جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

افسردگی۳ (قسمت پایانی)

520

بازدید

فرضیه دوم :
     دوم ـ  الف : بین میزان افسردگی نوجوانان کلاسهای  اول و دوم  مقطع راهنمایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروهها    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
اول     157    15.27   
۰٫۱۳۷   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۳۲۷
دوم     172    15.52               

نتیجه : چون  T محاسبه شده کوچکتر از t   جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان کلاسهای اول و دوم ( مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.

     دوم ـ ب  : بین میزان افسردگی نوجوانان کلاسهای  اول و سوم مقطع راهنمایی  تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروهها    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
اول     157    15.27   
       0.169    
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۳۲۵
سوم     170    15.58               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t   جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان کلاسهای اول و سوم ( مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.
    دوم ـ ج  : بین میزان افسردگی نوجوانان  کلاسهای  سوم  و دوم مقطع راهنمایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروهها    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
سوم    170    15.58   
۰٫۳۳۱   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۳۴۰
دوم     172    15.52               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان کلاسهای سوم و دوم ( مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.
فرضیه سوم :
     فرضیه پژوهشی : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به گروههای شغلی متفاوت پدران تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروههای شغلی    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
اداری    149    13.60   
۱٫۵۱۵   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۴۹۶
آزاد    349    16.04               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان ( پایه‌های مختلف مقطع راهنمایی ) با گروههای شغلی متفاوت پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

فرضیه چهارم :
     چهارم ـ الف  : بین میزان افسردگی نوجوانان با جایگاه فرزندی اول و وسط تفاوت معنی دار وجود دارد.
گروههای فرزندی    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
اول    124    15.15   
۰٫۱۹۳   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۳۴۳
وسط    221    15.51               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان ( مقطع راهنمایی ) با جایگاه فرزندی اول و وسط تفاوت معنی دار وجود ندارد.
    چهارم ـ ب :   بین میزان افسردگی نوجوانان  با جایگاه فرزندی  اول و آخر تفاوت معنی دار وجود دارد.
گروههای فرزندی    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
اول    124    15.15   
۰٫۱۵۴   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۲۷۴
آخر    152    15.39               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان ( مقطع راهنمایی ) با جایگاه فرزندی اول و آخر تفاوت معنی دار وجود ندارد.
   چهارم ـ  ج : بین میزان افسردگی نوجوانان با جایگاه فرزندی وسط و آخر تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروههای فرزندی    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
وسط    221    15.51   
۰٫۰۶۸   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۳۷۱
آخر    152    15.39               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان ( مقطع راهنمایی ) با جایگاه فرزندی وسط و آخر تفاوت معنی دار وجود ندارد. 

فرضیه پنجم :
     فرضیه پژوهشی : بین میزان افسردگی نوجوانان شهر و روستا تفاوت معنی دار وجود دارد.
گروهها    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
شهر    280    14.66   
۱٫۰۸۸   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۵۰۰
روستا    221    16.28               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان شهر و روستا  ( مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.
فرضیه ششم :
     فرضیه پژوهشی : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به خانوادهای کم جمعیت و پر جمعیت تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروهها    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
کم جمعیت    215    14.11   
۱٫۴۷   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۵۰۰
پرجمعیت     287    16.31               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به خانوادهای کم جمعیت و پر جمعیت ( مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.

فرضیه هفتم :
به جهت نابرابری تعداد حجم نمونه فرزندان، پدران دارای تحصیلات سیکل و گروههای تحصیلی دیگر پدران ( ۲۴۵ = N  ) تعداد ۱۰۰ نفر به شیوه کاملاٌ تصادفی انتخاب و سپس محاسبات بر آن مبنا انجام گردید.
     هفتم ـ الف  : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به  گروههای مختلف تحصیلی پدران ( بی سواد و سیکل)  تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروههای تحصیلی    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
بی سواد    96    16.96   
۰٫۶۰۲   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۱۹۴
سیکل    100    35. 17               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان با گروههای تحصیلی ( بی سواد و سیکل ) پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

     هفتم ـ ب  : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به گروههای مختلف تحصیلی پدران ( بی سواد و دیپلم) تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروههای تحصیلی     N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
بی سواد     96    16.96   
۰٫۷۲۷   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۱۷۳
دیپلم     79    15.06               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول است بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان با گروههای تحصیلی ( بی سواد و دیپلم ) پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.
     هفتم ـ ج  : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به  گروههای مختلف تحصیلی پدران ( بی سواد و بالاتر از دیپلم)  تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروههای تحصیلی     N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
بی سواد    96    16.96   
۰٫۸۴۶   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۱۷۴
بالاتر از دیپلم    80    12.03               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان با گروههای تحصیلی ( بی سواد و بالاتر از دیپلم ) پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

    هفتم ـ د : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به  گروههای مختلف تحصیلی پدران (  سیکل و دیپلم )  تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروههای تحصیلی    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
سیکل     100    35. 17   
۰٫۳۰۵   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۱۷۷
دیپلم    79    15.06               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان با گروههای تحصیلی ( سیکل و دیپلم ) پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

     هفتم ـ  ر : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به گروههای مختلف  تحصیلی پدران( سیکل و بالاتر از دیپلم ) تفاوت معنی دار وجود دارد.
گروههای تحصیلی     N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
سیکل     100    35. 17   
۱٫۷۸۷   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۱۷۸
بالاتراز دیپلم    80    12.03               
نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. یعنی بین میزان افسردگی نوجوانان با گروههای تحصیلی ( سیکل و بالاتر از دیپلم ) پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

     هفتم ـ ز : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق  به گروههای مختلف  تحصیلی پدران (  دیپلم و بالاتر از دیپلم ) تفاوت معنی دار وجود دارد.

گروههای تحصیلی     N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
دیپلم     79    15.06   
۱٫۲۷۸   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۱۵۷
بالاتر از دیپلم    80    12.03               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان با گروههای تحصیلی ( دیپلم و بالاتر از دیپلم ) پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

فرضیه هشتم :
فرضیه پژوهشی : بین میزان افسردگی نوجوانان دارای مادران شاغل و غیرشاغل تفاوت معنی دار وجود دارد. به جهت نابرابری تعداد حجم نمونه فرزندان مادران شاغل و غیر شاغل محقق مجبور شد از طریق قرعه کشی ازبین فرزندان مادران غیرشاغل (۴۴۵  N=  ) تعداد ۶۰ نفر به شیوه کاملاّ تصادفی انتخاب و سپس محاسبات برمبنا آن  انجام گرفت.

گروههای مادران    N    X    مشاهده شده t    جدول   t    سطح معنی دار    df
شاغل     55    55.14   
۳۸۰٫ ۰   
۱٫۹۶۰   
۰٫۰۵   
۱۱۳
غیر شاغل 
    60    43.13               

نتیجه : چون T محاسبه شده کوچک تر از t  جدول می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان دارای مادران شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی دار وجود ندارد. 
 

 

مقدمه :
در این فصل به تفسیر نتایج و یافته‌های هر یک از سوالها و فرضیه‌ها می‌پردازیم و سرانجام یافته‌هارا با نتایج پژوهشهای مشابه فصل دوم مقایسه کرده وسپس براساس یافته‌های پژوهش پیشنهادات لازم را با موارد استفاده آنها ذکر کرده ودر پایان محدودیتها یی را که در این پژوهش تاثیرگذار است فهرست بندی شده است.

بحث و نتیجه گیری :
سوال ۱ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد.
روایی بدست آمده در این پژوهش مساوی با ۵۲ %  می‌باشد وازروش  روایی ملاکی استفاده شده است. از آنجایی که همبستگی بین دو آزمون یعنی آزمون افسردگی ماریاکواس و آزمون بک از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است.با اطمینان میتوان از روایی آزمون برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد. ازجمله پژوهشهای مشابهی که در این زمینه انجام گرفته میتوان از پژوهشی که توسط فنیچ و همکاران نام برد که آنها اجرای گروهی آزمون ماریا کواس را برای ۱۵۰۰ آزمودنی مورد استفاده قرار دادند، تفاوت‌های سنی و جنسی اندک،اما مهمی آشکار شد : کودکان بسیار خردسال نسبت به کودکان بزرگتر افسردگی کمتری نشان دادند،و دختران به خصوص درگروههای سنی پایین تر افسردگی کمتری ابراز کردند واین آزمون را از روایی بالایی برخوردار میداند (‌هارینگتون،۱۳۸۰ ).
ازدلایل احتمالی که می‌توان بیان کرد، ازیکسان بودن سوالات آزمون وهمچنین متغیرهای یکسانی را از قبیل سن و جنس مورد بررسی قرار داده اند و همچنین این پژوهشها به صورت گروهی انجام گرفته است.دلیل دیگری که می‌توان گفت : یکسان بودن روش اجرا و روش بررسی نتایج میباشد. تمام دلایل ذکر شده میتواند به نحوی تاثیر گذار در بدست آمدن این نتایج، وروایی بالای این آزمون باشد.
سوال ۲ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار میباشد.
دراین پژهش برای پایایی آزمون از روش دونیمه کردن آزمون استفاده شده و سپس برای پیدا کردن اعتبار کل آزمون از فرمول اسپیرمن-براون استفاده شده است. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون (۵۹% )  همبستگی بسیار بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آنرا اجرا ودراین جامعه بکار برد وهمچنین ذر این پژوهش اعتبار کل آزمون ۷۴ % بدست آمد که این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد. درپژوهش مشابه دیگری که توسط کاستلو وانگلد در (۱۹۸۸) انجام گرفت ضریب پایایی آزمون ۷۳ % بدست آوردند ودر این پژوهش آزمون از اعتبار بالایی برخوردار بود وعلاوه بر این آزمون پایایی باز آزمایی مناسب دارد (‌هارینگتون، ۱۳۸۰).
ازجمله دلایل احتمالی که میتوان ذکرکرد از یکسان بودن آزمون ویکسان بودن متغییرهای مورد اندازه گیری وهمچنین دانش آموزان از نظر فرهنگی در یک سطح بودند وهمچنین شیوه اجرای آزمون به صورت یکسان بوده است. همه این عوامل مؤثردر بدست آمدن این نتایج دارد.
فرضیه اول : بین میزان افسردگی نوجوانان پسر ودختر تفاوت معنی داروجود دارد.
باتوجه به مقدار t محاسبه شده در سطح ۵ %بادرجه آزادی (۹۷ ۴df =  )، مساوی ۱۰۰ %بوده که از مقدار  T  بحرانی به اندازه  960/1 کوچکتر است و بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود.وهمچنین مشخص گردید که بین میزان افسردگی دختران و پسران نوجوان ( پایه‌های مختلف مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.
از یافته‌های مشابه کاشانی وهمکاران (۱۹۸۳ ) چنین بر می‌آید که اختلال افسردگی در کودکان پسر به همان اندازه دختران شایع است. بنابراین،بهرجنسیت در اختلال افسردگی،در مواقعی بین این دو دوره سنی تغییر می‌یابد. معلوم نیست که این تغییر چه هنگام روی میدهد، اما شواهد زیادی حاکی از آن است که میزان افسردگی در زنان در دوره بزرگسالی بیشتراز مردان است (‌هارینگتون، ۱۳۸۰ ).
دلایل دیده شدن اینچنین نتیجه ای میتواند ناشی از بافت فرهنگی یکسان،آموزشهای مساوی، وسن شیوع افسردگی در دختران وپسران، وجود جو وفضای روانی وعاطفی نسبتا مشابه و شرایط اجتماعی وتربیتی مشابه پسران ودختران جامعه مورد بررسی بوده که تفاوت معنی داری را در نمرات افسردگی نشان نداده وبریکسانی شیوع و شدت افسردگی نوجوانان دختر و پسر تاکید دارد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که جنسیت در مؤلفه‌های افسردگی در سنین نوجوانی نقش تعیین کننده ای نداشته است. این دلایل ونتایج بدست آمده مبنی بر رد فرضیه وتایید فرض صفر می‌باشد.
فرضیه دوم : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به پایه‌های مختلف مقطع راهنمایی تفاوت معنی ار وجود دارد.
با توجه به مقدار T   محاسبه شده در سطح ۵ % درمقایسه گروهی کلاسهای اول ودوم با درجه آزادی‌های  ( df = 340 )، مساوی است با ۱۳۷ %،   اول وسوم  ( df = 325 )، مساوی است با ۱۶۹ %،  سوم و دوم ( df = 327 ) ، مساوی است با ۳۳۱ %،  بوده که از مقدار T  بحرانی به اندازه۹۶۰/۱ کوچکتر است. بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود وهمچنین مشخص گردید که بین میزان افسردگی نوجوانان کلاسهای اول ودوم،اول وسوم،سوم ودوم تفاوت معنی دار وجودندارد.
از یافته‌های مشابه راتر و همکاران ( ۱۹۷۶ ) چنین برمی آ ید که اختلال افسردگی با توجه به سن افزایش می‌یابد وهرچه سن افزایش می‌یابد میزان افسردگی بیشتر می‌شود (‌هارینگتون، ۱۳۸۰ ).
درپژوهش مشابه دیگری یافته‌های بدست آمده نشان داد که بین میزان افسردگی در نوجوانان متعلق به پایه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معنی دار وجود ندارد ( کمرزرین، ۱۳۷۷ ).
از جمله دلایل احتمالی که میتوان ذکر کرد اینکه شاید به دلیل تغییرات هورمونی وافزایش وکاهش ترشح غدد داخلی که در اثر تغییر سن بوجود می‌آید و یا بروز بلوغ در این سنین و همچنین تشابه بافت خانوادگی،تشابه بافت فرهنگی جامعه، یکسان بودن الگوهای آموزشی جامعه واینکه دانش آموزان درمقاطع راهنمایی در دوره نوجوانی قرار دارند و از لحاظ سنی تفاوت زیادی بین این مقاطع وجود ندارد.بنابراین افسردگی بین دانش آموزان کلاسهای اول با دوم وسوم نمی تواند تفاوت زیادی داشته باشد و این دلایل ونتایج بدست آمده مبنی بر رد فرضیه و تایید فرض صفر می‌باشد.
فرضیه سوم : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به گروههای شغلی متفاوت ( اداری وآزاد ) پدران تفاوت معنی دار وجود دارد. 
باتوجه به     محاسبه شده در سطح ۵ % با درجه آزادی ( df = 496 )، مساوی ۵۱۵/۱  بوده که از مقدار T  بحرانی به اندازه ۹۶۰/۱ کوچکتر می‌باشد بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود و همچنین مشخص شد که بین افسردگی نوجوانان ( پایه‌های مختلف مقطع راهنمایی ) با گروههای شغلی متفاوت پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.
درپژوهش مشابه یافته‌های بدست آمده نشان داد که بین میزان افسردگی در نوجوانان با مشاغل مختلف پدران تفاوت معنی دار وجود دارد ( کمرزرین، ۱۳۷۷ ).
ازجمله دلایل احتمالی دیده شدن این نتایج ( عدم تفاوت آماری معنی دار بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به گروههای مختلف شغلی پدران ) میتوان به یکسانی فضای فرهنگی اجتماعی حاکم برخانوادهها
وجامعه مورد پژوهش،یکسانی نسبی شیوه‌های ارتباطی وفرزندپروری والدین، تشابه شرایط و ویژگیهای آموزش نوجوانان، برخورداری از فضای نسبتا یکسان تربیتی در خانوادههاو شیوه یا الگوی تعامل با والدین آنها اشاره کرد. از دیگر سو می‌توان به وجود کمیت و کیفیت ارتباطات والد –فرزندی مشابه بین گروههای مختلف شغلی با نوجوانان اشاره کرد.
فرضیه چهارم : بین میزان افسردگی نوجوانان با جایگاه مختلف فرزندی ( اول ووسط،اول وآخر،وسط وآخر) تفاوت معنی دار وجود دارد.
باتوجه به مقدار T محاسبه شده در سطح ۵ %   از مقایسه  فرزندان  اول و وسط  با درجه آزادی‌های،
( df = 371 )، مساوی با ۱۹۳ %، اول و آخر ( df = 274 )، مساوی با ۱۵۴ %، وسط و آخر(۳۴۳ =df )
ساوی با ۶۸ %،  بوده که از مقدار T بحرانی به اندازه ۹۶۰/۱ کوچکتر است.  بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود و مشخص گردید که بین میزان افسردگی نوجوانان با جایگاهای متفاوت فرزندی تفاوت معنی دار وجود ندارد.
در پژوهش مشابه انجام شده در این زمینه،بین رتبه تولد وافسردگی آزمودنیها تفاوت معنی دار مشاهده شده شده است ( کمرزرین، ۱۳۷۷ ).
ازجمله دلایل احتمالی برای دیده شدن نتایج فوق میتوان بر یکسانی فضای تربیتی و روشهای فرزند پروری، فضای روانی اجتماعی دانش آموزان، سطح آموزشهاوشیوه‌های تعامل والدین وفرزندان، بافت یکسان آموزش تحصیلی وانتظارات نسبتا مشابه از فرزندان، وجود الگوهای رفتاری در خانوادهها و… اشاره کرده که تفاوت بین میزان افسردگی کودکان و نوجوانان با جایگاههای فرزندی متفاوت را کم رنگ کرده است.
فرضیه پنجم :  بین میزان افسردگی نوجوانان شهر و روستا تفاوت معنی دار وجود دارد.
باتوجه به T محاسبه شده در سطح ۵ % وبا درجه آزادی ( df = 500 )، مساوی با  088/1 بوده که از مقدار T  بحرانی به اندازه ۹۶۰/۱ کوچکتر است بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود وبا انجام این پژوهش مشخص شد که بین میزان افسردگی نوجوانان شهر و روستا (مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.
پژوهش مشابه در این زمینه به این نتیجه دست یافت که بین افسردگی نوجوانان خانواده‌های روستایی و شهری تفاوت معنی دار مشاهده شده است ( کمرزرین، ۱۳۷۷ ).
ازجمله دلایل احتمالی برای دیده شدن نتایج فوق می‌توان بریکسانی فضای تربیتی و روشهای فرزندپروری، فضای روانی اجتماعی، یکسانی نسبی شیوه‌های ارتباطی وفرزند پروری والدین، تشابه شرایط وویژگیهای آموزش نوجوانان، یکسانی در بافت فرهنگی خانوادهها، وجود الگوهای یکسان رفتاری در خانوادهها و همچنین یکسانی انتظارات نسبتا مشابه از فرزندان را ذکر که تفاوت بین میزان افسردگی کودکان و نوجوانان شهرو روستا راکم رنگ کرده است.
فرضیه ششم : بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به خانواده‌های کم جمعیت و پرجمعیت تفاوت معنی دار وجود دارد.
با توجه به مقدار T محاسبه  شده در سطح ۵ % با درجه آزادی ( df = 500 )، مساوی ۴۷/۱ بوده که از مقدارT بحرانی به اندازه ۹۶/۱ کوچکتر است و بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود.به عبارت دیگر بین میزان افسردگی نوجوانان متعلق به خانواده‌های کم جمعیت وپرجمعیت ( مقطع راهنمایی ) تفاوت معنی دار وجود ندارد.
درپژوهش مشابه یافته‌ها بدست آمده بین میزان افسردگی نوجوانان با تعداد اعضای خانوادههای متفاوت، تفاوت معنی دار مشاهده شد ( کمر زرین، ۱۳۷۷ ).
برخی از مطالعات، بین وضعیت خانواده وافسردگی اعضای آن،همبستگیهایی یافته اند. براین اساس خانوادههایی که دارای چهاریا بیشتر از چهار کودک در خانه دارند. افراد خانواده بیشتر مستعد افسردگی میباشند ( بیرامی، ۱۳۷۸ ).
دلایل دیده شدن اینچنین نتیجه ای میتواند ناشی از بافت فرهنگی یکسان، آموزشهای مساوی، وجود جو وفضای روانی وعاطفی نسبتا مشابه وشرایط اجتماعی وتربیتی مشابه خانوادههای جامعه مورد بررسی، برخورداری از فضای نسبتا یکسان فرهنگی در خانوادهها وشیوه یا الگوی تعامل با والدین آنها، یکسانی نسبی شیوه‌های ارتباطی و فرزندپروری والدین می‌باشد که تفاوت معنی داری را در نمرات افسردگی نشان نداده و بر یکسانی شیوع وشدت افسردگی نوجوانان خانوادههای متفاوت تاکید دارد. فرضیه هفتم : بین میزان افسردگی نوجوانان دارای مادران شاغل وغیرشاغل تفاوت معنی دار وجود دارد.
باتوجه به اینکه مقدارT محاسبه شده در سطح ۵ % با درجه آزادی ( ۱۱۳=df ( ،مساوی ۳۸ %  بوده که از مقدارT بحرانی به اندازه ۹۶۰/۱ کوچکتر است وبنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر میزان افسردگی نوجوانان دارای مادران شاغل وغیرشاغل تفاوت معنی داری وجود نداشت.
یافته‌های بدست آمده بین میزان افسردگی نوجوانان و شاغل وغیرشاغل بودن مادران تفاوت معنی دار وجود ندارد  (کمرزرین، ۱۳۷۷ ).
 ازجمله دلایل احتمالی دیده شدن این نتایج می‌توان به یکسانی فضای فرهنگی اجتماعی حاکم بر خانوادهها وجامعه مورد پژوهش، یکسانی نسبی شیوههای ارتباطی وفرزندپروری والدین،برخورداری  از فضای نسبتایکسان تربیتی در خانواده‌ها وشیوه یا الگوی تعامل با والدین آنها اشاره کرد.وهمچنین به بروز پدیده ی بلوغ در این سنین و درک وفهم بیشتر آنهااز زندگی، وابستگی کمتر نوجوانان دراین سن به مادران، را اشاره کرد.از دیگر سو می‌توان به وجود کمیت و کیفیت ارتباطات والد_فرزندی،مشابه بین مادران شاغل وغیر شاغل نوجوانان اشاره کرد.که این دلایل حکایت از عدم تفاوت معنی دار بین میزان افسردگی کودکان ونوجوانان دارای مادران شاغل وغیر شاغل دارد.
فرضیه هشتم :بین میزان افسردگی نوجوانان با تحصیلات بالاوپایین پدران تفاوت معنی دار وجود دارد. 
باتوجه به مقدار t   محاسبه شده در فرضیه‌های در سطح  5% از مقایسه تحصیلات پدران،بیسواد و دیپلم  با درجه آزادیهای  ( 173 =  df  )،مساوی با۷۲۷ % وبیسواد وبالاتر از دیپلم ( ۱۷۴ =   df )،مساوی با ۸۴۶ % و دیپلم وبالاتر از دیپلم ( ۱۵۷ =  df  )، مساوی با ۲۷۸/۱، وسیکل و بی سواد
 ( 194 = df )، مساوی با ۶۰۲ % و سیکل و دیپلم ( ۱۷۷ = df  )، مساوی با ۳۰۵ % و سیکل و بالاتر از دیپلم ( ۱۷۸ =  df )، مساوی با ۷۸۷ / ۱   بوده که از مقدارT   بحرانی به اندازه ۹۶۰/۱ کوچکتر است.بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود ومشخص گردید که بین میزان افسردگی نوجوانان با تحصیلات بالاو پایین پدران تفاوت معنی دار وجود ندارد.
.در پژوهش مشابه انجام شده در این زمینه،بین میزان افسردگی نوجوانان وتحصیلات مختلف پدران تفاوت معنی دار مشاهده شده است ( کمر زرین، ۱۳۷۷ ).               
از جمله دلایل احتمالی برای دیده شدن این  نتایج (عدم تفاوت آماری معنی دار بین میزان افسردگی  نوجوانان متعلق به گروههای تحصیلی مختلف پدران ) میتوان یکسانی بافت فرهنگی،آموزشهای مساوی،وجود جو و فضای روانی و عاطفی نسبتا”مشابه و شرایط اجتماعی و تربیتی مشابه خانواده‌های جامعه مورد بررسی، برخورداری از فضای نسبتا یکسان فرهنگی در خانواده‌ها و شیوه تعامل با والدین آنها، یکسانی شیوه‌های ارتباطی و فرزند پروری والدین میباشد.که تفاوت معنی د اری را در نمرات افسردگی نشان نداده و بر یکسانی شیوع و شدت افسردگی نوجوانان تحصیلات متفاوت پدران تأکید دارد.

پیشنهادات
  پیشنهادات کاربردی :
۱ ) یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی مناسبی جهت اجرا در جامعه مورد پژوهش برخوردار است.لذا به متولیان امور در آموزش و پرورش توصیه می‌شود با اجرا وبکار گیری این آزمون در مدارس و موسسات آموزش بعنوان یک ابزار تصمیم گیری و تشخیصی از آن استفاده نمایند.
۲ ) یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی مناسبی جهت اجرا در جامعه مورد پژوهش برخوردار است. لذا به مسوولان در آموزش وپرورش توصیه می‌شود با اجرا و بکارگیری این آزمون در مدارس و آموزشگاهها بعنوان یک ابزار تصمیم گیری و تشخیصی همت گمارده،ازآن استفاده نمایند.
۳ ) یافته‌های پژوهشی ما نشان داد که بین میزان افسردگی نوجوانان وسطوح تحصیلات متفاوت پدران تفاوت معنی داری وجود ندارد. لذا به مسولان امر فرهنگ و تعلیم وتربیت پیشنهاد میشود با تجدید نظر در برنامه‌های آموزش خود،امکانات کاربردی در کنار آموزشهای،درزندگی روزمره،دادن آموزشهای لازم برای تغییر در سبک تربیتی افراد و وجود آموزشهای ضروری تربیتی در مورد زندگی وفرزندان را در کنار سایر آموزشهای تخصصی برای تحصیل کردگان فراهم نمایند.
۴ ) یافته‌های ماحکایت از عدم تفاوت بین افسردگی دانش آموزان پایه‌های مختلف راهنمایی داشت.
لذا به مسؤلان توسیه می‌شود که از یک مشاوره در مدارس برای حل مسائل دانش آموزان استفاده شود
۵ ) یافته‌های ما حکایت از عدم تفاوت بین افسردگی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی داشت. در نتیجه به متولیان امور در آموزش و پرورش توسیه می‌شود در کتب دانش آموزان، برنامه و محتوای خاصی جهت آموزش شیوهای برخورد صحیح با فشارهای روانی و استرسها گنجانده شود.
۶ ) یافته‌های ما در این پژوهش نشان داد که میزان افسردگی در نوجوانان روستایی و شهری تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا به مسؤلان توصیه می‌شود  امکانات و توجه بیشتری به این قضیه داشته باشند. و از یک مشاور برای حل اینگونه مشکلات استفاده شود.
۷ ) یافتهای پژوهشی ما حکایت از عدم تفاوت بین افسردگی در نوجوانان خانوادهای پر جمعیت و کم جمعیت داشت. لذا به خانواده‌ها توصیه می‌شود به فرزندان خود توجه بیشتری شود. و برای آنها محیطی توأم با آرامش فراهم سازد و شیوهای تعامل با آنها را مد نظر قرار داده و همچنین امکانات لازم را برای آنها آماده و در اختیار آنها قرار داده تا آنها بتوانند استعدادهای خود را بارور سازند. 
۸ ) یافتهای ما حکایت از عدم تفاوت بین میزان افسردگی دانش آموزان با جایگاه  فرزندی متفاوت داشت. لذا به والدین توصیه می‌شود تا در روشهای تربیتی خود داشتن انتظارات از فرندان و شیوه‌های تعامل با آنها و آموزش عزیزان خود تجدید نظر کرده و روشهای مقابله با مشکلات را در الگوهای تربیتی خود مد نظر قرار دهند.

پیشنهادات پژوهشی :
۱ ) این پژوهش صرفاٌ در مورد دانش آموزان راهنمایی اجرا شده لذا پیشنهاد می‌شود این تحقیق بر روی پایه‌های مختلف ابتدایی و دبیرستان اجرا گردد.
۲ ) این پژوهش صرفاٌ در مدارس راهنمایی شهرستان تربت حیدریه اجرا شده لذا پیشنهاد می‌شود این تحقیق در شهرستانهای دیگر اجرا شود.
۳ ) این پژوهش صرفاٌ در مدارس اجرا شده لذا توصیه می‌شود در مکانهای دیگر از جمله کارخانجات و ادارات اجرا شود.
۴ ) در این پژوهش از پرسشنامه ماریا کواس استفاده شده لذا توصیه می‌شود از سایر آزمونها در تحقیقات دیگر استفاده شود.
۵ ) پیشنهاد می‌شود وضعیت افسردگی دختران و پسران را با درآمد خانواده آنها مقایسه شود.
۶ ) پیشنهاد می‌شود که میزان افسردگی با پیشرفت تحصیلی را مقایسه و بررسی کافی در این مورد انجام دهند.
۷ ) پیشنهاد می‌شود که میزان افسردگی با سایر مؤلفه‌های روانشناسی همچون اضطراب عزت نفس، مقایسه گردد.

محدودیت‌ها :     
الف ) محدودیتهای در کنترل :
۱ ) محدودیت در انتخاب جامعه فقط منحصر به شهرستان تربت حیدریه.
۲ ) محدودیت در انتخاب جامعه فقط دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان تربت حیدریه به تعداد ۱۰۰۵۳ نفر.
۳ ) محدود کردن حجم نمونه به تعداد ۵۰۰ دانش آموز.
۴ ) محدود کردن تحقیق فقط به افسردگی در پایه‌های مختلف مقطع راهنمایی.
۵ ) محدود کردن تحقیق۱ فقط به میزان افسردگی نوجوانان و شغل مختلف پدران.
۶ ) محدودیت در انجام پرسشنامه روی نوجوانان دختر و پسر.
۷ ) محدود کردن تحقیق فقط به میزان افسردگی نوجوانان دارای مادران شاغل و غیرشاغل.
ب ) محدودیت خارج از کنترل :
۱ ) عدم صداقت برخی از آزمودنیها به پاسخگویی آزمون.
۲ ) سابقهْ اختلالات روانی و افسردگی در آزمودنیها.
۳ ) وجودانگیزههای ارتباطی و سبک تربیتی افراد و خانواده‌های آنها.
۴ ) عدم بینش کافی بعضی از آزمودنیها نسبت به آزمون ومحتوای آن.
۵ ) عدم آگاهی ازعوامل،اقتصادی، اجتماعی موْثر برسلامت روانی دانش آموزان.
۶ ) عدم آگاهی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.
۷ ) عدم آگاهی از باورهای خانوادگی و نگرشهای آنها.

 

 

جدول نمرات بهنجار برای کلاس اول دختران   
ردیف    نمرات خام     
 
Z    T
۱    5    -9.66    93.32    -1.80    31.98
۲    6    -8.66    75.00    -1.62    33.84
۳    7    -7.66    58.68    -1.43    35.71
۴    7    -7.66    58.68    -1.43    35.71
۵    7    -7.66    58.68    -1.43    35.71
۶    8    -6.66    44.36    -1.24    37.57
۷    8    -6.66    44.36    -1.24    37.57
۸    8    -6.66    44.36    -1.24    37.57
۹    8    -6.66    44.36    -1.24    37.57
۱۰    8    -6.66    44.36    -1.24    37.57
۱۱    8    -6.66    44.36    -1.24    37.57
۱۲    9    -5.66    32.04    -1.06    39.44
۱۳    9    -5.66    32.04    -1.06    39.44
۱۴    9    -5.66    32.04    -1.06    39.44
۱۵    9    -5.66    32.04    -1.06    39.44
۱۶    9    -5.66    32.04    -1.06    39.44
۱۷    10    -4.66    21.72    -0.87    41.31
۱۸    11    -3.66    13.40    -0.68    43.17
۱۹    11    -3.66    13.40    -0.68    43.17
۲۰    11    -3.66    13.40    -0.68    43.17
۲۱    11    -3.66    13.40    -0.68    43.17
۲۲    11    -3.66    13.40    -0.68    43.17
۲۳    11    -3.66    13.40    -0.68    43.17
۲۴    12    -2.66    7.08    -0.50    45.04
۲۵    12    -2.66    7.08    -0.50    45.04
۲۶    12    -2.66    7.08    -0.50    45.04
۲۷    12    -2.66    7.08    -0.50    45.04
۲۸    12    -2.66    7.08    -0.50    45.04
۲۹    13    -1.66    2.76    -0.31    46.90
۳۰    13    -1.66    2.76    -0.31    46.90
۳۱    13    -1.66    2.76    -0.31    46.90
۳۲    13    -1.66    2.76    -0.31    46.90
۳۳    13    -1.66    2.76    -0.31    46.90
۳۴    13    -1.66    2.76    -0.31    46.90
۳۵    14    -0.66    0.44    -0.12    48.77
۳۶    14    -0.66    0.44    -0.12    48.77
۳۷    14    -0.66    0.44    -0.12    48.77
۳۸    14    -0.66    0.44    -0.12    48.77
۳۹    14    -0.66    0.44    -0.12    48.77
۴۰    14    -0.66    0.44    -0.12    48.77
۴۱    14    -0.66    0.44    -0.12    48.77
۴۲    15    0.34    0.12    0.06    50.63
۴۳    15    0.34    0.12    0.06    50.63
۴۴    15    0.34    0.12    0.06    50.63
۴۵    15    0.34    0.12    0.06    50.63
۴۶    16    1.34    1.80    0.25    52.50
۴۷    16    1.34    1.80    0.25    52.50
۴۸    16    1.34    1.80    0.25    52.50
۴۹    16    1.34    1.80    0.25    52.50
۵۰    16    1.34    1.80    0.25    52.50
۵۱    17    2.34    5.48    0.44    54.37
۵۲    17    2.34    5.48    0.44    54.37
۵۳    17    2.34    5.48    0.44    54.37
۵۴    17    2.34    5.48    0.44    54.37
۵۵    17    2.34    5.48    0.44    54.37
۵۶    18    3.34    11.16    0.62    56.23
۵۷    18    3.34    11.16    0.62    56.23
۵۸    18    3.34    11.16    0.62    56.23
۵۹    19    4.34    18.84    0.81    58.10
۶۰    19    4.34    18.84    0.81    58.10
۶۱    19    4.34    18.84    0.81    58.10
۶۲    19    4.34    18.84    0.81    58.10
۶۳    20    5.34    28.52    1.00    59.96
۶۴    20    5.34    28.52    1.00    59.96
۶۵    21    6.34    40.20    1.18    61.83
۶۶    21    6.34    40.20    1.18    61.83
۶۷    21    6.34    40.20    1.18    61.83
۶۸    21    6.34    40.20    1.18    61.83
۶۹    22    7.34    53.88    1.37    63.69
۷۰    22    7.34    53.88    1.37    63.69
۷۱    23    8.34    69.56    1.56    65.56
۷۲    23    8.34    69.56    1.56    65.56
۷۳    24    9.34    87.24    1.74    67.43
۷۴    25    10.34    106.92    1.93    69.29
۷۵    27    12.34    152.28    2.30    73.02
۷۶    32    17.34    300.68    3.24    82.35
جمع    1114    -0.16    2185.11    -0.03    3799.70
میانکین    14.66               
انحراف استاندارد            5.36       

جدول نمرات بهنجار برای کلاس دوم دختران   
ردیف    نمرات خام    X – X    ( X – X )    Z    T
۱    2    -13.67    186.87    -2.12    28.77
۲    3    -12.67    160.53    -1.97    30.33
۳    5    -10.67    113.85    -1.66    33.43
۴    5    -10.67    113.85    -1.66    33.43
۵    5    -10.67    113.85    -1.66    33.43
۶    6    -9.67    93.51    -1.50    34.98
۷    7    -8.67    75.17    -1.35    36.54
۸    8    -7.67    58.83    -1.19    38.09
۹    8    -7.67    58.83    -1.19    38.09
۱۰    8    -7.67    58.83    -1.19    38.09
۱۱    9    -6.67    44.49    -1.04    39.64
۱۲    9    -6.67    44.49    -1.04    39.64
۱۳    9    -6.67    44.49    -1.04    39.64
۱۴    9    -6.67    44.49    -1.04    39.64
۱۵    10    -5.67    32.15    -0.88    41.20
۱۶    10    -5.67    32.15    -0.88    41.20
۱۷    10    -5.67    32.15    -0.88    41.20
۱۸    10    -5.67    32.15    -0.88    41.20
۱۹    11    -4.67    21.81    -0.73    42.75
۲۰    11    -4.67    21.81    -0.73    42.75
۲۱    11    -4.67    21.81    -0.73    42.75
۲۲    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۲۳    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۲۴    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۲۵    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۲۶    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۲۷    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۲۸    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۲۹    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۳۰    12    -3.67    13.47    -0.57    44.30
۳۱    13    -2.67    7.13    -0.41    45.85
۳۲    13    -2.67    7.13    -0.41    45.85
۳۳    13    -2.67    7.13    -0.41    45.85
۳۴    13    -2.67    7.13    -0.41    45.85
۳۵    13    -2.67    7.13    -0.41    45.85
۳۶    14    -1.67    2.79    -0.26    47.41
۳۷    14    -1.67    2.79    -0.26    47.41
۳۸    14    -1.67    2.79    -0.26    47.41
۳۹    15    -0.67    0.45    -0.10    48.96
۴۰    15    -0.67    0.45    -0.10    48.96
۴۱    15    -0.67    0.45    -0.10    48.96
۴۲    15    -0.67    0.45    -0.10    48.96
۴۳    15    -0.67    0.45    -0.10    48.96
۴۴    16    0.33    0.11    0.05    50.51
۴۵    16    0.33    0.11    0.05    50.51
۴۶    17    1.33    1.77    0.21    52.07
۴۷    17    1.33    1.77    0.21    52.07
۴۸    17    1.33    1.77    0.21    52.07
۴۹    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۰    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۱    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۲    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۳    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۴    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۵    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۶    18    2.33    5.43    0.36    53.62
۵۷    19    3.33    11.09    0.52    55.17
۵۸    19    3.33    11.09    0.52    55.17
۵۹    19    3.33    11.09    0.52    55.17
۶۰    19    3.33    11.09    0.52    55.17
۶۱    19    3.33    11.09    0.52    55.17
۶۲    20    4.33    18.75    0.67    56.72
۶۳    20    4.33    18.75    0.67    56.72
۶۴    20    4.33    18.75    0.67    56.72
۶۵    20    4.33    18.75    0.67    56.72
۶۶    21    5.33    28.41    0.83    58.28
۶۷    21    5.33    28.41    0.83    58.28
۶۸    21    5.33    28.41    0.83    58.28
۶۹    21    5.33    28.41    0.83    58.28
۷۰    22    6.33    40.07    0.98    59.83
۷۱    22    6.33    40.07    0.98    59.83
۷۲    23    7.33    53.73    1.14    61.38
۷۳    23    7.33    53.73    1.14    61.38
۷۴    23    7.33    53.73    1.14    61.38
۷۵    23    7.33    53.73    1.14    61.38
۷۶    24    8.33    69.39    1.29    62.93
۷۷    24    8.33    69.39    1.29    62.93
۷۸    25    9.33    87.05    1.45    64.49
۷۹    26    10.33    106.71    1.60    66.04
۸۰    29    13.33    177.69    2.07    70.70
۸۱    30    14.33    205.35    2.23    72.25
۸۲    31    15.33    235.01    2.38    73.80
۸۳    34    18.33    335.99    2.85    78.46
 
۱۳۰۱    0.39    3448.22    0.06    4150.61
میانکین    15.67               
انحراف استاندارد            6.44       

 

جدول نمرات بهنجار برای کلاس سوم دختران
ردیف    نمرات خام    X – X    ( X – X )    Z    T
۱    4    -11.73    137.59    -1.94    30.58
۲    6    -9.73    94.67    -1.61    33.89
۳    6    -9.73    94.67    -1.61    33.89
۴    6    -9.73    94.67    -1.61    33.89
۵    7    -8.73    76.21    -1.45    35.55
۶    7    -8.73    76.21    -1.45    35.55
۷    8    -7.73    59.75    -1.28    37.20
۸    8    -7.73    59.75    -1.28    37.20
۹    9    -6.73    45.29    -1.11    38.86
۱۰    10    -5.73    32.83    -0.95    40.51
۱۱    10    -5.73    32.83    -0.95    40.51
۱۲    10    -5.73    32.83    -0.95    40.51
۱۳    10    -5.73    32.83    -0.95    40.51
۱۴    10    -5.73    32.83    -0.95    40.51
۱۵    10    -5.73    32.83    -0.95    40.51
۱۶    10    -5.73    32.83    -0.95    40.51
۱۷    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۱۸    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۱۹    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۲۰    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۲۱    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۲۲    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۲۳    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۲۴    11    -4.73    22.37    -0.78    42.17
۲۵    12    -3.73    13.91    -0.62    43.82
۲۶    12    -3.73    13.91    -0.62    43.82
۲۷    12    -3.73    13.91    -0.62    43.82
۲۸    12    -3.73    13.91    -0.62    43.82
۲۹    12    -3.73    13.91    -0.62    43.82
۳۰    12    -3.73    13.91    -0.62    43.82
۳۱    12    -3.73    13.91    -0.62    43.82
۳۲    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۳۳    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۳۴    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۳۵    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۳۶    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۳۷    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۳۸    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۳۹    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۴۰    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۴۱    13    -2.73    7.45    -0.45    45.48
۴۲    14    -1.73    2.99    -0.29    47.14
۴۳    14    -1.73    2.99    -0.29    47.14
۴۴    14    -1.73    2.99    -0.29    47.14
۴۵    14    -1.73    2.99    -0.29    47.14
۴۶    14    -1.73    2.99    -0.29    47.14
۴۷    14    -1.73    2.99    -0.29    47.14
۴۸    15    -0.73    0.53    -0.12    48.79
۴۹    15    -0.73    0.53    -0.12    48.79
۵۰    15    -0.73    0.53    -0.12    48.79
۵۱    15    -0.73    0.53    -0.12    48.79
۵۲    15    -0.73    0.53    -0.12    48.79
۵۳    16    0.27    0.07    0.04    50.45
۵۴    16    0.27    0.07    0.04    50.45
۵۵    16    0.27    0.07    0.04    50.45
۵۶    16    0.27    0.07    0.04    50.45
۵۷    16    0.27    0.07    0.04    50.45
۵۸    16    0.27    0.07    0.04    50.45
۵۹    16    0.27    0.07    0.04    50.45
۶۰    17    1.27    1.61    0.21    52.10
۶۱    17    1.27    1.61    0.21    52.10
۶۲    18    2.27    5.15    0.38    53.76
۶۳    18    2.27    5.15    0.38    53.76
۶۴    18    2.27    5.15    0.38    53.76
۶۵    18    2.27    5.15    0.38    53.76
۶۶    18    2.27    5.15    0.38    53.76
۶۷    18    2.27    5.15    0.38    53.76
۶۸    18    2.27    5.15    0.38    53.76
۶۹    19    3.27    10.69    0.54    55.41
۷۰    19    3.27    10.69    0.54    55.41
۷۱    19    3.27    10.69    0.54    55.41
۷۲    19    3.27    10.69    0.54    55.41
۷۳    20    4.27    18.23    0.71    57.07
۷۴    21    5.27    27.77    0.87    58.73
۷۵    21    5.27    27.77    0.87    58.73
۷۶    21    5.27    27.77    0.87    58.73
۷۷    21    5.27    27.77    0.87    58.73
۷۸    22    6.27    39.31    1.04    60.38
۷۹    22    6.27    39.31    1.04    60.38
۸۰    22    6.27    39.31    1.04    60.38
۸۱    22    6.27    39.31    1.04    60.38
۸۲    23    7.27    52.85    1.20    62.04
۸۳    24    8.27    68.39    1.37    63.69
۸۴    25    9.27    85.93    1.53    65.35
۸۵    25    9.27    85.93    1.53    65.35
۸۶    25    9.27    85.93    1.53    65.35
۸۷    26    10.27    105.47    1.70    67.00
۸۸    26    10.27    105.47    1.70    67.00
۸۹    26    10.27    105.47    1.70    67.00
۹۰    26    10.27    105.47    1.70    67.00
۹۱    26    10.27    105.47    1.70    67.00
۹۲    26    10.27    105.47    1.70    67.00
۹۳    32    16.27    264.71    2.69    76.94
۹۴    37    21.27    452.41    3.52    85.22
جمع    1479    0.38    3438.35    0.06    4700.63
میانکین    15.73               
انحراف استاندارد            6.04       

 

جدول نمرات بهنجار برای کلاس اول پسران   
ردیف    نمرات خام    X – X    ( X – X )    Z    T
۱    3    -12.85    165.12    -2.23    27.73
۲    5    -10.85    117.72    -1.88    31.20
۳    5    -10.85    117.72    -1.88    31.20
۴    6    -9.85    97.02    -1.71    32.93
۵    7    -8.85    78.32    -1.53    34.66
۶    7    -8.85    78.32    -1.53    34.66
۷    8    -7.85    61.62    -1.36    36.40
۸    9    -6.85    46.92    -1.19    38.13
۹    9    -6.85    46.92    -1.19    38.13
۱۰    9    -6.85    46.92    -1.19    38.13
۱۱    9    -6.85    46.92    -1.19    38.13
۱۲    9    -6.85    46.92    -1.19    38.13
۱۳    10    -5.85    34.22    -1.01    39.86
۱۴    10    -5.85    34.22    -1.01    39.86
۱۵    11    -4.85    23.52    -0.84    41.59
۱۶    11    -4.85    23.52    -0.84    41.59
۱۷    11    -4.85    23.52    -0.84    41.59
۱۸    11    -4.85    23.52    -0.84    41.59
۱۹    11    -4.85    23.52    -0.84    41.59
۲۰    11    -4.85    23.52    -0.84    41.59
۲۱    12    -3.85    14.82    -0.67    43.33
۲۲    12    -3.85    14.82    -0.67    43.33
۲۳    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۲۴    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۲۵    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۲۶    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۲۷    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۲۸    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۲۹    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۳۰    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۳۱    13    -2.85    8.12    -0.49    45.06
۳۲    14    -1.85    3.42    -0.32    46.79
۳۳    14    -1.85    3.42    -0.32    46.79
۳۴    14    -1.85    3.42    -0.32    46.79
۳۵    14    -1.85    3.42    -0.32    46.79
۳۶    14    -1.85    3.42    -0.32    46.79
۳۷    15    -0.85    0.72    -0.15    48.53
۳۸    15    -0.85    0.72    -0.15    48.53
۳۹    15    -0.85    0.72    -0.15    48.53
۴۰    15    -0.85    0.72    -0.15    48.53
۴۱    16    0.15    0.02    0.03    50.26
۴۲    16    0.15    0.02    0.03    50.26
۴۳    16    0.15    0.02    0.03    50.26
۴۴    17    1.15    1.32    0.20    51.99
۴۵    17    1.15    1.32    0.20    51.99
۴۶    17    1.15    1.32    0.20    51.99
۴۷    17    1.15    1.32    0.20    51.99
۴۸    17    1.15    1.32    0.20    51.99
۴۹    18    2.15    4.62    0.37    53.73
۵۰    18    2.15    4.62    0.37    53.73
۵۱    18    2.15    4.62    0.37    53.73
۵۲    18    2.15    4.62    0.37    53.73
۵۳    18    2.15    4.62    0.37    53.73
۵۴    18    2.15    4.62    0.37    53.73
۵۵    18    2.15    4.62    0.37    53.73
۵۶    19    3.15    9.92    0.55    55.46
۵۷    19    3.15    9.92    0.55    55.46
۵۸    19    3.15    9.92    0.55    55.46
۵۹    19    3.15    9.92    0.55    55.46
۶۰    19    3.15    9.92    0.55    55.46
۶۱    20    4.15    17.22    0.72    57.19
۶۲    20    4.15    17.22    0.72    57.19
۶۳    20    4.15    17.22    0.72    57.19
۶۴    20    4.15    17.22    0.72    57.19
۶۵    21    5.15    26.52    0.89    58.93
۶۶    21    5.15    26.52    0.89    58.93
۶۷    21    5.15    26.52    0.89    58.93
۶۸    22    6.15    37.82    1.07    60.66
۶۹    22    6.15    37.82    1.07    60.66
۷۰    22    6.15    37.82    1.07    60.66
۷۱    22    6.15    37.82    1.07    60.66
۷۲    22    6.15    37.82    1.07    60.66
۷۳    23    7.15    51.12    1.24    62.39
۷۴    23    7.15    51.12    1.24    62.39
۷۵    23    7.15    51.12    1.24    62.39
۷۶    25    9.15    83.72    1.59    65.86
۷۷    25    9.15    83.72    1.59    65.86
۷۸    27    11.15    124.32    1.93    69.32
۷۹    28    12.15    147.62    2.11    71.06
۸۰    30    14.15    200.22    2.45    74.52
۸۱    30    14.15    200.22    2.45    74.52
جمع    1284    0.15    2702.22    0.03    4050.26
میانکین    15.85               
انحراف استاندارد            5.77       

جدول نمرات بهنجار برای کلاس دوم پسران   
ردیف    نمرات خام    X – X    ( X – X )    Z    T
۱    1    -14.39    207.07    -2.56    24.40
۲    6    -9.39    88.17    -1.67    33.29
۳    6    -9.39    88.17    -1.67    33.29
۴    6    -9.39    88.17    -1.67    33.29
۵    7    -8.39    70.39    -1.49    35.07
۶    7    -8.39    70.39    -1.49    35.07
۷    7    -8.39    70.39    -1.49    35.07
۸    8    -7.39    54.61    -1.31    36.85
۹    8    -7.39    54.61    -1.31    36.85
۱۰    9    -6.39    40.83    -1.14    38.63
۱۱    9    -6.39    40.83    -1.14    38.63
۱۲    9    -6.39    40.83    -1.14    38.63
۱۳    9    -6.39    40.83    -1.14    38.63
۱۴    9    -6.39    40.83    -1.14    38.63
۱۵    9    -6.39    40.83    -1.14    38.63
۱۶    10    -5.39    29.05    -0.96    40.41
۱۷    10    -5.39    29.05    -0.96    40.41
۱۸    10    -5.39    29.05    -0.96    40.41
۱۹    10    -5.39    29.05    -0.96    40.41
۲۰    10    -5.39    29.05    -0.96    40.41
۲۱    10    -5.39    29.05    -0.96    40.41
۲۲    11    -4.39    19.27    -0.78    42.19
۲۳    11    -4.39    19.27    -0.78    42.19
۲۴    11    -4.39    19.27    -0.78    42.19
۲۵    12    -3.39    11.49    -0.60    43.97
۲۶    12    -3.39    11.49    -0.60    43.97
۲۷    12    -3.39    11.49    -0.60    43.97
۲۸    12    -3.39    11.49    -0.60    43.97
۲۹    13    -2.39    5.71    -0.43    45.75
۳۰    13    -2.39    5.71    -0.43    45.75
۳۱    13    -2.39    5.71    -0.43    45.75
۳۲    13    -2.39    5.71    -0.43    45.75
۳۳    14    -1.39    1.93    -0.25    47.53
۳۴    14    -1.39    1.93    -0.25    47.53
۳۵    14    -1.39    1.93    -0.25    47.53
۳۶    14    -1.39    1.93    -0.25    47.53
۳۷    14    -1.39    1.93    -0.25    47.53
۳۸    14    -1.39    1.93    -0.25    47.53
۳۹    14    -1.39    1.93    -0.25    47.53
۴۰    15    -0.39    0.15    -0.07    49.31
۴۱    15    -0.39    0.15    -0.07    49.31
۴۲    15    -0.39    0.15    -0.07    49.31
۴۳    15    -0.39    0.15    -0.07    49.31
۴۴    15    -0.39    0.15    -0.07    49.31
۴۵    15    -0.39    0.15    -0.07    49.31
۴۶    15    -0.39    0.15    -0.07    49.31
۴۷    16    0.61    0.37    0.11    51.09
۴۸    16    0.61    0.37    0.11    51.09
۴۹    16    0.61    0.37    0.11    51.09
۵۰    16    0.61    0.37    0.11    51.09
۵۱    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۲    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۳    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۴    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۵    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۶    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۷    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۸    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۵۹    17    1.61    2.59    0.29    52.86
۶۰    18    2.61    6.81    0.46    54.64
۶۱    18    2.61    6.81    0.46    54.64
۶۲    18    2.61    6.81    0.46    54.64
۶۳    18    2.61    6.81    0.46    54.64
۶۴    19    3.61    13.03    0.64    56.42
۶۵    19    3.61    13.03    0.64    56.42
۶۶    19    3.61    13.03    0.64    56.42
۶۷    19    3.61    13.03    0.64    56.42
۶۸    19    3.61    13.03    0.64    56.42
۶۹    19    3.61    13.03    0.64    56.42
۷۰    19    3.61    13.03    0.64    56.42
۷۱    20    4.61    21.25    0.82    58.20
۷۲    20    4.61    21.25    0.82    58.20
۷۳    20    4.61    21.25    0.82    58.20
۷۴    20    4.61    21.25    0.82    58.20
۷۵    20    4.61    21.25    0.82    58.20
۷۶    20    4.61    21.25    0.82    58.20
۷۷    21    5.61    31.47    1.00    59.98
۷۸    23    7.61    57.91    1.35    63.54
۷۹    23    7.61    57.91    1.35    63.54
۸۰    24    8.61    74.13    1.53    65.32
۸۱    24    8.61    74.13    1.53    65.32
۸۲    25    9.61    92.35    1.71    67.10
۸۳    25    9.61    92.35    1.71    67.10
۸۴    25    9.61    92.35    1.71    67.10
۸۵    25    9.61    92.35    1.71    67.10
۸۶    26    10.61    112.57    1.89    68.88
۸۷    26    10.61    112.57    1.89    68.88
۸۸    26    10.61    112.57    1.89    68.88
۸۹    29    13.61    185.23    2.42    74.22
جمع    1370    0.29    2811.24    0.05   
میانکین    15.39               
انحراف استاندارد            5.62       

جدول نمرات بهنجار برای کلاس سوم پسران   
ردیف    نمرات خام    X – X    ( X – X )    Z    T
۱    5    -10.38    107.74    -1.60    34.03
۲    5    -10.38    107.74    -1.60    34.03
۳    6    -9.38    87.98    -1.44    35.57
۴    6    -9.38    87.98    -1.44    35.57
۵    7    -8.38    70.22    -1.29    37.11
۶    7    -8.38    70.22    -1.29    37.11
۷    7    -8.38    70.22    -1.2

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز بسیاری از رابطه‌ها و ازدواج‌ های امروزی به علت برخی ویژگی‌های اخلاقی طرفین و نداشتن شناخت کافی نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟ ۲٫۶۷/۵ (۵۳٫۳۳%) ۳ امتیازs شخصیت شما بر هر چیزی، از دوستان‌تان گرفته تا کاندیدی که به او رای می‌دهید تاثیرگذار است؛ اما با این حال خیلی از افراد وقت زیادی را صرف فکر کردن به ویژگی‌های شخصیتی‌شان […]

  شیوه های پاداش به کودکان

  شیوه های پاداش به کودکان ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز قبل از هر چیز باید تعریفی صحیح از پاداش داشته باشیم . قانون اثر در روانشناسی بیان می کند که وقتی به دنبال یک رفتار اتفاق خوشایندی روی می دھد احتمال تکرار شدن آن رفتار […]

  مهم ترین نشانه های تفاهم زوجین

  در مورد عشق از یکدیگر سوال نمی کنند می‌دانید که طرفتان را دوست دارید و او هم دوستتان دارد و هیچ شکی درمورد هیچکدام از اینها در ذهنتان نیست. کاملاً احساس امنیت می‌کنید و از رابطه‌تان خوشحالید. و حتی اگر ذاتاً آدم نگرانی باشید، […]

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان ۳٫۳۶/۵ (۶۷٫۲۷%) ۱۱ امتیازs نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان/ جهانی بودن حالات صورت و رواج آن در بین انسانهای سراسر جهان نشان می دهند که این حالات در بیولوژی ذاتی ما انسانها ریشه دارند و حاصل میلیونها […]

  اختلال سلوک در کودکان

  اختلال سلوک در کودکان ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۵ امتیازs اختلال سلوک چیست؟ این اختلال وضعیتی است که کودکان و نوجوانان دچار آن می‌شوند. کودکان درگیر این اختلال از آزاررساندن به مردم و انجام‌دادن کارهای ناشایست لذت می‌برند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi