جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

اهداف تعلیم و تربیت

2,124

بازدید

اهداف تعلیم و تربیت ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۲ امتیازs

مقدمه: انسان موجودی صاحب تفکر و اندیشه است و اندیشه او جز از طریق تعلیم و تربیت به کمال نمی رسد. به قول کانت «بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می سازد نیست» شکوهی ۱۳۶۸٫
تعلیم و تربیت در عصر حاضر کاری پیچیده و دشوار است. تعلیم و تربیت امروزی تنها وظیفه انتقال میراث فرهنگی گذشته را به عهده ندارد بلکه رشد و تحول فرهنگ و تحقق واقعیت استان از اهم وظایف ت و ت می باشد و تحقیق و تربیت انسان جز از طریق ت و ت آگاهانه صورت نمی گیرد.
در واقع تعلیم و تربیت آگاهانه مجموعه ای از تدابیر است که از طریق برنامه های آموزشی, فرصت هایی را فراهم می آورد تا کودکان و نوجوانان بتوانند در جریان ریشه, استعدادهای خدائی خود را از قوه به فعل درآورند. (شکوهی ۱۳۶۸)
اما ت و ت ایران از زمان اشاعه آموزش و پرورش نوین, متکی به کتاب درسی بوده است که ریشه فراگیر را در تعدد بیشتر بر محتوای کتابهای درسی می داند, اما باید اذعان داشت با توجه به اینکه زمان حاضر عصر اطلاعات اهمیت گرفته است آیا باز هم می توان هدف ت و ت را تسلط بر محتوای کتاب درسی دانست؟
از ویژگی های عصر امروزی, افزایش روزافزون و سرسام آور یافته های علمی و نیز افزایش حجم اطلاعات می باشد و این شدت و سرعت به حدی است که در عرض چند سال اطلاعات کنونی کهنه و منسوخ می گردند به طوری که عده ای بقای اطلاعات را حداقل ۶ سال برآورد نموده اند (خوارزمی, ۱۳۷۰).
بنابراین اصلاح نظام آموزشی, مدنظر تمام دست اندرکاران ت و ت می باشد. در این میان تغییر و اصلاح محتوای برنامه های درسی, بیشتر از همه عوامل مورد توجه واقع شده است و تلاش برنامه ریزان درسی بر این امر متمرکز شده است که محتوای برنامه های درسی باید به صورتی تنظیم و تدوین گردد که توجه دانش آموزان را به امر یادگیری جلب کند و آنها را در این امر یادگیری درگیر نماید. بنا به گفته جان دیولی تعلیم و تربیت صحیح از انتقال صرف معلومات فراتر می رود و پرورش تمایلات طبیعی کودک, به ویژه به اکتشاف را در او تشویق می کند. از این جهت مدرسه و محتوای برنامه درسی باید به دانش آموز کمک کند تا پژوهش مؤثر را بیاموزد. (کدیور ۱۳۶۷)
با توجه به توضیحات فوق برنامه ریزان و دست اندرکاران آموزش و پرورش در صددند در امر تدریس از محتوایی که موجب فعالیت دانش آموزان شود و دانش آموز را درگیر امر یادگیری کند, استفاده نماید و چون بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی به عنوان یکی از عناصر مهم در فرایند نظام متمرکز آموزش و پرورش ایران از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار می باشد, با توجه به این امر تحقیق حاضر «بررسی میزان پرداختن به سطوح مختلف را مورد حیطه شناختی با توجه به تحلیل محتوای کتاب های جغرافی دوره راهنمایی تحصیلی بر اساس طبقه بندی هدف های پرورشی بلوم و همکاران را نشان می دهد.»
اهداف تحقیق
تعلیم یعنی اتخاذ تدابیر لازم برای انتقال دانش ها, مهارت ها و باورها ….. بر این بنیاد یکی از تدابیری که آموختن را تسهیل می کند, مشخص کردن هدفها و حیطه ها در سطوح مختلف و همچنین تعیین هدف های رفتاری می باشد. چنین شرایطی موجب می شود معلم راحت تر و بهتر تدریس کند و دانش آموز مطالب را سریعتر و بهتر فرا گیرد. (محمودیان, ۱۳۷۵)
با توجه به ضرورت های یاد شده, هدف تحقیق این است که محتوای کتاب های جغرافی دوره راهنمایی تحصیلی را از جهت میزان پرداختن به سطوح مختلف اهداف حیطه شناختی بلوم و همکاران تحلیل محتوا کند.
بنابراین اهداف تحقیق به دو صورت هدف های کلّی و ویژه مطرح می شود:
الف) هدف کلّی        ب) اهداف ویژه
الف) هدف کلّی:
تحلیل محتوای کتابهای جغرافی دوره راهنمایی سال تحصیلی (۸۶-۸۵) از نظر میزان پرداختن به سطوح مختلف حیطه شناختی هدف های پرورشی بلوم.
ب) اهداف ویژه:
۱- تحلیل محتوای کتاب جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر میزان پرداختن به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم.
۲- تحلیل محتوای کتاب جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر میزان پرداختن به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم.
۳- تحلیل محتوای کتاب جغرافی پایه سوم راهنمایی از نظر میزان پرداختن به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
مراجعه به پروپزال ص ۶
از نظر اهمیت, در مدارس ……………….. (مرلوحی, ۱۳۶۹)
و یا به عبارتی می توان گفت در نظام آموزش و پرورش ایران, کتاب درسی مهمترین منبع یادگیری و شاید تنها وسیله آموزش است که در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار دارد و دانش آموزان موظف اند محتوای کتاب درسی را بیاموزند.
در حققت می توان گفت که در کشور ما ایران تقریباً تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوای کتاب درسی تعیین می گردد, بیش از حد دارای اهمیت است, این امر نیز باعث انتخاب موضوع تحقیق قرار گرفته است.
بر هر حال با توجه به اهمیتی که اهداف آموزشی در برنامه درسی, انتخاب محتوا, انتخاب روش های تدریس و ارزشیابی دارند توجیه گر این تحقیق می باشد و این تغییرات باید بر اساس هدف های مشخص صورت گیرد. (مشایخ, ۱۳۷۴)
در عین حال کتاب درسی به ویژه در نظام های آموزشی متمرکز نیاز به بررسی و تحلیل علمی دارد, چون در این نظامهای کتابهای آموزشی, محور مکتوب و مدوّن تعلیم و تربیت محسوب شده و فعالیت ها و تجربه های تربیتی دانش آموزان توسط معلم و حول محور کتابهای درسی سازماندهی می شود. این تحلیل ها کمک می کند تا مفاهیم, اصول, نگرشها, باورها و کلیه اجزاء مطرح شده در قالب محتوای کتاب مورد بررسی قرار گرفته و با اهداف برنامه درسی مقایسه و ارزشیابی بشوند. (یارمحمدیان, ۱۳۷۷)
در اهمیت تحقیق از نوع تحلیل محتوا می توان گفت:
با تحلیل محتوای کتابهای جغرافی دوره راهنمایی, میزان پرداختن به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم و همکاران مشخص می شود و بنابراین می توان پیشنهادهایی برای برنامه ریزان و مؤلفان کتابهای درسی جغرافیا ارائه داد.
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (۱): فرایند تنظیم تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به هدف های آموزشی (سیف, ۱۳۷۰)
برنامه ریزی (۲): یعنی نقشه کشیدن برای دستیابی به خواسته ها (فیوضات, یحیی۱۳۸۰) یا طرحی تدبیری که به احسن وجه یا مناسبترین صورت از منابع موجود به جهت نیل به هدفهای مطلوب استفاده کند. (فیوضات, یحیی, ۱۳۸۰)
برنامه ریزی درسی (۳): یک برنامه ریزی عبارت است از کلیه فعالیت هایی که توسط کودکان تحت راهنمایی و نظارت معلم در کلاس انجام می شود. (کازول و کیمن ۱۹۳۵)
برنامه درسی(۴): برنامه ریزی فعالیت های یا روحی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیر و ارزیابی میزان این تغییرات می باشد (وزیر, مشایخ, ۱۳۶۹)
هدف های کلّی آموزش (۵): هدف هایی که قصد و منظور کلّی و نمایی نهادهای آموزشی را مشخص می کند. (سیف, ۱۳۶۸)
هدف های رفتاری(۶): هدف هایی که مقاصد آموزشی معلم و کلاس درس را بر حسب عملکرد یا رفتار قابل مشاهده یادگیرندگان بیان می کند. (سیف, ۱۳۶۸)
حیطه های آموزشی: منظور سه حیطه شناختی, عاطفی, روانی, حرکتی می باشد. (بلوم, مترجم سیف, ۱۳۶۸)
سطوح حیطه شناختی: منظور طبقات ۶ گانه حیطه شناختی می باشد که از ساده به پیچیده طبقه بندی شده اند.
دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  راهنمای جامع آزمون IELTS

  راهنمای جامع آزمون IELTS 1.50/5 (30.00%) 2 امتیازs سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا متقاضی تحصیل در اروپا و آمریکا هستند و ازینرو آزمون آیلتس یکی از مواردی است که باید آن را با نمره‌ی خوبی از سر بگذرانند.

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای […]

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۲ امتیازs راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز/ تفاوت های فردی دانش‌آموزان که حاکی از وجود تفاوت در توانایی های آنان است از مهم ترین اصول و مواردی است که همیشه باید […]

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی/ مهارت هایی که آینده تحصیلی را شکل می دهند؟ بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کودکان چنانچه بخواهند در نیروی کار آینده جایی داشته باشند، باید مهارت های عاطفی و اجتماعی را یاد بگیرند.

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷ ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷/ به اشتراک گذاشتن روش‌های نوآورانه جهت ارتقای آموزش دانشجویان، دانش‌آموزان و مدیریت مراکز علمی و مدارس می‌تواند سیستم آموزشی کشور ما را به موقعیت بهتری سوق […]

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟ ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همه‌ی ما زمان‌هایی را در زندگی خود به یاد داریم که رابطه‌ی خوبی با معلم یا مربی‌ خود داشتیم و همین باعث می‌شد مهارت‌های جدید را به‌ راحتی یاد‌ بگیریم و از تجریه‌ی یادگیری […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi