جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

دستگاههای ضد سرقت خودرو

742

بازدید

خودرو – دستگاههای ضد سرقت- ویژگیها و روشهای آزمون

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

پیشگفتار
استاندارد “خودرو- دستگاههای ضد سرقت‌ ” که پیش‌نویس آن توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در کمسیونهای مربوط تهیه و تدوین شده و درپنجاه و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد مورخ ۲۴/۱۲/۸۱  مورد تایید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات‌، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :
خودرو – دستگاههای  ضد سرقت

فصل اول
 وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز
 
۱    هدف
هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگیها و روشهای آزمون دستگاههای ضد سرقت به منظور جلوگیری از سرقت خودروها و استفاده غیر مجاز آنها می‌باشد.
۲       دامنه کاربرد
همه خودرو‌های گروه M1 وN1 که در استاندارد ملی ایران به شماره ……۱  تعریف شده و دارای چهار چرخ و حداکثر سرعت طراحی بیش از ۲۵ کیلومتر بر ساعت می‌باشند، باید به منظور جلوگیری از استفاده غیر مجاز به وسیله‌ای مجهز گردیده باشندکه با الزامات قید شده در بندهای ۵ و ۶ این استاندارد مطابقت داشته باشد . نصب این وسایل بر روی دیگر گروههای خودرو اختیاری است ، اما نصب چنین وسایلی باید مطابق با الزامات این استاندارد باشد .
۳       مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر ، اصلاحیه‌ها و تجدید نظر‌های بعدی این مدارک مورد نظر نیست .معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند .

۴    اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلاحات و/یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می‌رود :
۴-۱   نوع خودرو 
یک گروه از خودروهای موتوری است که در جنبه های اساسی زیر تفاوتی نداشته باشند :
۴-۱-۱   نوع مشخص شده توسط  سازنده
۴-۱-۲   ترتیبات و طراحی قطعه یا قطعاتی از خودرو که وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز بر روی آن عمل می‌کند.
۴-۱-۳   نوع وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز
۴-۲    وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز
سیستم طراحی شده‌ای برای جلوگیری از فعال کردن غیر مجاز موتور یا سایر منابع اصلی قدرتی موتور خودرو به صورت عادی است که در ترکیب با حداقل یک سیستم زیر می باشد:
 –   فرمان را قفل کند.
    –   انتقال قدرت را قفل کند.
    –   کنترل دسته دنده را قفل کند.
۴-۳   فرمان 
کنترل فرمان ، میله فرمان و پوشش منضمات آن ، محور فرمان ، جعبه دنده فرمان و سایرقطعاتی که مستقیماً بر فعالیت این وسیله جهت جلوگیری از استفاده غیر مجاز اثر مؤثری می‌گذارد .
۴-۴   ترکیب۳
یکی از انواع ویژه سیستم قفل کننده است که هنگامیکه به صورت صحیح فعال شود ، سیستم قفل کننده عمل کند .

۴-۵   کلید
هر وسیله طراحی ساخته شده‌ای است که روشی برای کار سیستم قفل کننده تامین می‌کند . این سیستم طوری طراحی و ساخته شده که فقط با همان کلید عمل می‌نماید .
۴-۶   کد چرخشی
یک کد الکترونیکی شامل چندین جزء می‌باشد که ترکیب آنها به صورت تصادفی پس از هر عملکرد واحد انتقال تغییر می‌یابد .
۵    ویژگیهای عمومی
۵-۱   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید به گونه ای طراحی شده باشد که لازم باشد آن وسیله از کار افتاده شود تا موارد زیر فعال گردد :
۵-۱-۱   موتور به صورت عادی شروع به کار کند.
۵-۱-۲   خودرو تحت نیروی خودش هدایت گردد ، رانده شود یا به جلو حرکت داده شود .
۵-۲   الزامات بند ۵-۱ باید تنها با بکار بردن یک کلید ، برآورده شود .
۵-۳   به جز مورد مطرح شده در بند ۶-۱-۵ ، سیستمی که با ورود کلید به قفل کار می‌کند‌، نباید خروج کلید را پیش از آنکه وسیله اشاره شده در بند ۵-۱ وارد عمل شود و یا در حالت کار قرار گیرد ، اجازه دهد .
۵-۴   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز که در بند ۵-۱ به آن اشاره شده و قطعات خودرویی که وسیله مذکور روی آنها عمل می‌نماید ، باید به گونه‌ای طراحی شده باشند که نتوان آن را به سرعت و بدون جلب توجه باز، بی‌اثر یا تخریب نمود .برای مثال با استفاده از ابزار ، وسایل یا ساخته های ارزان قیمت و براحتی قابل پنهان شدنی که به صورت آماده در دسترس عموم است .
۵-۵   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز بهتر است بعنوان یکی از تجهیزات اصلی بر روی خودرو نصب شود ( یعنی وسیله توسط سازنده خودرو پیش از فروش اولیه کار گذاشته شود .) وسیله باید  طوری نصب شود که حتی پس از خارج نمودن از محفظه‌اش هنگامیکه‌ در شرایط قفل می‌باشد ، سیستم‌، جز با ابزارهای ویژه نتواند غیر فعال گردد . اگر امکان خارج نمودن پیچ ها برای از کار انداختن  وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز وجود داشته باشد ، این پیچها بجز آنهایی که از نوع غیر قابل خارج نمودن باشند ، باید توسط قطعات مسدود کننده حفاظتی پوشیده گردند .
۵-۶   سیستم‌های قفل مکانیکی باید حداقل ۱۰۰۰ ترکیب کلیدی مختلف داشته باشند ، یا چنانچه  تعداد کل خودروهای ساخته شده در سال کمتر از ۱۰۰۰ باشند ، به تعداد آنها ایجاد نمایند . در خودروهای از یک نوع ، فرکانس وقوع هر ترکیب باید تقریباً یک در ۱۰۰۰ باشد .
۵-۷   سیستم‌های قفل الکتریکی یا الکترونیکی (برای مثال کنترل از راه دور) ، باید دارای حداقل ۵۰۰۰۰ حالت مختلف باشند و باید کدهای چرخشی و/یا حداقل زمان اســکن ده روزه را به کار برده باشند ، برای مثال حداکثر۵۰۰۰ حالت مختلف در۲۴ ساعت برای حداقل ۵۰۰۰۰ حالت .
۵-۸   کلید و قفل نباید در حالت قابل رؤیتی کدگذاری شوند.
۵-۹   قفل باید به طریقی طراحی ، ساخته و نصب گردیده باشد که چرخش سیلندر قفل در وضعیت قفل آن با هر کلیدی به جز کلید خودش با گشتاوری کمتر از ۴۵/۲ نیوتن‌متر امکان پذیر نباشد .
۵-۹-۱   برای سیلندرهای قفل با پین‌های استوانه‌ای نباید بیش از دو اهرم یکسان که در یک جهت عمل می‌کنند مجاور یکدیگر قرار بگیرند و در یک قفل ، نباید بیش از ۶۰ درصد اهرم‌ها یکسان باشند .
۵-۹-۲   برای سیلندرهای قفل با پین‌های پرکی نباید بیش از دو اهرم یکسان که در یک جهت عمل می‌کنند مجاوریکدیگر قرار بگیرند و در یک قفل نباید بیش از۵۰ درصد اهرم‌ها یکسان باشند .
۵-۱۰   وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید به گونه‌ای باشند که خطر بروز هر گونه نقص اتفاقی در عملکردشان را ، هنگامی که موتور در حال کار است از بین ببرند ، بویژه هنگامی که این نقص احتمال به خطر انداختن ایمنی را داشته باشد.
۵-۱۰-۱   بدون قرار دادن کنترلهای موتوری برای شرایط توقف و انجام عملی که تداوم توقف موتور را به هم نزند ، نباید امکان فعال نمودن وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز وجود داشته باشد .
۵-۱۰-۲   در مورد وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز ، چنانچه عمل بیرون کشیدن کلید موجب فعال شدن وسیله شود لازم است که حداقل دو میلی متر جابجایی قبل از فعال سازی وسیله یا بکارگیری یک وسیله سوار شدنی به منظور جلوگیری از خروج اتفاقی یا جزئی کلید امکان پذیر باشد .
۵-۱۱   برای فعال سازی عمل قفل شدن و/یا از قفل خارج شدن وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز ، می‌توان از نیروی کمکی استفاده کرد . حفظ وسیله در حالت فعال باید توسط روشهایی صورت گیرد که نیازی به منبع تغذیه نداشته باشد .
۵-۱۲   نباید امکان فعال نمودن نیروی موتوری خودرو با ابزارهای عادی وجود داشته باشد مگر اینکه وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز از کار انداخته شده باشد .
۵-۱۳   وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجازی که ترمزها را آزاد کنند ، مجاز نمی‌باشند .
۵-۱۴   چنانچه وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز به یک وسیله هشدار دهنده به راننده مجهز گردیده باشد،باید زمانیکه کارور در سمت راننده را باز می کند ، فعال شود مگر آنکه وسیله فعال شده باشد و کلید بوسیله کارور خارج شده باشد .
۶    ویژگیهای خاص
علاوه بر ویژگی‌های عمومی ذکر شده در بند ۵ ، وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید شرایط ویژه ذیل را نیز بر آورده نماید :
۶-۱   وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجازی که روی سیستم فرمان عمل می کنند .
۶-۱-۱   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز که روی فرمان عمل می‌کند باید فرمان را غیر کارا نماید . قبل از آنکه موتور بتواند استارت زده شود ، عملکرد عادی فرمان باید برقرار گردد .
۶-۱-۲   هنگامیکه وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز برای این عمل تنظیم گردیده ، نباید امکان جلوگیری از عملکرد آن وجود داشته باشد .
۶-۱-۳   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید همواره بندهای ۵-۱۰ ، ۶-۱-۱ ،۶-۱-۲ و۶-۱-۴ را پس از آنکه ۲۵۰۰ بار تحت عمل باز و بسته شدن قفل در هر جهت ، درآزمون فرسایش مشخص شده در پیوست “الف” قرار گرفت ، برآورده نماید .
۶-۱-۴   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز ، باید در وضعیت فعال شده‌اش، یکی از معیار‌های زیر را برآورده نماید .
۶-۱-۴-۱   باید استقامت کافی در برابر اعمال گشتاور ۳۰۰ نیوتن متری بر محور میله فرمان در هر دو جهت تحت شرایط استاتیکی را داشته باشد و این باید در حالتی باشد که هیچگونه آسیبی به مکانیزم فرمان و متعاقب آن به مخاطره انداختن امنیت بوجود نیاید .
۶-۱-۴-۲   باید مکانیزمی طراحی شود که قابلیت لغزش یا تسلیم داشته باشد ، به طوری که سیستم در برابر اعمال گشتاوری به میزان حداقل ۱۰۰ نیوتن‌متر به صورت پیوسته و متناوب  مقاومت نماید ‌.‌ سیستم قفل کننده باید در برابر اعمال این گشتاور پس از آزمون مشخص شده در پیوست “ب” مقاومت نماید . 
۶-۱-۴-۳   این سیستم باید طوری طراحی شود که مکانیزم چرخش فرمان برای چرخیدن آزاد روی میله فرمان قفل شده ، مجاز باشد . مکانیزم قفل کردن باید استقامت کافی در برابر اعمال گشتاور ۲۰۰ نیوتن‌متری بر محور فرمان در هر دو جهت تحت شرایط استاتیکی را داشته باشد .
۶-۱-۵   اگر وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز به گونه‌ای باشد که کلید بتواند در موقعیت دیگری غیر از موقعیتی که فرمان غیر‌فعال است، خارج گردد ، باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که مانور لازم برای رسیدن به آن موقعیت را داشته باشد و نباید جابجایی غیر عمدی کلید امکان‌پذیر باشد .
۶-۱-۶     چنانچه یک جزء نقص پیدا کند آنگونه که گشتاور مشخص شده در بخش های ۶-۱-۴-۱ ،  6-1-4-2 و ۶-۱-۴-۳ نتواند به راحتی اعمال شود ، در حین آنکه سیستم فرمان قفل شده باقی مانده است ، سیســتم باید الزامات مربوطه را تامین کند .
۶-۲   وسیله عمل کننده روی انتقال قدرت
وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز که روی سیستم انتقال قدرت عمل می‌کند باید از چرخش چرخ‌های محرک خودرو جلوگیری کند .
۶-۲-۱   زمانیکه وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز تنظیم شده باشد، جلوگیری از عملکرد این سیـستم، نباید امکان پذیر باشد.
۶-۲-۲   هنگامیکه کلید در قفل وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز قرار دارد ، نباید امکان جلوگیری غیر عمدی برای انتقال قدرت باشند حتی اگر وسیله جلوگیری از استارت موتور عمل کرده و یا برای عمل تنظیم شده باشد .
۶-۲-۳   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید به گونه‌ای طراحی وساخته شده باشد که حتی پس از مقداری فرسودگی حاصل از ۲۵۰۰ بار عمل قفل شدن در هر جهت ، کاملاً مؤثر بماند.
  6-2-4   اگر وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز آنگونه باشد که کلید بتواند در موقعیتی به غیر از موقـعیتی که انتقال قدرت قفل می شود ،  جابجا شود باید آنچنان طراحی شده باشد که مانور لازم برای رسیدن به آن موقعیت و خارج شدن کلید نتواند به صورت غیر عمدی انجام شود .
۶-۲-۵   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز ، باید استقامت کافی در برابر اعمال گشتاور در هر جـهت و در شرایط استاتیک (بدون آنکه آسیبی به ایمنی سیستم برسد) داشته باشد. . این گـــشتاور اعــــمالی۵۰ درصد بیــشتر ازحداکثر گشتاوری است که به صورت عادی می‌تواند به انتقال قدرت اعمال شود . در تعیین سطح گشتاوری این آزمون ، حداکثرگشتاور موتور به حساب نمی‌آید بلکه حداکثرگــشتاوری که بوســـیله کلاچ یا انتقال قدرت اتوماتیک قابل انتقال است ، حساب می‌شود .
۶-۳   وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجازی که روی کنترل  دسته دنده عمل می‌کنند
۶-۳-۱   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجازی که بر روی کنترل دسته دنده عمل می‌کند ، باید بتواند از هر تغییری در دنده جلوگیری کند .
۶-۳-۲   در حالت گیربکس دستی ، باید امکان قفل اهرم دسته دنده تنها در حالت معکوس باشد.  همچنین قفل کردن در حالت خلاص ، باید اجازه داده شود .
۶-۳-۳   در حالت گیربکس اتوماتیک که دارای وضعیت پارک باشد ، باید امکان قفل مکانیزم تنها در موقعیت پارک وجود داشته باشد.  همچنین قفل کردن در حالت خلاص و/یا دنده معکوس ، باید مجاز باشد .
۶-۳-۴   در حالت گیربکس اتوماتیک که دارای وضعیت پارک نباشد ، امکان قفل مکانیزم تنها باید در حالت خلاص یا دنده معکوس وجود داشته باشد .
۶-۳-۵   وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید طوری طراحی و ساخته شده باشد که حتی پس از مقداری فرسودگی حاصل از ۲۵۰۰ بار عمل قفل شدن در هر جهت ، کاملاً موثر بماند .
۷    وسایل  جلوگیری از استفاده غیر مجاز الکترومکانیکی و الکترونیکی
وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز الکترو‌مکانیکی و الکترونیکی در قسمتی که نصب می شوند ، باید مطابق با الزامات بندهای ۴،۵ و۶ فصل دوم این استاندارد باشند .
۸    تقاضای تایید نوع  خودرو
۸-۱   تقاضای تایید نوع خودرو در رابطه با وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز آن ، ایموبلایزر  آن و در صورت کاربرد ، سیستم هشدار دهنده آن ، بر اساس استاندارد ملی شماره ….  باید توسط سازنده ارائه گردد .
۸-۲   نمونه‌‌ای  از مدارک اطلاعاتی در پیوست “پ” ارائه شده است.
۸-۳   موارد ذیل باید به واحد خدمات فنی مسؤل انجام آزمون های تایید نوع ارائه گردد :
۸-۳-۱   یک خودروی نمونه ازنوعی که باید تایید شود .
۸-۳-۲   در صورت وجود ، گواهی نامه های تایید نوع سیستم های ایموبلایزر/ هشداردهنده  نصب شده .
۹    اعطا، تایید نوع
۹-۱   در صورتی که الزامات مربوطه تامین شوند ، تایید نوع  مطابق با استاندارد ملی شماره …  اعطا خواهد شد .
۹-۲   نمونه‌ای از فرم گواهینامه تایید خودرو در پیوست “ت” ارائه گردیده است .
۹-۳   یک شماره تایید نوع مطابق با استاندارد ملی شماره  …  به خودرو مورد تایید اختصاص داده می شود .

۱۰    تغییرات نوع و تمدید  تاییدیه ها
۱۰-۱   وقتی که تغییرات مربوط به خودرو در این استاندارد مورد تایید قرار گیرد، در این  صورت شرایط استاندارد ملی شماره  …  باید یه اجرا گذاشته شود .
۱۱    تطابق تولید
۱۱-۱   اندازه‌گیریها جهت اطمینان از تطابق تولید ، باید مطابق با شرایط استاندارد ملی شماره  …  صورت گیرد .

پیوست الف
روش آزمون فرسایشی برای وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز
عمل کننده روی فرمان
(الزامی)
الف-۱   تجهیزات آزمون
الف-۱-۱   تجهیزات آزمون باید شامل موارد ذیل باشد :
الف-۱-۱-۱   یک دستگاه نگهدارنده ، برای نصب نمونه فرمان مطابق بند ۲-۳ که وسیله جلوگیری ازاستفاده غیر مجاز بر روی آن نصب گردیده است.
الف-۱-۱-۲   وسیله‌ای برای فعال و غیر فعال نمودن وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجازی که با استفاده از کلید عمل می کند .
الف-۱-۱-۳   وسیله‌ای برای چرخاندن فرمان نسبت به وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز .
الف-۲    روش آزمون
الف-۲-۱   یک نمونه فرمان با وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز  به دستگاه نگهدارنده اشاره شده دربند الف-۱-۱-۱ وصل می شود.
الف-۲-۲   یک دوره تناوب آزمون شامل فعالیتهای ذیل است :
الف-۲-۲-۱   وضعیت شروع
 وسیله جلوگیری از استفاده غیرمجاز باید غیرفعال شود و محور فرمان تا موقعیتی بچرخد که از قفل شدن  وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز ممانعت بعمل آورد مگر آنکه از نوعی باشد که قفل شدن فرمان را در هر موقعیتی را اجازه دهد .
الف-۲-۲-۲   وضعیت فعال سازی
 وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید با استفاده از کلید ، از موقعیت غیر فعال به موقعیت فعال تغییر وضعیت دهد .
الف-۲-۲-۳   وضعیت فعال
 میله فرمان باید به نحوی بچرخد که گشتاور روی آن در لحظه درگیر شدن وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز، ۲ ۴۰ نیوتن‌متر باشد .
الف-۲-۲-۴   وضعیت غیر فعال
 وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز باید با وسایل عادی غیرفعال شود و به منظور سهولت آزاد شدن ، گشتاوراعمال شده به صفرکاهش یابد .
الف-۲-۲-۵   وضعیت برگشت
 میله فرمان باید تا موقعیتی بچرخد که از درگیرشدن ( قفل شدن ) وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز ممانعت به عمل آورد.
الف-۲-۲-۶   چرخش مخالف
 روش های شرح داده شده در بند های الف-۲-۲-۲ و الف-۲-۲-۳ و الف-۲-۲-۴ و الف-۲-۲-۵ را در جهت عکس چرخش میله فرمان تکرار نمایید .
الف-۲-۲-۷    فاصله زمانی بین دو درگیری متوالی وسیله باید حداقل ۱۰ ثانیه باشد .
الف-۲-۳    دوره تناوب فرسایشی باید به تعداد دفعات مشخص شده در بند ۶-۱-۳ این فصل تکرار شود.

پیوست ب
روش آزمون برای وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز عمل کننده روی فرمان
به کمک وسیله محدود کننده گشتاور
(الزامی)
ب-۱    تجهیزات آزمون
ب-۱-۱   تجهیزات آزمون باید شامل موارد ذیل باشد:
ب-۱-۱-۱   یک دستگاه نگهدارنده  برای نگهداشتن اجزای مربوط به یک سیستم فرمان و یا چنانچه آزمون روی یک خودروی کامل انجام شود ، سیستمی که بتواند همه چرخهای فرمان پذیر را از سطح  زمین بلند کند .
ب-۱-۱-۲   وسیله یا وسایلی که قادر به تولید و اندازه گیری گشتاور اعمال شده به کنترل فرمان باشد بصورتی که در بند ب-۲-۳  شرح داده شد ، دقت اندازه گیری باید کمتر یا معادل ۲ درصد باشد.
ب-۲    روش آزمون
ب-۲-۱   چنانچه آزمون روی یک خودروی کامل انجام شود ، همه چرخهای فرمان پذیرخودرو باید کاملا” از زمین جدا شوند .
ب-۲-۲   قفل فرمان باید به نحوی فعال گردد که فرمان نتواند حرکت کند .
ب-۳-۲   یک گشتاور باید به طریقی به کنترل فرمان اعمال شود که بچرخد .
ب-۴-۲   یک دوره آزمون شامل چرخش ۹۰ درجه‌ای کنترل فرمان و بدنبال  آن یک چرخش ۱۸۰ درجه در جهت مخالف و همچنین یک چرخش جدید ۹۰ درجه در جهت اصلی می‌باشد ، که  در شکل ۱ نشان داده شده است .
با رواداری  10درصد      =  1دوره 
ب-۲-۵   مدت زمان یک دوره معادل ۲ ۲۰ ثانیه است
ب-۲-۶   پنج دوره آزمون باید اجرا شود .
ب-۲-۷   در طی هر دوره آزمون ، حداقل مقدار ثبت شده گشتاور باید از مقدار داده شده در بند     6-1-4-2 بیشتر شود .

شکل۱- جهت حرکت فرمان

پیوست پ
مدارک اطلاعاتی مربوط به تایید نوع خودرو در خصوص وسایل  جلوگیری از استفاده  غیر مجاز
(اطلاعاتی)

در صورت در خواست ، اطلاعات ذیل در سه نسخه و شامل فهرست مطالب ارایه  شوند . هر نقشه‌ای باید در مقیاس مناسب و با جزییات کافی در اندازهA4  یا در پوشه‌ای به اندازه  A4تهیه گردد . در صورت وجود هرگونه عکس باید با جزییات کافی نشان داده شود .
چنانچه سیستم ها ، قطعات یا مجموعه های فنی مجزا دارای کنترلهای الکترونیکی باشند ، باید اطلاعات مربوط به عملکرد آنها تهیه شود .

پ-۱    کلیات
پ-۱-۱   سازنده ( نام تجاری)
پ-۱-۲   نوع و تشریح تجاری 
پ-۱-۳   روش شناسایی نوع ، در صورت علامت گذاری بر روی خودرو
پ-۱-۳-۱   محل علامت گذاری
پ-۱-۴   گروه خودرو
پ-۱-۵   نام و نشانی سازنده
پ-۱-۶   نشانی کارخانه(های)  مونتاژکننده
پ-۲    مشخصات کلی ساخت خودرو
پ-۲-۱   عکس ها و/یا نقشه‌های خودروی مورد نظر
پ-۳    متفرقه
پ-۳-۱   وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز خودرو
پ-۳-۱-۱   وسیله حفاظتی
پ-۳-۱-۱-۱   شرح جزئیات نوع خودرو با توجه به چیدمان  و طراحی کنترل یا مجموعه‌ای که روی آن وسیله حفاظتی عمل می کند .
پ-۳-۱-۱-۲   نقشه‌های وسیله حفاظتی و اتصال آن به خودرو
پ-۳-۱-۱-۳   مشخصات فنی وسیله
پ-۳-۱-۱-۴   جزییات ترکیبات قفل بکار رفته
پ-۳-۱-۱-۵   ایموبلایزر خودرو
پ-۳-۱-۱-۵-۱   شماره تایید نوع  (در صورت وجود)
پ-۳-۱-۱-۵-۲   برای ایموبلایزر هایی که تاکنون تایید نشده اند:
پ-۳-۱-۱-۵-۲-۱   شرح جزئیات فنی ایموبلایزر خودرو و اقداماتی که در مقابل فعالسازی غیرعمدی انجام می‌شود .
پ-۳-۱-۱-۵-۲-۲   سیستم (ها) که ایموبلایزر خودرو روی آن عمل می کند .
پ- ۳-۱-۱-۵-۲-۳   تعداد کدهای تعویض پذیر  مؤثر در صورت کاربرد
پ-۳-۱-۲   سیستم هشدار دهنده (در صورت وجود)
پ-۳-۱-۲-۱   شماره تایید نوع  (در صورت وجود)
پ-۳-۱-۲-۲   برای سیستم های هشداری که تاکنون تایید نوع  نشده اند:
پ-۳-۱-۲-۲-۱   شرح جزئیات سیستم هشدار و قطعات خودرو که به سیستم هشدار نصب شده ، مرتبط است .
پ-۳-۱-۲-۲-۲   فهرست قطعات اصلی تشکیل دهنده  سیستم هشدار

پیوست ت
فرم گواهی‌نامه تایید نوع 
(اطلاعاتی)

    مکاتبه مربوط به :
–    تایید نوع  ( )
–    تمدید تایید نوع  (2)
–    رد تایید نوع  (2)
–    ابطال تایید نوع  (2)

از یک نوع خودرو / قطعه / مجموعه فنی مجزا با در نظر گرفتن استاندارد ملی شماره …. اصلاح شده با استاندارد …..
شماره تایید نوع  :
علت تمدید :
بخش اول
ت-۱-۱       سازنده ( نام تجاری  ) :
ت-۱-۲   نوع و تشریح تجاری:
ت-۱-۳   روش شناسایی نوع ، در صورت علامت گذاری بر روی خودرو /  قطعه/ مجموعه فنی    مجزا‌ ( )
ت-۱-۳-۱   محل علامت گذاری :
ت-۱-۴   گروه خودرو ( ):
ت-۱-۵   نام و نشانی سازنده:
ت-۱-۶   در مورد قطعات و مجموعه ‌های فنی مجزا ، موقعیت و نحوه نصب علامت تایید نوع 
ت-۱-۷   نشانی کارخانه (های) مونتاژکننده :

بخش دوم
ت-۲-۱   اطلاعات تکمیلی ( در صورت وجود ) به بخش سوم  رجوع  شود
ت-۲-۲   واحد مسئول خدمات فنی جهت انجام آزمون :
ت-۲-۳   تاریخ گزارش آزمون:
ت-۲-۴   شماره گزارش آزمون:
ت-۲-۵   ملاحظات ( در صورت وجود ): به بخش سوم  رجوع  شود
ت-۲-۶    مکان:
ت-۲-۷   تاریخ :
ت-۲-۸   امضا :
ت-۲-۹   فهرستی از اطلاعات تنظیم شده ، در صورت تقاضا توسط سازمان تایید کننده  ، ضمیمه شده است .

بخش سوم
 ت-۳-۱   اطلاعات تکمیلی
ت-۳-۱-۱   شرح مختصر وسیله (های)‌علیه استفاده غیرمجاز و قسمتهای خودرو که این وسایل روی آنها عمل می کند .
ت-۳-۱-۲   شرح مختصر ایموبلایزر
ت-۳-۱-۳   شرح مختصر سیستم هشدار دهنده  (در صورت کاربرد) شامل ولتاژ مجاز
ت-۳-۲   ملاحظات

فصل دوم

  ایموبلایزر

۱    کلیات
۱-۱   همه خودروهای گروه M1 باید به یک ایموبلایزر مجهز گردند.
۲-۱   نصب ایموبلایزرها برروی سایرگروههای خودرو اختیاری است. اما نصب چنین وسایلی باید مطابق با الزامات این استاندارد باشد .

۲    اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه‌‌‌‌ها با تعاریف زیر بکار می‌رود :
۲-۱   ایموبلایزر
 دستگاهی که از حرکت خودرویی که از موتور خودش نیرو گرفته ، جلوگیری می‌کند.
۲-۲   تجهیزات کنترلی
 تجهیزاتی که برای بکار انداختن و/یا از کار انداخـتن یک ایموبلایزر لازم است .
۲-۳   نمایشگر وضعیت
 هر وسیله‌ای به منظور نشان دادن وضعیت ایموبلایزر . ( فعال/ غیرفعال، تغییر از وضعیت فعال به غیر فعال و بالعکس.)
۲-۴   وضعیت فعال 
 وضعیتی است که خودرو نمی‌تواند با نیروی خودش حرکت کند.
۲-۵   وضعیت  غیر فعال 
 وضعیتی است که خودرو می‌تواند به صورت عادی حرکت کند.
۲-۶   کلید
 وسیله طراحی وساخته شده‌ای است که روشی برای کار سیستم قفل کننده تأمین می‌کند و این سیستم طوری طراحی و ساخته شده که فقط با همان کلید عمل می‌نماید.
۲-۷    عدم امکان فعالسازی  
خصوصیتی ازطرح است که ایموبلایزر را در شرایط  غیرفعال نگه می‌دارد .
۲-۸   نوع ایموبلایزر
 سیستم هایی است که در جنبه‌های اساسی زیر تفاوتی ندارند :
–   نام تجاری یا علامت سازنده
–   نوع تجهیزات کنترلی
–   طرح عملکردشان بر روی سیستم‌های وابسته به خودرو ( طبق بند ۵-۱)
۳    ویژگیهای عمومی
 3-1   فعال و غیرفعال کردن ایموبلایزر باید برطبق این الزامات امکان پذیر باشد .
۳-۲   چنانچه ایموبلایزر امکان انتقال رادیویی داشته باشد (بعنوان مثال برای  فعال کردن و غیر فعال کردن) ، باید با استانداردهای ETSI  مربوطه مطابقت داشته باشد .
۳-۳   ایموبلایزر و متعلقات آن باید به گونه ای طراحی شده باشد که هر خودروی مجهز به آن‌ ، همچنان الزامات فنی را برآورده نماید .
۳-۴   زمانی‌که سوئیچ ماشین درحالت کاری موتوراست نباید امکان وارد شدن ایموبلایزر به وضعیت فعال وجود داشته باشد .
۳-۵   تنها زمانی امکان عدم فعالسازی ایموبلایزر وجود دارد که توسط یک کلید مناسب در شرایط   غیر‌فعال قرار گرفته باشد .
۳-۶   ایموبلایزر باید طوری طراحی وساخته شده باشد که هنگامی که بر روی خودرو نصب می شود حتی در حالت خرابی برعملکرد و کار خودرو اثر نگذارد.
۳-۷   ایموبلایزری که مطابق دستورالعملهای سازنده بر روی خودرو نصب گردیده ، باید به نحوی طراحی و ساخته شده باشد که نتوان آن را به سرعت و بدون جلب توجه بی‌اثر یا تخریب نمود . برای مثال با استفاده از ابزارها ، وسایل یا ساخته‌های ارزان قیمت و قابل پنهان شدنی که به صورت آماده در دسترس عموم می‌باشد . جایگزینی یک قطعه اصلی یا افزودن قطعه ای به منظور خنثی کردن ایموبلایزر‌، باید امری مشکل و مستلزم صرف وقت باشد .
۳-۸   ایموبلایزری که مطابق دستورالعملهای سازنده بر روی خودرو نصب گردیده ، باید به نحوی طراحی و ساخته شده باشد که در شرایط محیطی که خودرو در آن قرار دارد ، با طول عمر مشخص،  کارآیی داشته باشد ( طبق بند۵ ) افزودن ایموبلایزر ، بویژه نباید بر روی مشخصه الکتریکی موجود در مدارهای دیگر ماشین تأثیر منفی بگذارد ( سطح مقطع هادی ، ایمنی اتصال و غیره. ).
۳-۹   ایموبلایزر ممکن است با سایر سیستم های خودرو ترکیب شود و یا با آنها یکپارچه گردد ( به عنوان مثال مدیریت موتور ، سیستم های هشدار .)

۴    ویژگیهای خاص
۴-۱   محدوده عملکرد ایموبلایزر
۴-۱-۱   ایموبلایزر باید به نحوی طراحی گردد که از کار خودرو تحت نیروی خودش ، حداقل با یکی از روشهای ذیل جلوگیری کند :
۴-۱-۱-۱   از کار انداختن حداقل دومدار مجزای خودرو که برای عملکرد خودرو تحت نیروی خودش لازم است (به عنوان مثال استارتر موتور ، جرقه زنی ، منبع سوخت و غیره )
۴-۱-۱-۲   یکسان نبودن با کد حداقل یک واحد کنترلی که برای عملکرد خودرو نیاز است .
۴-۱-۲   ایموبلایزری که بر روی خودروی مجهز شده به مبدل کاتالیست  نصب شده است ، نباید سبب ورود سوخت نسوخته به اگزوزگردد.
۴-۲   قابلیت اطمینان عملکرد
قابلیت اطمینان عملکرد باید با طراحی مناسب ایموبلایزر و در نظر گرفتن شرایط محیطی ویژه در خودرو حاصل گردد . ( طبق بند ۳-۸ و۵ )
۴-۳   ایمنی عملکرد
ایموبلایزر نباید وضعیت خود را )فعال / غیرفعال ) در نتیجه هر یک از آزمونهای بند ۵ تغییر دهد .
۴-۴   فعال کردن  ایموبلایزر
۴-۴-۱   ایموبلایزر باید بدون عمل اضافی از سوی راننده به وسیله یکی از روشهای ذیل فعال گردد :
–   در چرخش کلید ماشین به موقعیت “O” در قفل کلید و فعال شدن یک در، همچنین  ایموبلایزرهائی که بلافاصله قبل یا در طی روند استارت عادی خودرو غیر فعال می‌گردند ، مجاز است که با برگشت به حالت خاموش ، فعال گردند.
–   حداکثر۵ دقیقه پس از خارج سازی کلید از قفل 
   -هنگام قفل شدن خودرو
۴-۵    غیر‌فعال کردن        
۴-۵-۱   ایموبلایزر با استفاده از یک یا ترکیبی از وسایل زیر غیر فعال می‌گردد. سایر وسایلی که عملکرد معادل آن را دارند ، مجاز می باشند.
۴-۵-۱-۱   یک کلید مکانیکی ، مطابق با الزامات پیوست “پ” فصل سوم این استاندارد.
۴-۵-۱-۲   صفحه کلید مکانیکی برای وارد کردن کلید قابل انتخاب مجزا با حداقل۱۰۰۰۰  حالت مختلف .
۴-۵-۱-۳   دستگاه الکتریکی یا الکترونیکی ( بعنوان مثال کنترل از راه دور) باید دارای حداقل ۵۰۰۰۰  حالت مختلف باشند و باید کدهای چرخشی و/یا حداقل زمان اسکن ده روزه را بکار برده باشند . برای مثال حداکثر۵۰۰۰ حالت در۲۴  ساعت برای حداقل۵۰۰۰۰  حالت .
۴-۶   نمایشگر وضعیت
۴-۶-۱   نمایشگرهای نوری جهت تأمین اطلاعات ایموبلایزر (فعال ،غیرفعال ،تبدیل فعال به غیرفعال  و بالعکس) داخل و خارج اتاق خودرو مجاز می باشند . شدت نور سیگنالهای نوری نصب شده در خارج از اتاق خودرو نباید از ۵/۰ کاندلا بیشتر شود .
۴-۶-۲   اگر چشمک زن با زمان کوتاه فراهم باشد ، که تغییر از وضعیت فعال به غیر فعال و بالعکس را  نشان دهد ، باید مطابق بند ۴-۶-۱، نوری باشد . این نشانه‌گرها‌ی نوری می توانند به وسیله عملکرد همزمان چراغ های راهنما و یا چراغ اتاق خودرو تولید شوند به طوری که مدت زمان نشانگرهای نوری از طریق چراغ های راهنما ، از ۳ ثانیه تجاوز ننماید .
۵    پارامترهای عملکرد و شرایط آزمون
۵-۱   پارامترهای عملکرد
همه قطعات ایموبلایزر باید با الزامات بند ۵ فصل سوم این استاندارد مطابقت داشته باشد.
این الزامات در موارد زیربکار نمی‌رود :
–   قطعاتی که حتی در صورت نبود ایموبلایزر بر روی خودرو، نصب و آزمون شده اند  (مثل لامپ ).
    –   قطعاتی که بعنوان یک بخش خودرو ، قبلاً آزمون شده اند و دارای مدرک مستند می‌باشند .
۵-۲   شرایط آزمون
همه این آزمون ها باید به ترتیب بر روی یک ایموبلایزر اجرا شوند .اگرچه بر حسب نظر مرکز معتبر آزمون نمونه های دیگر می‌توانند بکار گرفته شوند . در صورتیکه روی نتایج آزمون های دیگر اثر نگذارد‌.
۵-۲-۱   آزمون عملکرد
به جهت انجام آزمون‌های تکمیلی مشخص شده در ذیل ، ایموبلایزر باید تحت شرایط عادی آزمون مشخص شده در بند ۵-۲-۱-۲ فصل سوم این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد . این امر به منظوربررسی تداوم کار عادی آن است . در جاییکه لازم است، می‌توان  فیوزها را پیش از آزمون تعویض نمود .
همه قطعات ایموبلایزر باید با دستورالعملهای مشخص شده در بند ۵-۲-۲ تا ۵-۲-۸ و۵‌-2‌-‌12   فصل  سوم این استاندارد مطابقت داشته باشند .
۶    دستورالعمل
(بند‌های ۶-۱ تا ۶-۳ فقط به منظور نصب پس از فروش)
هر ایموبلایزر باید با موارد زیر همراه باشد :
۶-۱   دستورالعمل نصب
۶-۱-۱   فهرست خودروها و مدلهای خودروهایی که این وسیله برای آنها در نظر گرفته شده است . این فهرست می تواند کلی یا مشخص باشد ( به عنوان مثال همه اتومبیل های با موتور بنزینی و با باتریهای ۱۲ ولتی که قطب منفی آنها زمین شده است).
۶-۱-۲   روش نصب با عکس ها و یا نقشه‌های واضح ،توضیح داده شده باشد .
۶-۱-۳   دستورالعملهای نصب که توسط سازنده تهیه شده باید به صورتی باشد که در زمانیکه توسط  یک نصاب ماهر ، به طور صحیح اجرا شوند ، ایمنی وقابلیت اطمینان خودرو ، تحت تاثیر قرار نگیرد .
۶-۱-۴   دستورالعملهای نصب فراهم شده ، الزامات توان الکتریکی ایموبلایزر و در صورت نیاز‌‌،  افزایش اندازه باتری را تعیـین نمایند .
۶-۲   یک فرم گواهینامه تکمیل نشده که نمونه ای از آن در پیوست “ الف” ارائه شده است .
۶-۳   یک راهنمای عمومی برای خریدار ایموبلایزر که حاوی تذکرات ذیل باشد :
۶-۳-۱   ایموبلایزر باید مطابق با  ستورالعملهای سازنده نصب شود .
۶-۳-۲   انتخاب نصاب خوب ، توصیه می‌شود . ( باسازنده ایموبلایزر به منظور مشخص کردن  نصاب مناسب تماس گرفته شود.)
۶-۳-۳   فرم گواهینامه نصب همراه ایموبلایزر باید بوسیله نصاب کامل شود .
۶-۴   دستورالعملهای استفاده
۶-۵   دستورالعملهای نگهداری
۶-۶   یک اخطار کلی در مورد خطرات انجام هرگونه تغییر یا افزودن به ایموبلایزر، این تغییرات یا افزایش خودکار ، گواهینامه نصب ارجاع شده به بند ۶-۲ را غیر معتبر می‌‌سازند.

۷    تقاضای تاییدنوع ایموبلایزر خودرو
۷-۱   تقاضای تایید نوع قطعه یا یک مجموعه فنی مجزا مطابق با استاندارد ملی شماره ….   برای  ایموبلایزر باید توسط سازنده ارائه گردد .
۷-۲   نمونه‌‌ای از مدارک اطلاعاتی در پیوست “ب” ارائه شده است.
۷-۳   موارد ذیل باید به واحد خدمات فنی مسؤل انجام آزمون های تایید نوع ارائه گردد :
۷-۳-۱   سه نمونه ایموبلایزر با همه متعلقاتش ، جهت تایید . هر یک از قطعات اصلی باید به صورت واضح و خوانا با نام تجاری یا علامت درخواست کننده و توصیف نوع آن قطعه مشخص گردند .
۷-۳-۲   خودرو(های ) مجهز به ایموبلایزر ، جهت تایید نوع با توافق با خدمات فنی بوسیله متقاضی انتخاب می‌شود.
۸    اعطا تایید نوع
۸-۱   در صورتیکه الزامات مربوطه تامین  شوند ، تایید نوع  مطابق با استاندارد ملی شماره …  اعطا خواهد شد .
۸-۲   نمونه‌ای از فرم گواهینامه‌ تایید نوع ایموبلایزر در پیوست “پ” ارائه گردیده است .
۸-۳   یک شماره تایید مطابق با استاندارد ملی شماره   … به هر ایموبلایزر مورد تایید اختصاص داده می‌شود .

۹    تغییرات نوع و تمدید تاییدیه ها
۹-۱   وقتی که تغییرات مربوط به ایموبلایزر در این استاندارد مورد تایید قرار گیرد، در این صورت شرایط استاندارد ملی شماره  … باید به اجرا گذاشته شود .
۱۰    تطابق تولید
۱۰-۱   اندازه گیریها جهت اطمینان از تطابق تولید ،باید مطابق با شرایط استاندارد ملی شماره   … صورت گیرد .

فصل سوم
 سیستم‌های هشدار‌دهنده خودرو

۱    کلیات
هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگیها و روشهای آزمون سیستمهای هشدار دهنده به منظور جلوگیری از سرقت خودروها می‌باشد.
 این استاندارد در موارد زیر کاربرد دارد :
۱-۱   قسمت اول :
 سیستم های هشدار دهنده خودرو( VAS)  که به صورت دائمی بر روی خودروهای گروه M1  و  N1 که در استاندارد ملی ایران به شماره ….  تعریف شده‌اند و حداکثرجرم مجاز فنی آنها ۲۰۰۰ کیلوگرم  می‌باشد ، نصب می‌شوند .
۱-۲   قسمت دوم :
 خودروهای گروه  M1 و N1  با حداکثر جرم مجاز فنی ۲۰۰۰ کیلوگرم با توجه به  سیستم (های) هشدار دهنده آنها (AS)   .
۱-۳   اگر چنین سیستمی بر روی دیگر گروههای خودرو نصب شود ، باید مطابق الزامات این استاندارد  باشد.

قسمت اول :
تایید نوع سیستم هشدار دهنده خودرو
۲    اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد  اصطلاحات و/یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می‌روند :
۲-۱   سیستم هشدار دهنده خودرو (VAS)
 سیستمی جهت نصب روی نوع ( های) خودرو (ها) است. این سیستم به منظور نشان دادن تعرض و ورود غیر مجاز به خودروست . این سیستم ها ممکن است حفاظت اضافی در برابر استفاده غیر مجاز خودرو فراهم سازند.
۲-۲   حس‌گر 
 وسیله‌ای است که تغییرات ناشی از تعرض و ورود غیر مجاز به خودرو را حس می‌کند.
۲-۳   وسیله سیگنال هشدار
وسیله نشان دهنده وقوع تعرض و ورود غیر مجاز به خودروست .
۲-۴   تجهیزات کنترلی
تجهیزات لازم برای فعال و غیر‌فعال کردن و آزمون VAS می‌باشد .
 همچنین برای فرستادن شرایط هشدار به وسایل اخطار دهنده بکار می‌روند .
۲-۵   فعال
 حالتی از VAS است که در آن ، شرایط هشدار می‌تواند به وسایل اخطار دهنده ارسال گردد.
۲-۶   غیرفعال
حالتی از VAS است که در آن ، شرایط هشدار نمی‌تواند به وسایل اخطار دهنده ارسال گردد.
۲-۷   کلید
هر وسیله طراحی و ساخته شده‌ای است که روشی برای کار سیستم قفل کننده تأمین می‌کند . این سیستم طوری طراحی و ساخته شده که فقط با همان کلید عمل می‌نماید .
۲-۸   نوع سیستم هشدار دهنده خودرو :
سیستم هایی است که در جنبه های اساسی ذیل تفاوتی نداشته باشند :
–   نام تجارتی یا علامت سازنده
–   نوع حس‌گر
–   نوع وسیله سیگنال هشدار
–   نوع تجهیزات کنترلی
۲-۹     ایموبلایزر
وسیله‌ای است که از حرکت خودرویی که از موتور خودش نیرو گرفته ،‌ جلوگیری می‌کند .
۲-۱۰      اعلام اضطرار
وسیله‌‌ای است که فرد می‌تواند به کمک آن، یک هشدار دهنده نصب شده روی خودرو را در مواقع اضطراری برای جلب کمک فعال نماید .
۳    ویژگیهای  عمومی
۳-۱   VAS باید در زمان های تعرض و ورود غیر مجاز به خودرو ، سیگنال هشدار تولید کند . سیگنال هشدار باید شنیداری باشد و بعلاوه ممکن است شامل وسایل هشدار نوری یا یک هشدار رادیویی و یا هر ترکیبی از موارد فوق باشد .
۳-۲ VAS   باید به گونه‌ای طراحی ، ساخته و نصب گردد که خودروی مجهز به آن ، همچنان الزامات فنی مربوطه، بویژه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)  را رعایت نماید .
۳-۳   چنانچه VAS امکان ارسال رادیویی داشته باشد (به عنوان مثال برای فعال یا غیرفعال کردن هشدار دهنده یا برای ارسال هـشدار ) باید با استانداردهای ETSI مربوطه مطابقت داشته باشد .  فرکانس آن باید ۹۲/۴۳۳ مگا هرتز و حداکثر توان تشعشعی آن ۲۵ میلی وات گردد .
 3-4   نصب یک VAS در خودرو نباید کار خودرو را ( در حالت غیر فعال) و همچنین عملکرد صحیح آن را تحت تاثیر قرار دهد.
۳-۵VAS    و اجزا آن نباید به صورت غیر عمدی فعال شوند ، بویژه در زمانیکه موتور روشن است .
۳-۶   بروز عیب در VAS و یا در منبع تغذیه ، نباید بر عملکرد صحیح خودرو اثر بگذارد .
۳-۷   VAS ، اجزا آن و قسمت های تحت کنترل آن باید به نحوی طراحی ، ‌ساخته و نصب شوند که امکان غیر فعال نمودن یا خراب نمودن آنها ، به سرعت و بدون جلب توجه به حداقل برسد . برای مثال با استفاده از وسایل ارزان قیمت و براحتی قابل پنهان شدنی که در دسترس عموم مردم می‌باشد .
۳-۸   وسایل فعال و غیرفعال کردن VAS ، باید به نحوی طراحی شده باشند که الزامات فصل اول این استاندارد را نقض ننمایند . اتصالات الکتریکی به قطعات توصیف شده در آن استاندارد ، مجاز می‌باشند.
۳-۹   سیستم باید به نحوی تنظیم شده باشد که اتصال کوتاه هر مدار سیگنال هشدار هیچیک از جنبه‌های سیستم  هشدار را به غیر از مداری که اتصال کوتاه شده است ، بی اثر نکند .
۳-۱۰VAS    ممکن است شامل یک ایموبلایزر مطابق با الزامات فصل دوم این استاندارد باشد.

۴    ویژگیهای خاص
۴-۱   محدوده حفاظتی
۴-۱-۱   الزامات  ویژه
VAS حداقل باید باز شدن هر یک از درهای خودرو ، در موتور و صندوق عقب را تشخیص و اعلام  نماید .
 بروز نقص یا خاموش شدن منابع نور ، برای مثال چراغ اتاق‌ خودرو نباید به عملکرد کنترلی ، خللی وارد کند .
حس‌گرهای اضافی به منظور اعلام/نمایش برای مثال :
–   اطلاعات تعرض به داخل خودرو ، کنترل اتاق خودرو ، کنترل شیشه پنجره ، شکستگی شیشه‌ها
–   تلاش برای سرقت خودرو ، بعنوان مثال حس‌گر انحراف مجاز می باشند .
با در نظر گرفتن اینکه از هرگونه آژیر غیرضروری ( طبق بند ۴-۱-۲ هشدار کاذب ) جلوگیری شود .
 این حس‌گرهای اضافی نباید حتی در هنگام فعال شدن حس‌گرهای فوق بر اثر تعدی به خودرو ( مثلاً با شکستن شیشه) و یا تحت عوامل خارجی ( مثلاً باد ) فعال گردند . سیگنال هشداری که بوسیله یکی از حس‌گرهای فوق الذکر فعال شده است، نباید بیش از ده مرتبه در همان دوره زمانی فعال شدن سیستم هشدار دهنده ، عمل نماید .
در این حالت ، دوره زمانی فعال شدن باید از طریق غیرفعال کردن سیستم به وسیله کاربرخودرو محدود شود . برخی از انواع حس‌گرهای اضافی از قبـیل کنترل اتاق خودرو ( اولتراسونیک ، مادون قرمز) یا حس‌گر انحراف و غیره ممکن است به صورت عمدی ، غـیرفعال شوند . دراین‌حالت غیرفعال سازی آن حس‌گر‌ها، باید قبل از آنکه VAS فعال شود ، انجام گردد .
امکان غیر‌فعال نمودن حس‌گرها در زمانی که سیستم هشدار در وضعیت فعال است نباید ممکن باشد .
۴-۱-۲   ایمنی در برابر هشدار کاذب
۴-۱-۲-۱   با اقدامات مناسب ، بعنوان مثال :
–   طرح مکانیکی و طرح مدار الکتریکی مطابق با شرایط ویژه خودروهای موتوری
–   انتخاب و بکارگیری اصول کنترل و کارکرد سیستم هشدار و متعلقات آن .
باید اطمینان حاصل شود که VAS در شرایط فعال و غیرفعال نمی‌تواند موجب ایجاد سیگنال هشداری که آژیر غیرضروری تولید می‌نماید ، در مواقع ذیل گردد :
–   ضربه به خودرو : آزمون مشخص شده در بند۵-۲-۱۳ .
–   سازگاری الکترومغناطیسی : آزمون مشخص شده در بند ۵-۲-۱۲ .
–   کاهش ولتاژ باتری از طریق تخلیه مداوم : آزمون مشخص شده در بند ۵-۲-۱۴ .
–   هشدار کاذب کنترل اتاق خودرو : آزمون مشخص شده در بند ۵-۲-۱۵ .
۴-۱-۱-۲   چنانچه متقاضی دریافت تاییدیه بتواند ثابت کند (بعنوان مثال با داده های فنی) که ایمنی در برابر هشدار کاذب به نحو مطلوبی تامین شده است .ممکن است در انجام آزمون های تاییدیه ، برخی از آزمون های بالا از لحاظ مسئول خدمات فنی ضروری نباشد .
۴-۲    هشدار شنیداری
۴-۲-۱   کلیات
سیگنال هشدار باید به وضوح قابل شنیدن و تشخیص باشد و با سایر سیگنالهای شــنیداری مورد استفاده در وسایل حمل و نقل متفاوت باشد . علاوه بر وسیله هشداردهنده شنیداری اصلی، مـــمکن است یک وسیله هشداردهنده شنیداری مجزا در محدوده‌ای از خودرو که به وسیله VAS کنترل می‌شود ، نصب شود. این وسیله مجزا باید در برابر دسترسی سریع و آسان افراد ، حفاظت شود .
چنانچه یک وسیله سیگنال هشدار شنیداری مجزا طبق بند ۴-۲-۳-۱ بکار رود ، وسیله هشداردهنده شنیداری اصلی استاندارد (که به وسیله VAS فعال می‌شود) می‌تواند توسط آن وسیله نیز، فعال گردد . به شرطی که هرگونه دستکاری در وسیله هشداردهنده شنیداری استاندارد (که معمولاً بسیار راحت و قابل دسترس می‌باشد)، روی عملکرد وسیله هشداردهنده شنیداری مجزا ، اثری نداشته باشد.
۴-۲-۲   مدت زمان سیگنال هشدار شنیداری
حداقل: ۲۵ ثانیه
حداکثر: ۳۰ ثانیه
سیگنال هشدار شنیداری می‌تواند پس از تعرض بعدی به خودرو، پس از فاصله زمانی فوق الذکر مجدداً‌، آژیر بکشد ( با شروط مندرج در بندهای ۴-۱-۱ و ۴-۱-۲ ) . غیرفعال کردن سیستم هشدار ، باید سیگنال هشدار را سریعاً قطع کند .
۴-۲-۳   مشخصات سیگنال هشدار شنیداری
۴-۲-۳-۱   وسیله سیگنال هشدار با آهنگ ثابت ( طیف فرکانسی ثابت ) بعنوان مثال بوق ها (اکوستیکی و غیره) که مشخصات آن با پیوست “ت” این استاندارد مطابقت دارد .
سیگنال هشدار متناوب ( روشن – خاموش ):
فرکانس تحریک : (۱   2) هرتز
زمان روشن بودن = ۱۰%  زمان خاموش بودن
۴-۲-۳-۲   وسیله سیگنال هشدار شنیداری با مدولاسیون فرکانسی ( اکوستیکی و غیره) که مشخصات آن با پیوست “ت” این استاندارد مطابقت دارد . محدوده فرکانسی سیگنال بین ۱۸۰۰ تا ۳۵۵۰ هرتز و به صورت متقارن می‌باشد .
فرکانس تحریک : (۱   2) هرتز
۴-۲-۳-۳   سطح صوت
منبع صوت باید :
–   یک وسیله هشدار دهنده شنیداری که دارای تاییدیه‌ای مطابق با استاندارد….  و یا یک وسیله که الزامات بند ت-۱ و ت-۲ از پیوست “ت” این استاندارد را برآورده نماید ، باشد .
–   به هرحال ، درحالتی که منبع صوت متفاوت از وسیله هشداردهنده شنیداری اصلی باشد، حداقل سطح صوت اندازه‌گیری شده ، ممکن است تا ۱۰۰ دسی‌بل(A) تحت شرایط پیوست “ت” این استاندارد اندازه‌گیری شود .
۴-۳   هشدار نوری در صورت نصب
۴-۳-۱   کلیات
در صورت تعرض یا ورود غیر مجاز به خودرو ، وسیله باید یک سیگنال هشدار نوری را طبق بند های ۴-۳-۲ و۴-۳-۳ فعال کند.
۴-۳-۲   مدت زمان سیگنال هشدار نوری
سیگنال هشدار نوری باید مدت زمانی بین ۲۵ ثانیه تا ۵ دقیقه پس از آنکه هشدار فعال شد، روشن بماند‌.
غیر فعال کردن سیستم هشدار ، باید سیگنال هشدار را سریعاً قطع کند .
۴-۳-۳   نوع سیگنال هشدار نوری
چشمک زدن تمام چراغهای راهنما و/یا چراغ  اتاق خودرو و همه چراغهایی که در همان مدار الکتریکی مشترک هستند.
فرکانس تحریک :  ( 1  2 ) هرتز
در رابطه با سیگنال شنیداری ، سیگنال های غیر همزمان  نیز مجازند .
زمان روشن بودن = ۱۰%  زمان خاموش بودن
۴-۴   هشدار رادیویی (فراخوان)  در صورت وجود :
VAS می تواند شامل یک سیستم تولید کننده سیگنال هشدار از طریق ارسال رادیویی باشد .
۴-۵   عدم فعالسازی سیستم هشدار :
هنگامیکه موتور روشن است ، باید فعال کردن عمدی یا غیرعمدی سیستم هشدار غیرممکن گردد.
۴-۶   فعال و غیر فعال کردن VAS
۴-۶-۱   فعال کردن     
هر وسیله مناسب برای فعال کردن VAS مجاز است ، مشروط بر اینکه این وسایل موجب بروز غیر عمدی هشدار کاذب نگردند .
۴-۶-۲   غیر فعال کردن
غیر فعال کردن  VAS باید بوسیله یک یا ترکیبی از وسایل ذیل حاصل گردد : ( سایر وسایلی که عملکرد معادل آن را دارند ، مجاز می‌باشند.)
۴-۶-۲-۱   یک کلید مکانیکی ( مطابق با الزامات پیوست “پ”  این استاندارد ) متناسب با سیستم قفل مرکزی خودرو که شامل حداقل ۱۰۰۰ حالت مختلف می‌باشد و از خارج عمل می‌نماید .
۴-۶-۲-۲   وسیله الکتریکی یا الکترونیکی ( به عنوان مثال کنترل از راه دور ) باید دارای حداقل ۵۰۰۰۰ حالت مختلف باشد و باید کدهای چرخشی و یا حداقل زمان اسکن ده روزه را به کار برده باشد برای مثال حداکثر۵۰۰۰ حالت مختلف در ۲۴ ساعت برای حداقل ۵۰۰۰۰ حالت .
۴-۶-۲-۳   یک کلید مکانیکی یا یک وسیله الکتریکی– الکترونیکی درون اتاق خودرو محافظت شده با تاخیر زمان‌بندی شده خروج– ورود.
۴-۷       تاخیر خروج
چنانچه سوئیچ برای فعال کردن  VAS درون ناحیه حفاظت شده نصب  شده باشد ، باید یک تاخیر خروج در نظر گرفته شود و امکان تنظیم تاخیر خروج بین ۱۵ تا ۴۵ ثانیه پس از آنکه سوئیچ عمل نمود ، باشد . دوره زمانی تاخیر می‌تواند با مقتضیات فردی مناسب اپراتور تنظیم شود.
۴-۸   تاخیر ورود
چنانچه سوئیچ برای غیر فعال کردن VAS درون ناحیه حفاظت شده نصب شده باشد ، باید تاخیر حداقل ۵ ثانیه ای و حداکثر ۱۵ ثانیه ای قبل از فعال سازی سیگنالهای هشدار شنیداری و نوری ، مجاز شمرده شود . دوره زمانی تأخیر می تواند با مقتضیات فردی مناسب اپراتور تنظیم شود.
۴-۹    نمایشگر وضعیت
۴-۹-۱   نمایشگرهای نوری جهت تأمین اطلاعات VAS (فعال ،غیرفعال ، دوره زمانی فعالسازی‌) در داخل و خارج اتاق خودرو مجاز می باشد .شدت نور سیگنالهای نوری نصب شده در خارج از اتاق خودرو نباید از ۵/۰ کاندلا بیشتر شود .
۴-۹-۲   اگر چشمک زن با زمان کوتاه فراهم باشد ، که تغییر از وضعیت فعال به غیر فعال و بالعکس را نشان دهد ، باید مطابق بند ۴-۹-۱، نوری باشد . این نشانه‌گرها‌ی نوری می‌توانند به وسیله عملکرد همزمان چراغ های راهنما و یا چراغ اتاق خودرو تولید شوند به طوری که مدت زمان نشانگرهای نوری از طریق چراغ های راهنما ، از ۳ ثانیه تجاوز ننماید .
۴-۱۰   منبع تغذیه
منبع تغذیه VAS می تواند باتری خودرو باشد . در مواردی که باتری اضافی مورد استفاده قرار گیرد ، باید قابل شارژ باشد و نباید انرژی سایر قسمت های سیستم الکتریکی خودرو را تأمین کند.
۴-۱۱   مشخصات عملکردهای نوری
۴-۱۱-۱   خود بازبین  ، نشانگر نقص خودکار
در حالت فعال VAS(موقعیت های غیرعادی) ، همچون باز بودن درها و غیره ممکن است توسط عملکرد  خود بازبین ( کنترل موجه ) تشخیص داده شود و نشان داده شود‌.
۴-۱۱-۲   اعلام اضطرار
یک هشدار نوری و/ یا  شنیداری و/ یا رادیویی مستقل ازحالت ( فعال یا غیر فعال‌ ) و/ یا عملکرد VAS مجاز می‌باشد . این هشدارها باید از داخل خودرو فعال شده و برحالت (فعال و غیر فعال)  VAS اثر نگذارد . همچنین باید امکان داشته باشد که کاربرخودرو ، اعلام اضطرار را خاموش کند . در وضعیت هشدار شنیداری ، نباید مدت آژیر آن در هرفعال سازی ، محدود باشد . اعلام اضطرار نباید بازدارنده موتور باشد یا موتور را متوقف نماید.
۵    پارامترهای عملکرد وشرایط آزمون 
۵-۱   پارامترهای عملکرد
همه قطعات VAS باید بدون هیچگونه نقصی تحت شرایط ذیل عمل  نمایند .
۵-۱-۱   شرایط آب و هوایی
دو دسته دمای محیطی این‌چنین تعریف شده اند :
–   40- تا ۸۵ درجه سلسیوس برای قطعات نصب شده در اتاق خودرو یا صندوق عقب
–   40- تا ۱۲۵ درجه سلسیوس برای قطعاتی که درون محفظه موتور نصب شده است، مگر آنکه به نحو دیگری مشخص شده باشند.
۵-۱-۲    درجه حفاظت برای نصب
درجه حفاظت ذیل بر اساس ۵۲۹-۱۹۸۹ IEC   باید تامین گردد  :
–   درجه IP40 برای قطعات نصب شده در اتاق خودرو
–   درجه IP42 برای قطعات نصب شده در اتاق خودرو اتومبیلهای بدون سقف ویا با سقف متحرک و یا اتومبیلهایی با سقف جابجا شونده ، نصب می‌شوند. در صورتی که مکان نصب نیازمند درجه حفاظت بالاتر از IP40 باشد .
–   درجه IP54 برای سایر قطعات 
سازنده VAS باید هرگونه محدودیت چگونگی نصب برای هر قطعه سیستم را با توجه به گرد و خاک ، آب و دما در دستورات نصب مشخص نماید .
۵-۱-۳  مقاومت آب و هوایی
بر اساس  IEC68-2-30-1980 به مدت هفت روز
۵-۱-۴   شرایط الکتریکی
ولتاژ تغذیه نامی : ۱۲ ولت
محدوده ولتاژ تغذیه کاری : از ۹ تا ۱۵ ولت در محدوده دما مطابق با بند۵-۱-۱
زمان مجاز برای ولتاژ های بیش از حد مقرر در دمای ۲۳ درجه سلسیوس
ولت ۱۸= U ؛                    حداکثر۱ ساعت
ولت ۲۴= U ؛                  حداکثر۱ دقیقه
۵-۲   شرایط آزمون
۵-۲-۱   آزمون های عملکرد 
۵-۲-۱-۱   تطابق VAS با مشخصات ذیل باید بررسی گردد :
–   مدت هشدار طبق بند های ۴-۲-۲ و ۴-۳-۲
    –   فرکانس و نسبت روشن/خاموش طبق بند های ۴-۳-۳ و ۴-۲-۳-۱ یا ۴-۲-۳-۲ .
    –   تعداد سیکل های هشدار طبق بند ۴-۱-۱ در صورت کاربرد .
    –   عدم فعال سازی سیستم هشدارطبق بند ۴-۵
۵-۲-۱-۲    شرایط آزمون عادی
ولتاژ :                          ولت       2/0   12 =  U
دما :                   درجه سلسیوس           5   23 =  T
۵-۲-۲   مقاومت در برابر تغییرات دما و ولتاژ
تطابق با مشخصات تعریف شده مندرج در بند ۵-۲-۱-۱ ، باید تحت شرایط ذیل بررسی گردند :
۵-۲-۲-۱    
دمای آزمون :                     درجه سلسیوس              2 40 T =
ولتاژ آزمون :                                   ولت            2/0   9 =U   
مدت نگهداشتن ، ۴ ساعت .
۵-۲-۲-۲   برای قطعات نصب شده در اتاق خودرو یا صندوق عقب
دمای آزمون :                     درجه سلسیوس            2  85  =T  
ولتاژ آزمون :                                   ولت        2/0  15 =U  
مدت نگهداشتن ، ۴ ساعت
۵-۲-۲-۳   برای قطعات نصب شده درون محفظه موتور مگر اینکه به نحو دیگری مشخص شده باشند .
دمای آزمون :                      درجه سلسیوس          2  125 =T    
ولتاژ آزمون :                                 ولت           2/0  15 = U 
مدت نگهداشتن ، ۴ ساعت
۵-۲-۲-۴   VAS در هر دو وضعیت فعال و غیر‌فعال باید ولتاژ اضافی معادل ۲/۰  18 ولت به مدت ۱ ساعت را تحمل کند .
۵-۲-۲-۵   VAS در هر دو وضعیت فعال و غیرفعال باید ولتاژ اضافی معادل ۲/۰ ۲۴  ولت به مدت ۱ دقیقه را تحمل کند .
۵-۲-۳   عملکرد صحیح  پس از آزمون نفوذپذیری آب از بدنه خارجی
پس از انجام آزمون نفوذپذیری آب از بدنه خارجی مطابق IEC529-1989   برای درجات حفاظت طبق بند ۵-۱-۲ ، آزمون های عملکرد باید طبق بند ۵-۲-۱ تکرار شوند .
۵-۲-۴   عملکرد صحیح پس از آزمون آب با فشار
پس از انجام آزمون مقاومت در برابر رطوبت مطابق IEC68-2-30-1980 باید آزمون های عمکلرد طبق بند ۵-۲-۱ تکرار شوند .
۵-۲-۵   آزمون تحمل در برابر پلاریته معکوس
VAS و قطعاتش نباید در برابر پلاریته معکوس تا ۱۳ ولت به مدت ۲ دقیقه ، آسیب ببینند .
پس از این آزمون ، آزمون‌های عملکرد باید طبق بند ۵-۲-۱ تکرار شوند .
۵-۲-۶   آزمون تحمل در برابر اتصال کوتاه
تمام اتصالات الکتریکی VAS ،‌ چه با فیوز و چه بدون فیوز ، باید در برابر اتصال کوتاه یا اتصال بدنه با حداکثر ولتاژ ۱۳ ولت مقاوم باشند . پس از این آزمون ، آزمون های عملکرد باید طبق بند ۵-۲-۱ تکرار شوند . البته در این حالت ، در صورت نیاز ، فیوزها می‌توانند تعویض شوند .
۵-۲-۷  صرف انرژی در شرایط فعال بودن
 مصرف انرژی در شرایط فعال ، تحت شرایط داده شده در بند ۵-۲-۱-۲ نباید از ۲۰ میلی آمپر برای کل سیستم هشدار شامل نمایشگر وضعیت و ایموبلایزر در صورت نصب تجاوز نماید .
۵-۲-۸   عملکرد صحیح  پس از آزمون ارتعاش
۵-۲-۸-۱   برای این آزمون ، قطعات به دو دسته تقسیم می‌شوند :
نوع ۱ : قطعاتی که به صورت عادی بر روی خودرو نصب شده‌اند .
نوع ۲ : قطعاتی که درون محفظه موتور نصب شده‌اند .
۵-۲-۸-۲   قطعات VAS باید تحت یک حالت ، ارتعاش سینوسی با مشخصات ذیل قرارگیرند :
۵-۲-۸-۲-۱   برای نوع ۱
فرکانس باید بین ۱۰ تا ۵۰۰ هرتز با حداکثردامنه ۵  میلی متر و حداکثرشتاب g3 ( صفر تا پیک ) تغییر کند .
۵-۲-۸-۲-۲   برای نوع ۲
فرکانس باید بین۲۰ تا ۳۰۰ هرتز با حداکثردامنه ۲  میلی متر و حداکثرشتاب g15 ( صفر تا پیک ) تغییر کند . 
۵-۲-۸-۲-۳   برای هر دونوع ۱ و۲ :
تغییرات فرکانس ۱ اکتاو بر دقیقه است .
تعداد سیکل ها ۱۰ می‌باشد و آزمون باید در امتداد هر سه محور انجام  شود :
ارتعاشات در فرکانس‌های پایین با دامنه ثابت حداکثر و در فرکانسهای بالا با شتاب ثابت حداکثر  اعمال می شود .
۵-۲-۸-۳   در زمان آزمون، باید اتصالات الکتریکی VAS برقرار باشند وکابل بیش از۲۰۰ میلی متر باشد .
۵-۲-۸-۴   پس از آزمون ارتعاشات ، آزمون عملکرد باید طبق بند ۵-۲-۱ تکرار شود .
۵-۲-۹   آزمون دوام
تحت شرایط آزمون مشخص شده در بند  5-2-1-2 ، تحریک کردن ۳۰۰ دوره کامل هشداری وسیله هشدار دهنده ( شنیداری و/ یا نوری) با زمان وقفه ۵ دقیقه‌ای ، انجام شود .
۵-۲-۱۰   آزمون  کلید سوئیچ خارجی ( نصب شده در خارج خودرو)
آزمون های ذیل تنها در حالتی انجام می‌شوند که تجهیزات قفل درها ، نصب نشده باشند .
۵-۲-۱۰-۱   کلید سوئیچ به نحوی طراحی وساخته شده باشد که حتی پس از موارد ذیل ، کاملاً کارآمد باشد :
–   2500 دوره فعال/غیرفعال پی‌در پی در هر جهت  :
–   حداقل ۹۶ ساعت در معرض آزمون مه نمک طبق IEC68-2-11-1981 آزمون مقاومت خوردگی قرار گیرد.
۵-۲-۱۱   آزمون سیستم‌های حفاظت اتاق خودرو
سیستم هشدار در زمانی‌که یک صفحه عمودی به ابعاد ۲/۰×15/0 متر، ۳/۰ متر (که از مرکز صفحه عمودی اندازه گیری شده  ) از میان شیشه در جلویی باز به اتاق خودرو به سمت جلو و موازی با جاده در سرعت ۴/۰ متر بر ثانیه و با زاویه ۴۵ درجه نسبت به صفحه  طولی میانی خودرو وارد شود ،‌باید فعال گردد . (رجوع شود به پیوست “ب” این استاندارد )
۵-۲-۱۲   سازگاری الکترو مغناطیسی
سیستم های هشدار دهنده خودرو باید  با الزامات فنی مربوطه بویژه EMC مطابقت داشته باشد..
۵-۲-۱۳   ایمنی در برابر هشدار کاذب در هنگام ضربه به خودرو
 باید بررسی شود که چنانچه یک ضربه تا ۵/۴ ژول ناشی از یک جسم نیمه کروی با قطر ۱۶۵ میلی متر و سختی (۱ ۷۰) شور A  به هر جایی از بدنه خودرو یا شیشه های آن با سطح انحنا داده شده برخورد نماید ، موجب بروز هشدار‌های کاذب نشود .
۵-۲-۱۴   ایمنی در برابر هشدار  کاذب در هنگام کاهش ولتاژ
 باید بررسی شود که کاهش ولتاژ باطری اصلی از طریق تخلیه مداوم ۵/۰ ولت بر ساعت تا رسیدن به ۳ ولت ، موجب بروز هشدارهای کاذب نشود .
برای ملاحظه شرایط آزمون به بند ۵-۲-۱-۲ رجوع شود .
۵-۲-۱۵   آزمون  ایمنی در برابر هشدار کاذب کنترل اتاق خودرو
سیستم های مورد استفاده به جهت حفاظت اتاق خودرو باید طبق بند ۴-۱-۴ به همراه خودرو و تحت شرایط عادی ( بند ۵-۲-۱-۲) آزمون شوند .
سیستم نصب شده طبق دستورالعملهای سازنده در زمانیکه در معرض انجام ۵ بار آزمون مشروح در بند ۵-۲-۱۳ با فواصل زمانی ۵/۰ ثانیه قرار می‌گیرد ، نباید تحریک گردد.
هنگامی که شخصی که با ماشین تماس پیدا کند و یا در اطراف خودروحرکت کند ( پنــجره ها بسته باشند) نباید موجب بروز هشدار کاذب شود .

۶    دستورالعمل
هر VAS باید با موارد زیر همراه باشد :
۶-۱   دستورالعمل نصب
۶-۱-۱   فهرست خودروها و مدلهای خودروهایی که این وسیله برای آنها در نظر گرفته شده است . این فهرست می‌تواند کلی یا مشخص باشد .( به عنوان مثال همه  اتومبیل های با موتور بنزینی و با باتریهای ۱۲ ولتی که قطب منفی آنها زمین شده است. )
۶-۱-۲   روش نصب با  عکس ها و یا نقشه‌های واضح ،توضیح داده شده باشد .
۶-۱-۳   در حالتیکه VAS شامل ایموبلایزر باشد ، باید دستورالعملهای اضافی مطابق الزامات  مندرج در قسمت دوم این استاندارد تهیه گردد .
۶-۲   یک فرم گواهینامه تکمیل نشده که نمونه ای از آن در پیوست “ الف” ارائه شده است .
۶-۳   یک راهنمای عمومی برای خریدار که حاوی تذکرات ذیل باشد :
    –   VAS بایدطبق دستورالعمل سازنده نصب شود .
–   انتخاب نصاب خوب توصیه می‌شود ( با سازنده VAS به منظور مشخص کردن نصاب‌های مناسب تماس گرفته شود )
–   فرم گواهینامه نصب پشتیبانی شده VAS باید بوسیله نصاب کامل شود.
۶-۴   دستورالعمل استفاده
۶-۵   دستورالعمل نگهداری
۶-۶   یک هشدار کلی در مورد خطر انجام هر گونه تغییر یا افزودن به سیستم ، به طوری که این  تغییرات یا افزایش، به طور خودکار  گواهینامه نصب ارجاع شده به بند۶-۲ را غیر معتبر می‌سازد .
قسمت دوم
تایید خودرو با توجه به سیستم هشدار آن
هنگامیکه یک VAS  تایید شده در قسمت اول این استاندارد ، در یک خودرو بکار رفت و برای کسب تایید به قسمت دوم این استاندارد معرفی شد ، آزمون های لازم توسط سیستم هشدار دهنده خودرو به منظور کسب تایید قسمت اول این استاندارد تکرار نمی شود.
۷    اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلاحات و/یا واژه‌ها با تعاریف زیر بکار می‌روند:
۷-۱   سیستم (های ) هشدار دهنده ( AS)
 قطعاتی که به صورت تجهیزات اصلی بر روی یک نوع خودرو به منظور نشان دادن تعرض و ورود غیرمجاز به خودرو نصب می‌شوند . این سیستم‌ها ممکن است حفاظت اضافی در برابر استفاده غیرمجاز خودرو فراهم سازند .
۷-۲   نوع خودرو با توجه به سیستم هشدار
 سیستم خودروهایی است که در جنبه های اساسی ذیل تفاوتی نداشته باشند :
–   نام تجاری یا علامت سازنده       
–   طرحهای خودرو که تاثیر مهمی روی عملکرد سیستم هشدار دارند .
 –   نوع و طرح VAS یا AS
۷-۳       سایر تعاریف مورد نیاز قسمت دوم ، در بند ۲  این استاندارد موجودند .
۸    ویژگیهای عمومی
۸-۱ AS   باید به نحوی طراحی و ساخته شود که در مواقع تعرض و ورود غیر مجاز به خودرو   سیگنال هشدار تولید کند. سیگنال هشدار باید شنیداری باشد و بعلاوه می‌تواند شامل وسایل هشــدار نوری یا یک هشدار رادیویی و یا هر ترکیبی از موارد فوق باشد.
۸-۲   خودروییکه به سیستم های هشدار مجهز می‌گردد، باید الزامات فنی مربوطه بویژه EMC را رعایت نماید .
۸-۳   چنانچه AS امکان ارسال رادیویی داشته باشد (به عنوان مثال فعال یا غیرفعال کردن هشدار دهنده یا برای ارسال هـشدار ) باید با استانداردهای ETSI مربوطه مطابقت داشته باشد .  فرکانس آن باید ۹۲/۴۳۳ مگاهرتز و حداکثرتوان تشعشعی آن ۲۵ میلی وات گردد .
۸-۴AS    و قطعاتش نباید به صورت غیر عمدی فعال شوند بویژه در زمانیکه موتور روشن است .
۸-۵   بروز عیب در AS و یا در منبع تغذیه ، نباید بر عملکرد صحیح خودرو اثر بگذارد .
۸-۶   AS و قطعاتش و قسمت های تحت کنترل آن باید به نحوی نصب شوند که امکان غیرفعال نمودن یا خراب نمودن آنها به سرعت و بدون جلب توجه به حداقل برسد . برای مثال با استفاده از وسایل ارزان قیمت و براحتی قابل پنهان شدنی که در دسترس عموم مردم می‌باشد .
۸-۷   سیستم باید به نحوی تنظیم شده باشد که اتصال کوتاه هر مدار سیگنال هشدار هیچیک از جنبه‌های سیستم هشدار را به غیر از مداری که اتصال کوتاه شده است ، بی اثر نکند .
۸-۸   AS می‌تواند شامل یک ایموبلایزر مطابق با الزامات فصل دوم این استاندارد باشد .
۹    ویژگیهای خاص
۹-۱   محدوده حفاظت
۹-۱-۱   الزامات  ویژه
AS حداقل باید باز شدن هر یک از درهای خودرو ، در موتور و صندوق عقب را تشخیص و اعلام نماید .
 بروز نقص یا خاموش شدن منابع نور ، برای مثال چراغ اتاق خودرو نباید به عملکرد کنترلی ، خللی وارد کند .
نصب حس‌گرهای اضافی به منظور اعلام/نمایش برای مثال :
–   اطلاعات تعرض به داخل خودرو ، کنترل اتاق خودرو ، کنترل شیشه پنجره ، شکستگی شیشه‌ها
–   تلاش برای سرقت خودرو ، بعنوان مثال حس‌گر انحراف مجاز می‌باشند .
با در نظر گرفتن اینکه از هرگونه آژیر غیرضروری ( طبق بند ۸-۱-۲ هشدار کاذب ) جلوگیری شود .
این حس‌گرهای اضافی نباید حتی در هنگام فعال شدن حس‌گرهای فوق بر اثر تعدی به خودرو ( مثلاً با شکستن شیشه) و/یا تحت عوامل خارجی ( مثلاً باد ) فعال گردند . سیگنال هشداری که بوسیله یکی از حس‌گرهای فوق الذکر فعال شده است ، نباید بیش از ده مرتبه در همان دوره زمانی فعال شدن سیستم هشدار دهنده ، عمل نماید .
در این حالت ، دوره زمانی فعال شدن باید از طریق غیرفعال کردن سیستم به وسیله کاربرخودرو محدود شود . برخی از انواع حس‌گرهای اضافی از قبـیل کنترل اتاق خودرو ( اولتراسونیک ، مادون قرمز) یا حس‌گر انحراف و غیره ممکن است به صورت عمدی ، غـیر فعال شوند . دراین حالت غیر فعال سازی آن حس‌گر‌ها، باید قبل از آنکه AS  فعال شود، انجام گردد .
امکان غیر فعال نمودن حس‌گرها در زمانی که سیستم هشدار در وضعیت فعال است نباید ممکن باشد‌.
۹-۱-۲       ایمنی در برابر هشدار  کاذب
۹-۱-۲-۱   باید اطمینان حاصل شود که سیستم هشدار دهنده در هر دو شرایط فعال و غیرفعال ، نمی‌تواند موجب ایجاد سیگنال هشداری که آژیر غیر ضروری تولید می‌نماید ، در مواقع ذیل گردد :
–   ضربه به خودرو : آزمون مشخص  شده در بند  5-2-13
–       کاهش ولتاژ باتری از طریق تخلیه مداوم : آزمون مشخص شده در بند  5-2-14
    –   هشدار کاذب کنترل اتاق خودرو : آزمون مشخص شده در بند ۵-۲-۱۵
۹-۱-۲-۲   چنانچه متقاضی دریافت تاییدیه بتواند ثابت نماید ( بعنوان مثال با داده های فنی ) که ایمــنی در برابر هشدار کاذب به نحو مطلوبی تامین شده است . ممکن است در انجام آزمون های تاییدیه ، برخی از آزمون های بالا از لحاظ مسئول خدمات فنی ضروری نباشد .
۹-۲    هشدار شنیداری
۹-۲-۱   کلیات
سیگنال هشدار باید به وضوح قابل شنیدن و تشخیص باشد و از سایر سیگنالهای شــنیداری مورد استفاده در وسایل حمل و نقل متفاوت باشد . علاوه بر وسیله هشداردهنده شنیداری اصلی، مـــمکن است یک وسیله هشداردهنده شنیداری مجزا در محدوده‌ای از خودرو که به وسیله A S کنترل می شود‌، نصب شود. این وسیله مجزا باید در برابر دسترسی سریع و آسان افراد ، حفاظت شود .
چنانچه یک وسیله سیگنال هشدار شنیداری مجزا طبق بند ۵-۲-۳-۱بکار رود ، وسیله هشداردهنده شنیداری استاندارد اصلی می‌تواند توسط آن وسیله نیز، فعال گردد. به شرطی که هر گونه دستکاری در وسیله هشداردهنده شنیداری استاندارد (که معمولاً بسیار راحت وقابل دسترس می باشد)، روی عملکرد وسیله هشدار دهنده شنیداری مجزا ، اثری نداشته باشد.
۹-۲-۲   مدت زمان سیگنال هشدار شنیداری
حداقل :۲۵ ثانیه
حداکثر: ۳۰ ثانیه
سیگنال هشدار شنیداری می‌تواند پس از تعرض بعدی به خودرو پس از فاصله زمانی فوق الذکر مجدداً‌، آژیر بکشد( با شروط مندرج در بندهای ۹-۱-۱ و ۹-۱-۲ ) .
غیر فعال کردن سیستم هشدار باید ، سیگنال هشدار را سریعاً قطع کند .
۹-۲-۳   مشخصات سیگنال هشدار شنیداری
۹-۲-۳-۱   وسیله سیگنال هشدار با آهنگ ثابت ( طیف فرکانسی ثابت ) بعنوان مثال بوق ها (‌اکوستیکی و غیره) که مشخصات آن با پیوست“ ت” این استاندارد مطابقت دارد .
سیگنال هشدار متناوب ( روشن – خاموش ):
فرکانس تحریک : (۱   2) هرتز
زمان روشن بودن = ۱۰%    زمان خاموش بودن
۹-۲-۳-۲   وسیله سیگنال هشدار شنیداری با مدولاسیون فرکانسی ( اکوستیکی و غیره) . مشخصات آن مطابق پیوست “ت” این استاندارد می‌باشد . محدوده فرکانسی سیگنال بین ۱۸۰۰ تا ۳۵۵۰ هرتز و به صورت متقارن می‌باشد .
فرکانس تحریک : ( ۱ ۲ ) هرتز
۹-۲-۳-۳   سطح صوت
منبع صوت باید :
–   یک وسیله هشدار دهنده شنیداری که دارای تاییدیه‌ای مطابق با استاندارد…  و یا یک وسیله که الزامات بند ۱و۲ از پیوست “ت” این استاندارد را برآورده نماید ، باشد .
–   به هر حال، در حالتی که منبع صوت متفاوت از وسیله هشداردهنده شنیداری اصلی باشد، حداقل سطح صوت اندازه گیری شده ، ممکن است تا ۱۰۰ دسی‌بل(A) تحت شرایط پیوست“ت” این استاندارد اندازه گیری شود .

۹-۳   هشدار نوری در صورت نصب
۹-۳-۱    کلیات
در صورت تعرض یا ورود غیر مجاز به خودرو ، وسیله باید یک سیگنال هشدار نوری را طبق بند‌های ۹-۳-۲ و ۹-۳-۳ فعال کند.
۹-۳-۲   مدت زمان سیگنال هشدار نوری
سیگنال هشدار نوری باید مدت زمانی بین ۲۵ ثانیه تا ۵ دقیقه پس از آنکه هشدار فعال شد، روشن بماند‌.
غیرفعال کردن سیستم هشدار ، باید سیگنال هشدار را سریعاً قطع کند .
۹-۳   نوع سیگنال هشدار نوری
چشمک زدن تمام چراغهای راهنما و/یا چراغ اتاق خودرو و همه چراغهایی که در همان مدار الکتریکی مشترک هستند.
فرکانس تحریک :   1 2 هرتز
در رابطه با سیگنال شنیداری ، سیگنال ها به صورت غیرهمزمان نیز مجازند .
زمان روشن بودن = ۱۰%   زمان خاموش بودن
۹-۴   هشدار رادیویی (فراخوان) در صورت وجود :
AS می تواند شامل یک سیستم تولید کننده سیگنال هشدار از طریق ارسال رادیویی باشد .
۹-۵    عدم فعالسازی سیستم هشدار :
۹-۵-۱    هنگامیکه موتور روشن است ، باید فعال کردن عمدی یا غیر عمدی سیستم هشدار غیرممکن گردد .
۹-۶   فعال و غیر فعال کردن سیستم هشدار
۹-۶-۱   فعال کردن               
هر وسیله مناسب برای فعال کردن AS مجاز است مشروط بر اینکه این وســــایل موجب بروز غیر‌عمدی هشدارهای کاذب نگردند .
۹-۶-۲        غیر فعال کردن
 غیر فعال کردن AS باید از طریق یک یا ترکیبی از وسایل ذیل حاصــل گردد ( سایر وسایلی که عملکردی معادل آن دارند ، مجازند .)
۹-۶-۲-۱   یک کلید مکانیکی ( مطابق با الزامات پیوست“پ” این استاندارد) متناسب با سیستم قفل مرکزی خودرو که شامل حداقل ۱۰۰۰ حالت مختلف می باشد و از خارج عمل می نماید .
۹-۶-۲-۲   وسیله الکتریکی یا الکترونیکی ( به عنوان مثال کنترل از راه دور ) باید دارای حداقل ۵۰۰۰۰ حالت مختلف باشد و باید کدهای چرخشی و یا حداقل زمان اسکن ده روزه را به کار برده باشند‌. برای مثال حداکثر۵۰۰۰ حالت مختلف در ۲۴ ساعت برای حداقل ۵۰۰۰۰ حالت .
۹-۶-۲-۳   یک کلید مکانیکی یا یک وسیله الکتریکی – الکترونیکی در درون اتاق خودرو محافظت شده با تاخیر زمان بندی شده خروج – ورود.
۹-۷   تاخیر خروج 
چنانچه سوئیچ برای فعال کردن AS درون ناحیه حفاظت شده نصب شده باشد ، باید یک تاخیر خروج در نظر گرفته شود و امکان تنظیم تاخیر خروج بین ۱۵ تا ۴۵ ثانیه پس از آنکه سوئیچ عمل نمود ، باشد . دوره زمانی تاخیر می‌تواند با مقتضیات فردی مناسب اپراتور تنظیم شود . 
۹-۸     تاخیر ورود
چنانچه سوئیچ برای غیر فعال کردن AS درون ناحیه حفاظت شده نصب شده باشد ، باید تاخیر حداقل ۵ ثانیه ای و حداکثر ۱۵ ثانیه ای قبل از فعال سازی سیگنالهای هشدار شنیداری و نوری ، مجاز شمرده نشود . دوره زمانی تأخیر می‌تواند با مقتضیات فردی مناسب اپراتور تنظیم شود.
۹-۹   نمایشگر وضعیت
۹-۹-۱   نمایشگرهای نوری جهت تأمین اطلاعات سیستم هشدار دهنده (فعال ،غیرفعال ، دوره زمانی فعالسازی) در داخل و خارج اتاق خودرو مجاز می‌باشد .
شدت نور سیگنالهای نوری نصب شده در خارج از اتاق خودرو نباید از ۵/۰ کاندلا بیشتر شود .
۹-۹-۲   اگر چشمک زن با زمان کوتاه فراهم باشد ، که تغییر از وضعیت فعال به غیر فعال و بالعکس را  نشان دهد ، باید طبق بند ۹-۹-۱ نوری باشد . این نشانه‌گرها ی نوری می‌توانند به وسیله عملکرد همزمان چراغ های راهنما و یا چراغ اتاق خودرو تولید شوند به طوری که مدت زمان نشانگرهای نوری از طریق چراغ های راهنما از ۳ ثانیه تجاوز ننماید .
۹-۱۰   منبع تغذیه
منبع تغذیه AS می تواند باتری خودرو باشد . در مواردی که باتری اضافی مورد استفاده قرار گیرد ، باید قابل شارژ باشد و نباید انرژی سایر قسمت های سیستم الکتریکی خودرو را تأمین کند .
۹-۱۱       مشخصات عملکردهای نوری
۹-۱۱-۱   خود بازبین ، نشانگر نقص خودکار
در حالت فعال AS ،موقعیت های غیر عادی همچون باز بودن درها و غیره می تواند توسط عملکرد خودبازبین( کنترل موجه) تشخیص داده شود و این وضعیت ممکن است نشان داده شود .
۹-۱۱-۲   اعلام اضطرار
یک هشدار نوری و/یا شنیداری و/یا رادیویی، مستــقل از حالت (فعال یا غیر فعال) و/یاعملکرد AS مجاز می‌باشد . این هشدارها باید از داخل خودرو تحریک شده و بر حالت (فعال یا غیر فعال) AS اثر نگذارد. همچنین باید امکان اینکه کاربر خودرو ، اعلام اضطرار را خاموش کند ، وجود داشته باشد . در وضعیت هشدار شنیداری ، نباید مدت آژیر آن در هر فعال شدن ، محدود باشد .یک اعلام اضطرار نباید بازدارنده موتور باشد یا موتور روشن را متوقف نماید .
۱۰    شرایط آزمون
همه قطعات VAS یا AS باید مطابق روش توصیف شده در بند ۵ ، آزمون شوند .
این الزامات در موارد زیربه کار نمی رود :
۱۰-۱   قطعاتی که بعنوان بخش های خودرو نصب و آزمون شده اند ، خواه VAS/AS نصب شده باشد یا نه . ( برای مثال چراغ ها ) :
۱۰-۲   قطعاتی که قبلاُ بعنوان بخشی از خودرو آزمون شده اند و دارای مدرک مستند می‌باشند .
۱۱    دستورالعمل
 خودرو باید با موارد زیر همراه باشد :
۱۱-۱   دستورالعمل‌های استفاده
۱۱-۲   دستورالعمل‌های نگهداری
۱۱-۳   یک هشدار کلی نسبت به خطر هرگونه تغییر یا افزودن به سیستم .
۱۲    تقاضای تایید نوع خودرو
۱۲-۱   تقاضای تایید نوع خودرو در رابطه با وسیله جلوگیری از استفاده غیر مجاز آن، ایموبلایزر آن و در صورت کاربرد، سیستم هشدار دهنده آن ، بر اساس استاندارد ملی شماره ….  باید توسط سازنده ارائه گردد .
۱۲-۲   نمونه‌‌ای از مدارک اطلاعاتی در پیوست “ث ” ارائه شده است.
۱۲-۳   موارد ذیل باید به واحد خدمات فنی مسؤل انجام آزمون های تایید نوع ارائه گردد :
۱۲-۳-۱   یک خودروی نمونه ازنوعی که باید تایید شود .
۱۲-۳-۲   در صورت وجود ، گواهی نامه های تایید نوع سیستم‌های ایموبلایزر/ هشدار دهنده نصب شده .
۱۳    تقاضای تایید نوع یک سیستم هشدار دهنده خودرو
 13-1   تقاضای تایید نوع قطعه یا یک مجموعه فنی مجزا مطابق با استاندارد ملی شماره …. 1 برای یک نوع سیستم هشدار دهنده باید توسط سازنده ارائه گردد .
۱۳-۲    نمونه‌‌ای از مدارک اطلاعاتی در پیوست “ج ” ارائه شده است.
۱۳-۳    موارد ذیل باید به واحد خدمات فنی مسؤل انجام آزمون های تایید نوع ارائه گردد:
۱۳-۳-۱   سه نمونه سیستم هشدار دهنده با همه اجزا آن ، جهت تایید. هریک از قطعات اصلی باید به صورت واضح و خوانا با نام تجاری یا علامت درخواست کننده و توصیف نوع آن قطعه مشخص گردند‌.
۱۳-۳-۲   خودرو(ها ) مجهز به سیستم هشدار ، جهت  تایید نوع با توافق با خدمات فنی بوسیله متقاضی انتخاب می‌شود.
۱۴    اعطا تایید نوع
۱۴-۱   در صورتیکه الزامات مربوطه تامین شوند ، تایید نوع مطابق با استاندارد ملی شماره  … اعطا خواهد شد .
۱۴-۲   نمونه‌ای از گواهینامه تایید خودرو در پیوست “چ” و تایید سیستم هشدار دهنده در پیوست “ح ” ارائه شده است .
۱۴-۳   یک شماره تایید مطابق با استاندارد ملی شماره   … به هر خودرو، سیستم هشدار دهنده مورد تایید اختصاص داده می‌شود .
۱۵    تغییرات نوع و تمدید تاییدیه ها
۱۵-۱   وقتی که تغییرات مربوط به سیستم هشدار خودرو در این استاندارد مورد تاییدقرار گیرد، در این  صورت شرایط استاندارد ملی شماره  …  باید به اجرا گذاشته شود .
۱۶    تطابق تولید
۱۶-۱   اندازه گیریها جهت اطمینان از تطابق تولید ، باید مطابق با شرایط استاندارد ملی شماره   … صورت گیرد .

شکل ۲ – آزمون سیستم‌های حفاظت اتاق خودرو

پیوست  ث
مدارک اطلاعاتی مربوط به تایید نوع خودرو در خصوص وسایل جلوگیری از استفاده  غیر مجاز
(اطلاعاتی)

در صورت در خواست ، اطلاعات ذیل در سه نسخه و شامل فهرست مطالب ارایه  شوند . هر نقشه‌ای باید در مقیاس مناسب و با جزییات کافی در اندازه  A4 یا در پوشه‌ای به اندازه A4 تهیه گردد . در صورت وجود هرگونه عکس باید با جزییات کافی نشان داده شود .
چنانچه سیستم ها ، قطعات یا مجموعه های فنی مجزا دارای کنترلهای الکترونیکی باشند ، باید اطلاعات مربوط به عملکرد آنها تهیه شود .

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه

  بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۸ امتیازs بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه   جنین شناسی یکی از چالش برانگیز ترین دروس علوم پایه است که مطالعه آن خود چالش های خاص خود را دارد. […]

  خواص آلو برای دیابت چست؟

  خواص آلو برای دیابت چست؟ ۴٫۸۰/۵ (۹۶٫۰۶%) ۷۱ امتیازs خواص آلو برای دیابت چست؟ امروزه می‌توان با مصرف بسیاری از میوه‌ها از مصرف داروهای شیمایی تا حد بسیار زیادی جلوگیری نمود چرا که افرادی که دارای دیابت هستن با مصرف قرص و داروهای شیمایی […]

  اگر می خواهید خیلی زود جذاب شوید !!

  اگر می خواهید خیلی زود جذاب شوید !! ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز اگر لبخند می‌زنید، هر چه لبخندتان صادقانه تر و بزرگتر باشد، زیباتر به نظر خواهید رسید. و به همین ترتیب شخص دیگر هم می‌تواند بیشتر جذب شما شود .

  خرید کفش اسپرت مناسب

  خرید کفش اسپرت یکی از مهمترین بخش‌های خرید هر فردی است. چرا که یک کفش مناسب باعث داشتن پاهای سالم و درنتیجه انجام اقدامات سریع‌تر به سمت رویاها می‌شود. درست است که مراجعه به مراکز خرید شاید اولین گزینه‌ای باشد که به ذهن می‌رسد اما […]

  عناوین شغلهای پردرآمد دنیا و ایران

  متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشین/ تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۲۴ ارزش مشاغل مرتبط با یادگیری ماشین، حدود ۳۱ میلیارد دلار باشد. این گفته به معنای آن است که طی یک دوره زمانی شش ساله، نرخ رشد سالیانه این حوزه بیش از ۴۰ […]

  معرفی بازی‌های Tekken 3 و GTA San Andreas

  معرفی بازی‌های Tekken 3 و GTA San Andreas در این مقاله به بررسی و معرفی GTA San Andreas و Tekken 3  می‌پردازیم که محال است هیچ گیمری نامی از این دو بازی نشنیده باشد. این دو بازی در هنگام عرضه در زمان خود توانستند رکوردهای فروش بازی را جا بجا کنند و به شاهکارهای فراموش‌نشدنی تبدیل شوند که به دلیل استقبال فراوان […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi