جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

نهاد های کشور فرانسه

469

بازدید

قانون اساسی مصوبه ۴ اکتبر ١٩۵٨ عملکرد نهاد های جمهوری پنجم را تعیین می کند. این قانون مکرراً مورد تجدید نظر قرار گرفته است: انتخابات ریاست جمهوری با آراء عمومی ( در سال ١٩۶٢) مستقیم، درآمدی بر سر فصلی جدید در خصوص مسئـــولیت جزائی اعــــضای دولت (١٩٩٣)، برقراری جلسه واحد پارلمانی، گسترش حوزه انتخابات (١٩٩۵)، وضع مقررات موقت مربوط به اساسنامه نوول کالدونی Nouvelle Calédonie (١٩٩٨)، تاسیس اتحادیه اقتصادی و مالی، برابری دسترسی مردان و زنان به مناصب انتخاباتی، تشخیص قضایی دادگاه کیفری بین المللی ( ١٩٩٩) ، کاهش اختیارات رئیس جمهور (٢٠٠٠)
شورای قانون اساسی
شورایی متشکل از ٩ عضو که عهده دار هماهنگی انتخابات و مطابقت آن با قانون اساسی تشکل یافته و نیز قوانینی که به آن محول می شود، می باشد.

نهاد ریاست جمهوری
رئیس دولت هر ۵ سال یک بار با آرای عمومی انتخاب می شود (پس از رفراندم ٢۴ سپتامبر ۲٠٠٠، دوره ریاست جمهوری ۵ ساله شد).
ژاک شیراک، پنجمین رئیس دوره پنجم جمهوری، روز ٧
مه ١٩٩۵ و مجدداً در تاریخ ۵ مه ٢٠٠٢ به مقام ریاست جمهوری نائل شد.
رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می کند و اعضای دولت به پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می شوند. ( ماده ٨ قانون اساسی)
او رئیس هیئت وزرا می باشد ، قوانین را رسماً اعلام می نماید و نیز ریاست نیرو های مسلح را بر عهده دارد. او می تواند مجمع ملی را منحل کند و در مواقع بسیار بحرانی قدرتی ویژه اعمال نماید.( ماده١۶)
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود : www.elysee.fr
نخست وزیر و دولت
دولت زیر نظر نخست وزیر سیاست کشور را تعیین و اداره می نماید. او مسئولیت مجلس را بر عهده دارد. ( ماده ٢٠)
نخست وزیر مدیریت عملکرد دولت و ضمانت اجرائی قوانین را بر عهده دارد (ماده ٢١). دمینیک دو ویلپان Dominique de VILLEPIN، روز ۳۱ مه ۲۰۰۵ به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید: www.premier-ministre.gouv.fr
پارلمان
پارلمان از دو مجلس تشکلیل شده است:
  سنا، که اعضای آن از سال ٢٠٠٣ با آرای عمومی غیر مستقیم و به مدت ۶ سال انتخاب شده اند (قبلاً این مدت ٩ سال بوده است) و نمایندگی ثلث اعضای آن هر سه سال یک بار قابل تمدید می باشد. آخرین انتخابات در سپتامبر ٢٠٠۴ برگزار شد.
  مجلس شورای ملی، که نمایندگان آن با آرای عمومی مستقیم و به مدت ۵ سال انتخاب شده اند. آخرین انتخابات در ژوئن ٢٠٠٢ برگزار شد.
این دو مجلس علاوه برنظارت بر دولت، عهده دار وضع قوانین هستند. در این مورد و در صورت عدم توافق، مجلس شورای ملی رای قاطع صادر می نماید.
 
سنا
سنا متشکل از ٣٣١ سناتور، طبق انتخابات سپتامبر ٢٠٠۴ به شرح زیر تقسیم بندی شده است:
  گروه اتحاد نهضت های مردمی : ١۵۶ نفر
  گروه سوسیالیست : ٩٧ نفر
  گروه اتحاد میانه رو :٣٣ نفر
  گروه کمونیست، جمهوری خواه و شهروند : ٢٣ نفر
  گروه تجمع دموکراتیک و سوسیال اروپائی : ١۵ نفر
  اعضای ثبت نشده : ٧ نفر
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید: www.senat.fr
مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی متشکل از ۵٧٧ نماینده، طی انتخابات ٩ و ١۶ ژوئن به گروه های زیر تقسیم شده اند:
  گروه اتحاد نهضت های مردمی : ٣۵١ نفر( + ١٠ عضو همسو)
  گروه سوسیالیست : ١۴١ نفر (+٨ عضو همسو)
  گروه اتحاد دموکراسی فرانسه : ٢٧ نفر (+ ۴ عضو همسو)
  گروه نمایندگان کمونیست و جمهوری خواه : ٢٢ نفر
  نمایندگان بی طرف : ١١ نفر

دادگستری
دیوان قضایی فرانسه که مدافع آزادی های فردی است ( ماده ۶۶ قانون اساسی) بنا بر یک تمایز اساسی، به وسیله دادگاه های قضائی که عهده دار رفع دعوای حقوقی بین اشخاص می باشند و دادگاه های اداری مسئول رفع دعوای حقوقی بین شهروندان و اولیای امور ساماندهی می شود.
حوزه قضائئ به دو دسته تقسیم می شود:
  دادگاه های قضائی مدنی : دادگاه حقوقی عام ( دادگاه شهرستان) یا حقوقی خاص ( دادگاه, دادگاه تجاری، دادگاه امور تامین اجتماعی و هیئت داوری که به دعواهای حقوق بگیران و کارفرمایان رسیدگی می نماید).
  دادگاه های جزائی که به سه مقوله تخلف رسیدگی می نماید :
تخلفاتی که توسط دادگاه پلیسی تشخیص داده شده اند
جرائمی که توسط دادگاه جنحه مورد قضاوت قرار گرفته اند
جرائمی که توسط دادگاه جنائی تشخیص داده شده اند
و سرانجام دادگاه کودکان، دادگاهی خاص که به امور مدنی و کیفری می پردازد.
دیوان عالی کشور عهده دار بررسی درخواست فرجام علیه حکم دادگاه استیناف است.
دیوان عدالت اداری در راس دادگاه های اداری قرار دارد که در پایان تقاضای فرجام، قانونی بودن اسناد اداری را مورد قضاوت قرار می دهد. دولت نیز جهت رای بر روی لایحه های قانونی و برخی طرح های لایحه به این دیوان مراجعه می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید : www.justice.gouv.fr www.conseil-etat.fr
سرود و شعار ملی
سرود جنگ ارتش رن سرود مارسیز نامیده شد که به سال ١٧٩٢ در استرازبورگ سروده شد و سرود ملی روز ١۴ ژوئیه مقرر گردید.
شعار جمهوری فرانسه عبارت است از: « آزادی، برابری، برادری»
پرچم فرانسه
در سال ١٧٨٩, لافایت رنگ سفید، نماد پادشاهی را به پرچم آبی و قرمز گارد ملی پاریس افزود. پرچم سه رنگ نماد رسمی جمهوری فرانسه است.

 
دفاع ملی
در سال ٢٠٠۴ بودجه دفاعی کشور بالغ بر۴٠. ٣٢ میلیارد یورو برابر با ٢٫٠١ ٪ درآمد خالص ملی و ١١٫۴٢ ٪ در آمد دولت بود.
بنا به عزم رئیس جمهوری و دولت برای تجهیز فرانسه به نیروی دفاعی فراخور نیاز کشور، قانون برنامه ریزی نظامی سال ٢٠٠٣-٢٠٠٨ به تعیین امکانات و نفرات می پردازد. این قانون در جهت انطباق ابزار دفاعی خود با امکانات فعلی تلاش می کند. کوشش هایی که در این راستا انجام شده است، عبارتند از: § تقویت ابزار مبارزه با تروریسم § اعتبار قدرت بازدارنگی هسته ای فرانسه § استلزام فرانسه در جلو گیری و رفع بحران ها (١۵٠٠٠ الی ٢٠٠٠٠ نظامی مستقر جهت عملیات) § همکاری نظامی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی NATO و اتحادیه اروپا
طبق آمار سال ٢٠٠۴، قوای کل ارتش فرانسه متشکل از ۴٣۶٧٠٨ نظامی و غیر نظامی می باشد که به شرح زیر توزیع شده است:
  ١۶٢٣۵٠ نفر در نیروی زمینی
  ۶٩٢٧۶ نفر در نیروی هوائی
  ۵۴۶۵۶ نفر در نیروی دریائی
  ١٠٣٨٠۶ نفر در ژاندارمری
  ۴۶۶٢٠ نفر در بخش های مشترک ( بهداشتی، امور اجتماعی…)

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  قوانین معاشرت در جمع

  قوانین معاشرت در جمع ۲٫۳۳/۵ (۴۶٫۶۷%) ۳ امتیازs مودب و فهیم بودن یک مهارت اجتماعی مهم است که می‌تواند به شما کمک کند تا دوستان جدید پیدا کنید، در حرفه‌ی خود موفق شوید و محترم شمرده شوید.

  ۲۰ دلیلی که شاید ازدواج را برای شما خسته کننده بکند

  در آغاز ازدواج، شاید انقدر همه‌چیز جدید و هیجان‌انگیز است که نگهداشتن هیجان و شور یک رابطه، کار دشواری نباشد.

  تهاجم فرهنگی از نوعی دیگر

  تهاجم فرهنگی از نوعی دیگر/ تهاجم فرهنگی از نوعی دیگر/ زمان در کشورمان خیلی سریع می‌گذرد ایران صد سال پیش خیلی با ایران امروز فرق دارد خیلی چیزها وارد ایران شد که ما مجبور شدیم فرهنگ خودمان را با آن هماهنگ کنیم مانند تلفن […]

  وضعیت حجاب در جامعه امروز ما

  وضعیت حجاب در جامعه امروز ما ۲٫۶۷/۵ (۵۳٫۳۳%) ۱۲ امتیازs وضعیت حجاب در جامعه امروز ما/ وضعیت حجاب در جامعه امروز ما/ اینکه وضعیت حجاب در جامعه به این صورت درآمده است و روز به روز کم رنگ تر می ‌شود، به این دلیل […]

  پدیده شوم تکدی گری

  پدیده شوم تکدی گری ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۲ امتیازs پدیده شوم تکدی گری/ پدیده شوم تکدی گری/ دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و […]

  قوانین آداب معاشرت

  قوانین آداب معاشرت/ قوانین آداب معاشرت/ زیگموند فروید می‌گوید: «نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که تمدن تا چه حد بر پایه‌ی چشم‌پوشی از غریزه بنا شده است.» همواره میان اینکه چقدر باید غرایز خود را دنبال کنیم و چقدر باید تسلیم قراردادهای اجتماعی […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi