جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

سوره انشقاق

356

بازدید

سوره انشقاق آیات ۲۵-۱
۱۱۴۹۰/۱- علی بن ابراهیم در مورد این کلام خداوند (۱) می فرماید: روز قیامت است. (۲) یعنی اطاعت پروردگار خود (۲) برای او شایسته است که از پروردگار خود اطاعت کند. (۳و۴) می گوید: و زمین وسیع می گردد و شکافته می شود و مردم از آن خارج می گردند (۴) و از مردم خالی می گردد (۶) یعنی هر خیر یا شری را (که مرتکب شده) تقدیم می کنند (۶) آن خیر و شری که انجام داده را می بیند.
۱۱۴۹۱/۲- علی بن ابراهیم گفت و درروایتی از ابی جارود آمده که از ابا جعفر در مورد این کلام عز و جل (۷) چنین گفت: مقصود ابو سلمه عبدا… بن عبدالاسود بن هلال مردی از قبیله بنی محزوم است و این سخن خداوند (۱۰) او برادرش اسود بن عبدالاسود بن هلال محزومی است که حمزه عبدالمطلب را در روز جنگ بدر به شهادت رسانید و این کلام خداوند (۱۱) ثبور، ناله و فریاد (۱۴) می گوید: گما کرد که پس از مرگ باز نمی گردد (۱۶) شفق: سرخی پس از غروب خورشید است (۱۷) یعنی هنگامی که همه مخلوقات و اشیاء به جایی می روند که نابود می گردند (۱۸) آنگاه که جمع می گردد (نور آن)
(۱۹) می گوید: حالتی پس از حالت دیگر رسول خدا (ص) فرمود: سوگند که سنت های کسانی که قبل از شما بوده اند را قدم به قدم و گوش به گوش انجام می دهید و از راه آنها جدا نمی شوید و وجب به وجب و ذرع به ذرع آن را دنبال می کنید حتی اگر آنها قبل از شما بر خانه سوسمار وارد شدند شما به دنبال آنها می روید. گفت: آنها گفتند: ای رسول خدا آیا منظورتان یهود و مسیح است؟ فرمود: پس چه کسی؟ آنان ارزشهای اسلام را یکی پس از دیگری نقض کردند و اولین کسانی بودند که در دین شما امامت و در آخر نماز را نقض کردند.
۱۱۴۹۲/۳- علی بن ابراهیم درمورد این سخن خداوند (۱۴) گفت: در بازگشت پس از مرگ (شک نمود) (۱۶) مقصود حالتی است که پس از غروب خورشید آشکار می گردد و این قسم و جواب قسم است. (۱۹) یعنی مذهبی پس از مذهب دیگر (۲۳) یعنی به آنچه  که در سینه ها پنهان می کننـد (۲۵). یعنی سنتی بر آنها نیست به خاطر نعمت ها.
آیات ۱۴-۷
۱۱۴۹۳/۱- ابن بابویه می گوید: پدرم رحمه ا… گفت: سعد بن عبدا… از احمدبن محمد بن خادم و او از پدر خود و ایشان از ابن سنان و او از ابی جارود و ایشان نیز از ابا جعفر (ع) چنین روایت نمود. رسول خدا (ص) فرمود: هر حساب گری عذاب دهنده است و گوینده ای گفت: ای رسول خدا پس این سخن خداوند عز و جل آمده چیست؟ (۸) فرمود آن روز رستاخیز است یعنی با دقت نگریستن.
۱۱۴۹۴/۲- محمدبن عباس از حسین بن احمد نقل کرده و او از محمد بن عیسی و ایشان از یونس و او از سماعه و ایشان از ابی بصیر و او نیز از ابا عبدا… (ع) چنین روایت نمود: که فرمود: (۷و۸و۹) دراین کلام خداوند مقصود علی (ع) و شیعیان او هستند که نامه اعمالشان را با دست راست می آورند.
۱۱۴۹۵/۳- حسین بن سعید در کتاب «زهد» از قاسم بن محمد و او از علی چنین روایت کرد: شنیدم ابا عبدا… (ع) می فرمود: خداوند تبارک و تعالی هنکامی که می خواهد به حساب یکی از مومنان رسیدگی کند نامه اعمال او را به دست راستش می دهد و او را با توجه به آنچه که میان آنها ست محاسبه می کند و می فرماید: ای بنده من آیا چنین و چنان کار را انجام دادی؟ و او می گوید: بله ای پروردگار من چنین کردم. آنگاه خداوند می فرماید: آن را بر تو بخشیدم و به نیکی تبدیل نمودم. مردم می گویند: خداوندا آیا این بنده همان نیست که مرتکب یک گناه شده بود؟ و خداوند می فرماید (۷و۸و۹) گفتم: آنها کدام مردمند؟ فرمود: مردم او در دنیا همانها در بهشت هستند آنگاه که از مومنان بودند و اگر خداوند بخواهد که بدی های بنده ای را محاسبه نماید آن را در مقابل مردم محاسبه می کند و او گریه می کند و نامه اعمالش را به دست چپ بو می دهند و این کلام خداوند عزوجل است (۱۰و۱۱و۱۲) گفتم: آنها کدام گروهند؟ گفت: گروه او در دنیا هستند.گفتم: و این کلام حق تعالی (۱۴) چیست؟ فرمود: گمان می کنم باز نمی گردد.
۱۱۴۹۶/۴- و از او نقل شده که از ابراهیم بن ابی بلاء و او از بعضی یاران ما و ایشان از ابا عبدا… و او از پدر خود (ع) چنین نقل نمود: جبرئیل (ع) نزد رسول خدا (ص) آمد دست رسول را گرفت و او را به بقیع برد تا به قبری رسید و صاحب آن قبر را فراخواند و گفت: به اذن خداوند بلند شو. گفت: و مردی سپید چهره از آن خارج شد و خاک را از چهره او پاک نمود و او می گفت: الحمد لله و الله اکبر. جبرئیل گفت: به اذن خداوند بازگرد.
سپس به سوی قبر دیگری رفت و صاحب آن را فرا خواند و گفت: به اذن خداوند برخیز و مردی با چهره ای سیاه از قبر خارج شد و می گفت: افسوس و ناله می کرد. سپس جبرئیل فرمود: به اذن خداوند بازگرد و گفت: ایمحمد مردم روز قیامت چنین برانگیخته می شوند مومنان این کلام را می گویند و آنها (کافران) آن قول دیگر را که دیدی. اما چگونگی دادن نامه اعمال به کافر این است که کتاب او را بر پشتش قرار می دهند که درکلام خداوند آمده و آیات (۲۵-۳۲) از سوره الخاقه در حدیثی از ابا جعفر (ع) نقل شده است.
آیه ۱۹
۱۱۴۹۷/۱- علی بن ابراهیم می گوید: علی بن حسین به ما گفت: احمد بن ابی عبدا… از ابن محبوب و او از جمیل بن صالح و او از زراره و ایشان از قول ابا جعفر (ع) در مورد این آیه ۱۹ به ما چنین گفت: ای زراره، آیا این قوم پس از نبی خود احوال گوناگون را در فلان امور نیافتند؟
۱۱۴۹۸/۲- محمد بن یعقوب از قول محمدبن یحیی و او از احمد بن محمد و ایشان از این محبوب و او از جمیل بن صالح و ایشان از زراره و وی از ابا جعفر (ع) چنین نقل نمود در مورد آیه ۱۹ ای زراره، آیا این قوم پس از پیامبر خود احوالگوناگونی را در امور مختلف کسب نکردند؟
۱۱۴۹۹/۳- ابن بابویه می گوید: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی (رضی ا…) برای ما چنین گفت: جعفر بن محمد بن مسعود و حیدربن محمد سمرقندی به ما گفتند : محمد بن مسعود به ما گفت: جبرئیل بن احمد از قول موسی بن جعفر بغدادی برای ما روایت کرد: حسن بن محمد صیرافی از حان بن مدیر و او از پدر خود و ایشان از اباعبدا…(ع) به ما چنین گفت: قائم (عج) از نظر ما غایب می شود که مدت آن طولانی می گردد. و به او گفتم: این امر ه دلیلی دارد ای پسر رسول خدا؟ فرمود: خداوند عزوجل منع می کند هر عملی را جز اینکه درزمان غیبت آن امامان سنت انبیاء جاری گردد و ای سویر بدان که چاره ای جز آن نیست که زمان غیبت آنها کامل انجام گردد و این کلام خداوند عزوجل (۱۹) یعنی بر سنت کسانی که قبل از آنان بوده اند.
۱۱۵۰۰/۴- ابن شهر آشوب از قول ابی یوسف یعقوب بن سفیان و ابا عبدا… قاسم بن سلام در تفسیر آن دو و با استناد به اعمش و او از مسلم بن بطین که از ابن جبیر نقل کرده و او از ابن عباس چنین گفت درمورد این سخن حق تعالی (۱۹) یعنی از آسمانی به آسمان دیگر. در شب معراج صعود نمود. سپس پیامبر (ص) فرمود: هنگامی که شب معراج بود من با خدای خود به اندازه ۲ کمان یا کمتر فاصله داشتم و پروردگارم به من فرمود: ای محمد، از من بر تو درود و سلام مرا بر علی بن ابی طالب برسان. و به او بگو: من او را دوست دارم و همچنین کسی را که او را دوست بدارد. ایمحمد از عشق و دوستی من نسبت به علی بن ابی طالب است که نامی برای او از نامهای من مشتق شده من علی العظیم هستم و او علی. من محمود هستم و تو محمد. اگر بنده ای ۹۵۰ سال مرا عبادت کند – این را ۴ مرتبه تکرار نمود – مرا روز قیامت ملاقات خواهد کرد و برای او درنزد من نظیر نیکی های علی بن ابی طالب (ع) است. خداوند عزوجل فرمود (۲۰) این فضیلت را برای علی بن ابی طالب (ع) تصدیق نمی کنند.
۱۱۵۰۱/۵- طبرسی از قول امام صادق (ع) در معنی آیه ۱۹ گفت: سنت هایی از کسانی که قبل از شما بوده اند از اولین مردم و احوال آنها.
۱۱۵۰۲/۶- طبرسی در کتاب احتجاج از قول امیر المومنین (ع) درمورد این کام خداوند متعال (۱۹) گفت: راه پیشینیان را طی می کند که درمورد جانشینان پس از انبیاء پیمان شکنی نمودند.
دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه

  فضائل و خواص تلاوت سوره طه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۲ امتیازs آثار و برکات خواندن سوره طه/ فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه : این سوره،اوّلین سوره ای است که ماجرای حضرت موسی علیه السلام را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه […]

  راه هایی برای کاهش فشار قبر

  راه هایی برای کاهش فشار قبر ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز راه هایی برای کاهش فشار قبر/ چطور فشار قبر کمتری داشته باشیم؟ منظور از مرگ تنها قرار دادن بدن در یک تکه زمین کنده شده نیست بلکه انتقال انسان به عالم برزخ است. اولین […]

  چگونگی خواندن نماز والدین

  خواندن نماز والدین یکی از حقوقیست که والدین چه در زمان حیات و چه پس از وفات شان بر گردن فرزندان خود دارند. این نماز را بخوانید تا هم والدینتان را شاد کنید و هم فرزندانتان بعدها برای خودتان بخوانند.

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟

  چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ ۴٫۱۳/۵ (۸۲٫۵۰%) ۸ امتیازs چرا امام حسین جنگ را از تاسوعا به عاشورا انداخت ؟ در تاریخ آمده است که حضرت ابا عبدالله وقتی لشکر عمربن سعد در روز تاسوعا قصد شروع جنگ […]

  سریع الاجابه ترین دعاها

  سریع الاجابه ترین دعاها ۳٫۸۰/۵ (۷۶٫۰۰%) ۱۰ امتیازs استجابت دعا، مانند هر پدیده‌ی دیگری، قوانین ، آداب و شروطی دارد که با وجود آن آداب و شرایط است که دعا به اجابت می‌رسد .

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف

  دعاهای مجرب برای رفع گرفتاری مختلف ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۳ امتیازs عرفا و بزرگان دین دستورالعمل ها و اذکار مختلفی را پیرامون دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری های دنیوی و سلوکی و نیز برآورده شدن حاجت بیان نموده اند که در ادامه بررسی می […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi