جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

عزت نفس (ادامه)

1,644

بازدید

عزت نفس (ادامه) ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۵ امتیازs

ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی
اشخاص با منبع کنترل بیرونی از نظر رفتاری و شخصیتی دارای ویژگی های زیر می باشند .
۱-    این افراد به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال و آینده باور چندانی ندارند.
۲-    در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند.
۳-    احساس فشار روانی در این افراد  بیشتر است.
۴-    افراد بیرونی محیط را تهدید کننده می بینند، یعنی اعتقاد آنها این است که کنترلی بر آن ندارند.
۵-    از نظر جسمانی نسبت به افراد درونی ضعیف ترند، یعنی درونی ها به نظر می رسد سالم تر باشند.
۶-    بیشتر از درونی ها به شانس اعتقاد دارند و در واقع برای افراد زندگی بیشتر نوعی بازی شانس است.
۷-    موفقیت هایشان را به لطف دیگران و یا شانس نسبت می دهند.
۸-    برای قبول مسئولیت آمادگی کمتری دارند.
۹- این افراد به طور کلی حس کنترلی را احساس نمی کنند.
۱۰- بیشتر منفعل هستند و احتمال رفتار فعال در آنها کمتر است (کریمی و جمهری، ۱۳۷۴)
۲-۲-۷- تصور راتر درباره انسان
در موضوع اراده آزاد در برابر جبرگرایی، نظام راتر طرفدار انتخاب و عمل آزاد
می باشد، بخصوص در مورد مردمی که دارای منبع کنترل درونی هستند. از تاکید روی متغیرهای شناختی واضح است که راتر معتقد است ما می توانیم تجربیات خود را تنظیم و هدایت کرده و رفتارهایمان را برتر ببینیم. امکان دارد تحت تاثیر متغیرهای بیرونی باشیم. ولی قادریم ماهیت و گستردگی این تاثیر را شکل دهیم. مردم با منبع کنترل نیروهای بیرونی قرار دارند. (سید محمدی، ۱۳۷۷، ص ۴۶۰)
از نظر راتر بیشتر رفتار انسان آموخته شده می باشد. ولی برای عوامل ژنتیکی اهمیت کمی قائل است. عمدتاً این تربیت ماست نه طبیعت، تجربه ماست و نه وراثت که ما را هدایت می کند. تجربیات یادگیری مادر کودکی مهم هستند ولی رفتار ما در سرتاسر عمر تعیین نمی کنند. شخصیت تغییر و رشد نمی کند  شخصیت در الگوی بوجود آمده در کودکی تثبیت شده است.
تجربیات یادگیری اولیه بر ادراک ما از وقایع بعدی تاثیر می گذارد، ولی ما قربانیان گذشته خود نمی باشیم بطور مداوم به محیط های درونی بیرونی ما واکنش نشان  می دهیم، و زمانی که این محیط ها تغییر می کنند ادراک ها از آنها نیز تغییر خواهد کرد. (سیدمحمدی، ۱۳۷۷، ص ۴۶۱).
در مورد جهانی بودن یا منحصر بودن رفتارهای انسان، موضع راتر در تصور او از موقعیت روان شناختی منعکس شده است. هر یک از ما در مورد جهان، دیدگاهی یگانه و منحصر به فرد پیدا می کنیم و تعبیر و تفسیر واکنش های ما نسبت به محرک های بیرونی بر حسب ادراک ما از آن محرک ها صورت می گیرد. نتیجه این که هر یک از ما در موقعیت روان شناختی متفاوتی زندگی و عمل می کنیم. (کریمی، ۱۳۷۶، ص ۲۰۹).
راتر هیچگونه هدف لازم و غائی در زندگی را از قبیل خود شکوفایی مورد بحث قرار نداده است ولی قویاً معتقد است که همه رفتارهای ما هدف مدار  هستند. ما به جای سوق داده شدن از سوی نوعی حالت آرمانی که باید به آن رسید، یا اجار به گریز از شرایطی چون اضطراب یا احساس حقارت، ما به طور مداوم هدایت می شویم تا به هدف های فردی خود دست یابیم ما برانگیخته می شویم تا تقویت های خود را به حداکثر و تنبیه های خود را به حداقل برسانیم، و در هر لحظه ای در مورد اینکه چگونه به بهترین وجهی به این هدفها برسیم، تصمیم های آگاهانه ای می گیریم، (کریمی و همکاران، ۱۳۷۷، ص ۵۴).
نظام یادگیری اجتماعی راتر تصوری خوشبینانه از طبیعت انسانی را پیشنهاد می کند. ما قربانیان بی اراده وقایع بیرونی، وراثت، یا تجربیات کودکی خود نیستیم، بر عکس ما در شکل دهی رفتار موجود و آینده خود آزاد هستیم (سیدمحمدی، ۱۳۷۷، ص ۴۶۱).
 
– طرح پژوهش:
در این پژوهش ۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر مورد بررسی قرار می گیرند که پرسشنامه های منبع کنترل جولیان راتر و عزت نفس کوپراسمیت برای انجام پژوهش استفاده شده است.
۳-۲- جامعه مورد پژوهش:
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری:
بدلیل مشکل بودن انتخاب تصادفی در این پژوهش، پژوهشگر ناچاراً از نمونه گیری در دسترس استفاده کرده است نمونه دانشجویان در حال مطالعه در کتابخانه ادبیات به صورت تصادفی  گزیده شدند.
۳-۴- ابزار تحقیق
در این تحقیق از دو آزمون منبع کنترل راتر و آزمون کوپر اسمیت استفاده شده است.
۳-۴-۱- آزمون منبع کنترل
راتر بیشتر پژوهش تجربی و همبستگی را برای تدوین و آزمون نظریه خود به کار برده است. بیشتر پژوهش های وی بر مقیاس I-E متمرکز است. اینکه چگونه این مقیاس با اندازه های رفتار و شخصیت همبستگی نشان می دهند. مطالعات نشان داده اند مردم هنگامی که مسن تر شوند گرایش بیشتری به درون پید می کنند و در میانسالی به حداکثر آن می رسند( میل گرام، ۱۹۷۱).
 چندین بررسی نشان داده اند که در طول سال های ۱۹۷۰ در بین زنان در جهت مکان کنترل بیرونی تغییر بیشتری صورت گرفته است. پژوهش بعدی نشان داد که این مطالعات اولیه رمزگردانی داده ها خطاهایی را شامل بوده است و اینکه چنین تغییری در مکان کنترل بین زن ها در طول آن مدت وجود نداشته است (اسمیت و دچتر، ۱۹۹۱)
در مقیاس I-E تفاوت های نژادی و اجتماعی – اقتصادی مهمی در عملکرد مشاهده شده است در مجموع طبقات پایین تر اجتماعی و اقلیت ها، به جز آمریکایی های آسیایی دارای مکان بیرونی کنترل بوده و معتقدند که کنترل کمی بر وقایع زندگی دارند (کلمن و همکاران، ۱۹۶۶) در مطالعه ای تائید شده که کودکان سیاه طبقه پائین نسبت به کودکان سفید طبقه پائین و متوسط و یا کودکان سیاه طبقه متوسط ، گرایش بیرونی بیشتری دارند (باتل و راتر، ۱۹۶۳)
نشان داده شده است که رفتار مردمی که جهت گیری درونی دارند با آنهایی که جهت گیری بیرونی دارند فرق می کند. مردمی که دارای جهت گیری درونی هستند با احتمال بیشتی درگیر خیال پردازی های زیادتر درباره پیشرفت می باشند خیال پردازی های کمتری درباره شکست دارند، اطلاعات بیشتری را در موقعیت های متفاوت کسب نموده و پردازش می نمایند، حس انتخاب شخصی بیشتری را تجربه می کنند با همسالانشان مردمی ترند، جذب مردمی می شوند که می توان آنهار ا درستکاری کرد، عزت نفس بیشتری دارند، و به شیوه های ماهرانه اجتماعی تری عمل می کنند (عبدالله، ۱۹۸۹ ، برانیگان، هاک وگای ۱۹۹۱، هاروی و بارنس، ۱۹۷۴) مردمی که از نظر مکانی درونی کنترل بالا می باشند نیز احتمال کمتری دارد که مشکلات هیجانی داشته باشند و یا الکلی شوند، آنها اضطراب کمتر، نشانه های مرضی روانپزشکی کمتر و افسردگی کمتری را تجربه می کنند و در کنار آمدن با ناراحتی های روانی توانایی بهتری دارند (بناسی، سووینی، ۱۹۸۸).
مردم با گرایش منبع کنترل درونی امکان دارد از نظر جسمانی سالمتر از آنهایی باشند که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. پژوهش نشان داد گرایش آنها به فشار خون کمتر و حملات قلبی کمتری بوده است.
زمانی که این افراد مشکلات قلبی برایشان ایجاد می شد، همکاری بهتری با کارکنان بیمارستان داشتند و زودتر از بیمارانی که دارای منبع کنترل بیرونی بودند از بیمارستان مرخص شدند آنها در مورد سلامتی شان محتاط تر بوده و احتمال بیشتری در استفاده از کمربند ایمنی اتومبیل در آن اعتماد بنفس وجود داشت و ورزش کردن و ترک سیگار نیز در آنها از احتمال بیشتری برخوردار بود(سی من و سیلس، ۱۹۸۵)
۳-۴-۲- آزمون عزت نفس
بررسی عزت نفس تا مدتی به دلیل نداشتن ابزاری، که دارای اعتبار و روایی مناسب باشد متوقف بود. ابزارهای سنجش عزت نفس معمولاً دارای دامنه گسترده و آمیخته از ماده هایی که اشاره به خود دارند می باشد. کاربرد نامشخص یافته های تحلیلی کشف شده موجب قصور در تعیین زوایای برجسته و عوامل قابل تبدیل گشته است.
اسمیت و همکاران (۱۹۸۲) ابزارهای سنجش خود را که دارای اسا نظری روشن می باشد با استفاده از روش تحلیل عوامل توسعه بخشیده اند از پرسشنامه هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه ای است که در درجه بالایی از اعتبار و روایی برخوردار است این پرسشنامه دارای امتیاز بین فرهنگی بودن است زیرا هم بر روی دانشجویان انگلیسی و هم دانش آموزان دبیرستانی فرم گیری شده و هم بر روی دانشجویان عرب در دانشگاه عربستان صعودی.
کوپر اسمیت (۱۹۶۷) سیاهه عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرو دیموند (۱۹۵۴) انجام داد تدوین کرد. این تست از ۵۸ سئوال تشکیل شده که ۸ سئوال آن دروغ سنج و ۵۰ سئوال دیگر آن شامل ۴ پاره مقیاس عزت نفس خانوادگی (والدین) عزت نفس تحصیلی (آموزشگاه)عزت نفس کلی و عزت نفس اجتماعی است.
پورشافعی (۱۳۷۱) ابتدا این تست را روی یک گروه ۳۰ نفری اجرا و بعد با دو نیمه کردن (زوج- فرد) ضریب اعتبار ۸۳% را به دست آورده است.گلبرگی (۱۳۷۳) با اجرای مجدد آزمون بر روی ۱۸۰ نفر ضریب اعتبار ۸/۰ به دست آورده است.
نجبایی(۱۳۷۴) ضریب آلفای کرانباخ را ۸۴/۰ به دست آورده است.اعتبار این آزمون بدین معنی است که سئوالات موجود در آن عزت نفس را می سنجد که مورد تائید است رشته های روان سنجی و آمار و روش تحقیق جناب آقای مهرداد ثابت قرار گرفته است در زمینه پایانی آزمون باید گفته شود که در ایران جهت تعیین ضریب پایانی پرسشنامه تحقیقی بر روی دانش آموزان انجام شد. در این تحقیق ۶۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی مناطق ۱۹ گانه تهران شرکت داشتند. ضریب پایانی حاصله برای گروه دانش آموزان ۸۰% بوده، نتایج حاصله از نمونه دانش آموزان در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره ۱- ضریب پایانی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در بین دانش آموزان
تعداد آزمودنیها    میانگین    واریانس    انحراف معیار    ضریب پایانی
۶۰۰    26/35    8/54    04/10    892/0

با توجه به ضرایب فوق می توان ادعا نمود که مقیاس مزبور از اثبات وقت و قابلیت تکرار پذیری و پیش بینی بالایی برخوردار است و می توان با اطمینان از آن استفاده نمود.

۳-۵- روش اجراء پژوهش
۳-۵-۱- اجرای اصلی:
پس از انتخاب نمونه پرسشنامه های منبع کنترل راتر و عزت نفس کوپر اسمیت در اختیار نمونه قرار گرفت و از افراد خواسته شده تا با توجه به توضیحی که در قسمت بالای پرسشنامه داده شده است به موارد پرسش نامه ها پاسخ بدهند و پس از نیم ساعت پرسش نامه ها تحویل گرفته شد.

۳-۶-۱- روش آماری:
با توجه به وجود دو متغیر که هر کدام دارای دو بعد بودند پس منبع کنترل درونی بر وی و عزت نفس بالا و پایین از روش خی دو (x2) استفاده شده است.

– طرح پژوهش:
در این پژوهش ۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر مورد بررسی قرار می گیرند که پرسشنامه های منبع کنترل جولیان راتر و عزت نفس کوپراسمیت برای انجام پژوهش استفاده شده است.
۳-۲- جامعه مورد پژوهش:
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری:
بدلیل مشکل بودن انتخاب تصادفی در این پژوهش، پژوهشگر ناچاراً از نمونه گیری در دسترس استفاده کرده است نمونه دانشجویان در حال مطالعه در کتابخانه ادبیات به صورت تصادفی  گزیده شدند.
۳-۴- ابزار تحقیق
در این تحقیق از دو آزمون منبع کنترل راتر و آزمون کوپر اسمیت استفاده شده است.
۳-۴-۱- آزمون منبع کنترل
راتر بیشتر پژوهش تجربی و همبستگی را برای تدوین و آزمون نظریه خود به کار برده است. بیشتر پژوهش های وی بر مقیاس I-E متمرکز است. اینکه چگونه این مقیاس با اندازه های رفتار و شخصیت همبستگی نشان می دهند. مطالعات نشان داده اند مردم هنگامی که مسن تر شوند گرایش بیشتری به درون پید می کنند و در میانسالی به حداکثر آن می رسند( میل گرام، ۱۹۷۱).
 چندین بررسی نشان داده اند که در طول سال های ۱۹۷۰ در بین زنان در جهت مکان کنترل بیرونی تغییر بیشتری صورت گرفته است. پژوهش بعدی نشان داد که این مطالعات اولیه رمزگردانی داده ها خطاهایی را شامل بوده است و اینکه چنین تغییری در مکان کنترل بین زن ها در طول آن مدت وجود نداشته است (اسمیت و دچتر، ۱۹۹۱)
در مقیاس I-E تفاوت های نژادی و اجتماعی – اقتصادی مهمی در عملکرد مشاهده شده است در مجموع طبقات پایین تر اجتماعی و اقلیت ها، به جز آمریکایی های آسیایی دارای مکان بیرونی کنترل بوده و معتقدند که کنترل کمی بر وقایع زندگی دارند (کلمن و همکاران، ۱۹۶۶) در مطالعه ای تائید شده که کودکان سیاه طبقه پائین نسبت به کودکان سفید طبقه پائین و متوسط و یا کودکان سیاه طبقه متوسط ، گرایش بیرونی بیشتری دارند (باتل و راتر، ۱۹۶۳)
نشان داده شده است که رفتار مردمی که جهت گیری درونی دارند با آنهایی که جهت گیری بیرونی دارند فرق می کند. مردمی که دارای جهت گیری درونی هستند با احتمال بیشتی درگیر خیال پردازی های زیادتر درباره پیشرفت می باشند خیال پردازی های کمتری درباره شکست دارند، اطلاعات بیشتری را در موقعیت های متفاوت کسب نموده و پردازش می نمایند، حس انتخاب شخصی بیشتری را تجربه می کنند با همسالانشان مردمی ترند، جذب مردمی می شوند که می توان آنهار ا درستکاری کرد، عزت نفس بیشتری دارند، و به شیوه های ماهرانه اجتماعی تری عمل می کنند (عبدالله، ۱۹۸۹ ، برانیگان، هاک وگای ۱۹۹۱، هاروی و بارنس، ۱۹۷۴) مردمی که از نظر مکانی درونی کنترل بالا می باشند نیز احتمال کمتری دارد که مشکلات هیجانی داشته باشند و یا الکلی شوند، آنها اضطراب کمتر، نشانه های مرضی روانپزشکی کمتر و افسردگی کمتری را تجربه می کنند و در کنار آمدن با ناراحتی های روانی توانایی بهتری دارند (بناسی، سووینی، ۱۹۸۸).
مردم با گرایش منبع کنترل درونی امکان دارد از نظر جسمانی سالمتر از آنهایی باشند که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. پژوهش نشان داد گرایش آنها به فشار خون کمتر و حملات قلبی کمتری بوده است.
زمانی که این افراد مشکلات قلبی برایشان ایجاد می شد، همکاری بهتری با کارکنان بیمارستان داشتند و زودتر از بیمارانی که دارای منبع کنترل بیرونی بودند از بیمارستان مرخص شدند آنها در مورد سلامتی شان محتاط تر بوده و احتمال بیشتری در استفاده از کمربند ایمنی اتومبیل در آن اعتماد بنفس وجود داشت و ورزش کردن و ترک سیگار نیز در آنها از احتمال بیشتری برخوردار بود(سی من و سیلس، ۱۹۸۵)
۳-۴-۲- آزمون عزت نفس
بررسی عزت نفس تا مدتی به دلیل نداشتن ابزاری، که دارای اعتبار و روایی مناسب باشد متوقف بود. ابزارهای سنجش عزت نفس معمولاً دارای دامنه گسترده و آمیخته از ماده هایی که اشاره به خود دارند می باشد. کاربرد نامشخص یافته های تحلیلی کشف شده موجب قصور در تعیین زوایای برجسته و عوامل قابل تبدیل گشته است.
اسمیت و همکاران (۱۹۸۲) ابزارهای سنجش خود را که دارای اسا نظری روشن می باشد با استفاده از روش تحلیل عوامل توسعه بخشیده اند از پرسشنامه هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه ای است که در درجه بالایی از اعتبار و روایی برخوردار است این پرسشنامه دارای امتیاز بین فرهنگی بودن است زیرا هم بر روی دانشجویان انگلیسی و هم دانش آموزان دبیرستانی فرم گیری شده و هم بر روی دانشجویان عرب در دانشگاه عربستان صعودی.
کوپر اسمیت (۱۹۶۷) سیاهه عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرو دیموند (۱۹۵۴) انجام داد تدوین کرد. این تست از ۵۸ سئوال تشکیل شده که ۸ سئوال آن دروغ سنج و ۵۰ سئوال دیگر آن شامل ۴ پاره مقیاس عزت نفس خانوادگی (والدین) عزت نفس تحصیلی (آموزشگاه)عزت نفس کلی و عزت نفس اجتماعی است.
پورشافعی (۱۳۷۱) ابتدا این تست را روی یک گروه ۳۰ نفری اجرا و بعد با دو نیمه کردن (زوج- فرد) ضریب اعتبار ۸۳% را به دست آورده است.گلبرگی (۱۳۷۳) با اجرای مجدد آزمون بر روی ۱۸۰ نفر ضریب اعتبار ۸/۰ به دست آورده است.
نجبایی(۱۳۷۴) ضریب آلفای کرانباخ را ۸۴/۰ به دست آورده است.اعتبار این آزمون بدین معنی است که سئوالات موجود در آن عزت نفس را می سنجد که مورد تائید است رشته های روان سنجی و آمار و روش تحقیق جناب آقای مهرداد ثابت قرار گرفته است در زمینه پایانی آزمون باید گفته شود که در ایران جهت تعیین ضریب پایانی پرسشنامه تحقیقی بر روی دانش آموزان انجام شد. در این تحقیق ۶۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی مناطق ۱۹ گانه تهران شرکت داشتند. ضریب پایانی حاصله برای گروه دانش آموزان ۸۰% بوده، نتایج حاصله از نمونه دانش آموزان در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره ۱- ضریب پایانی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در بین دانش آموزان
تعداد آزمودنیها    میانگین    واریانس    انحراف معیار    ضریب پایانی
۶۰۰    26/35    8/54    04/10    892/0

با توجه به ضرایب فوق می توان ادعا نمود که مقیاس مزبور از اثبات وقت و قابلیت تکرار پذیری و پیش بینی بالایی برخوردار است و می توان با اطمینان از آن استفاده نمود.

۳-۵- روش اجراء پژوهش
۳-۵-۱- اجرای اصلی:
پس از انتخاب نمونه پرسشنامه های منبع کنترل راتر و عزت نفس کوپر اسمیت در اختیار نمونه قرار گرفت و از افراد خواسته شده تا با توجه به توضیحی که در قسمت بالای پرسشنامه داده شده است به موارد پرسش نامه ها پاسخ بدهند و پس از نیم ساعت پرسش نامه ها تحویل گرفته شد.

۳-۶-۱- روش آماری:
با توجه به وجود دو متغیر که هر کدام دارای دو بعد بودند پس منبع کنترل درونی بر وی و عزت نفس بالا و پایین از روش خی دو (x2) استفاده شده است.
– طرح پژوهش:
در این پژوهش ۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر مورد بررسی قرار می گیرند که پرسشنامه های منبع کنترل جولیان راتر و عزت نفس کوپراسمیت برای انجام پژوهش استفاده شده است.
۳-۲- جامعه مورد پژوهش:
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری:
بدلیل مشکل بودن انتخاب تصادفی در این پژوهش، پژوهشگر ناچاراً از نمونه گیری در دسترس استفاده کرده است نمونه دانشجویان در حال مطالعه در کتابخانه ادبیات به صورت تصادفی  گزیده شدند.
۳-۴- ابزار تحقیق
در این تحقیق از دو آزمون منبع کنترل راتر و آزمون کوپر اسمیت استفاده شده است.
۳-۴-۱- آزمون منبع کنترل
راتر بیشتر پژوهش تجربی و همبستگی را برای تدوین و آزمون نظریه خود به کار برده است. بیشتر پژوهش های وی بر مقیاس I-E متمرکز است. اینکه چگونه این مقیاس با اندازه های رفتار و شخصیت همبستگی نشان می دهند. مطالعات نشان داده اند مردم هنگامی که مسن تر شوند گرایش بیشتری به درون پید می کنند و در میانسالی به حداکثر آن می رسند( میل گرام، ۱۹۷۱).
 چندین بررسی نشان داده اند که در طول سال های ۱۹۷۰ در بین زنان در جهت مکان کنترل بیرونی تغییر بیشتری صورت گرفته است. پژوهش بعدی نشان داد که این مطالعات اولیه رمزگردانی داده ها خطاهایی را شامل بوده است و اینکه چنین تغییری در مکان کنترل بین زن ها در طول آن مدت وجود نداشته است (اسمیت و دچتر، ۱۹۹۱)
در مقیاس I-E تفاوت های نژادی و اجتماعی – اقتصادی مهمی در عملکرد مشاهده شده است در مجموع طبقات پایین تر اجتماعی و اقلیت ها، به جز آمریکایی های آسیایی دارای مکان بیرونی کنترل بوده و معتقدند که کنترل کمی بر وقایع زندگی دارند (کلمن و همکاران، ۱۹۶۶) در مطالعه ای تائید شده که کودکان سیاه طبقه پائین نسبت به کودکان سفید طبقه پائین و متوسط و یا کودکان سیاه طبقه متوسط ، گرایش بیرونی بیشتری دارند (باتل و راتر، ۱۹۶۳)
نشان داده شده است که رفتار مردمی که جهت گیری درونی دارند با آنهایی که جهت گیری بیرونی دارند فرق می کند. مردمی که دارای جهت گیری درونی هستند با احتمال بیشتی درگیر خیال پردازی های زیادتر درباره پیشرفت می باشند خیال پردازی های کمتری درباره شکست دارند، اطلاعات بیشتری را در موقعیت های متفاوت کسب نموده و پردازش می نمایند، حس انتخاب شخصی بیشتری را تجربه می کنند با همسالانشان مردمی ترند، جذب مردمی می شوند که می توان آنهار ا درستکاری کرد، عزت نفس بیشتری دارند، و به شیوه های ماهرانه اجتماعی تری عمل می کنند (عبدالله، ۱۹۸۹ ، برانیگان، هاک وگای ۱۹۹۱، هاروی و بارنس، ۱۹۷۴) مردمی که از نظر مکانی درونی کنترل بالا می باشند نیز احتمال کمتری دارد که مشکلات هیجانی داشته باشند و یا الکلی شوند، آنها اضطراب کمتر، نشانه های مرضی روانپزشکی کمتر و افسردگی کمتری را تجربه می کنند و در کنار آمدن با ناراحتی های روانی توانایی بهتری دارند (بناسی، سووینی، ۱۹۸۸).
مردم با گرایش منبع کنترل درونی امکان دارد از نظر جسمانی سالمتر از آنهایی باشند که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. پژوهش نشان داد گرایش آنها به فشار خون کمتر و حملات قلبی کمتری بوده است.
زمانی که این افراد مشکلات قلبی برایشان ایجاد می شد، همکاری بهتری با کارکنان بیمارستان داشتند و زودتر از بیمارانی که دارای منبع کنترل بیرونی بودند از بیمارستان مرخص شدند آنها در مورد سلامتی شان محتاط تر بوده و احتمال بیشتری در استفاده از کمربند ایمنی اتومبیل در آن اعتماد بنفس وجود داشت و ورزش کردن و ترک سیگار نیز در آنها از احتمال بیشتری برخوردار بود(سی من و سیلس، ۱۹۸۵)
۳-۴-۲- آزمون عزت نفس
بررسی عزت نفس تا مدتی به دلیل نداشتن ابزاری، که دارای اعتبار و روایی مناسب باشد متوقف بود. ابزارهای سنجش عزت نفس معمولاً دارای دامنه گسترده و آمیخته از ماده هایی که اشاره به خود دارند می باشد. کاربرد نامشخص یافته های تحلیلی کشف شده موجب قصور در تعیین زوایای برجسته و عوامل قابل تبدیل گشته است.
اسمیت و همکاران (۱۹۸۲) ابزارهای سنجش خود را که دارای اسا نظری روشن می باشد با استفاده از روش تحلیل عوامل توسعه بخشیده اند از پرسشنامه هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه ای است که در درجه بالایی از اعتبار و روایی برخوردار است این پرسشنامه دارای امتیاز بین فرهنگی بودن است زیرا هم بر روی دانشجویان انگلیسی و هم دانش آموزان دبیرستانی فرم گیری شده و هم بر روی دانشجویان عرب در دانشگاه عربستان صعودی.
کوپر اسمیت (۱۹۶۷) سیاهه عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرو دیموند (۱۹۵۴) انجام داد تدوین کرد. این تست از ۵۸ سئوال تشکیل شده که ۸ سئوال آن دروغ سنج و ۵۰ سئوال دیگر آن شامل ۴ پاره مقیاس عزت نفس خانوادگی (والدین) عزت نفس تحصیلی (آموزشگاه)عزت نفس کلی و عزت نفس اجتماعی است.
پورشافعی (۱۳۷۱) ابتدا این تست را روی یک گروه ۳۰ نفری اجرا و بعد با دو نیمه کردن (زوج- فرد) ضریب اعتبار ۸۳% را به دست آورده است.گلبرگی (۱۳۷۳) با اجرای مجدد آزمون بر روی ۱۸۰ نفر ضریب اعتبار ۸/۰ به دست آورده است.
نجبایی(۱۳۷۴) ضریب آلفای کرانباخ را ۸۴/۰ به دست آورده است.اعتبار این آزمون بدین معنی است که سئوالات موجود در آن عزت نفس را می سنجد که مورد تائید است رشته های روان سنجی و آمار و روش تحقیق جناب آقای مهرداد ثابت قرار گرفته است در زمینه پایانی آزمون باید گفته شود که در ایران جهت تعیین ضریب پایانی پرسشنامه تحقیقی بر روی دانش آموزان انجام شد. در این تحقیق ۶۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی مناطق ۱۹ گانه تهران شرکت داشتند. ضریب پایانی حاصله برای گروه دانش آموزان ۸۰% بوده، نتایج حاصله از نمونه دانش آموزان در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره ۱- ضریب پایانی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در بین دانش آموزان
تعداد آزمودنیها    میانگین    واریانس    انحراف معیار    ضریب پایانی
۶۰۰    26/35    8/54    04/10    892/0

با توجه به ضرایب فوق می توان ادعا نمود که مقیاس مزبور از اثبات وقت و قابلیت تکرار پذیری و پیش بینی بالایی برخوردار است و می توان با اطمینان از آن استفاده نمود.
نتیجه:
با توجه به اینکه منبع کنترل و عزت نفس تعیین کننده نگرش فرد نسبت به دنیای پیرامون و خود فرداست و همچنین تمام کارکردها و جوانب زندگی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین منظور در این تحقیق بدنبال یافتن و بررسی ارتباط بین دو مقوله عزت نفس و منبع کنترل با همدیگر بودیم.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز بسیاری از رابطه‌ها و ازدواج‌ های امروزی به علت برخی ویژگی‌های اخلاقی طرفین و نداشتن شناخت کافی نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟ ۲٫۶۷/۵ (۵۳٫۳۳%) ۳ امتیازs شخصیت شما بر هر چیزی، از دوستان‌تان گرفته تا کاندیدی که به او رای می‌دهید تاثیرگذار است؛ اما با این حال خیلی از افراد وقت زیادی را صرف فکر کردن به ویژگی‌های شخصیتی‌شان […]

  شیوه های پاداش به کودکان

  شیوه های پاداش به کودکان ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز قبل از هر چیز باید تعریفی صحیح از پاداش داشته باشیم . قانون اثر در روانشناسی بیان می کند که وقتی به دنبال یک رفتار اتفاق خوشایندی روی می دھد احتمال تکرار شدن آن رفتار […]

  مهم ترین نشانه های تفاهم زوجین

  در مورد عشق از یکدیگر سوال نمی کنند می‌دانید که طرفتان را دوست دارید و او هم دوستتان دارد و هیچ شکی درمورد هیچکدام از اینها در ذهنتان نیست. کاملاً احساس امنیت می‌کنید و از رابطه‌تان خوشحالید. و حتی اگر ذاتاً آدم نگرانی باشید، […]

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان ۳٫۳۶/۵ (۶۷٫۲۷%) ۱۱ امتیازs نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان/ جهانی بودن حالات صورت و رواج آن در بین انسانهای سراسر جهان نشان می دهند که این حالات در بیولوژی ذاتی ما انسانها ریشه دارند و حاصل میلیونها […]

  اختلال سلوک در کودکان

  اختلال سلوک در کودکان ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۵ امتیازs اختلال سلوک چیست؟ این اختلال وضعیتی است که کودکان و نوجوانان دچار آن می‌شوند. کودکان درگیر این اختلال از آزاررساندن به مردم و انجام‌دادن کارهای ناشایست لذت می‌برند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi