جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

زندگی پس از واقعه ۱۱ سپتامبر

910

بازدید

یک ماه پس از حمله تروریستی به ایالات متحده که دنیا را در بهت و حیرت فرو برد دیوید دو David doe ، رئیس قسمت رشته های بیمه ای ویژه شرکت با مسئولیت محدود آلـن هــو جـان سن Johnson Ltd, Alwen Hough. واقعه را این چنین تفسیر می کند.
بعضی وقایع تاریخی وجود دارند که تحولی تکان دهنده را در دنیـایی که مـا در آن زنـدگـی و کـار می کنـیم به وجـود می آورند.
بی شک واقعه ۱۱ سپتامبر در زمره این گونه حوادث تاریخی می گنجد.
روبرت کی (Robert Kee) کتاب  بسیار ارزشمندی بــه نام جـــهانی کــه پـــشت ســـر گذارده ایم، در مورد زندگی مردم انگلستان در سال ۱۹۳۹ به رشته تحریر درآورده است. این کتاب تصویر بسیار جالبی از نحوه زندگی آن دوران که به فرجام تلـخ جنـگ جهـانی دوم منـتهی شـد ارائـه می دهد. امید است که بتوانیم با استفاده از تجارب آن دوران و انطباق  آن با شرایط کنونی که بــا آن مــواجــه هـــستیم، از عوامل ناخوشایند مشابه اجتناب ورزیم.
آن چه به هرحال قابل پیش بینی است آن است که در یک دنیای تهدید شونده و خطرناک نیاز به حفاظت در مقابل خطرات احتمالی و به تبع آن نیاز به صنعت بیمه رو به رشد است.
هم چون سایر صنایع مهم ، صنعت بیمه نیز از حملات ۱۱ سپتامبر خسارات فراوانی متحمل شده است که عمدتاً حول دو محور دور می زند. در حالی که صنعت بیمه بدون شک برای اعلام هـرچنـد خـوشبـینانه خسـارت
بیــمه شــدگان تــحت فـشار رسـانـه هـا و
سرمایه گذاران قرار دارد، لیــکن در مقــطع کنونی بسیار زود است که بتوان تخمین نزدیک به واقع را ارائه داد.
عملکرد محتاطانه تر دیگری (که توسط بیمه لویدز (Lloyd’s) انجام گرفته است) عبارت از خــودداری از اظهـار نظــر بــرای مــدت طــولانی تـر می باشــد. یقــیناً تعـداد زیـــادی از بیـــمه گران اتــکایی که از حجم
تخمین های اولیه خسارت‎ها متعجب بودند، با گذشت چند روز از واقعه که میزان خسارت تخمینی به حدود دو برابر افزایش یافت، بهت زده شدند.
با اطمینان می توان گفت که در اثر فرار سرمایه ها پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر صنعت بیمه بیش از ۶۰ میلیون دلار متضرر شده است.
سهام شرکت های بیمه حتی قبل از این واقعه هم به سبب عدم تمایل سرمایه گذاران به این نوع سهام، با رکود مواجه بود. در رابطه با افت تعداد بیمه نامه های صادره و ذخیره گیری در بیــــمه های اتـــومبــیل که ســـبب ایـن رکود شده‎بود، مدیریت و کارکنان بیمه های اتومبیل در لویدز می باید پاسخگو باشند.
در واقع فضای تشویقی برای جذب سرمـایه گـذاران جـدید را به سختی می توان ایجاد کرد.
صنعت بیمه طی سالیان دراز از جــامعه سرمایه گذاران عقب مانده بود، ولی قـبل از ۱۱ سپــــتامبر در حـــال جبـــران ایـن عقب افتادگی و بهبود وضعیت بازار بود.
در واقع با وجود شـــرایط مطـــلوب بـــازار سهام و جلب توجه سرمایه گذاران صبورتر و بعضاً ماجراجوتر، صنعت بیمه در حال کسب موفقیت در این زمینه بود که حملات ۱۱ سپتامبر همه چیز را تغییر داد.
مشــکل تجـــارت در ریــسک تــخـمین خسـارت‎های نـاشناخته می باشد. بیمه لویدز با وجـــودی کـــه از قســمتی به نــام سنــاریوی
واقـــع گـــرایــانه بـلایـا (RDS) که به تخمین
خسارت های ناشی از بلایای طبیــعی و یــا ســوانح ایجـاد شـده تـوسط بشر می پردازد سود می برد، لیکن در مورد برخورد دو جت عظیم به برج های دوقلو، علیرغم این که حدس آن ها بسیار نزدیک به واقعیت بود، نتوانست خسارت ناشی از متوقف شدن پروازهای همه خطوط هوایی امریکا برای چهار روز و خســـارت نـــاشـــی از تـــوقــف کار شرکت های بازرگانی را در تخمین خود در نظر داشته باشد.
خسارت ۱۱ سپتامبر یقیناً بزرگ ترین خسارت تاریخ بیمه تاکنون بوده است. تنها سوال مطرح این است که مقدار آن چقدر اسـت؟ خسـارت هـا شـامـل از دسـت رفـتن
دارائی ها، خسارت ناشی از متوقف شدن فعالیت های تجاری (بزرگ ترین بازار بورس دنیا برای چهار روز متوقف شد) ، از دست رفتن جان هزاران انسان که تعداد بسیاری از آنان برای خود و شرکت هایشان بیمه عمر و حوادث داشته اند و البته خسارت ناشی از نابود شدن جت ها بود.
حجم فوق العاده زیاد این کابوس تقریباً غیر قابل تحمل است ضمن آن که موضوع شکــایت خـانـواده های قـربانـیان که عــلیه
سازمـان ها و اشخـاصی هـم چـون مسـئولین فرودگاه ها که اهمال آنان باعث عملی شدن برنامه هواپیما ربایان شده است و حتی طراحان هواپیما و معماران برج ها، نیز علاوه بر خسارات مستقیم مطرح است.
دورنمایی از یک فرایند حقوقی بلندمدت بیرحمانه ای وجود دارد که باعث می شود موارد پرداخت خسارت بیشتری توسط بیمه به وجود آید. این امر خود ناصحیح بودن هرگونه تخمین اولیـه را در مـورد کـل خسـارت قـوت
می بخشد.
موضوع پیچیده دیگری که می تواند گریبان گیر قسمت های خاصی از صنعت بیمه باشد، مساله تعهد پرداخت است و این امر به آن معنا است که هنگامی که شرکت های بیمه شروع به پرداخت تعهدات مالی خود در قبال افراد بیمه شده می کنند، ممکن است با مشکل کمبود نقدینگی قبل از جمع آوری هزینه های بیمه مواجه شوند.
در صورتی که مشکل توانایی پرداخت بدهی شرکت های بیمه حاد شود، به قطع و یقین دولت ها مجبور خواهند شد که با در اختیار گذاشتن نوعی وام توافقی بنام “Bridging Loan” به آن ها کمک کنند.
علیرغم حجم بالای خسارت های ناشی از فاجعه ۱۱ سپتامبر و این حقیقت که بیمه گرها با استفاده از تبصره  « شــرایـط ویـژه دوران جنگ » چنان که بسیاری از رهبران سیاسی شرایط را کاملاً جنگی تلقی کنند، می توانند از پرداخت خسارت به بازماندگان سرباز زنند، ولی خـود را به تــعرفـه هـای مـوجـود متـعهد
می دانند.
در چنین شرایطی و به خصوص با عنایت به این که بسیاری از دولت ها به کمک خطوط هوایی شتافته اند، بسیار دور از انتظار است که صنعـت بیمه از پذیرش کمک های دولتی در صورت نیاز اجتناب ورزد.
تأثیر حملات ۱۱ سپتامبر بر صنعت بیمه عمیقاً دور از تصور بوده است. ولی حتی با در نظر گرفتن آسیب پذیربودن این صنعت، دورنمایی دیگر و به مراتب مثبت تر موجود است که باید آن را قویاً برجسته کرد. با توجه به آن که نیاز به بیمه یقیناً انعکاسی از
ادوار اقـــتصادی است و در شــرایط کنونی ادوار فوق به سمت بازگشت به شرایط عادی در حال حرکت است ، لذا نیاز به بیمه رو به رشد است و نه کاهش .
زمینه های رشد صنعت بیمه در آینده تحت تاثیر عوامل بسیاری است ، ولی از میان آن ها چهار عامل زیر می توانند به عنوان عوامل کلیدی در نظر گرفته شوند:

۱) تقاضای فراوان و رو به رشد افراد حقیقی برای بیمه به خصوص در ایالت هایی که دولت ایالتی از تامین بیمه های اجتماعی امتناع می کند  یا آن را مشروط به معاینات پزشکی می نماید، به صورت نیاز به بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی دیده می شود.

۲) تداوم جهانی شدن اقتصاد علیرغم روند کند آن به رشد صنعت بیمه کمک خواهد کرد. پدیده فوق به گسترش شرکت ها و توسعه آگاهی عمومی نسبت به حقوق مدنی نیز خواهد انجامید.

۳) تمرکز جمعیت و سرمایه در نواحی ساحلی باتوجه به تغییرات آب و هوایی در این نواحی موجب افزایش نیاز به بیمه  خواهد شد.

۴) شرایط جدید اقتصاد و توام با خطرات احتمالی که شرکت ها و جوامع با آن مواجه هستند و وابستگی بیش از پیش انسان به فناوری نیز به نوبه خود در افزایش نیاز به بیمه اثرگذار هستند.

بنابراین با یک بینش مثبت ، با وجود فاجعه ۱۱ سپتامبر و پیش بینی های تاریکی که با خود به همراه آورد باید گفت که صنعت بیمه می تواند و باید از این معضل عبور کند و پا برجا بماند.
زمینه بالقوه بسیار خوبی برای رشد و به تبع آن فرصت سرمایه گذاری در این زمینه وجود دارد.
بیمه لویدز و بازار بورس لندن با بخش صدور منحصر به فرد آن و مهارت های تخصصی که در زمیــنه ســهام دارنـد در واقع می توانند از این آزمایش سخت عبور کرده و قویتر و مطمئن تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند .
مترجم: رضا مفید
منبع:     Insurance Day, Wednesday October 17  2001, No: 1081, p. 11.

 
         تهیه و تنظیم: مهدی نمن الحسینی

 مـرکـــز جـهانی آمـــار آتــــش ســوزی (World Fire Statistics Center) گزارش سالیانه اش را در خصوص زیان های اقتصادی وانسانی حوادث ناشی از آتش سوزی به سازمان ملل ارائه داده است. 
طبق این گزارش، کشورهای جهان تلاش زیادی برای کاهش خســـارت های جــانی و مــالی حــوادث نــاشی از آتش سوزی انجام
نــداده اند و در مجــموع تــوجــه عمــومی به
آتش سوزی در مقایسه با سایر حوادث از جمله حوادث جنایی و جـاده ای بسـیار کمـتر است. چـرا که ایـمنی جاده ها مرتباً در حال بهبود است در حالی که هزینه چندانی در خصوص مقابله با آتـــش ســـوزی صـــورت نمی گیرد.
البته دلایلی برای خوش بینی وجود دارد کـــه مـــهم تریـن آن ها کــاهــش خســـارت های آتــش ســوزی در آمــریـکا در طی سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ است. خسارت های مســتقیم آتـــش ســـوزی (شــامـل انـفجارات تبـــعی
آتش سوزی و نه زیان حاصل از انفجاری که بدون رخداد آتش‎سوزی از قبیل برخی اعمال تروریستی ایجاد شده است ).
 در امریکا از ۹/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۱/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است . هم چنین تعداد قربانیان آتش سوزی نیز از ۵۴۰۰ نفر به ۴۴۰۰ نفر تقلیل یافت.
این روند نزولی تا حد زیای دلگرم کننده و حاکی از تدابیر دولت فدرال برای کاهش هزینه آتش سوزی است . در این خصوص دولت امــریکا از ۲۵ ســال پیش در حال مطالعه
روش های بدیع جهت پیشگیری وحفاظت در مقابل آتش سوزی است.
بدیهی است که اگر دیگر کشورهای جهان نیز مطالعات مشابهی را در خصوص مهار آتش سوزی انجام دهند آن گاه نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
 هـــدف اصــلی مـرکـز جهانی آمار
آتش سوزی، ترغیب دولت ها به اتخاذ راهکارهایی در جهت کاهش هزینه های ناشی از آتش سوزی است که اخیراً حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده اند.
اهمیت این موضوع تا آنجاست که اتحادیه اروپا یک گروه کاری از متخصصین آتش سوزی را بــرای مــهار خــسارت های نــاشــی از وقوع
آتش سوزی تشکیل داده است.
هم چنین دولت انگلستان یک هیئت مشورتی در جهت بررسی روش های ایمنی در بـرابـر آتـش سوزی دایر کرده است که همه
گروه های دخیل در آتش سوزی عضو آن هسـتند.
ایـن هیـئت بیـشتر آمـار و ارقـام
خسـارت ها و هـزیـنه های ایجاد شده به وسیله
آتش سوزی را مورد توجه قرار داده و قصد دارد به کاهش هزینه های سنگین ناشی از آن کمک نماید. هم اکنون در این کشور یک عزم و اراده جمعی برای مقابله با‌ آتش سوزی وعواقب آن وجود دارد، هرچند مدت زیادی طول خواهد کشید تا اقدامات موثر و جدی در این خصوص صورت گیرد ولی در هر حال این تلاش ها دلگرم کننده و امید بخش می باشد.
مرکز جهانی آمار آتش سوزی، سال گذشته از تاسیس یک بانک اطلاعاتی جامع در زمینه آمار آتش سوزی در گستره اروپا خبر داد.
بدین منظور گروهی شامل کاربران این بانک اطلاعاتی از جمله سرویس های مقابله با
آتــش ســوزی ، انــجمن های ایمنــی حـریق،
تهیه کنندگان تجهیزات مقابله با آتش سوزی ،
بیمه گران آتش سوزی ، دولت و مجامع صنعتی و علمی تشکیل و از این گروه خواسته شد با تکمیل یک پرسشنامه مشخص کنـند که در خصوص آتش سوزی چه آمـار و ارقـامی
مـی تـوانند تهیه کنند و به چه آمارهایی نیاز دارنـد.
جـواب های حاصـل از این پرسشنامه ها نـتایج بـسیار سـودمندی برای این مرکز به همراه خواهد داشت .
 

 

جدول ۱- هزینه خسارت های مستقیم ناشی از آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان

کشور   
خسارت های مستقیم (میلیون دلار)    نسبت خسارت های مستقیم به  GDP (درصد)
 1998-1996
    1996    1997    1998   
اسلونی    0/17    0/9    4/11    09/0
جمهوری چک    4/51    6/36    6/65    09/0
ژاپن    6/3661    1/3576    4344    09/0
سنگاپور    1/82    9/79    7/66    09/0
ایالات‎متحده‎امریکا    9900    9000    9100    11/0
آلمان    8/3246    2/2472    9/2544    12/0
مجارستان         –         –        –    12/0 {88-1986}
لهستان    1/3    8/2    8/2    12/0
اسپانیا        –        –         –    12/0 {1984}
انگلستان    1/1724    3/1803    7/2166    14/0
فنلاند    9/190    1/176    5/205    15/0
استرالیا         –          –        –    16/0 {93-1992}
نیوزلند         –          –         –    17/0 {94-1993}
اتریش    7/401    3/391         –    18/0 {97-1995}
هلند    5/722         –          –    18/0 {96-1995}
کانادا    9/1167    3/1241    5/1006    19/0
فرانسه    9/3326    9/2441    8/2611    19/0
ایتالیا        –        –    7/2516    20/0
دانمارک    2/432    1/343    8/376    22/0
سوئد    0/571    0/517    2/493    22/0
سوئیس         –        –        –    23/0
نروژ    5/422    1/407    5/367    27/0
بلژیک         –        –          –    40/0 {89-1988}

             جدول ۲- هزینه های خسارت های غیر مستقیم ناشی از آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان
کشور    متوسط نسبت خسارت های غیرمستقیم به GDP ( درصد) ۹۸-۱۹۹۶
نروژ    003/0
فنلاند    008/0
ایالات متحده آمریکا    009/0
سوئد    010/0
ایتالیا    014/0 {94-1993}
اسلونی    014/0
ژاپن    016/0 {86-1985}
فرانسه    020/0
انگلستان    020/0
جمهوری چک    021/0
کانادا    022/0 {1991}
آلمان    027/0
هلند    027/0 {96-1995}
دانمارک    029/0 {95-1993}
مجارستان    029/0 {93-1992}
اتریش    034/0 {97-1995}
سوئیس    095/0 {1989}

            جدول ۳٫ تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان
کشور    1996    1997    1998
سنگاپور    5    10    5
سوئیس    35    –    –
اسپانیا    240    260    250
هلند    130    –    –
استرالیا    145    110    135
اتریش    55    75    55
ایتالیا    425    475    –
آلمان    895    730    650
فرانسه    645    530    605
جمهوری چک    125    140    100
نیوزیلند    40    40    55
انگلستان    745    760    700
اسلونی    30    30    20
کانادا    410    460    370
یونان    140    160    145
نروژ    70    70    55
لهستان    620    600    550
دانمارک    105    75    75
سوئد    125    130    180
ژاپن    2020    2140    2100
ایالات متحده امریکا    5400    4400    4400
فنلاند    110    105    90
ایرلند    90    75    –
مجارستان    255    255    205

                جدول ۴٫ تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی به ازای هر ۱۰۰ هزار
نفر جمعیت در کشورهای منتخب جهان
کشور    تعداد قربانیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
 98-1996
سنگاپور    18/0
سوئیس    43/0 {96-1994}
اسپانیا    64/0
هلند    68/0 {96-1994}
استرالیا    70/0
اتریش    76/0
ایتالیا    79/0 {97-1995}
آلمان    92/0
فرانسه    02/1
جمهوری چک    18/1
نیوزیلند    20/1
انگلستان    25/1
بلژیک    27/1  {95-1993}
اسلونی    34/1
کانادا    38/1
یونان    41/1
نروژ    48/1
لهستان    54/1
دانمارک    61/1
سوئد    64/1
ژاپن    66/1
ایالات متحده امریکا    77/1
فنلاند    98/1
ایرلند    16/2 {97-1995}
مجارستان    35/2
               
                    جدول ۵٫ هزینه سازمان های اطفاء حریق در کشورهای منتخب جهان
کشور    متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
۹۸-۱۹۹۶
سنگاپور    03/0
اسلونی    06/0
دانمارک    09/0
نروژ    10/0
اتریش    11/0 {1994}
نیوزیلند    13/0
هلند    15/0 {96-1994}
بلژیک    18/0 {89-1987}
لهستان    18/0
سوئد    20/0
انگلستان    23/0
ایالات متحده امریکا    23/0
فنلاند    29/0 {94-1993}
ژاپن    34/0
کانادا    35/0 {1991}
جمهوری چک    38/0 {98-1997}
             
                 جدول ۶٫ هزینه های اداری بیمه آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان
کشور    متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
۹۸-۱۹۹۶
مجارستان    01/0    {88-1987}
سنگاپور    03/0
فنلاند    04/0
هلند    04/0  {88-1987}
ایتالیا    05/0  {1998}
اسپانیا    05/0 {1986}
کانادا    06/0  {1991}
آلمان    07/0
سوئد    07/0
اسلونی    08/0
انگلستان    08/0
ایالات متحده امریکا    08/0
فرانسه    09/0
نروژ    09/0
دانمارک    10/0  {98-1997}
ژاپن    11/0
اتریش    14/0  {80-1979}
نیوزیلند    19/0  {94-1993}
بلژیک    28/0 {89-1988}

      جدول ۷٫ هزینه های ایمن سازی ساختمان ها در مقابل آتش سوزی در کشورهای منتخب جهان

کشور   
هزینه ایمن سازی (میلیون دلار)    نسبت هزینه های ایمن سازی به کل هزینه های ساختمان (درصد)
    1996    1997    1998   
کانادا    9/1459    4/1608    5/1493    9/3
جمهوری چک      2/110    4/89    9/104    0/3
دانمارک    –    7/700    2/769    0/5
فرانسه    3/2192    9/1843    2093    5/2
ایتالیا    3/4076    1/3535    –    0/4
ژاپن    8/9907    5/7690    1/7757    5/2
نیوزیلند    117    7/101    82    5/2
نروژ    7/594    7/637    643    75/3
سنگاپور    4/571    1/562    6/363    0/4
اسلونی    4/24    2/23    3/30    5/2
سوئد    8/292    290    9/295    5/2
انگلستان    2/2155    1/2172    7/2416    3/2
ایالات‎متحده‎امریکا    27400    31400    34300    –

               جدول ۸٫ ایمن سازی ساختمان ها در برابر آتش سوزی درکشورهای منتخب جهان
کشور    متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
سوئد    12/0
فرانسه    14/0
اسلونی    14/0
نیوزیلند    17/0
انگلستان    17/0
جمهوری چک     18/0
ژاپن    20/0
بلژیک    21/0  {88-1987}
کانادا    25/0
سوئیس    29/0   {1989}
هلند    30/0   {95-1993}
ایتالیا    33/0   {97-1995}
ایالات متحده امریکا    37/0
دانمارک    42/0  {98-1997}
مجارستان    42/0   {88-1987}
نروژ    42/0
سنگاپور    58/0

 منبع:              The Geneva Association, World Fire Statistics, No. 17 /  October
                        2001 pp. 1 – 7 .   
 

سومین کنفرانس کلن با موضوع مدیریت ریسـک و تـأمین مالـی آن، بـوسیـله شـرکت انگلیسی گرلینگ (Gerling) و گروه تحقیقاتی بیمه و ریـســک، که مرکـز آن در انگلـستان قـــرار دارد و با حضور حدود ۳۰۰ متخصص، در کولون برگزار گردید که می توان این کنفرانس را رویدادی خوشایند و نیروبخش دانست.

شرکت کنندگان در کنفرانس منتخبی از خریداران بیمه، مدیران ریسک، بیمه گران مستقیم و اتکایی آلمانی بودند، که در کنار هیـــأت نمـــایندگی بـــزرگی از انگـــلستان و هیأت های کوچک تری از سایر کشورهای اروپایی گردهم آمده بودند.
ریـاســــت کـــنفـرانس را لئــــوزاگـــل (Leo Zagel)، که پــس از دیتـــمار نـواک (Dietmar Nowak) به ریاست بخش بیمه های صنعتی شرکت گرلینگ منصوب شده است و هم چنین پل باکوت (Paul Bawcutt) از شرکت آر آی آر جی RIRG)) برعهده داشتند.
نکته قابل توجه در این کنفرانس آن بود که بسیاری از سخنرانان از تکرار اظهارات قدیمی و کلیشه ای در مورد سقوط بازار و مشکلاتی که پیش روی همه قرار دارد اجتناب ورزیدند و در عوض، در طی دو روز برگزاری کنــفرانس، مقــاله های تحلیلی با رویکردی
آینده نگر ارائه گردید.
یان کلارک (Ian Clarck) از گروه مشــــاوران مــدیــریــت مؤسسه بــاکـــون و وودرو (Bacon & Woodrow) یکی از سخنرانان برجسته کنفرانس بود.
بــه نـــظر یـــان کلارک، کارگزاران (دلالان) بیمه صنعتی بسیار دیر برای مقابله با چالش شرکت های حسابداری جهانی در حوزه مدیریت ریسک واگذار شده، اقدام نموده اند.
به گفـته کـلارک، « پیـشنهاد تأسیس یک شرکت وابسته (Captive) و توصیه به”خود بیـــمه گری“ (Self – Insurance) تنـــها راه و
هم چنین بخش بسیار کوچک از هر فرایند مدیریت ریسک است.
در این شرایط کارگزاران بیمه ای با تمرکز بر این حوزه ها، رقبای اصلی خود را که همان پنج شرکت بزرگ حسابداری جهانی هستند، نادیده گرفته اند».
حسابداران، مدیریت ریسک را به صورت یک فعالیت کلیدی در آینده تعریف می کنند که می تواند ارتباط نزدیکی با مشتریان برقرار کرده و از نیروی کار بسیار ماهر برخوردار باشد و مقادیر زیادی از سرمایه خود را نیز برای شناخت سیستم های مدیریت تخصیص دهد. به طور مثال، آرتور اندرسن (Arthur Andersen) ارتباط جــدیــدی را با استــفاده از
راه حل های مدیریت ریسک تبیین نموده بود.
کارگزاران بیمه ای به سرعت نیازمند آموزش مجدد کارمندان خود به منظور رقابت در حوزه گسترده تر مدیریت ریسک بودند، اما این کار نیاز به زمان داشت که کارگزاران فاقد آن بودند. کلارک اظهار داشت: « به نظر من سرعت تغییرات بسیار قابل ملاحظه است و در حال حاضر کارگزاران بیمه ای از موقعیت مناسبی برای ارائه خدمات مدیریت ریسک در مقایسه با آن چــه که شــرکـت های بـزرگ حسـابداری ارائه داده اند، برخوردار نیستند».
آقای کلارک وضعیت نامناسبی برای کارگزاران بیمه ای ترسیم نمود. وی به شدت در این مورد که آیا مشتریان از موج جدید ادغام ها در حرفه کارگزاری سود بـرده اند، شک و تردید داشت. به گفته وی، « فرض وجود منافع بـــرای مشتریان منوط به این است که هر پوشش
بیمـــه ای بر مبنای جهانی ارائه شده باشد. اما به عقیده من این فــرضیــه از واقــعیت بــدور اســت». بیشتر شرکت ها در بازارهای محلی یا منطقه ای، و نه در یک مقیاس جهانی فعالیت کـرده اند. کـلارک ادعـا می کند که بخش عمده ای از ادغام های صورت گرفته به نفع سهامداران و به ضـــرر مشـــتریان بــوده، و طی سال ها نتایج ناامید کننده ای را برای بیشتر کارگزاران بزرگ بدنبال داشته است.
کریستین دامز (Christian Dahms) از شرکت آئون جاچ و هابنر (Aon Jauch & Hubener)، کـه یک سـخنرانی مشترک با کلارک انجام داد، نگرش خوشبینانه تری داشت. او معتقد بود که ادغام ها منجر به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مشتریان و هم چنین شفافیت بیشتر شده است.
در مــورد رقــابـت بیـن شـرکـت های حسابداری، دامز با کلارک هم عقیده بود که کارگزاران باید مهارت هایی را که اکنون در اختیار حسابداران است کسب کرده ولی به نظر او برای این کار چندان هم دیر نشده است.
لوتـار ریـدله (Lothar Riedle)، رئیس شرکت وبا اسکارانز (Veba Assekuranz)، خبرهای ناخوشایندی برای کارگزاران وابسته آلمان داشت.
وی معتقد است که آن ها بزودی باید با کارگزاران تجاری بزرگ رقابت نمایند. وی در این رابطه اظهار داشت: « تردید آن ها برای حمله به کارگزاران وابسته به  تدریج در حال کاهش است».
فرایند تــمرکز بــر بیــمه، بــه همراه کاهش حق بیمه پوشش های صنعتی و فرانشیزهای بالاتر، بدین معنی بود که قدرت خرید نسبی کارگزاران وابسته کاهش یافته است.
به گفته ریدله، « ما تنها یک سوم از حجم حق بیمه سه سال قبل  را در اختیار داریم، در حــالی که بیــمه گـران حدود چـهار تا پـنج برابر بزرگ تر شده اند».
وی به برنامه موفقیت آمیز خود که با به کارگیری روش های جایگزین انــتقال ریســک (ART)، هزینه های بیمه ای را می توان کاهش داد، اشاره نمود.
ریدله مدعی شد که در چنین فضایی، قدرت های بزرگ با توان خرید بسیار بالای خود در شرایطی خواهند بود که می توانند به شــرکت ها، نــرخ هـــایــی پـــایین تــر از
نرخ های کارگزاران وابســته خـودشـــان ارائـه دهـند.
همکـــار وی، الاف کـــاســــتنر (Olaf Kastner)، از شـرکــت اتــومبـــیل ســـازی بــی ام و (BMW) و شــرکــت کــارگــزاری داخــلی آن بنـــام بــاواریــا ویــرتشــاف‎‎ساجنتــور(Bavaria  Wirtschaftsagentur) زمـــانــی کــه ادعــا کــرد
روش های جایگزین انـــتقال ریسک، جانشین بیمه سنتی نخواهند شد، بسیاری را آسـوده خـاطـر نـمود.
وی اظهار داشت، « گرچه گاهی اوقات به نظـر می رسـد که محــصولات بیمه ای و یا مالی شناخته شده ممکن است جای خود را به ابـــزارهای جــدیــدی، که هم اکــنون به طور
گسترده ای مطرح می باشند بدهند، ولی اعتقاد راسخ من این است که در واقعیت نوعی هم زیستی وجـود داشـته و ابـزارهای جـدیـد و قـدیـم در برنامه های سنتی ادغام خواهد شد».
کـــاستنر اضــافه کـــرد کـــه: « ارائــه محصــولات”   چنــدســاله ـ چنــدخـطری “ به مدیریت ریسک شرکت تنها به دلیل متداول بودن آن، کوته بینانه خواهد بود.
چـــنین پـــوششی مســتلزم شفــافیت زیــاد در وضعیت موجود ریسک درون شرکتی است. به علاوه، شرایطی که به صــورت کلی بیـــان شده و به نــظر نیز سخاوتمندانه می رسند، در صورت وقوع یک خسارت می توانند منجر به بروز بحث های گسترده تری شوند».
بدین ترتیب محصولات بیمه ای چند ساله و چند رشته ای نیز دومین راه حل بهینه برای رسیدگی به ریسک ها می باشند که به منظور اجتناب از وقوع حوادث باید در اولویت اول باشد.
بدیهی است که از طریق بیمه اموال
می توان دارایی هـای یک شـــرکت را مـــحفوظ داشت، اما زیان وارده به یک مشتری که بواسطه تـــأخـــیر در پــرداخــت یــک خســــارت بــزرگ
آتش سوزی بوجود آمده، جبران نخواهد گردید.
گفته های کاستنر توسط کارل هاینز جاگر (Karl Heinz Jager)، رئیس بخش بیمه شرکت عظیم شیمیایی باسف (BASF)، مورد حمایت قرار گرفت.
در این راستا او نتایج یک مطالعه موردی را دربــاره ایــن مطلب که شــرکــت مزبور چگونه به حادثه آتــش ســـوزی ۷ مـــارچ ســـال ۱۹۸۹ در کارخانه های اکسید اتیلن / گلیکول در آنتورب واکنش نشان داد، تشریح کرد. شرکــت بــاســف با استفاده از ابزار فنی و گران قیمت فراوانی که در اختیار داشت به کاهش خطرات اصلی در کارخانه اکسید اتیلن پرداخت، و این تفکر را بعدها به دیگر مراکز تولید خود در لودویشافن (Ludwigshafen) و ایالات متحده منتقل کرد.
     تـــومـــاس راشوســـکــــی(Thomas Raschewski)،‎مســــــئول‎روش‎های‎یکپارچه سازی بیمه اتکایی در شرکت بیمه اتکایی جنرال و کولون (General & Cologne)، در کنفرانس به این نکته اشاره کرد که تفاوت های موجود بین بیمه و بیمه اتکایی در حال کاهش است، و تـرکیبی از ایـن دو در حـال شـکل گرفتن
می باشد. به گفته راشوسکی، « بیمه گران اتکایی می توانند دانش بیمه های مستقیم بیشتری ایجاد کننــــد، لذا نیـــازمند بــرخورد مســــتقیم با خریداران بیمه هستند تا بتوانند راه حل های بیمه ای مناسـبی را طـراحی نمـایند». او ادامه داد که، « به دلیل سرمایه فراوانی که بـــرای پــــوشش ریســـک وجــــود دارد و ســــرمایه گـــذارانی که برای بازده
حاشیه ای بالاتر نـــسبت به آن چه در بخـــش بانکداری ارائه می شود، حاضر به پذیرفتن ریسک بیمه ای هستند، لذا اهمیت مسئله ظرفیت در حال کاهش می باشد».
به دلیل اهــمیت روزافــزون امر مشـاوره و ارتباطات، راشـوسکی انــتـظار دارد که رقـــابـــت بـیـن بیـــــمه گـــــران، بیـــــمه گــران اتــکایی،
بانک های ســرمـــایــــه گـــــذاری، مشــــــاوران، شــــــرکــت های حســـــابــــداری، بانـــک ها و کارگزاران بیمه ای افزایش یابد.
به عقیده وی، « تسویه خســـارت ها و ســـایر خـــدمات ارائــه شـده بوسیله بیمه گران مستقیم و بیمه گران اتکایی باید تا حد امکان به صورت رایگان درآید».
راشـــوســـکی بیـــان نمود که تأمین مالی
ریسک ( بوسیله انتشار اوراق بهادار) نقش قابل ملاحظه ای در مدیریت ریســک ایفا خواهد کرد.  او اظهار داشت که « تاکنون برای تأمین مالی خسارت ها در بیش از ۲۴ مـــــورد حـــــوادث فــاجعه آمـــیز و چندین مورد حوادث غیر فاجعه آمیز اوراق قرضه انتشار یافته است.
علیرغم وضعیت ضعیف بازار  حدود ۳ میلیارد دلار اوراق قرضه توسط بازارهای سرمایه جهت تأمین مالی خسارت های وارده به صنعت بیمه مستقیم و اتکایی تولید شده است». با این حال، تاکنون به عنوان یکی از راه های تأمــین مــالی حــوادث غیــرفاجعه آمیز، شرکت
غیر بیمه ای اورینتال لند (Oriental Land) ضامن پرداخت خسارت شده است:
         در ایـــن قــرارداد شــرکــت مــالـک و
اداره کننده دیسنی لند توکیو، در ماه می سال ۱۹۹۹ ریسک زلزله را در بازار سرمایه به فروش رساند.
به گفته راشوسکی، علیرغم پیشرفت های صورت گرفته، در کل همگرایی بازارهای بیمه و بانکداری هنوز صورت نگرفته است و روش های ترکیبی تأمین مالی ریسک به جای آن که یک قاعده و قانون کلی باشند، حالت استثناء دارند.

نویسنده:
 Herbert Fromme & Iise Schlingensiepen

مترجم: علی حبیبی
منبع:              Insurance Day, Thursday June 17 1999, No 63, p 10.

بحران مالی در منطقه آسیا، موجب پیشرفت های مهمی در بخش بیمه اعتبار صادراتی در کشورهای چین و هنگ کنگ گردیده است.
به دنبال یک طرح امکان سنجی ، منابع دولتی چین در صدد بر آمده اند که احتمالاً تا آخر امسال ، یک شرکت بیمه اعتبار صادرات غیر تجاری تاسیس کنند.
بنـا بـر یـک گـزارش در روزنـامه دولـتی چاینا دیلی (China Daily)، چنین حـرکتی، منـعکس کننده این حقیقت است که دولت چین در صدد است تا بخش صادرات را که به سبب بحران مالی آسیا تحت فشار قرار گرفته بود، حمایت کند.
  پــس از آن کـه در ســال ۱۹۹۸ صـــادرکــنندگان چین برای اولین بار بعد از
سال ها رشد سریع ، رشدی منفی را تجربه کردند، احساس نیاز به بیمه اعتبار صادراتی بیش از پیش در این کشور، قوت گرفت.
این اتـفاق نـظر وجـود دارد که با استفاده از چهار ابـزار اقـتصادی زیـر می توان به تغییر جهت این جریان کمک نمود:
     بـازپـرداخت بـخشی از مـالیات و تعرفه های صادراتی به صادرکنندگان
     تغییر نرخ ارز
     تغییر نرخ بهره
    بیمه اعتبار صادراتی
با توجه به این که استفاده از سه ابزار اول به سبب سیاست کلان اقتصادی که دولت چین بر آن اصرار داشت، با محدودیت مواجه است،  از این رو چین علاقه فراوانی به تاسیس یک شرکت بیمه اعتبار صادرات غیر تجاری داشت.
هنــگامی کـه دولـت چیـن در اکــتبر ۱۹۸۹ به شــرکت بــیمه خــلق چیــن (People’s Insurance Co of China PICC) دستور داد تا به ارائه بیمه اعتبار صادراتی بپردازد، اما در این زمــینه هنــوز عــقب مـانـدگی هایی وجـود داشت. در حالی که در سال ۱۹۹۷ ، تنها یک درصد از صـادرات چـین بیمه شدند ، رقم مشابه در ژاپن ۳۹ درصد و در فرانسه ۲۱درصد  بوده است.
PICC ، اخیراً بیشتر از ۰۰۰,۲۰۰ قرارداد کوتاه مدت  و۵۰ قرارداد بلند مدت تر به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد دلار آمریکا صادر کرده است. در هر صورت ، با توجه به نقشی که PICC به عنوان یک بیمه گر تجاری برای خود قائل شده او را از توسعه کامل خدمات و نمایندگی های بیمه اعتبار صادراتی ، برحذر داشته است.
یکی دیگر از مزایای تاسیس شرکت بیمه اعتبار صادراتی برای دولت چین ، این واقعیت  است که چنین بیمه ای ، در عین حال ، به عنوان افزایش دهنده سرمایه نیز عمل می کند.
براساس گزارش روزنامه چاینا دیلی در ۱۰ سال گذشته ، PICC باعث افزایش ۵ میلیارد دلاری در درآمد موسسات چینی شده است، که در صورت فقدان خدمات شرکت یاد شده، این مؤسسات هرگز قادر به انعقاد قراردادهای صادراتی نبودند.
گـزارشی دیـگر از شـرکت بیـمه اعـتبار صـادرات دولـتی هـنگ کنگ (Export Credit Insurance Corporation – ECIC)، نــشان
می دهد که به واسطه رقابت فزاینده موجود از طرف بیمه گران اروپایی مانند کوفـاس فـرانـسه (Co-face) و هرمس آلمان  (Hermes) این شرکت به بازنگری عملکردهای خود پرداخته است. شرکت بیمه اعتباری کوفاس در ماه مارچ، شعبه ای در هنگ کنگ تاسیس کرد و شرکت بیمه هرمس نیز، در ماه گذشته حرکت مشابهی را انجام داد. 
هـــم چنـــین گــزارش شــده اســت که گرلینگ (Gerling) هم به گسترش کار خود در هنگ‎کنگ ، تمایل دارد. ECIC تعداد ۲۲۰۰ صادرکننده کاملاً کوچک و متوسط را از بازار بالقوه ای که حدوداً ۰۰۰,۱۰۰ موسسه مشابه را در بر دارد، پوشش می دهد.
عـلاوه بر بـازار صـادرات ، بازیـگـرانـی هم چون کوفاس، به دنبال فرصت های مناسب (داخلی ) نیز هستند.
ژان لروکس (Jeanne Le Roux)، مدیـر عـامـل کـوفـاس در هنگ کنگ، در گفـتـگو بــا ایـنشـورنـس دی Insurance Day)) اظهـار کرده است که : « هدف ما، شروع ارائه بیمه به تجارت داخلی است و از آنجائی که تقریباً هیچ کس این کار را انجام نمی دهد، تصمیم به انجام آن گرفته ایم.»
نویسنده: Michael Mac Key

طبق اظهارات هری لاو (Harry Low)، نماینده عالی رتبه صنعت بیمه، تجربه کالیفرنیا در خــصوص جلـوگیـری از کــم بـیمه شـدن
اتــومبــیل های بیــمه گــذاران در این ایـالـت بـا ارائـه قیمت های ارزان تاکنون موفقیت آمیز نبوده و حتی می توان گفت که با شکست مواجه شده است.
آقای لاو در جلسه ای که در ژوئن سال ۲۰۰۱ در قالب گردهمایی عمــــومــی در ســانفرانسیســکو برگزار گردید، ضـمن بحث و تبادل‎نظر به سخــنان نــمایندگان بیــمه‎گــــذاران، افــراد عــادی و نمایندگان صنعت بیمه در خصوص این که چرا بعد از فروش نخستین بیمه نامه در اواسط سال ۲۰۰۰ تاکنون استقبال چندانی از این طرح آزمایشی چهار ساله بعمل نیامده است، گوش فراداد. ریچارد منینگ (Richard Manning)، مدیر منطقه ای طرح ریسک های معین اتومبیل کالیفرنیا CAARP 1  مدیر طرح آزمایشی فوق در این گردهمایی، اظهار داشت: علیرغم این حقیقت که حدود ۲ میلیون راننده بدون پوشش بیمه ای در دو ایالت مورد آزمایش سانفرانسیسکو و لوس آنجلس، وجود دارند اما تاکنون تعداد کمی بیمه نامه ارزان قیمت اتومبیل فروخته شده است.
قیمت بیمه نامه برای افراد مجرد بین ۱۹ تا ۲۵ سال در لوس آنجلس ۴۵۰ دلار و در سانفرانسیسکو ۴۱۰ دلار بعلاوه ۲۵ درصد اضافه نرخ می باشد.
رانندگان با پرداخت این مبلغ تحت پوشش بیمه مسئولیت تا سقف تعهدات ۰۰۰,۱۰ دلار در صورت بروز آسیب جانی به یک نفر، ۰۰۰,۲۰ دلار در صورت بروز آسیب جانی به ۲ نفر یا بیشتر و ۳۰۰۰ دلار در صورت بروز خسارت به اموال قرار می گیرند که این تعــهدات پـــاییــن تر از حـــد تعـــهدات قانونی، قانون  5,30,15 می‎بـــاشـــد. بــه همـــین عــلت در سـانفـــرانسیسـکو تـا آن تـاریـخ فقـط ۲۶ نـفر از ایـــن نـوع بیمه نامه های ارزان قیمت خریداری کردند.
شخصی در پاسخ به این سوال مدیر طرح که چرا افراد بیشتری از این نوع بیمه نامه خریداری نکرده اند گفت: برای خانواده های کم درآمد که استطاعت مالی خوبی ندارند حتی ۴۱۰ دلار در سال هم مبلغ زیادی است و آن هــا حتی با این مبلغ نیز قــادر به بیـــمه کــردن اتومبیل هایشان نمی باشند.
وی گفت: آن ها به خرید بیمه نامه ای که فقط ثروتمندان را تحت پوشش قرار می دهد، علاقه ای ندارند زیرا وقتی شما دارایی ای نداشته باشید که تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، دیگر به بیمه اتومبیل نیز نیازی ندارید.
بنابر اعلام کارگزاران و نمایندگان بیمه غرب (IBA West) 1 تعداد زیادی از متقاضیان بیمه اتومبیل ارزان قیمت که فاقد شرایط مناسب مالی می باشند، طی تماس تلفنی با اعضای این اتـحادیه خـواسـتار کاهش بیشتر حق بیمه مربوطه شده اند.
طی سه سال گذشته، یعنی از زمان شروع طرح کالیفرنیا تاکنون، بیمه گذاران در هر حادثه می توانستند فقط یکبار خسارت دریافت کنند ضمن آن که در صورت ایجاد خسارت مالی و جانی، دریافت هر دوی آن ها، توأماً امکان پذیر نبود. به علاوه مبلغ دریافتی هر خانواده از شـرکت بیـمه بـابـت هر خسارت، طبق قانون نمی تواند بیش از ۱۵۰ درصد خط فقر جامعه باشد که این خط برای یک خانواده سه نفره، درآمد سالیانه ۰۰۰,۲۰ دلار است.
جو هرناندز (Joe Hernandez)، رئیس منتخب کارگزاران و نمایندگان بیمه غرب گفت: تعــداد کمــی از بیــمه گذاران  از نظر اقتصادی واجد شرایط استفاده از طرح بیمه اتومبیل ارزان قیمت می باشند و افرادی که تـوان پـــرداخت حــق بیـــمه را دارنــد نیــز تـرجیح می دهند انواع دیگری از بیمه نامه ها را که بــا پــرداخت مبلغی بیشتر پوشش بهتری به
آن ها می دهد، خریداری کنند.
آقای هرناندز گفت: حامیان طرح بیمه اتومبیل ارزان قیمت، دلالان و نمایندگان بیمه را در عدم موفقیت طرح مذکور در بازار بیمه مقصر می دانند و آنان را به ممانعت از فروش این بیمه نامه به رانندگان کم درآمد، از طریق طـرح ریسـک های معـین اتـومـبیل کالیفرنیا
متهم می کنند.
جری میلر (Jerry Miller) یکی از اعضای خدمات بیمه ای میلر رابرتسون (Miller Robertson) واقع در نواتو (Novato) کالیفرنیا گفت: به نظر بسیاری از نمایندگان و کارگزاران بیمه، آنان با فروش بیمه نامه های ارزان قیمت در واقع ریسک طرح دعوی در دادگاه علیه خود را خریده اند.
او گفت: بعضی از حامیان این طرح ادعا می کنند که هیچ مسئولیتی متوجه کارگزاران و نمـــایندگان فــروشنده ایــن نوع بیمه نامه ها
نمی باشــد اما در هیـــچ جای قانــون چنین مصونیتی ذکر نشده است.
بنابر اظهارات آقای هرناندز، از آن جایی که ممکن است در بعضی مناطق تعدادی از بیــمه گــران قیمت هایی را تعیین کنند که
بیمه گذاران توانایی مالی لازم جهت خرید
بیمه نامه را نداشته باشند، ما معمولاً برای هر متقاضی و هر منطقه ای قیمت مناسب آن را پیدا می کنیم.
به طور کلی، بیمه نامه ارزان قیمت به دلیل کاهش در هزینه ها با  ارزش می باشد، اما به دلیل همین ارزان بودن پوششی کمتر از سطــح حـداقــل مـورد نیـاز رانـندگـان را ارائـه
می کند و نیز شامل یکسری استثنائات گیج کننده می باشد.
مترجم: مریم بغدادی
منبع: Insurance Day, No 671, Thursday June 28, 2001, p. 3.

به دنبال چندین مقاله درباره میگا، تعداد بسیار زیادی از خوانندگان نشریه تازه های جهان بیمه در تماس با دفتر مجله خواستار دریافت لیست اعضای میگا بودند. در اینجا لیســت اعضــای مـیگا به تــفکیک مناطق جغرافیایی و سطح توسعه ارائه می گردد.

     کشورهای صنعتی:
اروپا: اتریش، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلــمان، یــونــان، ایــسلند، ایــرلنــد، ایتــالـیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایرلند شمالی.

آمریکای شمالی: ایالات متحده آمریکا و کانادا.
آسیا/ اقیانوسیه: ژاپن، استرالیا.

    کشورهای در حال توسعه:
آفریقـــا: آنـــگولا، بنــــین، بـوتــسوانـا، بورکینافاسو، بروندی، کامرون، کی پورد، جمهـــوری‎آفریقای‎مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو، ساحل لوار (Cote dlvoire)، گینه استوایی، اتیوپی، اریتره، گامبیا، غنا، گینه، کنیا، لسوتو، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریتانی، موریتس، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، سنگال، سیرالئون، سی شل، آفریقای جنوبی، سودان، سوازیلند، تانزانیا، توگو، اوگاندا، زامبیا و زیمباوه.

آسیا / اقیانوسیه: بنگلادش، کامبوج،  چین، فیجی، هند، کره جنوبی، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، مغولستان، نپال، پاکستان، پالائو، پاپوا گینه نو، فیلیپین، ساموا، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، وانواتو (Vanuatu)، ویتنام، اندونزی، مالزی و جزایر میکرونزی.

خاورمیانه/ آفریقای شمالی: الجزایر، بحرین، مصر، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، امارات متحده عربی، یمن.

اروپــا / آســیای مرکزی : آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، روسیه سفید، بلغارستان، بوسنی هرزه گوین، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، استونی، گرجستان، مجارستان، قزاقستان، قرقیزستان، لتونی، لیتوانی، مقدونیه، مالتا، مولداوی، لهستان، رومانی، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلواکی، اسلونی، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان.

آمریکای جنوبی / حوزه کاراییب: آرژانتین، باهاما، باربادوس، بلیز، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کارستاریکا، دومینیکا، جمهوری دومنیکن، اکوادور، السالوادور، گرانادا، گواتمالا، گویان، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، نیکاراگوئه، پاراگوئه، پاناما، پرو، سنت کیتس و نویس (St. Kitts & Nevis )، سنت لوسیا St. Lucia))، سنت وینسنت (St. Vincent)، ترینیداد و توباگو، اروگوئه، ونزوئلا.
کشـــورهـــای زیــــر نــیز در مـــرحله احراز شرایط عضویت در MIGA می باشند.

آفریقا: چاد، گابن، گینه بیسائو، لیبریا، نیجر، رواندا.
آسیا / اقیانوسیه: جزایر سلیمان.
خـاورمیـانـه / آفریقـای شمـالـی: جمهوری عربی سوریه
اروپا / آسیای مرکزی: تاجیکستان، جمهوری فدرال یوگسلاوی.

آمریکای جنوبی / حوزه کاراییب: آنتیگوا و باربودا، سورینام.

  موسسه بین المللی علوم اداری ‎پانزدهمین کنگره علوم اداری ، آتن ، ۹ الی ۱۳ جولای ۲۰۰۱
در این کنگره به طور مشخص مواردی به شرح زیر بررسی شد:

ـ مقررات و نظارت دولتی در زمینه جهانی
ـ فناوری های اطلاعاتی جدید و کاربرد آن ها در نظارت دولتی در قرن بیستم
ـ نقش و کارکرد ماموران دولتی
ـ جامعه مدنی و دولت در مدیریت فعالیت های دولتی

اتحاد راهبردی بین تولیدات و خدمات به وسیله اوکسانامونت (Oksana Mont)
این تحقیق در کنگره خدمات جهانی (WSC) در سال ۱۹۹۹ ارائه شد. محقق عنوان می کند که در حال حاضر احتیاج به حرکت در جهت استفاده از سیستم های خدمات
می باشد مشروط به آنکه کـارکـرد به شـکل خــدماتی و نـــه تــولیــدی صورت بپذیرد. سیستم های خدمات نوآورانه می بایست شامل زنجیره ها یا شبکه های کامل تولید ـ خدمت و چگونگی تولیدات و خدمات در محدوده اثر متقابل سیستم ، چگونگی ایجاد کارکرد نهایی بـرای مصرف کننـدگان مـحصول، شـناسـایی افــراد نــوآور، چـــه عمـلیاتی انجام شده است و هم چنین چه منابعی در فازهای مختلف سیستم استفاده می شود، است.
در ایـــن خصــوص برای اطلاع بیشتر
می توان با نشانی ذیل مکاتبه شود:

Oksana Mont
The International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University P. O. Box 196.
Tegnersplatsen 4, SE-22100 Lund, Sweden

تلفن :                       ‌46462220246+
نمابر:                       46462220230+
پست الکترونیکی :
Oksana.mont@iiiee.lu.se

انجمن بین المللی مطالعه
اقتصاد بیمه ( وابسته به
انجمن ژنو)

   فــهــرسـت زمـــانـی گـردهـمایی ‎های سازماندهی شده و یا مورد حمایت انجمن ژنو از سپـتامبر ۲۰۰۱ تا اکتبر ۲۰۰۲ به شرح زیر
می باشد:
    هفدهمین سمینار  PROGRESبا عنوان
« مقررات خدمات مالی : استانداردها و اصول بین المللی » طی روزهای ۱۳ و ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ در ژنو برگزار شد.
    بیست و هشتمین سمینار گروه اروپایی ریسک و اقتصاددانــان بیمه (EGRIE) 1 طی روزهای ۱۷ الی ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱ در استراسبورگ برگزار شد.
    اجلاس سران بیمه ای اروپایی ـ آمریکایی با تشریک مساعی موسسه اطلاعات بیمه طی روزهای ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک برگزار شد.
    بیســت و پــنجمــین ســخنرانی ســالیانه بوسیله پروفســـور جـورج فـون فـارستـن بورگ (George Von Furstenberg) در زمـــان برگزاری مجــمـع عمــومی سـالـیــانه بـانک جهـــانی/ صنــدوق بــین‎المللی پول روز ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۱ در واشنگتن برگزار شد.
    شانـــزدهمین سمینــار مدیریت ریسک در
حـــوزه های مهـــندسی (MORE)   با عنوان
« عواقب تغییرات آب و هوا در مناطق و نواحی مختلف » طی روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۰۱ در ونیز برگزار شد.
    کنفرانس مسئولیت حقوق دانان و مدیریت ریسک با مشارکت دانشگاه آکسفورد طی روزهای ۱۵ الی ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱ در ژنو برگزار شد.
    چهارمین نشست گروه رؤسای اقتصادی آمستردام در مورد « مسائل استراتژیک بیمه » طی روزهای ۱۴ الی ۱۵ فوریه ۲۰۰۲ در آمستردام برگزار شد. میزبانی این نشست را پای ان جی (ING) بر عهده داشت.
    دومــین اجــلاس سـران بیــمه ســی ای او
(CEO) در آسیا که به میزبانی ایشیا اینشورنس ریویو (Asia Insurance Review) و سازماندهی انجمن ژنو در ماه های مارچ یا اپریل ۲۰۰۲ در کوالالامپور برگزار خواهد شد.
   سومیـــن سمینـــار آســک (ASEC) بــا عنوان  « خدمات موجود در اقتصادهای نوین: خدمات، تجارت، سرمایه گذاری وجهانی شدن » در خلال ماه های مارچ یا اپریل سال ۲۰۰۲ در تورنتو کانادا برگزار خواهد شد.
    بیست و نهمین مجمع عمومی سالیانه انجمن ژنو تنها با حضور اعضاء طی روزهای ۳۰ می الی ۱ جون سال ۲۰۰۲ در واشنگتن برگزار خواهد شد.
   هجدهمـــــین سمینار PROGRES در مـــــورد « مقررات، نظارت و مسائل تجارت جهانی » در روزهای ۱۲ الی ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲ در ژنو برگزار خواهد شد.
   بیست ونهمین سمینار گروه اروپایی ریسک و اقتصاد بیمه (EGRIE) طی روزهای ۱۶ الی ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۲ در ناتینگهام برگزار خواهد شد.
    هفـدهمـــــین سمیـــنار مدیریت ریسک در حـــوزه های مهـــندسی (M.O.R.E) در مـــورد « بیمه، فن آوری و مدیریت ریسک » در اکتبر ۲۰۰۲ برگزار خواهد شد.

           
بیمه خرابی (دستگاه ها و ماشین آلات)       breakdown insurance
دستگـاه های الـکتـریـکی ، مـوتـورهـای بنزینی ، موتورهای بخار ، تـلمبه ها و موتورهای تــراکم هـوا (کـمپـرســـورها) اقـلام اصـلی دستگاه هایی هستند که تحت بیمه خرابی، توسط بیــمه گــران مهــندسی پوشــش داده
می شـونـد. خـرابـی بـه معنـای شـکسـتن و سوخته شدن هر نوع قطعات دستگاه های در حال کار می باشد که منجر به توقف ناگهانی دستگاه شده و تعمیر آن پیش از از سرگرفتن کار الزامی است. در ارتباط با آسانسور و جرثقیل نیز به معنای قطع کامل یـک طـناب ولـی نـه خـرابـی و سـایـش سیـم های بـرق یـا
رشته های طناب که ممــکن اســـت تعـویض آن ها  را ضـروری کند می باشد.
در ارتباط با موتورهایی که با آب خنک می شوند، اصطلاح خرابی به معنای ترک برداشتن سیلندر، سرسیلندر، یا مجرای آب در سیلندر به علت یخ زدگی است که موجب خرابی ماشین می شود.
پوشـش اصلی خرابی ماشین آلات صرفاً شــامــل آســیب خود به خــودی ماشــین آلات، یعــنی آسیــب عمده به اقــلام بیمه شده است .
مـی تـوان این بیمه را تا پوشش آسیب به اموال پیرامون و اشخاص ثالث بسط داد.
فـــرســودگی و انــواع مـــعینی از خــرابی (بنا به نوع دستگاه موردنظـر) از پــوشـش مســتثنی هــستند. بیمـه گــران خــدمات بازرسی و گزارش را به این بیمه اضافه می کنند. برای بیمه نامه استاندارد خرابی ماشین آلات ، تعدادی  پوشـــــش اضـــافی وجــود دارد.
نک BREAKDOWN RISKS EXTENTIONS و نیزSTOCK DETERIORATION INSURANCE  .

تعمیر خرابی           breakdown recovery
انواع رایج بیمه وسایل نقلیه موتوری ، هزینه انتقال یک خودرو از صحنه تصادف را هنگامی که آسیب وارده تحت پوشش است پوشش می دهد.
هنگامی که خرابی (در حالتی غیر از تصادف) رخ می دهد هزینه انتقال تحت پوشش نیـــست. در نـــتیجه از طرف لویدز و سایر
بیمه گران یک طرح الحاقی برای پوشش هزینه تعمیر وسایط نقلیه پس از خرابی ارائه شده است . ممکن است بعضی از بیمه های تمدید ضمانت۱ شامل هزینه تعمیر نیز باشند.
بسط خطرات خرابی
             breakdown risks (extensions)  
بیمه خرابی مهندسی را می توان تا شمول موارد زیر بسط داد:
(الف) آسیب به یاتاقان ها به علت شکستگی و یا گرم شدن ناگهانی بیش از حد
(ب) آســــیب به قطــــعات کـوچـک موتورها، تلمبه های تراکم هوا، مثل رینگ و پیستون ، فنرها و غیره
(پ) سیم کشی بین موتورهای الکتریکی و استارت و بین مولدها و صفحه سوئیچ 
ت) ترموستات ها و سیم کشی بین ترموستات ، کنترل کننده و استارت .
ث) از دست رفتن روغن از مخازن انتقال دهنده در نتیجه خرابی 
ج) آسیب به اموال پیرامون در نتیجه خرابی ،
چ) مسئولیت در قبال آسیب  اشخاص ثالث
ح) آسیب ناشی از علل خارجی 
خ) آسیب به کالاها، به وسیله بالابرها و یا سایر ماشین های نــقاله و یا در صــورت سرقت کــالا از داخــل صنـــدوق ها 
د) متــلاشی شدن و انفجار توربین ها
ذ) از دست رفتن ماده سرماساز و آسیب به مجراهای اب نمک به علت خرابی ناگهانی و یا ترکیدگی، از جمله از دست رفتن آب نمک و فساد کالا .
British Insurance and Investment Brokers Association (BIIBA)                                  
انجـــمن بـریـتانیایی کـارگزاران بیمه و
سرمایه گذاری
این انجمن در سال ۱۹۷۷ شکل گرفت و از کارگــزاران بیــمه و واســطه های مــجاز
سرمایه گذاری ثبت نام به عمل می آورد. هدف این انجمن ارتقاء منزلت و به رسمیت شناساندن اعضاء از طریق حفظ استانداردهای بالا ، برقراری روابط عمومی وتماس های دولتی و پارلمانی است.
انجمن بریتانیای حقوق دریایی (کشتیرانی)
  British Maritime Law Association
سازمانی است که بخش های مختلف صنعت کشتیرانی را با هم هماهنگ کرده و هم شامل بازار دریایی لندن ، تجارت بیمه بدنه و محموله کشتی و هم باشگاه های حمایت و غرامت و بیمه مسئولیت صاحبان کشتی در انجمن های متقابل است.
انجمن بریتانیایی بارش باران (بارندگی)
British Rainfall Organisation     
سازمانی است که اعضای آن میزان بارندگی سراسر کشور را اندازه می گیرند . در بیمه های وضعیت جوی، حادثه تحت پوشش، حداقل میزان بارندگی در منطقه مورد نظر طبق تشخیص این سازمان است.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟

  اطلاعات مقاله دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟ در دورانی زندگی می‌کنیم که استفاده از دستگاه‌های ضد عفونی کننده جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما پیدا کرده است. شرایط زندگی کنونی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را به سمت استفاده از انواع دستگاه ضد […]

  گیربکس مکانیکی

  گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده . گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد […]

  همه چیز در باره روغن خودرو

  همه چیز در باره روغن خودرو ۴٫۷۵/۵ (۹۵٫۰۰%) ۲۰ امتیازs روغن خودرو/ در مقاله زیر سعی شده تا بسیاری از ابهاماتی که مصرف کنندگان خودرو در خصوص روغن خودرو دارند برطرف بشه اما آنچه برای این مسئله شناخت روغن خودرو لازم است در زیر […]

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ اصولا در بازار خودرو و نمایشگاه داران خودرو ، به خودرویی که کارکرد ۸۰ کیلومتر و یا کمتر را داشته باشد ، خودروی صفر می گویند ، حال اگر خودرویی بیش از این میزان […]

  ماشین صفحه تراش

  ماشین صفحه تراش ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز مقدمه آشنائی با هر دستگاه وماشین برای کاربران وتکنیسین های تعمیرات ومهندسین یکی از ضروریات است.    درصورتی که کاربران با دستگاه وامکانات آن آشنائی کافی ولازم راداشته باشند بر بازده آنان وافزایش راندمان کاری تأثیر بسزائی […]

  لعابکاری روی فلز -بخش۲

  لعابکاری روی فلز -بخش۲ ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۴ امتیازs زنگ زدائی۱ ( اسید شویی ) شستشو با اسید ( زنگ زدائی ) به منظور زدودن زنگ زدگیهای موجود در سطح قطعات بعد از مرحله چربی زدائی و همزمان زبر نمودن سطح ورق صورت می گیرد […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi