جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث

1,146

بازدید

بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث ۴٫۳۳/۵ (۸۶٫۶۷%) ۳ امتیازs
توضیحات مهم در مورد بیمه شخص ثالث
  انتخاب نوع دیه بعهده مقصر حادثه است و ارزانترین نوع دیه دشتر می باشد.
  چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماههای حرام (شامل : رجب ، ذیقعده ، ذیخجه و محرم) اتفاق افتد یک سوم به دیه فوت اضافه می شود در این صورت جنانچه دیه کامل ده میلیون تومان باشد دیه در ماه حرام حدود سیزده و نیم میلیون تومان خواهد گردید . به همین علت خرید بیمه نامه با پوشش جانی هشت میلیون تومان برای خسارت کافی نمی باشد و به بیمه گذاران محترم توصیه می شود با خرید پوشش مازاد سقف یک دیه کامل در ماه حرام و یا بیشتر از آن را در نظر داشته باشند .
  هر یک از کارتهای بیمه شخص ثالث دارای ۴ برش خسارت می باشد که در هنگام تصادف یکی از آنها از بیمه نامه مقصر جدا گردیده و در پرونده خسارتی مربوطه ضبط می گردد و در صورت حذف یک برش اعطای تخفیف عدم خسارت برای سال بعد منتفی می گردد .
ارائه سابقه بیمه ای با کسر ۲ برش ۲۰% جریمه تعداد خسارت را در هنگام تمدید سال بعد در پی خواهد داشت و کسر ۳ برش ۴۰% و کسر هر ۴ برش موجب اعمال ۶۰% جریمه تعدد خسارت خواهد بود . ۴٫ تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه های ثالث قانونی و نیز بیمه نامه های دارای تعهدات مازاد طبق جدول ذیل محاسبه و اعطا می گردد :
سال بیمه     سال اول     سال سوم     سال چهارم     سال پنجم     سال ششم     سال هفتم و پس از آن
در صد تخفیف                        
تخفیفات ثالث قانونی     5%     10%     15%     15%     15%     15%
تخفیف مازاد     5%     10%     15%     25%     35%     50%
  چنانچه طرفین حادثه تمایل به دریافت خسارت فوری و بدون مراجعه به دادگاه را اشته باشند می توانند با ارائه مدارک انتظامی و پزشکی قانونی به بیمه گر مراجعه و تا ۸۵% غرامت وارده را بصورت توافقی دریافت نمایند .
قابل توجه بیمه گذاران گرامی : لطفا در هنگام خرید بیمه نامه ابتدا یکی از موارد ذیل را انتخاب نموده و سپس پیشنهاد صدور بیمه نامه شخص ثالث را تکمیل فرمائید .
گزینه الف : تعهدات قانونی
  جانی (بدنی) : ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال          
  مالی :          000/000/2 ریال
جبران خسارت جانی و مالی بیش از تعهدات مندرج در اینگونه بیمه نامه ها بعهده بیمه گذار می باشد.
گزینه ب : تعهدات قانونی به همراه مازاد

  جانی (بدنی۳۵۰۰۰۰۰۰۰  ریال
  مالی :          000/000/10 ریال
تعهدات جانی حدود یک دیه کامل در ماههای حرام و احتمالا خسارات جانی سال آینده را جبران می نماید.

گزینه ج : تعهدات قانونی به همراه مازاد

  جانی (بدنی) :۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال
  مالی : ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال   یا  000/000/30 ریال
حق بیمه شخص ثالث برای تعهدات مالی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و تعهدات جانی ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال
وسائط نقلیه سواری شخصی
  کمتر از ۴ سیلندر :  000/233/1 ریال
  4 سیلندر (پیکان ، پراید ، رنو، هیلمن) : ۰۰۰/۵۴۰/۱ ریال
  4 سیلندر به استثنا ردیف بالا :  000/806/1 ریال
  6 سیلندر به بالا  000.063.2 : ریال
لازم به ذکر است حق بیمه تعهدات سرنشین طبق درخواست بیمه گذار به مبالغ مذکور اضافه می گردد و در عین حال چنانچه بیمه گذاران محترم متقاضی تعهدات مالی و جانی بیشتر می باشند حق بیمه های مربوطه به تناسب تعهدات مورد نظر محاسبه و اعلام می گردد .
بیمه اتومبیل – بیمه تعهدات سرنشین
از آنجا که طبق بند الف و ج ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گذار مالک ، و یا راننده وسیله نقلیه وسیله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار و یا راننده (وسیله مقصر حادثه) در صورتیکه سرنشین وسیله نقلیه مذکور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردد،  بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذکور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل تعهدات سرنشین ، (و تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه ) قابل جبران می باشد که شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی می گردد .
عموما تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یک کارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد . ضمنا به کلیه بیمه گذاران محترم توصیه می گردد با توجه به ماهیت نعهدات سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند به گونه ای که به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارات و غذامتهای سنگین اقدام نماید .
توضیحات مهم در مورد بیمه تعهدات سرنشین
  بر ای رسیدگی به پرونده خسارت سرنشین ، ذینفع موظف است حداکثر تا مدت ۴۵ روز مراتب خسارت و حادثه را به بیمه گر اعلام نماید .
 خسارت سرنشین از لحظه ای که مصدوم یا متوفی قدم در رکاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای که از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد .
  در صورتیکه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشکی وی پس از تایید توسط پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی که معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد قابل پرداخت خواهد بود .
  غرامت فوت حداکثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت خواهد گردید و حداکثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد .
  چنانچه تعداد افراد داخل وسیله نقلیه  در زمان وقوع حادثه بیش از ظرفیت مندرج در بیمه نامه باشد خسارت به نسبت ظرفیت به مصدومین و متوفیات پرداخت می گردد . لذا از دارندگان و رانندگان مقدم انواع وسائط نقلیه مصرا تقاضا می شود از طوار نمودن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه خود شدیدا خودداری نمایند تا ضمن جلوگیری از هر گونه تشدید خطر و ضرر و زیان برای اتومبیل خود ، در مواقع جبران خسارت توسط بیمه گر با مشکل مزبور روبرو نگردند
مدارک مورد نیاز پروند ه های خسارت سرنشین
  صورتجلسه اولیه پاسگاه انتظامی و کروکی افسر کاردان فنی
  گزارشهای تکمیلی از قبیل : گزارش پاسگاه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  تصویر مصدق گواهینامه راننده حین حادثه
  تصویر اسناد مالکیت اتومبیل زیاندیده
  برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
  گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر
بیمه اتومبیل – بیمه بدنه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد و بطور معمول و در بیمه نامه های عادی شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزی و دزدی کلی‌ می باشد.
حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی
آتش سوزی
آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشند و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد قابل جبران نیست .
دزدی کلی
همانطوریکه از نام آن استنباط می شود سرقت اتومبیل و یا وسائل اضافی آن کلا سرقت شود و دیگر کشف نگردد و یا آنکه اتومبیل به سرقت رفته کشف گردیده و پس از کشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید .
خطرات تبعی و تکمیلی
همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی مورد نظر خویش را دریافت نموده و ضمن تامین رضایت خاطر خویش ، موجبات بهره مندی از خدمات ارزنده این شرکت را برای خود فراهم نماید .
انواع پوششهای تکمیلی

  سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه
چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و…) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند از ۲۰% کل سرمایه (اتومبیل مورد بیمه) تجاوز نخواهد کرد .
  شکست شیشه به تنهایی
با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی جبران خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد .
  غرامت ایام تعمیرات
در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به عهده بیمه گر می باشد و این پوشش تکمیلی با پرداخت حق بیمه ای اندک به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار  می گیرد و بیمه گذار در این راستا نیز از خدمات بیمه ای مورد نظر خویش بهره مند می گردد .
لازم به ذکر است حداکثر تعهدات بیمه گر برای این پوشش تکمیلی ۳۰ روز بوده و توقف مفید در تعمیرگاه ، زمان مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار و مورد تایید کارشناس بیمه گر است که از آغاز عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان آن بطول خواهد انجامید . اما غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز کسر خواهد گردید .
  نوسانات قیمت
با توجه به اینکه ارزش اتومبیل مورد بیمه ممکن است در اثر شرایط بازار در طول مدت اعتبار بیمه نامه افزایش پیدا کرده و اتومبیل مورد بیمه در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه نامه ارزش داشته باشد می توان با خرید این پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بیمه خسارت را نشبت به ارزش واقعی روز دریافت نمود . لازم به ذکر است که نوسانات قیمت فقط در مورد خسارات جزئی قابل پوشش می باشد. بنابراین از بیمه گذاران محترم و هموطنان گرامی دعوت بعمل می آید چنانچه در مدت اعتبار بیمه نامه بدنه خود با افزایش ارزش اتومبیل خود مواجه گردیدند جهت افزایش سرمایه به بیمه گر خویش مراجعه نمایند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .
  بلایای طبیعی
با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از (سیل ، زمین لرزه ، آتشفشان) نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد .
  خطرات ناشی از مواد شیمیایی
جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز بادرخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر می تواند بعنوان پوشش تکمیلی به خطرات بیمه بدنه اتومبیل اضافه گردد .
توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل
  مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد .

  لازم است در مواردی که عامل خسارت و بعبارت دیگر مقصر حادثه عیر از بیمه گذار است از هر گونه مصالحه با وی خودداری شود تا بیمه گر بتواند پس از پرداخت خسارت ، به مقصرین حادثه مراحعه نماید . بدیهی است سازش با مقصر حادثه از سوی بیمه گذار ، به منزله گذشت وی از خسارت می باشد.
  در خسارت بیمه بدنه مبلغی از کل خسارت بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد ، که این مبلغ در حادثه و آتش سوزی حداقل ۱۰% و در سرقت جزئی و کلی ۲۰% کل خسارت خواهد بود.
  چنانچه حادثه و خسارت اعلام شده مقصر ثالث شناخته شده و قابل پیگیری و بازیافت خسارت داشته باشد فرانشیز حادثه به نصف تقلیل خواهد یافت .
  در صورت سرقت مورد بیمه موضوع را بی درنگ به مقامات انتظامی اطلاع داده و پس از آن فورا با جمع آوری و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز مراتب را به بیمه گر منعکس نمائید.
تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه
در صورتیکه بیمه گذار یکسال یا بیشتر پس از خرید بیمه نامه بدنه خسارتی نداشته باشد ژف تخفیفاتی بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت .
  یک سال عدم خسارت : ۲۵% تخفیف
  دو سال عدم خسارت : ۳۵% تخفیف
  سه سال عدم خسارت : ۴۵% تخفیف
  چهار سال عدم خسارت و پس از آن : ۶۰% تخفیف
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه
  تکمیل و تایید فرم اعلام خسارت بیمه بدنه.
  گزارش پاسگاه انتظامی (برای خسارتهای برون شهری).

  کروکی افسر کاردان فنی و گزارش مقامات انتظامی (مسؤل رسیدگی به حادثه).

  برگهای بازجویی رانندگان مقصر و زیاندیده )برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند(.
  گزارش پاسگاه به دادگاه (برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند).
  برگ تامین دلیل و رای دادگاه (برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند).
  تصویر گواهینامه راننده حین حادثه.
  اصل و فتوکپی بیمه نامه بدنه.
  فاکتور لوازم تعویضی.
  فاکتور هزینه های نجات و حمل و انتقال.
  گزارش آتش نشانی برای خسارتهای ناشی از آتش سوزی.
  گزارشات اعلام سرقت به اداره آگاهی برای خسارتهای ناشی از سرقت.
  گواهی عدم کشف اتومبیل سرقتی از اداره آگاهی.
  تصویر اسناد مالکیت مورد بیمه.
  صورتجلسه کشف خودرو برای اتومبیلهای سرقتی کشف شده .
در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به هر یک از عناوین حقوقی به دیگری ، بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب انتقال را به صورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع دهد تا انتقال بیمه نامه به نام مالک جدید و یا انتقال بیمه نامه قبلی به اتومبیل خریداری شده بعدی مورد بیمه گر قرار گیرد و بیمه نامه مجددا اعتبار یابد .
در صورت عدم اطلاع به شرکت بیمه ، از لحظه انتقال اتومبیل به دیگری بیمه نامه به حالت معلق درخواهد آمد و شرکت بیمه تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت
بیمه اشخاص – بیمه عمر
بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند :
  بیمه های عمربا پوشش صرفا خطر فوت :
در اینگونه  بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد .
  بیمه های عمر پس اندازی :
در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده می باشد که علاوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد . در کلیه این بیمه نامه ها ، بیمه گذار باید ابتدا مبلغ سرمایه ای که می خواهد در قبال آن بیمه شود و همچنین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده را مشخص نماید .
دسته اول شامل انواع زیل می باشد :
  بیمه عمر زمانی
  بیمه تمام عمر
  بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
  بیمه عمر تامین آینده فرزندان
  بیمه عمر مانده بدهکار
دسته دوم شامل انواع ذیل می باشد :
  بیمه عمر و پس انداز
  بیمه مهریه
  بیمه تامین جهیزیه

بیمه عمر و پس انداز
در این بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید در صورتیکه حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه باضافه سرما یه ای که تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد و چنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد سرمایه مندرج در بیمه نامه باضافه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد .
در صورت تمایل در پایان مدت بیمه نامه سرمایه موضوع بیمه می تواند بصورت مستمری ماهانه محاسبه و به بیمه گذار پرداخت گردد .
توجه ۱ : این بیمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه دارای ارزش بازخورد می باشد.
توجه ۲ : بیمه گذار می تواند بعد از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه نامه از محل پس انداز خود وام دریافت نماید
حق بیمه ماهانه برخی سنین و مدتها برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
سن / مدت     5 سال     10 سال     15 سال
    عمر و پس انداز     با پوشش تکمیلی     عمر و پس انداز     با پوشش تکمیلی     عمر و پس انداز     با پوشش تکمیلی
۲۰     600/121     000/124     700/43     900/44     400/20     00/21
۳۰     700/121     700/124     900/43     300/45     700/20     600/21
۴۰     400/122     000/126     900/44     500/46     100/22     100/23
۵۰     500/124     300/129     700/47     900/49     900/25     400/27
۶۰     100/129     600/129     600/53     100/54     –     –
۶۵     400/132     900/132     –     –     –     –

مثال : فرد ۳۰ ساله ای خود را برای مدت ۱۵ سال در قبال سرمایه ده میلیون ریال با پرداخت حق بیمه سالانه ۶۰۰/۲۳۶ ریال ، بیمه عمر و پس انداز می نماید .
در صورت فوت این شخص در اثنای مدت بیمه و یا در صورت حیات بیمه شده در انقضاء مدت مبلغ ده میلیون ریال باضافه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد .

بیمه مهریه
بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که طوجه می تواند از مزایای آن به شرح زیر بهره مند شود .
  در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد .
  در صورت از کارافتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گر کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت .
  در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد .
  در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید .
  چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد .
  زوجه به میزان ۸۵% در منافع حاصل  از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور ، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد .
  زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط و با موافقت بیمه گذار از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام نماید .
  در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ( پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد .
شرایط بیمه مهریه :
  حق بیمه یکجا – سالانه و یا ماهانه براساس سرمایه انتخابی و با توجه به سن بیمه شده و مدت بیمه نامه تعیین می شود به عنوان مثال حق بیمه ماهانه برخی از سنین و مدت ها برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال در جدول شماره ذیل نشان داده شده است .
حق بیمه ماهانه بیمه مهریه برای برخی از سنین و مدتها برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
سن بیمه شده     5 سال (به ریال)     10 سال (به ریال)     15 سال (به ریال)
مدت بیمه            
۲۰     000/124     900/44     200/21
۳۰     700/124     300/45     600/21
۴۰     000/126     500/46     100/23
۵۰     300/129     900/49     400/27
۶۰     600/129     100/54     –
۶۵     500/500/1     –     –

  در صورت تمایل بیمه گذار ، پرداخت حق بیمه می تواند به صورت سالانه یا یکجا و بشرح جدول ۲ و ۳ انجام گیرد .
حق بیمه ماهانه بیمه مهریه برای برخی از سنین و مدتها برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
سن بیمه شده     5 سال (به ریال)     10 سال (به ریال)     15 سال (به ریال)
مدت بیمه            
۲۰     900/401/1     200/510     100/242
۳۰     200/410/1     100/515     400/247
۴۰     800/424/1     400/529     800/265
۵۰     600/462/1     100/569     100/316
۶۰     400/464/1     000/619     –
۶۵     500/500/1     –     –

حق بیمه یکجا برای برخی از سنین و مدتها برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
مدت بیمه     5 سال (به ریال)     10 سال (به ریال)     15 سال (به ریال)
۲۰     600/124/5     200/608/2     700/363/1
۳۰     500/127/5     200/617/2     700/379/1
۴۰     100/144/5     600/660/2     000/449/1
۵۰     800/193/5     000/783/2     700/633/1
۶۰     700/299/5     900/019/3     –
۶۵     000/371/5     –     –

  بیمه گذار می تواند سرمایه اصلی بیمه نامه را جداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ) انتخاب نماید .
در اینصورت حق بیمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمایه انتخابی افزایش می یابد .
بیمه تامین هزینه جهیزیه
در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است .
مزایای بیمه تامین هزینه جهیزیه
  بیمه نامه با هدف  تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان اثاث خانواده می باشد .
  هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت یا دچار از کار افتادگی دائم و کامل گردد (پوششهای تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده ، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده مننده پرداخت می شود و جنانچه فوت بیمه شده ناشی از حادثه باشد دو برابر سرمایه در پایان مدت پرداخت خواهد شد .
  در صورتیکه استفاده کننده بیمه نامه (دختر) در فاصله فوت بیمه شده تا پایان مدت بیمه ازدواج نماید سرمایه بیمه نامه در زمان اطدواج به وی پرداخت خواهد شد .
  بیمه گذار می تواند در طول مدت قرارداد دختر دیگر خود را به جای استفاده کننده قبلی جایگزین نماید .
  چنانچه استفاده کننده در طول مدت بیمه فوت نماید با نظر بیمه گذار یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
الف ) بیمه نامه فسخ شده و ذخیره پس اندازی بیمه نامه حداقل به میزان حق بیمه های دریافتی مسترد می گردد .
ب) با جایگزین شدن استفاده کننده دیگری به انتخاب بیمه گذار ، بیمه نامه ادامه می یابد .

شرایط بیمه تامین هزینه جهیزیه
  سرمایه مندرج در بیمه نامه در پایان مدت فقط به شخص استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
  چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد و استفاده کننده قبل از پایان مدت بیمه ازدواج نماید در صورت درخواست مبلغ ذخیره پس اندازی بیمه نامه به وی پرداخت می شود در غیر اینصورت به شرط ادامه پرداخت اقساط ، سرمایه مورد بیمه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
  در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه ، بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی نبوده و به یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
– چنانچه حق بیمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه با سرمایه مخفف (معادل ذخیره پس اندازی) تا پایان مدت ادامه می یابد .
– اگر حق بیمه کمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی از بیمه گذار قابل استرداد نخواهد بود .
نحوه پرداخت حق بیمه تامین هزینه جهیزیه
 حق بیمه ، بیمه نامه هزینه جهیزیه براساس سرمایه انتخابی و با توجه به بیمه شده و مدت بیمه نامه تعیین می شود
   بیمه گذار می تواند سرمایه اصلی بیمه نامه را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) انتخاب نماید . در اسن صورت حق ییمه های جدول فوق به نسبت سرمایه انتخابی افزایش می یابد .
بیمه عمر زمانی
در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج ذر بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی  نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد .
مثال : شخص ۳۰ ساله ای برای مدت ۵ سال خود را در قبال سرمایه ده میلیون ریال با حق بیمه سالانه ۵۶۰۰۰ ریال بیمه عمر زمانی می کند . اگر این شخص دراثنای این مدت (۵ سال) فوت نماید مبلغ ده میلیون ریال به استفاده کنندگانیکه در بیمه نامه مشخص گردیده پرداخت می شود .
نمونه جدول حق بیمه سالانه برای سرمایه
مدت / سن     1     2     5     10
۲۰     900/47     300/48     100/49     000/50
۳۰     000/53     700/53     000/56     500/60
۴۰     500/75     200/77     700/82     300/93
۵۰     800/129     000/134     300/147     400/172

توجه : در بیمه های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه شده باضافه مدت بیمه نباید  از ۷۰ سال تجاوز نماید .

بیمه تمام عمر
مدت این بیمه نامحدود می باشد . بیمه گر در ازا دریافت حق بیمه بطور مادام العمر متعهد می شود که هر زمان و به هر علت بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد . 
نمونه جدول حق بیمه سالانه برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
سن     20     30     40     50     60
حق بیمه     000/113     700/147     700/210     900/322     400/526

مثال : شخص ۵۰ ساله ای خود را در قبال ده میلیون ریال با حق بیمه سالانه ۹۰۰/۳۲۲ ریال بیمه تمام عمر می کند . این شخص در هر زمانی فوت کند مبلغ ده میلیون ریال به بازماندگانی که در بیمه نامه مشخص گردیده پرداخت می شود .
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
در این نوع بیمه ، بیمه گذار برای مدت معین ۱۵ تا ۲۰ سال حق بیمه می پردازد و پس از پایان آن مدت ، پرداخت حق بیمه قطع می شود ولی بیمه شده مادام العمر بیمه بوده و در هر زمان که فوت نماید سرمایه بیمه عمر به استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
امتیاز این نوع بیمه این است که بیمه گذار حق بیمه گزار حق بیمه های مربوطه را در هز زمان اشتغال به کار که درآمد بیشتری دارد پرداخته و هنگام بازنشستگی یا عدم توانایی کار کردن و کم شدن درآمد پرداخت حق بیمه قطع می شود اما پوشش بیمه ای مادام العمر وجود دارد .

نمونه جدول حق بیمه سالانه برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
سن / مدت     15     20
۲۰     800/160     100/142
۳۰     500/209     000/184
۴۰     100/290     600/254
۵۰     800/415     100/369

مثال : شخص ۴۰ ساله ای خود را در قبال مبلغ ده میلیون ریال بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه برای مدت ۱۵ سال بیمه می کند این شخص فقط برای مدت فوق الذکر حق بیمه سالانه ۱۰۰/۲۹۰ ریال را پرداخت می نماید ولی هر زمان فوت کند سرمایه ده میلیون ریال به استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
بیمه عمر مانده بدهکار
افرادی که از مراکز مختلف مانند بانک ها وام دریافت می کنند چنانچه در طول مدت وام فوت نمایند ، بیمه گر بقیه اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه موسسه وام دهنده و یا استفاده کننده ای که در بیمه نامه قید شده باشد پرداخت می نماید . امتیاز این بیمه نامه این است که حق بیمه این نوع بیمه بسیار نازل بوده در صورتیکه پرداخت حق بیمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بیمه ،‌ دو سوم مدت وام است .
نمونه جدول حق بیمه سالانه برای وام ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
سن/ مدت وام     5     10     15     20
      3     7     10     13
۲۰     570/26     640/26     960/26     830/27
۳۰     450/30     390/31     380/33     910/35
۴۰     200/46     880/48     780/53     850/59
۵۰     550/84     620/91     700/103     320/118
۶۰     960/177     600/196     –     –
مثال : شخصی به سن ۳۰ سال مبلغ ده میلیون ریال وام دریافتی خود را برای مدت ۱۰ سال با حق بیمه سالانه ۳۹۰ /۲۱  ریال بیمه عمر مانده بدهکار می کند . این شخص متعهد است تا مدت هفت سال حق بیمه فوق الذکر را بپردازد . در صورت فوق بیمه شده در طی مدت ۱۰ سال مبلغ مانده بدهکار بشرح زیر قابل پرداخت می باشد . به فرض اینکه این فرد پس از مدت ۳۰ ماه فوت کند تعهد بیمه گر عبارتست از :
  کل مدت وام : ۱۲۰=۱۲*۱۰
  مدت باقیمانده وام : ۹۰=۳۰-۱۲۰
  تعهد بیمه گر : ۰۰۰/۵۰۰/۷=۹۰*۰۰۰/۰۰۰/۱۰
 توجه ۱ : در بیمه عمر مانده بدهکار سن شخص بیمه شده باضافه مدت بیمه نباید از ۷۰ سال تجاوز نماید .
توجه ۲ : بیمه های عمر زمانی و عمر مانده بدهکار را میتوان در قالب قراردادهای گروهی نیز منعقد نمود که در اینصورت نرخ قرارداد مزبور براساس میانگین سنی افراد تحت پوشش بیمه محاسبه و تعیین خواهد گردید . قابل توجه است که در نظر گرفتن میانگین سنی در یک قرارداد جمعی موجب تخفیف در نرخ حق بیمه و بالنتیجه کاهش مبلغ حق بیمه خواهد شد .
بیمه عمر تامین آتیه فرزندان
در این نوع بیمه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زیر ۱۸ سال بیمه می کند . چنانچه بیمه شده در طی مدت بیمه فوت کند بیمه گر متعهد است که تا سن ۱۸ سالگی کوچکترین فرزند بیمه شده ، مستمری مربوطه را پرداخت نماید .
امتیاز این بیمه این است که مدت پرداخت حق بیمه (مدت بیمه نامه) و مبلغ حق بیمه ناچیز می باشد .
نمونه جدول حق بیمه سالانه برای ۰۰۰/۳۰۰ ریال مستمری ماهانه
سن/ مدت بیمه نامه     5     10     15
۳     7     10      
۲۰     –     –     900/44
۳۰     700/31     400/49     800/73
۴۰     400/66     200/106     900/160
۵۰     000/155     800/245     600/376
مثال : پدری ۳۰ ساله دارای فرزندی با سن ۳ سال می باشد. این شخص می تواند خود را برای مدت ۱۵ سال با مستمری ماهانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال بیمه تامین فرزندان نماید . چنانچه فرد مذکور بعد از گذشت ۴ سال از بیمه نامه فوت نماید بیمه ایران برای مدت ۱۱ سال بطور ماهانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به فرزند بیمه شده پرداخت خواهد نمود . حق بیمه قابل پرداخت ۸۰۰/۷۳ ریال بطور سالانه می باشد که برای مدت ۱۰ سال باید پرداخت نماید .
بیمه حوادث
موضوع و محور این بیمه سانحه و حادثه ای است که می تواند منجر به فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی و از کار افتادگی موقت ،‌جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی گردد .
موضوع بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو  و از کار افتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است . خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشد و خطرات از کار افتادگی دائم ، از کار افتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند .
بیمه های حوادث اکثرا “” به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (۲۴ ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه نامه بوده و شامل خطرات شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، ماموریت و مسافرت و … می گردد .
انواع بیمه حوادث عبارتند از :
  بیمه حوادث گروهی
  بیمه حوادث انفرادی
  بیمه حوادث خانواده
 
بیمه حوادث گروهی
بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد که به اهم آن اشاره می شود :

  بیمه حوادث ۲۴ ساعته
  بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه
  بیمه حوادث ایام ماموریت
  بیمه حوادث ورزشی
  بیمه حوادث توریستی و مسافرتی
  بیمه حوادث تحصیلی
بیمه حوادث انفرادی
در این نوع بیمه شخص می تواند خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یکسال بیمه نماید . حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد تعیین می گردد و جهت تامین این منظور پنج گروه شغلی از کم خطرتر تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد که جدول نرخ آن بشرح زیر می باشد .
طبقه یک : این طبقه شامل اشخاصی که دارای کار اداری و دفتری و همچنین افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازد می گردد .
طبقه دوم : افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان نیز کار می کنند لیکن مار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل پزشکان عکاسان و انبارداران
طبقه سوم : افرادی متخصص و یا نیمه متخصص ک همعمولا با ماشین آلات و ادوات صنعتی کار می کند مانند : کشاورزان ، رانندگان وسائط نقلیه سبک ، کارگران ساختمانی
طبقه چهارم : افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می باشد از قبیل کارگران غیر ماهر صنعتی ، پرسکار فلز ، دکل بند ، ماموران آتش نشانی
طبقه پنجم : افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان ، کارگران معادن زیرزمینی
مثال : جهت اطلاع بیشتر از نحوه محاسبه و میزان حق بیمه جدول حق بیمه یکساله طبقات مختلف شغلی برای سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بابت فوت و نقص عضو و ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بشرح ذیل اعلام می گردد .
طبقه شغلی     یک     دو     سه     چهار     پنج
حق بیمه     000/20 ریال     000/26 ریال     000/37 ریال     000/53 ریال     000/65 ریال
بیمه حوادث خانواده
این بیمه نامه که طرحی جدید در راستای ارائه حدمات بهینه به هموطنان گرامی می باشد کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث (که شرح آن ابتدا آمده است) در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور با حق بیمه بسیار ناچیز بیمه می نماید .
مزایای بیمه نامه خانواده عبارتند از :
  پوشش غرامت فوت و نقص عضو جهت هر یک از اعضاء خانواده  تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
  جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضاء خانواده مجموعا تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
  حق بیمه سالانه جهت سرپرست خانواده و همسر هر یک مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال و هر یک از فرزندان زیر ۱۸ سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال می باشد .
  پدر بزرگ ها ، مادر بزرگ ها و فرزندان بالای ۱۸ سال خانواده نیز می توانند با پرداخت حق بیمه سالانه ۰۰۰/۱۰ ریال جزو بیمه شدگان بیمه نامه حوادث خانواده قرار گیرند .
بیمه درمان گروهی
کلیه کارکنان و اعضای خانواده تحت تکلف کارکنان سازمانها ، موسسات و واحدهای صنعتی به موجب آئین نامه های مصوب شوارایعالی بیمه تحت پوشش بیمه های مازاد درمانی قرار گرفته و می توانند از مزایای این گونه بیمه نامه ها در بخش جبران هزینه های  بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و پاراکلینیکی ها استفاده نمایند .
  تعهدات این نوع بیمه از طریق توافق سازمان بیمه‌گذار و شرکت بیمه معین می‌شوند و براساس قرارداد فی‌مابین کارکنان بیمه‌گذار و خانواده آنها می‌توانند از خدمات پزشکی سرپائی (ویزیت) ، اعمال جراحی و آزمایشگاهی و سایر موارد بهره‌مند شوند.
بیمه ایران طی قراردادهای متعددی با تعداد کثیری از بیمارستان‌ها – درمانگاه‌ها – رادیولوژی‌ها و سایر مراکز درمانی و پزشکی و آزمایشگاهی و تعداد بسیاری از بهترین پزشکان در سطح کشور امکان خدمات درمانی مناسبی را برای بیمه‌شدگان خود ایجاد نموده است که بیمه‌شدگان می‌‌توانند بامراجعه به شعب بیمه ایران در سراسرکشور ضمن کسب اطلاعات لازم از شرایط قرارداد گروهی آگاه و ازخدمات مطلوب بیمه‌های درمان بیمه ایران بهره‌مند شوند.
  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مراجع زیر تماس حاصل فرمائید :
۱-  معاونت اجرائی بیمه‌های اشخاص بیمه ایران      5-88723190
۲-  مدیریت بیمه‌های اشخاص بیمه ایران       33914701
۳-  شعب بیمه ایران درسراسر کشور
۴-  روابط عمومی بیمه ایران     88954674-88959232 

بیمه حوادث خارج از کشور
بیمه مسافرت به خارج از کشور
این بیمه نامه که برای اولین بار در ایران توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می گردد اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا تضمین و ارائه می گردد . همچنین خسارتهای وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد .
مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور با احتساب موارد استثنائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند از :
  پرداخت هزینه های درمانی ، جراحی ، داروخانه و بیمارستان جهت حوادث و بیماریهایی که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ ۰۰۰/۵۰ یورو
  پرداخت هزینه های فوریتهای دندانپزشکی تا مبلغ ۱۵۰یورو
  پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
  پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی تا ۱۰۰۰ یورو طبق شرایط بیمه نامه
  راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
  بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده
  بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
  پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان
  انتقال پیامهای فوری و اضطراری بیمه شده
  بازگشت پیش بینی نشده به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتیکه نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاده نماید .
  ارسال دارو از کشور مبدا به کشوری که بیمه شده در آن بستری است .
  استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار
  چنانچه  بار کنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد ، هزینه خریدهای اضطراری تا مبلغ ۲۰۰ یورو و در صورتیکه این تاخیر به بیش از ۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ یورو.
 در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه ، ویزا و… ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامهای قانونی برای جاریگزینی آنها .
  پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدا ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه ۶۰ یورو برای حداکثر ۱۵ روز متوالی (مشروز بر آنکه بیمه گذار بیش از ۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری شود .)
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت حمل و نقل
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون C.M.R
براساس شرایط این نوع بیمه ، مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی C.M.R تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . 
در گذشته این نوع بیمه نامه فقط توسط بیمه گذاران خارجی ارائه می گردید و در همین ارتباط ارز قابل توجهی از کشور خارج می شد ، شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۶۶ و براساس سیاستهای دولت اسلامی و در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی بیگانگان طرح بیمه ای فوق را برطیق پول رایح کشور (ریال) به اجراء درآورد و در عین برتری کیفی خدمات بر بیمه نامه های خارجی ، اکثریت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کشور را تحت پوشش بیمه ای خود در آورده است .
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی(
در این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در برابر صاحبان کالا مطابق انون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند .
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان کالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و کنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد .
قرارداد تضمین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی
مطابق این فرارداد ، تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی در برابر گمرک ایران در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی عملیات حمل و نقل کالا و خودرو تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . بیمه ایران با اجرای طرح بیمه ای یاد شده سهم عمده ای در حل مشکلات شرکتهای حمل و نقل بین المللی و صاحبان خودروهای ورود ، خروج و عبور موقت ابفا نموده است ، اجرای این طرح توسط بیمه ایران موجب توسعه صنعت حمل و نقل کالا ، صنعت توریسم و گردشگری در کشور گردیده که مستقیما در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر گذار بوده است .
بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان
این بیمه نامه خسارتهای بدنی ناشی از غفلت یا سهل انگاری کارفرما را که برای کارکنان وی در حین کاربوجود می آید تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد .
خسارتهای مشمول بیمه :
شامل هزینه های پزشکی ، غرامت فوت و نقص عضو ، جبران غرامت روزانه ایام بیکاری و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرما می باشد .
(بیمه ایران اخذ بیمه نامه یاد شده را برای کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار لازم و ضروری می داند)
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی
شرکت سهامی بیمه ایران برای اولین بار طرح بیمه مسئولیت مدنی وزارت آموزش و پرورش ، بیمه مسئولیت مدنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیمه مسئوولیت وزارت راه و ترابری استانها ، بیمه مسئولیت شرکت های برق منطقه ای و بیمه نامه مسئولیت جامع شهرداریها را به اجرا در آورده است .
بیمه مسئولیت های عمومی
بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
این بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب که به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه وارد آید را پوشش می دهد که در واقع مکمل بیمه نامه آتش سوزی است و همچنین هزینه های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیز قابل پرداخت می باشد .
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی (هتلها و مسافرخانه ها)
بر اساس این طرح بیمه ای ، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می گردد .
در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر ، مجموعه ورزشی ، پارکینگ و غیره باشد خسارات جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد .
بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود ، خسارت جبران می گردد .
این پوشش بیمه ای شامل تماشاچیان نیز می گردد.
بیمه مسئولیت مدیر پارکینگ
در این بیمه نامه ، خسارات وارد به خودروهای پارک شده در پارکینگ ناشی از خطرات آتش سوزی ، سرقت کلی ، سقوط اجسام روی خودرو ، شکست شیشه و … تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین خسارات جانی ، اشخاص ثالث که وارد محوطه پارکینگ می گردند و دچار حادثه می شوند جبران می گردد .
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
آنچه امروزه در جریان تخریب بناهای قدیمی و احداث ساختمانهای جدید کرارا شاهد آن هستیم ، خسارات جانی و مالی است که در جریان اجرای کار ساختمانی به اشخاص ثالث وارد می آید ، جهت تامین بیمه ای برای حوادث ناگوار یاد شده ، بیمه نامه مسئوولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ارائه می گردد ، بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب ، گودبرداری ، خاکبرداری ، پی کنی و کلیه مراحل احداث بناء جدید ، خسارات جانی و مالی به همسایگان ، ساختمانهای مجاور و سایر اشخاص ثالث و اموال عمومی مانند خطوط انتقال نیرو و … وارد آید جبران می گردد .
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول
براساس این طرح مسئولیت مدنی تولدکنندگان و فروشندگان در دو بخش زیر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد :
  خطرات تبعی ناشی از محصول
  تضمین کیفیت محصول در برابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث 
هم اکنون تولید کنندگان و فروشندگان انواع محصولات تولیدی از جمله : عایقهای رطوبتی ، لوله ها و اتصالات ، جرثقیلها ، رایانه ها ، میل لنگها ، انواع محصولات صنعتی ، لوازم خانگی و برقی ، محصولات غذایی و… تحت پوشش بیمه ای بیمه ایران قرار گرفته اند .
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
در راستای تامین بیمه نامه ای جامعه پزشکی کشور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان از سال ۱۳۶۵ و برای اولین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه و بنیانگذاری گردیده است .
موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه ، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد . بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان براساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است .
کلیه دعواهای بیماران و یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان به مدت ۳ سال پس از انقضاء تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای می باشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد . به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعواهای حقوقی  علیه پزشکان حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین وضع شده مذکور باشد .
دبیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی کلینیکها ، درمانگاهها و بیمارستانها
بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستانها ، درمانگاهها و کلینیکها دومین طرح بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان است که در جهت تامین هر چه گسترده تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است . موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران ، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد .
ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی ، فقدان ، نقائص در امکانات پزشکی ، تجهیزات فنی ، تاسیساتی ، تغذیه نادرست در مدت معالجه ، مداوم ، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت کنندگان و…) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .
حدود تعهدات بیمه متناسب با قوانین وضع شده کشور و بدون محدودیت در بیمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولین فنی بیمارستانها ،  درمانگاهها و کلینیکها سراسر کشور می توانند پس از تکمیل پرسشنامه و پرداخت حق بیمه متعلقه نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکت سهامی بیمه ایران اقدام نمایند.

بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان
با توجه به ضرورت تامین حرفه ای پرستاران ،‌بهیاران ، تکنسینهای بیهوشی و اتاق عمل ، تکنسینهای رادیولوژی ، سی تی اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسینهای آزمایشگاه ، نوارنگاری و C.S.R ، بیمه ایران برای اولین بار طرح بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان را تهیه و ارائه نموده است . ضمنا برای بیمه گروهی تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته شده است . شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان ارائه دهنده و بنیانگدار انواع بیمه نامه های حرفه ای برای جامعه پزشکی کشور آماده بررسی سایر پیشنهادات بیمه ای از سوی جامعه محترم پزشکی کشور می باشد .
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طرح ، محاسب و ناظر ساختمان
بیمه ایران در جهت برقراری تامین حرفه ای برای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمانهای نظام مهندسی استانها ، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می باشند طرح بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین را تهیه و عرضه نموده است .
براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و…) کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود .
مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.
بیمه مسئولیت جامع C.G.L
این بیمه نامه برای پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تاسیساتی ارائه می شود ، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر کارکنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
بیمه اعتباری تسهیلات بانکها و قراردادهای فروش اقساطی
براساس این طرح تسهیلات بانکها و مطالبات شرکتهایی که کالا و محصولات خود را بصورت اقساطی به فروش می رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهایی که براساس قرارداد فروش تنظیمی ، عملیات فروشهای اعتباری انجام می دهند م یتوانند برای اطمینان از وصول مطالبات و تضمین سرمایه خود از پوشش بیمه ای یاد شده استفاده نمایند .
بیمه اسبهای مسابقه
در فرهنگ جامعه ایرانی اسب دارای ارزش و جایگاه ویژه ای می باشد و صاحبان این حیوان نجیب در تلاشند تا نهایت دقت را در مراقبت و نگهداری آن بعمل آورند . با توجه به روند افزایش تلفات و نقص عضو اسبها در حین برگزاری مسابقات سرعت و پرش ، تمرینات ، حوادث در محل نگهداری و باشگاهها و نیز خطر بیماریها ، نقش بیمه در جبران خسارت دوچندان گردیده است . شرکت سهامی بیمه ایران در جهت جبران خسارت یاد شده و در راستای تامین اسبهای مسابقه و سرمایه مالکین برای اولین بار طرح ، تلف و نقص عضو اسبهای مسابقه ناشی از حادثه (در حین مسابقه ، حمل و نقل و…) و نیز بیماری تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
ارزش اسبهای مسابقه پس از اظهار بیمه گذار طبق معیارهای ارزش گذاری (نژاد ، فیزیک بدنی ، رده ورزشی ، سلامت ، قدرت باروری و … )  توسط کارشناسان بیمه ایران تعیین می گردد
باشگاهها و مالکین اسبهای مسابقه می توانند برای اخذ پوشش بیمه ای مذکور به نزدیکترین شعبه یا نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند . ضمنا باشگاههایی که برای بیش از ۲۰ راس اسب تقاضای پوشش بیمه ای نمایند از تخفیف گروهی حق بیمه بهره مند خواهند گردید .
بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان
براساس شرایط این بیمه نامه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان در جریان شکار یا انجام وظایف محیط بانی در برابر تشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . این بیمه نامه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه شونده ارائه می شود .
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی
براساس این طرح مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و سازندگان پروژه های سینمائی و تلویزیونی در مقابل عوامل تولید با نازلترین هزینه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد . تهیه کنندگان این پروژه ها می توانند عوامل ساخت فیلم را تا سقف معینی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد . تهیه کنندگان این پروژه ها می توانند عوامل ساخت فیلم را تا سقف معینی تحت پوشش بیمه قرار دهند تا در صورت بروز حادثه خسارت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی آنها را شرکت بیمه جبران نماید .

بیمه رایانه
قابل توجه کلیه دارندگان رایانه های شخصی و اداری ، واحدهای صنفی و تجاری ، کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده رایانه و ادارات دولتی .
بیمه ایران با ارائه بیمه نامه رایانه کلیه خسارتهای فیزیکی وارد به رایانه ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، سیل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمین ، سقوط از بلندی ، برخورد جسم خارجی ، نفوذ مایعات به داخل اجزاء حمل و جابجایی در محل مورد بیمه ، نوسانات جریان الکتریسیته ، سرقت با شکست حرز را حداکثر تا ارزش رایانه تحت پوشش قرار می دهد .
دارندگان محترم رایانه می توانند با مراجعه به هر یک از نمایندگیها و شعب بیمه ایران در سراسر کشور و با ارائه فاکتور خرید ضمن پرداخت یک درصد ارزش رایانه بعنوان حق بیمه ، آنرا بمدت یکسال نزد بیمه ایران بیمه نمایند .
ضمنا برای کسانی که تعداد قابل توجهی رایانه در اختیار دارند ، به ازای هر ۵۰ دستگاه رایانه ۱۰% ،۵۱ الی ۱۰۰ دستگاه ۱۵% و برای ۱۰۱ دستگاه به بالا ۲۰% تخفیف در حق بیمه اعمال می گردد .
همچنین برای شرکتها ، بانکها و ادارات : طی یک فقره بیمه نامه ، تمامی رایانه ها بصورت گروهی با ذکر مشخصات در لیست ضمیمه تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده
از جمله سایر بیمه نامه های اراده شده عبارتند :
بیمه نامه صداقت در امانت ، بیمه مسئوولیت مستاجر در برابر موجر ، طرح بیمه دام صنعتی ، بیمه مسئولیت سر دفتر داران ، بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری و… می باشند .

در پایان مدیریت بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص بیمه ایران آمادگی کامل خود را برای بررسی و ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای و نیز مشاوره در زمینه امور بیمه ای متقاضیان گرامی اعلام می دارد .
بیمه های آتش سوزی
بیمه واحد های مسکونی
بیمه مراکز صنعتی
بیمه مراکز غیر صنعتی
بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی
چگونه واحد مسکونی خود را بیمه نمائیم ؟
واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی یا گروهی می توان نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد ، در بیمه نامه های گروهی چنانچه تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیش از پانزده واحد باشد ده درصد تخفیف گروهی در نرخهای بیمه نامه بیمه ایران اعمال می شود .
بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی در قالب زیر قابل عرضه است :
  بیمه نامه آتش سوزی طرح همگانی
  بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانه و خانواده
  بیمه نامه آتش سوزی معمولی منازل معمولی
  بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی با پوشش سیل و زلزله
  بیمه نامه آتش سوزی طرح مهر

بیمه نامه آتش سوزی معمولی منازل معمولی
در این بیمه نامه بنا به درخواست بیمه گذار واحد مسکونی ، علاوه بر خطرهای حریق ، انفجار و صاعقه در برابر کلیه خطرهای اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار می گیرد و حق بیمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه شده محاسبه خواهد شد .
بیمه نامه آتش سوزی طرح همگانی
در این طرح خطرهای ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سیل تحت  پوشش قرارداد و حق بیمه سالانه آن با توجه به ارزش واحد مسکونی بشرح ذیل می باشد :
  حداقل ارزش ساختمان و اثاث منزل / ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال           حق بیمه سالانه ۰۰۰/۷ ریال
  حداکثر ارزش ساختمان و اثاث منزل  0/000/000/500 ریال      حق بیمه سالانه ۰۰۰/۲۳۵ ریال
بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانه و خانواده
در این طرح با پرداخت مبلغ ۸۰۰/۸۸ ریال حق بیمه در سال ساختمان مسکونی و اثاث منزل در مقابل خطرهای زیر بیمه می شوند :
  ساختمان ، تاسیسات و اثاث منزل در مقابل خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سیل تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال
  سرقت اثاث و لوازم منزل تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
  مسئولیت بیمه گذار بر اثر حوادث آتش سوزی ، انفجار در برابر همسایگان و اشخاص ثالث تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال
  خسارتهای جانی ناشی از خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل و سرقت وارد به افراد مقیم محل مورد بیمه تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال
  حداکثر هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه ناشی از حریق ، انفجار ، صاعقه ، سیل و سرقت در محل مورد بیمه تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال
  هزینه اجاره و اسکان موقت حانواده بیمه گذار که محل مورد بیمه وی بر اثر خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سیل غیر قابل سکونت گردد تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
  حداقل سرمایه های تحت پوشش در بیمه آتش سوزی طرح جامع خانه و خانواده ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال است و تا بیست برابر قابل افزایش می باشد .
بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی با پوشش سیل
از جمله طرح های ابتکاری و فراگیر بیمه ایران ، بیمه آتش سوزی منازل مسکونی با پوشش سیل و زلزله می باشد که با توجه بهزلزله خیز بودن اقصی نقاط میهن اسلامی و پایین بودن حق بیمه آن مورد استقبال گسترده هموطنان قرار گرفته است .
سرمایه های تحت پوشش در این نوع بیمه نامه به دو دسته ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال با حق بیمه سالانه ۰۰۰/۶۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با حق بیمه سالانه ۰۰۰/۱۲۰ ریال تقسیم می شود و هر فرد می تواند با مراحعه به نزدیک ترین شعبه یا یکی از نمایندگیهای بیمه ایران در هر نقطه از کشور نسبت به خریداری بیمه نامه آتش سوزی (طرح زلزله)  بیمه ایران اقدام نماید .
خطرهای مورد تعهد بیمه گر در این طرح عبارتند از : آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل و زلزله
بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی
مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی ، آشامیدنی ، دخانیات ، نساجی ، پوشاک ، چرم ، چوب ، کاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافی ، شیمیایی ، محصولات کانی غیر فلزی ، فلزات اساسی و صنایع متفرقه می باشد .

ساختمان ، تاسیسات ، ماشین آلات ، مواد اولیه موجودی و محتویات هر یک از مراکز یاد شده را می توان در مقابل خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی ذکر شده نزد بیمه ایران به قیمت روز بیمه نمود .
بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی
مراکز غیر صنعتی مشتمل بر کلیه فروشگاههای تجاری ، تعمیرگاهها  ، بیمارستانها ، اماکن عمومی ، ساختمان های اداری ، بنگاههای معاملاتی ، مراکز پخش دارو ، فروشگاههای مواد غذایی و پروتئینی ، آموزشگاهها ، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می باشد .
 ساختمان ، تاسیسات ، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می توان در مقابل خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی ذکر شده نزد بیمه ایران به قیمت روز بیمه نمود .
بیمه مهندسی
بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید . بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود . با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد و توسعه (امنیت سرمایه) می باشد و این امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت ، شرکت سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرش انواع پوششهای بیمه ای و با هر سرمایه ، تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ، گامی موثر در ایجاد خدمت بهتر به بیمه گذاران محترم بر دارد . بیمه های مهندسی از جمله رشته های بیمه ای است که تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد .
مهمترین بیمه های مهندسی عبارتند از :
  بیمه تمام خطر پیمانکاران
  بیمه تمام خطر نصب
  بیمه سازه های تکمیل شده
  بیمه شکست ماشین آلات
  بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری
  بیمه فساد کالا در سردخانه
  بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات
  بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
  بیمه تجهیزات الکترونیکی
بیمه تمام خطر پیمانکاران
این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی ، غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه های عمرانی و زیربنائی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمانهای مسکونی ، اداری ، برجها ، کارخانجات ، سیلوها ، راهها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژه های آبیاری و زهکشی ، تونلها ، لوله کشی فاضلاب ، مخازن آب ، موج شکنها و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد . عوامل زیادی از جمله آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، طغیان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمین ، دزدی ، طراحی غلط ، اجرا با کیفیت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت ، اعمال ناشی از سوء نیت یا خطای اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها می شوند که در ضمن به هدر رفتن سرمایه سلامت جامعه را نیز به مخاطره خواهند انداخت . در بیمه یاد شده علاوه بر پوششهای فوق خسارتهای وارد ساختمانی ، خسارتهای جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضایعات نیز قابل بیمه شدن می باشند و پس از تحویل موقت دوره نگهداری (دوره تضمین) نیز به منظور ایفای تعهدات قراردادی تحت پوشش قرار می گیرد
بیمه تمام خطر نصب
این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی ، صنایع خودرو سازی ، شیمیائی ، فولاد ، غذائی ، چوب و کاغذ ، چرم ، کاشی سازی ، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستمهای مخابراتی ، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی ، نیروگاهها ، پروژه های انتقال آب ، گاز و خطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می دهد .
بیمه نامه تمام خطر نصب خسارتهای ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله ، سیل ، طوفان آب ، لغزش و رانش زمین ، دزدی با شکست حرز تحت پوشش می باشد . مواردی نظیر طراحی  غلط ، مصالح  معیوب ، اجرای غلط ، خطرات بوجود آمده در کارخانه سازنده ، ماشین آلات و تجهیزات بکارگرفته شده برای نصب نیز قابل بیمه شدن می باشند . پوشش بیمه تمام خطر از زمان شروع  عملیات نصب و ساختمانی آغاز و شامل دوره آزمایش و نگهداری نیز خواهد شد . نیز مسئولیت در برابر اشخاص ثالث در بخش دو بیمه تمام خطر تحت پوشش قرار می گیرد .
بیمه سازه های تکمیل شده
این بیمه نامه خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده را در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانها ، برجها ، جاده ها ، راه آهن ، فرودگاه ، کانالهای آبیاری ، پلها ، تونلها ، سدها ، موج شکن و اسکله ، خطوط لوله آب ، نفت ، گاز ، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می دهد .
بیمه سازه های تکمیل شده از نوع خطرات معین بوده و خسارتهای ناشی از سیل ، طغیان آب ، طوفان ، زلزله ، آتش سوزی و انفجار ، خرابکاری ، برخورد وسائط نقلیه زمینی ، دریائی و هوائی ، نشست ، حرکت زمین و صاعقه را تحت پوشش قرار می دهد .
بیمه شکست ماشین آلات
بیمه به عنوان مکانیزم انتقال ریسک (ضرر و زیان ناشی از خسارت) می باشد که در آن بیمه گذار (مشتری) با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه زیان را به شرکت بیمه (بیمه گر) منتقل می کند . در تعریف ریسک نیز گفته شده که عدم اطمینان از وقوع خسارت می باشد . امروزه بیمه در کشورهای صنعتی و پیشرفته رشد چشمگیری یافته و تقریبا اکثر اموال ، دارائی ها و مسئولیتهای گوناگون اشخاص در مقابل همدیگر تحت پوشش بیمه قرار می گیرد . شرکتهای بیمه نیز با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک را نگهداشته و قسمت دیگر را از طریق بیمه اتکائی به دیگر شرکتهای بیمه واگذار می نمایند . بنابراین شرکتهای بیمه در انتقال ضررو و زیان اقتصادی یک کشور که از حوادث گوناگون به وجود می آید به بازار بین المللی نقش مهمی را ایفا می نمایند . هر چند که در کشورما در سالهای اخیر صدور بیمه نامه رونق یافته اما در ارتباط با بیمه شکست ماشین آلات که یکی از بیمه نامه های دوره بهره برداری و جز بیمه های مهندسی است رشد آنچنانی حاصل نشده است و ماشین آلات و تاسیسات موجود در یک کارخانه ، کارگاه که برای خرید و نصب و راه اندازی آنها سرمایه گذاری کلان صورت گرفته جز مورد بیمه در بیمه شکست ماشین آلات محسوب می شوند به عنوان مثال نیروگاههای تولید برق ، دستگاههای توزیع برق که در پست برق و خطوط انتقال نیرو قرار دارند ، کلیه ماشین آلات تولید و تجهیزات کمکی آنها از قبیل ماشین ابزار ، ماشینهای کاغذ سازی ، پمپ ها ، کمپرسورها ، مخازن لوله کشی و … می توانند تحت پوشش بیمه نامه قرار گیرند .
بیمه نامه شکست ماشین آلات ، خسارتهای فیزیکی و غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را به ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات که نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باند جبران می کند
زیان یا حسارت تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات معمولا ناشی از علل زیر می باشد :
خطا در طراحی ، محاسبات ، نقشه ، مشخصات فنی ، خطا در نصب ، عیب در ریخته گری و یا مصالح
اغلب حوادث ناشی از این خطاها زمانی رخ می دهد که دوره گارانتی آنها سپری شده است و امکان مراجعه به سازندگان جهت اخذ خسارت وحود ندارد .
خطا در بهره برداری از ماشین آلات ، عدم مهارت ، بی دقتی ، سهل انگاری
براساس آمار موجود خسارات ناشی از علل فوق دائما در حال افزایش می باشند . علی رغم احتیاط لازم و کافی ، خطا در بهره برداری هر لحظه ممکن است رخ داده و باعث خسارت سنگین شود .
گسیختگی به واسطه نیروی گریز از مرکز
نیروی گریز از مرکز در مقایسه با سایر علل به کرات اتفاق نمی افتد ولی مواردی وجود دارد که علاوه بر خسارت به خود ماشین باعث از بین رفتن دستگاههای مجاور نیز شده است .
اتصال کوتاه و علل الکتریکی دیگر
تجهیزات الکتریکی ممکن است در اثر اتصال کوتاه و یا ولتاژ زیاد و یا عیب در عایق کاری یا تخلیه الکتریکی و تنش مکانیکی ناشی از جریان برق خسارت جدی داشته باشد . در این موارد علاوه بر اینکه خود دستگاه آسیب می بیند به دلیل توقف تولید خساراتی به تولید کننده وارد می شود .

کمبود آب در دیگ
اغلب کمبود آب در دیگ ناشی از خطا در بهره برداری می باشد عملکرد ناصحیح ابزارهای اندازه گیری و یا از کارافتادن سیستم آبرسانی دیگ و وسایل اعلام خبر ممکن است علت حادثه باشند .
انفجار فیزیکی
تفاوت انفجار فیزیکی در مقایسه با انفجار شیمیائی گسیختگی دیواره مخازن در اثر فشار بیش از حد محتویات آن و بدون فعل و انفعال شیمیائی می باشد . مثال بارز آن انفجار دیگ در اثر فشار بخار آن می تواند باشد . پدیده انقباض وقتی که مخزن به واسطه فشار خارجی و یا خلا داخلی در هم ریخته می شود نیز تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات .
طوفان و یخ زدگی
ماشین آلاتی که در فضای آزاد نصب می شوند بیشتر در معرض این حوادث می باشند . حتی آنهائیکه در داخل یک ساختمان نصب شده اند ممکن است به واسطه طوفان آسیب ببینند در این ارتباط توجه خاص به خسارت وارده به جرثقیل ها ، کابل های هوائی ، خطوط انتقال نیرو و دکل آنها و آنتن های مخابراتی مبذول می شود . علاوه بر موارد مذکور با پرداخت حق بیمه اضافی حوادث نظیر زلزله ، سیل ، راتش زمین و یا سایر حوادث طبیعی که بشر در ایجاد آنها دخالتی ندارد نیز تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار می گیرند .
در تقسیم بندی عوامل باعث خسارت به ماشین آلات و تاسیسات یک کارخانه آنها را به سه دسته  گروه بندی می کنند :
  عامل فنی یا نقص فنی دستگاه که ممکن است در کارخانه سازنده رخ داده ولی در زمان بهره برداری باعث خسارت می شود .
  عامل انسانی که ممکن است مهندس یا تکنسینی که با ماشین کار می کند در رعایت ترتیب راه اندازی و یا اجرای دستور العمل کارخانه سازنده خطا نماید و یا به اخطارهایی که در اتاق منترل می بیند و یا می شنوند بی توجهی کند .
  عامل سوم که در به وجود آمدن شکست ماشین آلات دخالت دارد عامل خارجی است مثل افتادن اشیا هنگام جابه جائی به روی دستگاهها قطع برق به دلیل خاموشی و یا توسط پیمانکاری که در مجاورت کارخانه کار می کند که ممکن است باعث منجمد شدن موارد مذاب در خط تولید گردیده و در نتیجه خسارات سنگینی را به خط تولید وارد نماید . در مواردی نیز قصد خرابکاری باعث شکست ماشین آلات می شود .
  سایر عوامل : علاوه بر عوامل سه گانه که در نهایت حاصل سهل انگاری افراد بشر است باید حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله را نیز به آنها اضافه نمود که بشر در ایجاد آنها دخالتی نداشته و نمی تواند جلو وقوع آنها را بگیرد ولی می تواند  در طراحی و اجرا اقداماتی به کار ببرد که از اثرات مخرب آنها بکاهد و حتی تا اندازه ای به صفر برساند مثلا صاعقه که یک حادثه طبیعی است ممکن است مدار الکترونیکی تجهیزات موجود در کارخانه را آسیب بزند با نصب برق گیر تا اندازه ای از اثرات مخرب آن کاسته می شود و یا با احداث زهکش و یا دایک از هجوم سیلاب به محوطه کارخانه جلوگیری به عمل می آید .
توضیحات :
  در صورت وقوع حادثه به ماشین آلات ، بیمه گر (شرکت بیمه) ارزش جایگزین دستگاه آسیب دیده را پرداخت می نماید این ارزش شامل : قیمت خرید دستگاه ، حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ، هزینه حمل تا محل نصب و هزینه نصب می باشد . همچنین برای کارهای ساختمانی و مواد اولیه نیز حد غرامتی در بیمه نامه در نظر گرفته می شود .

  جهت بیمه نمودن ماشین آلات بیمه گر پرسشنامه ای را در اختیار متقاضی قرار می دهد تا به سوالات مربوطه پاسخ داده و اطلاعاتی را به منظور ارزیابی ریسک در اختیار بیمه گر قرار دهد. ذکر این نکته ضروری است که بیمه شکست ماشین آلات فقط برای کارخانجات بزرگ طراحی نشده بلکه یک دستگاه واحد نیز می تواند تحت پوشش قرار گیرد .
  پس از دریافت پرسشنامه کارشناس فنی بیمه گر بازدید اولیه را از مواردی که برای بیمه پیشنهاد شده به عمل می آورد .
  در بازدید اولیه کارشناس فنی علاوه بر مشاهده کارکرد ماشین یا ماشین آلات و خط تولید و اطمینان از کارکرد درست و خط تولید و اطمینان از کارکرد درست آنها معمولا به مواردی مانند مدیریت ، تعمیرات و نگهداری ، مهندسی و بازرسی و سیستم اطفای حریق و ایمنی توجه بیشتر می نماید .
بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری
این بیمه نامه تمامی خسارتهای وارد به ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری مانند لودر ، بولدزر ، سایدبوم ، جرثقیل و… را که بعنوان ابزار کار پیمانکاران می باشند جبران می نماید .
بیمه فساد کالا در انبار سردخانه
این بیمه نامه خسارتهای  وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبیل مواد پروتئینی ، میوه جات ، فراورده های لبنی و نیز مواد شیمیائی و داروئی را تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه فساد کالا در سردخانه خطرات ناشی از عدم رعایت مسائل فنی ، نوسانات درجه برودت ، نشست ناگهانی و پیش بینی نشده عوامل خنک کننده از مدار داخل سردخانه ، نوسانات برق سراسری ، تغییر در برودت هوای داخل و بطور کلی هر نوع اخلال در سیستم سرمایش را تحت پوشش قرار می دهد .
بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد وچنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات ،  وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید ، زیان ناشی از عدم تولید که شامل هزینه های جاری ، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته می باشد را بیمه می نماید . زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین آلات می باشد.
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
این بیمه نامه خسارتهای ناشی از انفجار فیزیکی بویلر و مخازن تحت فشار را که به بویلر و اموال بیمه گذار صدمه می زند و همچنین خسارتهای جانی و جانی و مالی وارد به اموال و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد
بیمه تجهیزات الکترونیکی
این بیمه نامه خطرات وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی ، صنایع ، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی ، لوازم اداری ، سیستمهای هشدار دهنده ، تجهیزات بیمارستانی ، دستگاههای کنترلی ،‌تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری ، دستگاههای تست مواد ، تجهیزات گیرنده و فرستنده کامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می دهد .
عوامل زیادی از جمله خطرات ناشی از تمیز کردن دستگاه ، بازدید دستگاه در حین کار تصادم ،‌ نوسانات برق ، سرقت ، سقوط ، جابجائی ،‌آتش سوزی ، زلزله و طوفان ، سیل ، انواع تجهیزات را تهدید می نماید که تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد . این بیمه نامه دارای سه بخش می باشد :
  بخش اول : سخت افزار
  بخش دوم : نرم افزار
  بخش سوم : هزینه های جانبی را تحت پوشش قرار می دهد .
بیمه های باربری
بیمه های باربری یا حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن یک طرف (شرکت بیمه) در مقابل حق بیمه ای که از طرف دیگر (بیمه گذار) دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلقی شده و یا دچار خسارت گردد و یا بیمه گذار در رابطه با این خطرات هزینه هایی را متحمل شود ، زیان وارده را جبران نماید .
انواع بیمه های باربری :
   بیمه حمل و نقل کالا شامل داخلی ، صادراتی ، وارداتی ، ترانزیت که از طریق زمینی ، هوایی ، دریایی و یا ترکیبی ،  کالای مورد بیمه جابجا می گردد.
  بیمه پول شامل : وجود در راه ، وجود در صندوق
  بیمه کشتی
  بیمه هواپیما

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟

  اطلاعات مقاله دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟ در دورانی زندگی می‌کنیم که استفاده از دستگاه‌های ضد عفونی کننده جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما پیدا کرده است. شرایط زندگی کنونی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را به سمت استفاده از انواع دستگاه ضد […]

  گیربکس مکانیکی

  گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده . گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد […]

  همه چیز در باره روغن خودرو

  همه چیز در باره روغن خودرو ۴٫۷۵/۵ (۹۵٫۰۰%) ۲۰ امتیازs روغن خودرو/ در مقاله زیر سعی شده تا بسیاری از ابهاماتی که مصرف کنندگان خودرو در خصوص روغن خودرو دارند برطرف بشه اما آنچه برای این مسئله شناخت روغن خودرو لازم است در زیر […]

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ اصولا در بازار خودرو و نمایشگاه داران خودرو ، به خودرویی که کارکرد ۸۰ کیلومتر و یا کمتر را داشته باشد ، خودروی صفر می گویند ، حال اگر خودرویی بیش از این میزان […]

  ماشین صفحه تراش

  ماشین صفحه تراش ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز مقدمه آشنائی با هر دستگاه وماشین برای کاربران وتکنیسین های تعمیرات ومهندسین یکی از ضروریات است.    درصورتی که کاربران با دستگاه وامکانات آن آشنائی کافی ولازم راداشته باشند بر بازده آنان وافزایش راندمان کاری تأثیر بسزائی […]

  لعابکاری روی فلز -بخش۲

  لعابکاری روی فلز -بخش۲ ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۲ امتیازs زنگ زدائی۱ ( اسید شویی ) شستشو با اسید ( زنگ زدائی ) به منظور زدودن زنگ زدگیهای موجود در سطح قطعات بعد از مرحله چربی زدائی و همزمان زبر نمودن سطح ورق صورت می گیرد […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi