جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

اصطلاحات بسکتبال و والیبال

15,442

بازدید

اصطلاحات بسکتبال و والیبال ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۲ امتیازs
بسکتبال BASKETBALL

– BOUNCE ، خوردن توپ به زمین وبلند شدن آن.           
–    BOX-AND-ONE ، نوعی سیستم دفاعی که درآن چهار بازیکن به شیوه جای گیری ویک بازیکن به شیوه یارگیری به دفاع می پردازند.
– BLOCKING OUT یا BOX OUT، بلاک حلقه- ایجاد سد قانونی درمقابل حریف برای جلوگیری ازنزدیک شدن وی به حلقه.
– CARRY، (حمل توپ)- درهنگام دریبل کردن توپ را برخلاف معمول دردست نگهداشتن وبا خود بردن.
–  CHARITY LINE، خط پرتاب آزاد.
–  CHARITY STRIPE، خط پرتاب آزاد یا پنالتی.
– CHECK، (کنترل کردن)- با یک دست بازیکن صاحب توپ را کنترل کردن وبا ساعد درتمام مدت گارد نمودن وبه اوضربه ردن- این عمل را (هندکوچک) نیزنامند.
– CHECKER، بازیکنی که حریف خود را کنترل می نماید.
– CHIPPIE، پرتاب آسان وبدون مدافع از زیرسبد.
– CONTINUATION، حرکت مداومی که به منظورپرتاب بطرف حلقه انجام می گیرد وپرتابی که دراثر اجرای خطا روی این بازیکن انجام می گیرد. این شیوه دربازی های حرفه ای اعمال می گردد وهر گاه مهاجم توپ را به ثمر برساند فرصت یک پرتاب آزاد برای بازی سه امتیازی به وی تعلق می گیرد ودرغیر این صورت دو پرتاب نتیجه کار این بازیکن خواهد بود. دربازی  های آموزشگاهی بااینگونه خطاها مطابق خطاهای معمولی رفتار می گردد.
– COLLAPSE، نزدیک شدن به بازیکن سانترصاحب توپ زمانی که برروی خط پرتاب آزاد قرارداردومانع ازشوت او بطور مؤثر شدن .
– CONVERT، یک پرتاب آزاد موفقیت آمیز.
– CONVERSION، پرتاب آزاد انجام دادن.
– COVERING A MAN، بازیکن حمله را گارد کردن.
– DEAD BALL، توپ مرده- زمانی که توپ درجریان بازی نیست.
– DELAYING THE GAME، وقت کشی-(بازی تأخیری).
– DOUBLE DRIBBLE، دو دریبل یا اصطلاحاً خطای دوبل.
– DOUBLE FOUL، خطای همزمان دو بازیکن از دوتیم مخالف.
– DOUBLE TEAM، دفاع همزمان دو بازیکن مدافع علیه یک بازیکن مهاجم.
– DOUBLER ، دریبل کننده.
– DOUBLEING، دریبل  کردن- رد وبدل توپ با یک دست به زمین.
– DROP، توپی که دراطراف حلقه شروع به گردش کند و سپس درون حلقه بیافتد.
– DROP-PASS، پاسی که غیر مستقیم برای بازیکن دیگر فرستاده شود. (نوعی پاس استثنایی).
–  DUNK SHOT، آبشار زدن (اسپک کردن)  در داخل حلقه.
– ENCIRCLING، اطراف بازیکنی که بدون توپ است اجاطه نمودن.
– EXTRA PERIOD، وقت اضافی.
– FADEAWAY، شوتی که یک بازیکن هنگان دور شدن ازحلقه انجام می دهد.
– FAKE، شوتی که یک بازیکن هنگام دور شدن از حلقه انجام می دهد.
– FAST BREAK، (ضد حمله)-حمله تهاجمی سریع به حلقه قبل از اینکه تیم مقابل فرصت دفاع داشته باشد.
– FEEDER، پاس دهنده- بازیکن مهاجمی که فقط به بازیکن امتیاز آور تیم خود پاس می دهد.
– FIELD-GOAL، کسب دو امتیاز در اثر به ثمر رسیدن شوت از فاصله دور- در بعضی از بازی های حرفه ای (فیلدگل)از فاصله تقریباً هفت و نیم متری انجام می گیرد که در صورت موفقیت سه امتیاز به بازیکن اعطاء می گردد.
– FLIP PASS،پاس کوتاهی که باحرکت آهسته مچ وباحالت دست انجام می گیرد.
– FLOOR، زمین بسکتبال.
– FORCE، سعی در پرتاب هنگامی که بازیکن شانس کمتری برای نتیجه گرفتن دارد. (مثلاً در هنگام از دست دادن توازن بدنی) (یا هنگام مراقبت وگارد شدید مدافعان تیم مقابل از نزدیک).
– FRONTCOURT، نیمی از زمین بستکتبال که یک تیم بطرف آن حمله    می کند و حلقه ای که باید در آن شوت نماید در آن قرار دارد.
– FRONTCOURTMAN، بازیکن فوروارد ودر بعضی سیستمها بازیکن سانتر.
– FRONT LINE، بازیکن سانتر و فورواردها.
– GAME BALL، توپ مخصوص مسابقه.
– GAME CLOCK، ساعت مخصوص مسابقه.
– GARBAGE، امتیازی که به آسانی از زیر سبد کسب می شود. (توپ مفت).
– GET UP OFF THE FLOOR، شوتی که بدون اصابت به حلقه به تخته برخورد نموده و بازگشت نماید.
– GIVE AND GO، پاس برو (بده و برو)- پاس دادن به بازیکن دیگرو حرکت به سمت سبد برای دریافت پاس برگشتی.
-GLASS BALL، شوتی که بدون اصابت به حلقه به تخته خورده وبرگشت شود.
– GOALTENDING، اثرگذاشتن روی توپی که در استوانه حلقه قرار دارد و یا در حال فرود به سمت سبد می باشد (خطا محسوب می گردد).
– GO BACKDOOR، سعی بازیکن مهاجم در بازی کردن پشت سر مدافع برای دریافت پاس سریع.
-GUARD، بازیکن گارد- هریک از دو بازیکنی که معمولاً از بازیکن سانتر و فوروارد کوتاه قدتر و بهتر می توانند توپ را در کنترل خویش درآورند.
– GUARD FROM REAR، از پشت سر گارد نمودن.
– GUNNER، بازیکن خوره-بازیکنی که کمتر پاس می دهد و بیشتر توپ را نزد خود نگه می دارد.
– GUNNTING، پرتاب های پی در پی- در حالیکه توپ به ثمر نمیرسد و یا بازیکن در موقعیت بهتری قرار دارد.
– HACK، در حین بازی با دست به بازوی بازیکن مقابل زدن (خطا).
– HACKING، عمل زدن دست به بازوی بازیکن حریف(خطا محسوب می شود.)
– HAND CHECK، کنترل بازیکن مهاجم.
– HARDSHIP CASE، بازیکنی که در سال آخر دانشکده از طرف تیم های حرفه ای انتخاب و به دریافت بورس نائل می گردد.
– TIE BALL یا HELD BALL، گرفته شدن توپ در یک زمان واجد به وسیله دو بازیکن مخالف یکدیگر که در نتیجه بدون ابزار خشونت هیچیک از آنها نمی توانندتوپ را کنترل نمایند لذا بازی متوقف شده و شروع مجدد بازی با پرتاب توپ بین دو بازیکن مزبور آغاز می گردد.
– HIGH POST، سانتری که در بالای محوطه سه ثانیه بازی می کند.
– HOLDING، برخورد و خطای شخصی با حریف که آزادی عمل را از اوسلب می کند.
– HOOK PASS، پاسی که با پرش توأم است و شوت با دست کشیده و حرکتی قوسی بازو در نقطه اوج انجام می گیرد (پاس هوکی).
– HOOK SHOT، (شوت هوکی)- پرتابی است که توام با پرش در حالیکه یکطرف بدن بطرف بازیکن مدافع قرار می گیرد.
– HOT HAND، بازیکن سریعی که در مدت کم پرتاب های موفق بسیاری انجام می دهد.
– ILLEGAL BOUNCE، دریبل یا بر زمین زدن توپ بطور غیر مجاز.
– INBOUNDS، توپ را به جریان گذاشتن.
– INSIDE، ناحیه نزدیک سبد.
– JUMP PASS، پاس در حال پرش.
– JUMP SHOT، شوت جفت.
– JUMP SHOOTER، بازیکنی که معمولاً توپ را به شکل شوت جفت پرتاب می نماید.
– KICKING، بازانو یا ساق پا به توپ ضربه زدن.
– LAY-UP SHOT، شوت سه گام.
– LEAD-OFFICIAL، سرداورد- یک مقام رسمی در بازی بسکتبال که در جلو بازیکنان تا انتهای زمین  حرکت می نماید و در نزدیک حلقه کمی خارج از زمین مستقر می باشد
– LEAD PASS، پاسی که در فاصله مطلوب درجلو بازیکن در حال حرکت فرستاده می شود.
– LEAPER، بازیکنی که قدرت پرش او بسیار خوب باشد.
– LINEUP، به صف ایستادن اعضای یک تیم در هنگام خواندن اسامی آنها.
– LIVE BALL، توپ زنده- توپ در جریان.
– LOB PASS، پاس قوسی کوتاه مخصوص سانتر مهاجم که در پشت مدافعش قرار می گیرد.
– LONG DISTANCE SHOT، شوت دور.
– LOOSE BALL، (توپ رها شده)- توپی که به هیچ تیمی تعلق نداشته باشد.
– LOOSE BALL FOUL، خطای یک بازیکن روی بازیکن دیگر هنگامی که توپ در اختیار هیچ بازیکنی نباشد.
– LOW POST، ۱- بازیکن سانتری که در محوطه پایین سه ثانیه (زیر سبد) بازی می نماید.
۲- قسمتی از زمین نزدیک سبد در حوالی خط پرتاب آزاد.
– TO MAKE A TIP IN ، ضربه زدن به توپ برگشتی از حلقه و آنرا وارد حلقه نمودن که آن را TIP IN نیز می گویند.
– MISMATCH، حالتی است که یک بازیکن کوتاه قد به دفاع از یک بلند قد می پردازد و این حالت معمولاً هنگام ایجاد سد (بلاک) اتفاق می افتد.
– PLAYER CONTROL FOUL یا OFFENSIVE FOUL، خطا یا فول شخصی است که توسط بازیکنی که خود یا یکی از یارانش صاحب توپ باشد انجام می گیرد و این فول را PLAYER CONTROL FOUL نیز می نامند.
– OFFENSIVE TEAM، تیم مهاجم یا حمله کننده.
– WHILE RUNNING یا ON THE RUN، درحال دویدن توپی را گرفتن.
– THE ONE-HANDED JUMP PASS، پاس یک دست در حال پرش (جفت).
– THE ONE-HANDED OVERHEAD PASS، باس بایک دست ازبالای سر.
– THE ONE-HANDE JUMP SHOT، پاس یک دستی با پرش(شوت جفت).
– THE ONE-HANDED UNDERHAND PASS، پاس یک دست از زیر.
– ONE-AND-ONE یا ONE-PLUS-ONE، حالتی در بازی آماتوری بسکتبال است که چون یک بازیکن مرتکب فول گردیده اجازه یک پرتاب آزاد به او داده می شود ودرصورت به ثمررسیدن اولین شوت او تیم فول کننده برتعدادفول های شخصی اش اضافه می گردد.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  قوانین بازی بولینگ

  ورزش بولینگ چیست؟ بولینگ بازی ‌ای با قدمت بسیار است که از زمان های دور تا به حال یکی از محبوب ترین بازی ها بین مردم نقاط مختلف جهان بوده است. توپ و پین های بازی بولینگ را در آرامگاه پادشاه مصری ای که […]

  چگونه با شنا لاغر شویم ؟

  شما با دست ها و پاها روی آب شناور می شوید و با استفاده از ماهیچه های پشت تعادل خود را حفظ می کنید. علاوه بر آن اگر از ورزش های هوازی دیگری چون کاردیو، پیاده روی و دو خسته شده اید، می توانید […]

  ۲۵ تاکتیک بازی شطرنج

  ۲۵ تاکتیک بازی شطرنج ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۶۸ امتیازs فراگیری اصول بازی شطرنج ارتقای سریع سطح توانایی از یک بازیکن مبتدی به یک بازیکن پیشرفته و حرفه ای را در پی داشته و دستیابی به مهارت های فنی این بازی را میسر می گرداند؛

  مزایای پیاده روی بمنظور لاغری شکم

  شاید داشتن شکمی صاف و بدون چربی‌های انباشته برای بسیاری افراد آرزوی دست نیافتنی باشد. اما واقعیت آن است که آب‌کردن چربی‌های انباشته شده شکم و لاغری شکم با داشتن یک رژیم غذایی اصولی، معتدل و همیشگی و سی دقیقه تا یک ساعت پیاده‌روی […]

  اگر قصد انجام ورزش در تابستان را دارید …

  وقتی نوبت به عرق کردن در گرمای تابستان می رسد، اشتباهات رایج در نهایت منجر به مشکلات خطرناکی می شود.

  ۲۵ مهارت پیروزمندانه در شطرنج

  ۲۵ مهارت پیروزمندانه در شطرنج ۴٫۱۶/۵ (۸۳٫۱۶%) ۱۹ امتیازs ۱- مهره های خود را هر چه سریعتر گسترش دهید آنچه در شروع بازی شطرنج مهم است، گسترش مهره ها به بهترین محل ممکن و قلعه گرفتن شاه است. گشایش زمانی کامل می شود که […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi