-۳۷
۴۴-۴۱
۴۸-۴۵    4
۱۰
۱۲
۱۶
۲۲
۲۷
۱۶
۲۱
۱۶
۱۲
    تعداد ۱۶۰        تعداد ۱۶۰

    با توجه به داده های حاصله ازجدول ۴-۷- این چنین میتوان اظهار داشت که بیشترین نمره کسب شده در هویت دستیابی در طبقه ۶۸-۶۳ با فراوانی۴۱ و کمترین نمره کسب شده در طبقه های ۲۶-۲۱ و ۳۸-۳۳  با فراوانی ۱ بوده است . همچنین بیشترین نمره ثبت شده در عزت نفس در طبقه ۳۲-۲۹ با فراوانی ۲۷ و کمترین نمره کسب شده در طبقه  12-9 با فراوانی ۴ بوده است .
    با توجه به نتایج به دست آمده میانگین و واریانس پایگاه هویت دستیابی به ترتیب میانگین = ۲۱/۶۵  و واریانس = ۵۹/۱۳۲  و میانگین و واریانس عزت نفس  میانگین = ۵۵/۳۰  و واریانس = ۳۶/۹۱  می باشد.
    در بررسی استنباطی رابطه بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی با استفاده از روش همبستگی پیرسون ،  نمره همبستگی بین عزت نفس  و پایگاه هویت دستیابی ۲۲/۰ عنوان شد .

جدول ۴-۸- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی
    عزت نفس     پایگاه هویت دستیابی
عزت نفس    همبستگی پیرسون
تعداد    1
۱۶۰    22/0
۱۶۰
پایگاه هویت دستیابی  همبستگی پیرسون
تعداد     22/0
۱۶۰    1
۱۶۰

    با توجه به نمره حاصله از همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی می توان اظهار داشت که بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

 
بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق رابطه معنا داری وجود دارد .

جدول ۴-۹ توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس
هویت تعلیق      عزت نفس
گروه های تعلیق      فراوانی     گروه های عزت نفس     فراوانی
۳۵-۲۸
۴۲-۳۶
۴۹-۴۳
۵۶-۵۰
۶۳-۵۷
۷۰-۶۴
۷۷-۷۱
۸۴-۷۸
۹۱-۸۵
    1
۱
۴
۱۸
۴۲
۵۷
۲۶
۹
۲
    12-9
۱۶-۱۳
۲۰-۱۷
۲۴-۲۱
۲۸-۲۵
۳۲-۲۹
۳۶-۳۳
۴۰-۳۷
۴۴-۴۱
۴۸-۴۵    4
۱۰
۱۲
۱۶
۲۶
۲۷
۱۶
۲۱
۱۶
۱۲
    تعداد ۱۶۰        تعداد ۱۶۰

    با توجه به داده های حاصله از جدول ۴-۹ چنین می توان اظهار داشت که بیشترین  نمره کسب شده در پایگاه هویت تعلیق در طبقه ۷۰-۶۴  با فراوانی ۵۷ و کمترین نمره کسب شده در طبقه های ۳۵-۲۸ و ۴۲-۳۶  با فراوانی ۱ می باشدو همچنین بیشترین نمره کسب شده در عزت نفس در طبقه ۳۲-۲۹  با فراوانی ۲۷ و کمترین نمره کسب شده در طبقه ۱۲-۹  با فراوانی ۴ قراردارد .
    با توجه به نتایج به دست آمده میانگین و واریانس پایگاه هویت  تعلیق به ترتیب میانگین = ۸۵/۶۴ و واریانس = ۳۹/۷۹  می باشد و میانگین و واریانس عزت نفس نیز میانگین ۵۵/۳۰ و واریانس = ۳۶/۹۱ میباشد .
    در بررسی استنباطی رابطه بین  عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق ۰۱۲/۰ عنوان شد .
۴-۱۰- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق
    عزت نفس     پایگاه هویت تعلیق 
عزت نفس    همبستگی پیرسون
تعداد    1
۱۶۰    012/0
۱۶۰
پایگاه هویت تعلیق    همبستگی پیرسون
تعداد     012/0
۱۶۰    1
۱۶۰

    با توجه به نمره حاصله از همبستگی  بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق میتوان  اظهار داشت که بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق  هیچ رابطه معنا داری وجود ندارد .

۲-    بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت رابطه معناداری وجود دارد.

جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس
هویت ممانعت       عزت نفس
گروه های ممانعت      فراوانی     گروه های عزت نفس     فراوانی
۲۲-۱۷
۲۷-۲۳
۳۲-۲۸
۳۷-۳۲
۴۲-۳۸
۴۷-۴۳
۵۲-۴۸
۵۷-۵۳
۶۲-۵۸
۶۷-۶۳
۷۲-۶۸
۷۷-۷۳
۸۲-۷۸
    3
۱۳
۱۶
۱۷
۲۶
۲۵
۱۷
۲۰
۱۳
۵
۲
۰
۳
    12-9
۱۶-۱۳
۲۰-۱۷
۲۴-۲۱
۲۸-۲۵
۳۲-۲۹
۳۶-۳۳
۴۰-۳۷
۴۴-۴۱
۴۸-۴۵    4
۱۰
۱۲
۱۶
۲۶
۲۷
۱۶
۲۱
۱۶
۱۲
    تعداد ۱۶۰        تعداد ۱۶۰

    با توجه به داده های حاصله از جدول ۴-۱۱ چنین می توان اظهار داشت که بیشترین نمره کسب شده در هویت ممانعت  در طبقه ۴۲-۳۸ با فراوانی ۲۶ و کمترین نمره کسب شده در طبقه ۷۷-۷۳  با فراوانی ۰ بوده است و همچنین بیشترین نمره کسب شده در عزت نفس  در طبقه ۳۲-۲۹ با فراوانی ۲۷ و کمترین نمره کسب شده در طبقه ۱۲-۹ با فراوانی۴ قراردارد .
    با توجه به نتایج به دست آمده میانگین و واریانس پایگاه هویت ممانعت به ترتیب میانگین  = 95/43 و واریانس = ۰۷/۱۵۹ و میانگین و واریانس عزت نفس = ۵۵/۳۰ و واریانس = ۳۶/۹۱ می باشد .
    در بررسی استنباطی رابطه بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت با استفاده از روش همبستگی پیرسون نمره همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت ۰۲۸/۰ عنوان شد .

جدول ۴-۱۲ همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت
    عزت نفس     پایگاه هویت ممانعت 
عزت نفس    همبستگی پیرسون
تعداد    1
۱۶۰    028/0
۱۶۰
پایگاه هویت ممانعت  همبستگی پیرسون
تعداد     028/0
۱۶۰    1
۱۶۰

    با توجه به نمره حاصله ازهمبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت می توان اظهار داشت که بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت رابطه معنا داری وجود دارد .

    4- بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی  رابطه معنا داری وجود دارد .
۴-۱۳    توزیع فراوانی هویت پراکندگی و عزت نفس
هویت پراکندگی        عزت نفس
گروه های پراکندگی      فراوانی     گروه های عزت نفس     فراوانی
۲۰-۱۸
۲۳-۲۱
۲۶-۲۴
۲۹-۲۷
۳۲-۳۰
۳۵-۳۳
۳۸-۳۶
۴۱-۳۹
۴۴-۴۲
۴۷-۴۵
۵۰-۴۸
۵۳-۵۱
۵۶-۵۴
۵۹-۵۷
۶۲-۶۰
۶۵-۶۳
۶۸-۶۶
۷۱-۶۹
۷۴-۷۲
    1
۰
۱
۰
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۴
۱۳
۲۰
۱۴
۱۲
۱۷
۴
۲
۷
۰
۳
    12-9
۱۶-۱۳
۲۰-۱۷
۲۴-۲۱
۲۸-۲۵
۳۲-۲۹
۳۶-۳۳
۴۰-۳۷
۴۴-۴۱
۴۸-۴۵    4
۱۰
۱۲
۱۶
۲۶
۲۷
۱۶
۲۱
۱۶
۱۲
    تعداد ۱۶۰        تعداد ۱۶۰

    با توجه به داده های حاصله از جدول ۴-۱۳ این چنین می توان اظهار داشت که بیشترین نمره کسب شده در هویت پراکندگی  در طبقه ۵۹-۵۷ با فراوانی ۱۷ و کمترین نمره کسب شده در طبقه های ۲۳-۲۱،  29-27 و ۷۱-۶۹  با فراوانی صفر بوده است  و همچنین بیشترین نمره کسب شده در عزت نفس در طبقه ۳۲-۲۹ با فراوانی ۲۷ وکمترین نمره کسب شده در طبقه ۱۲-۹ با فراوانی ۴ قراردارد .
    با توجه به نتایج به دست آمده میانگین و واریانس پایگاه هویت پراکندگی به ترتیب میانگین = ۰۵/۴۷ و واریانس = ۰۲/۱۱۲  و میانگین و واریانس عزت نفس  نیزمیانگین ۵۵/۳۰  و واریانس =۳۶/۹۱ می باشد .
    در بررسی استنباطی رابطه بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی  با استفاده از روش همبستگی  پیرسون نمره همبستگی  بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی  328/0- عنوان شد .

جدول ۴-۱۴ همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی
    عزت نفس     پایگاه هویت پراکندگی  
عزت نفس    همبستگی پیرسون
تعداد    1
۱۶۰    328/0-
۱۶۰
پایگاه هویت پراکندگی    همبستگی پیرسون
تعداد    328/0-
۱۶۰    1
۱۶۰

    با توجه به نمره حاصله از همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی  می توان بیان داشت که بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی  رابطه منفی و معناداری وجود دارد .

جدول ۴-۱۵ نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی ،  تعلیق ،‌ ممانعت و پراکندگی
    عزت نفس     هویت دستیابی     هویت تعلیق     هویت ممانعت     هویت پراکندگی
میانگین     55/30    21/65    85/64    95/43    05/47
واریانس    36/91    59/132    34/79    07/159    02/112
تعداد    160    160    160    160    160

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۲- نتیجه گیری نهایی
–    محدودیتها
–     پیشنهادات
–     منابع
–     ضمائم

۵-۱- بحث ونتیجه گیری
به نظربسیاری ازروان شناسان برای تشکیل ساختارکلی زندگی ، گرچه همه دوران عمرمهم است برخی ازآنهامهمترازبرخی دیگراست . نوجوانی که باتغییرات گوناگون درابعادمتعددهمراه است یکی ازبحرانی ترین ادوارزندگی انسان محسوب می شود. انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددکه به خاطرآن زندگی می کندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهیم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی که درکل معنای زندگی است جلب می شودونوجوان تمام روابط وباورهایی که دردوران کودکی بدون چون وچراپذیرفته است راموردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می کندباتوجه به شخصیت شکل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشهابدست آورد.
باتوجه به اهمیت یادشده دوران نوجوانی وضرورت شکل گیری یک هویت یکپارچه ومنسجم تاثیری که عزت نفس می توانددرهویت خودداشته باشداین تحقیق رابرآن داشت تادرخصوص رابطه بین عزت نفس وهریک ازپایگاههای هویت ( دستیابی – تعلیق – ممانعت – پرآکندگی ) پژوهش به عمل آورد.
فصل اول شامل مباحثی ازجمله مقدمه ، موضوع تحقیق ، اهمیت موضوع ، دلایل انتخاب موضوع ، سئوالات تحقیق وتعاریف عملیاتی است می باشد. این پژوهش دربخشهای یادشده به یک سری مباحث کلی درخصوص هویت وانواع آن ، عزت نفس وچگونگی شکل گیری هویت ونیزمباحث ذکرشده بالانیزپرداخته است .
درفصل دوم که تحت عنوان موضع گیریهای نظری دریافته های پژوهشی درخصوص موضوع می باشداین پژوهش به بررسی وتعریف مفهوم هویت وعزت نفس وانواع موضع گیری های نظری دراین خصوص پرداخته ودرآخرنیزانواع یافته های پژوهشی راکه بااین پژوهش هم راستااست رانیزمطرح وموردبررسی قرارداده است .
درفصل سوم باعنوان روش پژوهش به بررسی روش تحقیق وجامعه ونمونه آماری ، روش جمع آوری اطلاعات ، ابزاراندازه گیری وروش تجزیه وتحلیل اطلاعات نیزپرداخته است .
درفصل چهارم باعنوان تجزیه وتحلیل یافته های پژوهشی که دربخش اول به بررسی جمعیت شناختی ازحیث سن ، وضعیت تاهل ، وضعیت تحصیلات پدر، وضعیت تحصیلات مادر، رشته تحصیلی وترتیب تولدنیزتوجه داشته ونتایج ذیل نیزحاصل شده است که درگروه بیشترین فراوانی درگروه سنی ۱۷ سال وکمترین فراوانی درگروه سنی ۲۰ سال بوده ودرخصوص وضعیت تاهل درگروه نمونه این پژوهش ۹ نفرمتاهل و۱۵۱ نفرمجردبودند. ازنظرتحصیلات پدرومادربیشترین تحصیلات پدردروضعیت تادیپلم بافراوانی ۱۳۰ وکمترین میزان آن دروضعیت بالاترازلیسانس بافراوانی ۲ بوده وبیشترین میزان تحصیلات مادرنیزدروضعیت تادیپلم بافراوانی ۱۴۴ وکمترین میزان آن دروضعیت بالاترازلیسانس وحوزوی بافراوانی ۰ می باشد. دربررسی توزیع فراوانی آزمودنیهابرحسب رشته تحصیلی بیشترین میزان رشته تحصیلی دررشته ریاضی بافراوانی ۷۹ وکمترین میزان آن رشته انسانی بافراوانی ۳۵ نفرمی شودودرتوزیع فراوانی آزمودنیهابرحسب ترتیب تولدبیشترین میزان نوع تولددرگروه غیره بافراوانی ۸۹ وکمترین آن درنوع ترتیب تولدآخربافراوانی ۲۰ می باشد.
در بخش دوم فصل چهارم باعنوان بررسی توصیفی واستنباطی فرضیه هابه بررسی وطبقه انواع پایگاههای هویت وهمچنین عزت نفس و مــحاسبه میانگین درپایگاههای هویت وعزت نفس ودرآخربه بررسی ومقایسه همبستگی بین پایگاههای هویت وعزت نفس نیزپرداخته شده است ونتایج حاصل ازاین همبستگی هابدین صورت می باشدکه بانمره همبستگی معادل ۲۲/۰ بین پایگاه هویت دستیابی وعزت نفس می توان اظهارداشت که بین پایگاه هویت دستیابی وعزت نفس رابطه مثبت ومعناداری وجودداردوهمچنین بانمره همبستگی ۳۲۸/۰ بین پایگاه پراکندگی وعزت نفس نیزمی توان بیان داشت که بین پایگاه هویت پراکندگی وعزت نفس رابطه منفی ومعناداری وجوددارد. امادربررسی نمره همبستگی پایگاه هویت تعلیق وعزت نفس که دارای نمره ای معادل ۰۱۲/۰ ونمره همبستگی پایگاه هویت ممانعت وعزت نفس بانمره همبستگی ۰۲۸/۰ هیچ گونه رابطه معناداری مشاهده نشد.
      5-2- نتیجه گیری نهایی
درفصل چهارم این نتیجه حاصل شدکه بین عزت نفس وپایگاه هویت دستیابی رابطه مثبت ومعناداری وجودداردوبین عزت نفس وپایگاههای هویت پراکندگی رابطه منفی ومعناداری وجوددارد. بدین معنی که افراددارای پایگاههای هویت دستیابی ازعزت نفس بالایی برخوردارندوافرادپایگاههای هویت پراکندگی ازعزت نفس پائینی برخوردارند.
درموردارتباط بین عزت نفس وپایگاههای ممانعت وتعلیق ، هیچگونه رابطه معناداری بدست نیامد. ازسویی طبق پژوهش انجام شده ، مشاهده شدکه عزت نفس دانش آموزان علوم تجربی بیشترازدانش آموزان علوم ریاضی – فیزیک وعلوم انسانی است .
باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت عزت نفس پایگاههای هویت رابطه معناداری باهم دارند.
تحقیقات  نشان می دهدکه درجامعه موردمطالعه بیشترین فراوانی درپایگاههای دستیابی وتعلیق قرارداردکه این نکته مثبت وقوتی است ، پائین بودن نسبت افرادواقع درپایگاه ممانعت ، نشان دهنده وجودتعارضاتی است که درگروههای اجتماعی وخانواده ها وجودداردونشان می دهدکه این گروههانمی تواننداعضای خودرابامعیارهاوارزشهاوایدئولوژی خودهمراه سازند
محدودیتها
۱-نمونه موردنظرتنهاازمیان دانش آموزان دخترانتخاب شده بود.
۲-نمونه انتخابی محدودبه ۱۶۰ آزمودنی بود.
۳-محدوده سنی آنان ۲۰ – 16 سال بوده است .
 
پیشنهادات
۱-پژوهش موردنظردرمقاطع مختلف تحصیلی وبانمونه ای بزرگترموردبررسی قرارگیرد.
۲-جنسیت دخالت داده شودونتایج تحقیق درنمونه دختران وپسران موردمقایسه قرارگیرد.
۳-بررسی عزت نفس ورشته تحصیلی درپایه ی ( اول – دوم ) دبیرستان .
۴-بررسی عزت نفس وپایگاههای هویت درمیان دوگروه مجردومتاهل .

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز بسیاری از رابطه‌ها و ازدواج‌ های امروزی به علت برخی ویژگی‌های اخلاقی طرفین و نداشتن شناخت کافی نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟ ۲٫۶۷/۵ (۵۳٫۳۳%) ۳ امتیازs شخصیت شما بر هر چیزی، از دوستان‌تان گرفته تا کاندیدی که به او رای می‌دهید تاثیرگذار است؛ اما با این حال خیلی از افراد وقت زیادی را صرف فکر کردن به ویژگی‌های شخصیتی‌شان […]

  شیوه های پاداش به کودکان

  شیوه های پاداش به کودکان ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز قبل از هر چیز باید تعریفی صحیح از پاداش داشته باشیم . قانون اثر در روانشناسی بیان می کند که وقتی به دنبال یک رفتار اتفاق خوشایندی روی می دھد احتمال تکرار شدن آن رفتار […]

  مهم ترین نشانه های تفاهم زوجین

  در مورد عشق از یکدیگر سوال نمی کنند می‌دانید که طرفتان را دوست دارید و او هم دوستتان دارد و هیچ شکی درمورد هیچکدام از اینها در ذهنتان نیست. کاملاً احساس امنیت می‌کنید و از رابطه‌تان خوشحالید. و حتی اگر ذاتاً آدم نگرانی باشید، […]

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان ۳٫۳۶/۵ (۶۷٫۲۷%) ۱۱ امتیازs نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان/ جهانی بودن حالات صورت و رواج آن در بین انسانهای سراسر جهان نشان می دهند که این حالات در بیولوژی ذاتی ما انسانها ریشه دارند و حاصل میلیونها […]

  اختلال سلوک در کودکان

  اختلال سلوک در کودکان ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۵ امتیازs اختلال سلوک چیست؟ این اختلال وضعیتی است که کودکان و نوجوانان دچار آن می‌شوند. کودکان درگیر این اختلال از آزاررساندن به مردم و انجام‌دادن کارهای ناشایست لذت می‌برند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi