جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

شیوه های آموزش املاء

866

بازدید

چکیده
از ابتدای آموزش رسمی خواندن و نوشتن به کودکانمان می آموزیم که چگونه بنویسند تا بتوانند آموخته های خویش را در هر دقیقه به کار بندند. اما با کاستی ها و ضعف هایی که درآموزش نادرست این درس وجود دارد بسیاری از دانش آموزان درنوشتن کلمات آموخته شده در متن هایی به جز متن درسی مشکل ندارند. معمولاً آموزش املا به شیوه های زیر انجام میشود. ۱- املای کامل کردنی ۲- املای تقریری ۳- املای گروهی ۴- املای پای تخته ای ۵- املای گروه کلمه  که هریک ازاین ۵ روش فواید و معایبی رابه دنبال دارد و بهتر است از این روشها به صورت تلفیقی استفاده شود و مشخص کردن اشتباهات املایی به تنهایی کافی نیست بلکه باید به بررسی دقیق نقاط ضعف فراگیران پرداخت و با رفع نارسانویسی وارونه نویسی و قرینه نویسی و ضعف حافظه دیداری و تمیز حافظه دیداری و حساسیت شنیداری و…  به تقویت این مهارتها پرداخت.متن های املا تا حد امکان باید هم به تربیت غیر مستقیم اجتماعی آنها کمک کند و هم موجب وسیع کردن اطلاعات لغوی و عمومی آنها شود و انگیزه لازم را در فراگیران برای صحیحی و زیبا نوشتن ایجاد کند.
 ارزشیابی املا به دو شیوه انجام می شود. ۱- تصحیح فردی۲- تصحیح جمعی یا گروهی :
تصحیح فردی به دو صورت انجام می گیرد:۱- توسط معلم در حضور دانش آموز
                                            2- توسط معلم بدون حضور دانش آموز
                                                1- توسط دانش آموزازروی تخته یا کتاب
تصحیح جمعی به دو صورت انجام می گیرد: ۲-توسط دانش آموزباتعویض دفاتراملا
                                            3- توسط دانش آموزان پس ازخواندن معلم
معلم بایستی هنگام ارزشیابی ازکارهایی که موجب یأس و بیزاری دانش آموزان ازدرس املا می شود پرهیز کند. معلم باتنظیم جدول بررسی املا به شیوه جمعی یا فردی بهتر می تواند نقاط ضعف املایی هر کدام از دانش آموزان را زیر نظربگیرد و برای رفع آنها برنامه ریزی کندو تمرینهایی را متناسب با نوع اشکالات به دانش آموزان بدهد و حاصل این ارزیابیها منجرمی شود تا معلم بتواند ازپیشرفت تدریجی دانش آموز آگاه و شاهد موفقیت چشمگیراو باشد.
                                       

مقدمه
املا (نوشتن نیمه فعال )
املا کلمه ای است عربی به معنی پرکردن ،تقریر مطلبی تا دیگری آن را بنویسد. طریقه نوشتن کلمات و به معنی رسم الخط و درست نویسی نیز آمده است .اما ((دیکته)) کلمه ای است فرانسوی و به معنی مطلبی است که کسی بخواند و دیگری بنویسد. درزبان فارسی کلمه ای معادل املا و دیکته نداریم ولی می توان آن را ((از برنامه نویسی)) یا ((گفتارنویسی)) نامید و منظور این است کهشخص گفته های دیگران را بدون دیدن آن کلمات بنویسد.
هدفهای آموزش املا
۱-ارزشیابی و تمرین آنچه که دانش آموز درکتابهای درسی خود آمیخته است و تشخیص توانایی او درنوشتن صحیح آنها
۲- آموختن کلمه های رایج و مورد نیاز درزبان امروز برای کمک به خواندن و نوشتن
۳- تعلیم آیین نگارش و نوشتن صحیح کلمات و یادگیری شکل،معانی و مفاهیم کلمات جدید و موارد کاربرد آنها
۴- تشخیص نقایص املایی دانش آموزان و کوشش برای رفع اشکالات و افزایش دامنه اطلاعات  لغوی او
۵- افزایش مهارتهای زبان آموزی
شیوه های آموزش املا
۱- املای کامل کردنی : این املا یا ابتکار آموزگاران ممکن است به روشهای متفاوت اجر اشود. متنی توسط معلم ساخته یا تهیه میشود که درآن ۲۰ کلمه که دارای ارزش املایی می باشد،به کار رفته باشد که متن تنظیم شده به تعداد فراگیران تکثیر و دراختیار آنان قرار می دهد،و یا این که روی تخته سیاه نوشته و دانش آموزان در دفاتر املا خود می نویسند.
*مزایای املای کامل کردنی
الف- سرعت درتصحیح املا به ویژه درکلاسهای پر جمعیت
ب- ارزشیابی بیشترازدرسها و توجه به کلمات دارای ارزش به ویژه درسهای طولانی
ج- صرفه جویی دروقت معلم و رسیدگی بیشتربه وضعیت املایی دانش آموزان
د- امکان بررسی یکسان املاها با توجه به موارد درنظر گرفته شده
ه‍ – آشنایی دانش آموزان با متون جدید،نحوه نوشتن املا و کاربرد علایم نگارش و….
اشکالات کامل کردنی
الف-همیشه نمی توان استفاده کرد و کاربرد مستمر درکلاس ندارد
ب- درطول تهیه متن ممکن است کلمه های دیگری به تناسب محتوا به کلمات انتخابی افزوده و یا حذف شود که لازم است معلم از کلمه های به کاررفته درکتاب اطلاع داشته باشد.
۲- املای تقریری :بهتر است معلم متن خود ساخته را که قبلاً آماده کرده یکبار کامل بخواند تا دانش آموز با متن آشنا شود و بعد به تدریج بخواند و دانش آموز بنویسد .
فواید املای تقریری :الف- افزایش مهارت گوش دادن
 ب- با تلفظ صحیح کلمه ها و جمله ها آشنا می شود. 
پ- دقت و حافظه خود را تقویت می کند.
ت- شنیده ها را بهتر درک می کند.
ج- گفتار را به نوشتار تبدیل می کند و دراین کار ،مهارت می یابند.
ح- شنیده ها را درست،زیباوخوانا  می نویسند.
مشکلات سمعی تلفظی دانش آموزان را بهتر شناسایی می کند به عوامل فیزیکی مؤثر دراشکالات املایی بیشتر توجه می کند.  نقایص شنیداری دانش آموزان را بهتر شناخته می شود. دانش آموزان کند نویس و تند نویس را شناسایی می کند.
اشکال املای تقریری :
بنا به تجربه ای که درکلاس داشته ام اشکالی که می توان برای این روش گرفت این است که برای افزایش مهارت دقت در دانش آموزان چون کلمات ۱ بار تکرار می شود منجربه افزایش استرس در دانش آموزان شده و کلماتی را در متن املا جا می اندازند چون با توجه به تفاوتهای فدی درهر کلاس دانش آموزان کند نویس و یا تند نویس می باشند.
۳- املای گروهی : درگروه های ۲ تا ۴ نفری با مشورت یکدیگر املا می نویسند و ممکن است با هم فقط یک املا بنویسند یا همگی با مشورت یکدیگر در گروه ،املا را جداگانه دردفاتر خود بنویسند.
فواید املای گروهی : الف – کمک به دانش آموزان ضعیف تر
ب- به دلیل همکاری ومشارکت آنان ،میزان دقت آنها افزایش می یابد.
اشکالات املای گروهی :همیشه نمی توان از این روش استفاده کرده و نمی توان اختلالات دیکته نویسی هر دانش آموز را به تنهایی تشخیص دارد و جهت رفع آن اقدام کرد.  4- املای پای تخته ای  :هریک ازدانش آموزان یک یا چند جمله را روی تخته می نویسند وهمزمان با آنها بقیه دانش آموزان آنهارادردفترمی نویسند.

فواید املای پای تخته ای :
الف- آگاهیاز توانایی دانش آموزان و نظارت همزمان درنحوه نوشتن حروف و کلمات و اتصال حروف به یکدیگر .
ب- توضیح بیشتر راجع به نکات زبان آموزی بهدانش آموزانی که اشکال بیشتری دراملاا دارند مؤثر است.
۵- املا گروه کلمه : تهیه گروه کلمات که نه کلمه اند و نه جمله بلکه ترکیبهای اضافی شاما مضاف الیه و یا موصرف و یا صفت و یا مترادف و متضادند.

فواید املا گروه کلمه :
الف- گروه کلمه برای املا جنبه تکمیلی و ترمیمی دارد و متن انتخاب شده از یک یا چند ین درس باید متناسب با سطح علمی و مهارتی دانش آموزان باشد.
ب- شاخصه گروه کلمات این است که گویا و واضح باشد تا دانش آموزان با توجه به آن بتوانند آنها را صحیح بنویسند.
رابطه ی ویژگی های خط و زبان فارسی با آموزش املا ابتدای آموزش رسمی خواندن ونوشتن به کودکانمان می آموزیم که چگونه بنویسند و اقداماتی دراین باره انجام می دهیم تا بتوانند آموخته های خویش را در هر موقعیتی به کار بندند و مهمترین ماده درسی که این وظیفه را بر عهده دارد املای فارسی است اما با کاستی و ضعفهایی که دردانش آموز نادرست و ارزشیابی این درس وجود دارد وبسیاری ازدانش آموزان درنوشتن کلمات آموخته شده در متن هایی به جز متن درسی مشکل دارند انتظار ما را برای کاربرد صحیح کلمات و رعایت قواعد نوشتن آنها،درهرموقعیت متنی برآورده نمی کنند. اولین اقدامی که من آموزگار میتوانم انجام دهم این است که انگیزه های کافی جهت خوب نوشتن و زیبا نوشتن را به فراگیران منتقل نمایم ودوران پیش دبستانی نقش بسیار مهمی درایجاد انگیزه ای را ایفا می کند. دربعضی مواقع با دلیل عدم دقت و توجه کافی دانش آموزان می باشد که آموزگار باید با فراهم کردن شرایط فیزیکی مناسب برای کلاس (دماونور مناسب،سکوت و..) ونیزتوجه به شرایط عاطفی وروحی فراگیران ،خط آنه تغییر می یابد. گاهی خستگی دانش آموزان و یاطولانی بودن متن املا و عدم احساس امنیت فراگیر و تند گفتن دیکته و…منجر به بدخط نوشتن می شود.
برای تقویت این ارتباط خط با آموزش املاضمن تأکید معلم بر شیوه صحیح نوشتن کلمات و ترکیبها و رعایت رسم الخط کتاب درسی دانش آموز که ملاک تصحیح امل نیز می باشدبهتراست با دراختیار گذاشتن جزوه های آموزشی وتشکیل کلاسهای ضمن خدمت آموزگاران با خوشنویسی کلمات و ترکیبها آشنا شوند چه بسا عدم اطلاع آموزگاران از خوشنویسی و خط تحریری، موجب عدم رعایت آن درنوشته ها و عدم توجه به دانش آموزان شده است شاین ذکر است که معلم خود باید با توجه به اشکالات املایی فراگیران،نیازآنها را تشخیص داده و یک یا چند تمرین متناسب با آنها درحد وتوان فراگیر به هریک پیشنهاد دهد و تکالیف حتماً پس از انجام شدن دقیقاً بررسی شود تا فراگیران درانجام صحیح آنها احساس مسئولیت کنند و نیز عاملی جهت پیشرفت خط وزبان و املای آنها باشد.
مشکلات آموزش املا وراه حل ها :
دربسیاری از مدارس ما هنوزبه روش قدیم املا کارمی شود به این صورت که معلم متنی را می خواندودانش آموز می نویسد وپس ازصحیح کردن دانش آموز باید ازروی درس یا صحیح کلمه های اشتباه را بنویسد دراین برنامه کمتر جایی برای آموزش املا وتوضیح نکات لازم ب توجه به نقاط ضعف فراگیران وجود دارد و به همین دلیل در املاهای بعدی مشاهده می شود فراگیرا اشتباهات قبلی یا مشابه آنها را تکرار کرده اند با دیکته کردن جمله ها و عبارتهای یک یا چند درس کتاب بدون تغییر درآنها، ارزشیابی دقیق و جامعی انجام نمی گیرد زیرا فراگیران با تکیه بر حافظه بصری و تمرین و تکرار درنوشتن ازروی درس،که غالباً به صورت رونویسی های تکراروخسته کننده می باشد،مشکل املایی کلمات را به خاطر سپرده اند توانایی فراگیران درنوشتن صحیحی کلمه هایی که آموخته اند ،هنگامی مشخص می گردد که آنها قادر باشند دو متن و جمله های جدیدی ،به جز جملات متن کتاب، این کلمات را صحیح بنویسند. لذا متن های بدون تغییر نمی تواند یادگیری واقعی دانش آموزان را ارزیابی کند چه بسا دانش آموزانی که دراین گونه املا نمره های بالایی می گیرنداما دریک متن جدید یا در نوشتن انشا و… همان کلماتی را که درظاهراً آموخته اند اشتباه می نویسند آموزش املا از کلماتی شروع می شودکه بیشتر مورد نیاز ،کاربرد و علاقه فراگیران است و درگفتار و نوشتار روزانه به کاربرده می شوند. به ویژه درپایه اول باید ازکلمات نامأیوس غیررایج و دوراز علاقه فراگیران استفاده نشود. مشخص کردن اشتباهات املایی ونوشتن صحیح آنها کافی نیست بلکه باید به بررسی دقیق نقاط ضعف فراگیران پرداخت تا اقدامات لازم از سوی آموزگار و فراگیر در جهت رفع مشکل صورت گیرد و دانش آموز قاعده نوشتن ومعنای کلمه ها را به خاطر بسپارد تا از معنای کلمه و کاربرد آن در جمله به املای آن پی ببرد. متن های املا تا حد امکان باید از نوشته های فصیح و جالبی انتخاب شوندکه حاوی نکات اخلاقی ،اجتماعی ،علمی وخصوصاًتربیتی باشند تا هم به ترتبیت غیر مستقیم اجتماعی آنها کمک کند و هم موجب وسیع کردن اطلاعات لغوی و عمومی آنها شود و علاقه و رغبت فراگیران رابه کار نوشتن برانگیزاند. دربررسی دفترهای املای دانش آموزان درپایه های مختلف موارد زیر مشاهده شده است.
الف- نارسا نویسی   که برای این مشکل باید مهارتهای زیر انجام گیرد:
۱-    تقویت مهارتهای پایه ای مانند چرخاندن ،فشاردادن،گرفتن و امثال آن
۲-    تقویت رشد مهارتها و هماهنگی های حرکتی و حرکتهای ظریف که برای نوشتن ضروری هستند.
۳-    تقویت حرکت مناسب انگشتان و هماهنگی چشم ودست و توانایی کنترل بازو و دست و عضلات درانگشتان
۴-    تقویت مفاهیم پایه ای مانند بالا پایین زیر رو
۵-    وضعیت قرار گرفتن مناسب کاغذ وبدن به هنگام نوشتن و استفاده از میز و صندلی ومداد مناسب
۶-    توانایی درطراحی فرم صحیح ترسیم هریک از حروف و کلمات درذهن و تقویت انتقال و تبدیل ادراک حسن دیداری به حرکتی
ب- وارونه نویسی و قرینه نویسی  اگر وارونه و قرینه نویسی درسنین قبل از دبستان صورت گیرد و حتی در کلاس اول اگرزیاد تکرار نشود طبیعی است اما اگر با گذشت ازسال تحصیلی رخ دهد نیاز به ترمیم و درمان دارد برای درمان این مشکل،انجام تمام فعالیتهایی که برای درمان نارسا نویسی ذکر شده مفید است و علاوه برآن این اقدامات را هم می توان انجام داد: کارکردن با تصاویر آزمون پنجم فراستیگ که دراین تصاویر دانش آموز باید شکلهایی را که درنقطه چین های بیند درقسمت پایین تصویر رسم نماید. و با انجام حرکات مختلف درقالب بازی کودک مفهوم قرینه را تشخیص داده و قادر خواهد بود واژه ای که خوانده است و واژ ای که قرینه یا وارونه آن است تمیز قایل شود.

ج- ضعف  حافظه دیداری :
دانش آموز به خوبی قادرنیست تصویرحرف موردنظر را در کلمه به خاطر بیاورد رونویسی کردن درست این واژ ه ها میتواند به دانش آموز کمک کند اما این کمک لزوماً به سایر موارد انتقال نمی یابد و بهتر است حافظه دیداری کودک را تقویت کنیم و با دیدن و خواندن هر کلمه جدید،توانایی به خاطر سپاری آن را داشته باشد تمرینهای زیر را برای تقویت حافظه دیداری بسیار مفید می باشند. نشان دادن تصاویر وبعد تصویرها را پنهان کرده و از او می خواهیم هر چه درتصویر دیده نام ببرد. و یا بازی بگردو پیدا کن درزنگ ورزش و یا از انواع اسباب بازی های آموزشی مربوط به حافظه،مثل بازی در مینو استفاده می کنیم و یا … برای توانایی در تمیزدیداری می توان از موارد زیر کمک گرفت نمونه حروف سمت راست یا اشکال یا کلمات سمت راست رادربین حروف یا شکل ها و کلمات دیگربیابد. نقاشی ها یا طرحهایی تدارک می بینیم که یک یا چند تصویر خاص درآنها پنهان شده باشد و از دانش آموز می خواهیم تصویر مورد نظررا بیابد. کامل کردن شکل های هندسی و یا طرحهایی از حیوانات که تکمیل نشده اند و یا کامل کردن حروف ناقص و یا … تهیه کارتهای مقوایی و نشان دادن آن به دانش آموز و نوشتن روی شن یا ماسه و یا خاک نرم ویا فضا نویسی که در هوا شکل آن کلمه را نوشته که برای کودکان بسیار خوشایند می باشد. تهیه واژه های نسبتاً مشکل کتاب درسی درروی کارت های مقوایی که هرروز این کارتها بین دانش آموزات تعویض شود واین تجربه بسیار مفیدی جهت تقویت حافظه دیداری فراگیران می باشد که من درکلاس درس انجام داده ام که پیشرفت نسبتاً چشمگیری دراملا نویسی آنها داشته است اگر دانش آموز مهارت حافظه دیداری و تمیز دیداری او تقویت یابد مشکلات یادگیری او کاهش خواهد یافت.
د- حساسیت شنیداری :
برای تقویت حساسیت شنیداری بهتراست معلم درس دیکته را سعی کند به هنگام ادا ی کلمات و یا جمله فقط یک باربگوید و دانش آموز به مرور زمان یاد می گیرد که اولین کلمه یا جمله ای را که شنید به آن دقت کرده و آن را به خاطر بسپارد.استفاده از ضبط و نوار کاست ،خواندن متن درس با صدای خودش و بعد گوش دادن به صدای خودش .  برای اطمینان از تشخیص شنیداری دانش آموزان می توان ازآزمون خانم دکتر سیف نراقی که بر اساس آزمون ژوزف و پهن ساخته شده است ،استفاده نماید.

ه‍ – پرورش دقت         
تمام تمرینهایی که به مناسبتهای مختلف،قبلاً توصیه شدند،برای پرورش دقت نیز مفید هستند انجام کارهای زیر نیز می تواند مفید باشد: نشان دادن دوتصویر مشابه و پیدا کردن اختلافات جزیی آن * استفاده از کارتهایی که روی هر کدام یک کلمه نوشته شده به طوری که روی هر یکی از حروف یا نقطه یادندانه آنکلمه نوشته شده به طوری که روی هر یکی از حروف یا نقطه یا دندانه ان کلمه جا افتاده باشد ودانش آموز باید نقص کلمه را بیابد.
مشکلات مربوط به آموزش :
بسیاری از دانشآموزان در نوشتن را مالکیت مضاف  و مضاف الیه و… دچار مشکل می شوند وروش زرسریع تر از هرروشی کودکان را به درست نویسی سوق می دهد. هروقت بعد از تلفظ کلمه شما منتظر کلمه دیگری بودید با این   ((-ِ)) آن را بنویسید واگر منتظر کلمه دیگری نبودید با ((هه یا ه)) آن را بنویسید یکی دیگر از مشکلات آموزشی نوشتن صدای اٌ می باشد که به نظر من بهتراست واژه هایی مثل خوراک و خوش و… راروی کارتهایی نوشته و به تعداد دانش آموزان دراختیار آنها قرار داده و هردانش آموزی که کلمه استثنایی را یاد گرفت کارتش باد دیگری عوض کند یعنی از حافظه بصری آنان استفاده نمود تا علاقمند شوند که سریع تر این کلمات استثنایی را فرا گیرند.

نقد وبررسی روش های ارزشیابی املا
املا به دو شیوه ارزشیابی می شود: تصحیح فردی * تصحیح جمعی یا گروهی
تصحیح فردی به دو گروه انجام می گیردالف)توسط معلم در حضور دانش آموز
ب)توسط معلم بدون حضور دانش آموز *
 تصحیح جمعی به سه صورت اجرامی شود
الف)توسط دانش آموزان ازروی تخته یا کتاب*ب)توسط دانش آموزان با تعویض دیکته ها  ج) توسط دانش آموزان با تصحیح هر جمله پس از تقریر معلم توصیه می شود تا پایه سوم ابتدایی حتماً دیکته ها به شیوه فردی درحضور دانش آموزان تصحیح شوند. دردیگر پایه ها نیز درصورت داشتن وقت به شیوه فردی وگرنه گاهی به شیوه جمعی تصحیح گردد در هر صورت به دلیل عدم اطلاع فراگیران ازضابطه تصحیح املا و جلوگیری ازاشکالات احتمالی وبرای تشخیص نقایص املایی فراگیران ،معلم باید برتصحیح املاها نظارت کامل داشته باشدونمره اکتسابی دانش آموز را خود تعیین کند. معلم تا جایی، که امکان دارد خود باید دیکته ها را به روش فردی و درحضور هریک از فراگیران تصحیح کند. زیرا علاوه بر آن که از وضعیت املایی فراگیران مطلع می شود،دانش آموزان نیز بلافاصله به اشتباهات املایی خود پی می برند و ضمن شنیدن توصیه های معلم،شکل صحیح آنها را می بینند همچنین معلم می تواند به ثبت اشکالات املایی دانش آموزان درجدول بررسی اشکالات بپردازد ویا در پایین ورقه او اشکالات مورد نظر را یاد داشت کند. درهنگام ارزشیابی  املا باید به نکات زیر توجه شود:
از آنجا که هدف اصلی املا ارزشیابی ازفعالیتهای معلم وشاگرد به منظور کثیف و رفع اشکالات احتمالی می باشد بایستی از کارهایی که موجب یأس و بیزاری دنش آموزان ازدرس املا می شود پرهیز کرد بنابراین باید توجه به تأثیر منفی که نمرات پایین بر دانش آموزان ضعیف دارد ازدادن نمرات صفر،۱- و… خودداری کردن دراین نوع دیکته ها تنها به ذکر تعداد غلط ها اکتفا کنید و همواره به آنها امید دهید که با تلاش ،پشتکار،تمرین ودقت قادر به یادگیری خواهند بود. مثلاً در این نوع دیکته ها بنویسید ۱۵غلط دارد  20 غلط دارد و……. البته در دفتر شخصی یا دفتر کلاسی که در دسترس دانش آموزان نیست می توانید نمره اورا ثبت کنید تا مراحل پیشرفت دریجی او مشخص شود گاهی نیز بهتر است که کلمه های عالی متوسط خوب و پایین تر از متوسط استفاده شود. از کشیدن خط روی غلط های املایی یا کشیدن خط های ممتد زیر کلمه ها با خودکار قرمز و نوشتن عبارات وجملاتی یاًس آور خودداری کنید بلکه زیر کلمات به طور معمولی خط بکشید و شکل صحیح کلمات را در بالای آن یاد داشت کنید وبا نوشتن جملاتی امید بخشی در او روحیه تلاش و پشتکار را ایجاد کنید.
باتنظیم جدول بررسی به شیوه جمعی از نکات قوت و ضعف فرا گیران در املا آگاه می شویم و بر اساس آن ها در مرحله بعد آموزشی مجدد نکات لازم و دادن تمرینات وتزکرات مورد نیاز اقدام می کنیم. و چند جدول بررسی جمعی ، اشتباهات املایی هر یک از دانش آموزان را نیز مشخص می کند ، اما با استفاده از شیوه فردی ، معلم بهتر می تواند نقاط ضعف هر کدام از دانش آموزان را زیر نظر بگیرد و برای رفع آن ها برنامه ریزی کند یعنی تکالیف و تمرینهایی را متناسب با نوع اشکالات به دانش آموزان بدهد و در جلسات بعد پیشرفت او را ازیابی کند . حاصل این ارزیابی ها می تواند در دفتری با نام ((دفتر ارزشیابی و آموزشی املا )) ثبت شود تا معلم بهتر بتواند از پیشرفت تدریجی هر دانش آموز آگاه شود .

نتیجه گیری
انتقال تجربه در زمینه ی آموزش املای زبان فارسی که صرفاً به مدرسه های ایران اختصاص دارد و به شکل شایسته ای صورت نگرفته است از این رو حرکت در این زمینه ، لازم ضروری و اجتناب نا پذیر است و از این رو جا دارد در آموزش املای زبان فارسی کوشش بیشتری به خرج دهیم و روش های ابتکاری املا به تنهایی نمی تواند در جهت آموزشی املا کامل و کافی باشد بلکه باید از همه روش ها به صورت تلفیقی در کلاس درس استفاده شود چون هر روش به تنهایی برای خود فواید و معایبی را به دنبال دارد و مشخص کردن اشتباهات املایی تنها کافی نیست بلکه باید به بررسی دقیق نقاط ضعف فراگیران پرداخت و با دادن تمرینهای مخصوص و به جا به تقویت مهارتهای لازم در املا پرداخت .
                                            

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  راهنمای جامع آزمون IELTS

  راهنمای جامع آزمون IELTS 1.50/5 (30.00%) 2 امتیازs سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا متقاضی تحصیل در اروپا و آمریکا هستند و ازینرو آزمون آیلتس یکی از مواردی است که باید آن را با نمره‌ی خوبی از سر بگذرانند.

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس

  ۳۰ پیشنهاد برای افزایش راندمان کلاس ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای […]

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز

  راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۲ امتیازs راه حل های آموزشی برای دانش آموزان دیرآموز/ تفاوت های فردی دانش‌آموزان که حاکی از وجود تفاوت در توانایی های آنان است از مهم ترین اصول و مواردی است که همیشه باید […]

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی

  رابطه مهارت ها و آینده تحصیلی/ مهارت هایی که آینده تحصیلی را شکل می دهند؟ بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کودکان چنانچه بخواهند در نیروی کار آینده جایی داشته باشند، باید مهارت های عاطفی و اجتماعی را یاد بگیرند.

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷

  بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷ ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs بهترین روش‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۱۷/ به اشتراک گذاشتن روش‌های نوآورانه جهت ارتقای آموزش دانشجویان، دانش‌آموزان و مدیریت مراکز علمی و مدارس می‌تواند سیستم آموزشی کشور ما را به موقعیت بهتری سوق […]

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟

  چگونه یادگیری را آسان کنیم ؟ ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همه‌ی ما زمان‌هایی را در زندگی خود به یاد داریم که رابطه‌ی خوبی با معلم یا مربی‌ خود داشتیم و همین باعث می‌شد مهارت‌های جدید را به‌ راحتی یاد‌ بگیریم و از تجریه‌ی یادگیری […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi