جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

سوالات سرشماری عمومی

1,763

بازدید

از این اطلاع برای مطالعه درباره ی ساختار خانوار  (هسته ای، گسترده، تک والد / والده و ….) که عامل مهمی در مطالعات جمعیتی است، استفاده می شود.

 

 آیا مادر فرد، عضو همین خانوار است؟ (شماره ی ردیف مادر) …..

از این اطلاع برای مطالعه دربارۀ باروری و برآورد میزان آن استفاده میشود.

 

وضع اقامت

این سوال برای تشخیص بهتر اعضای خانوار و پوشش کامل آن مورد استفاده قرار میگیرد.

 

جنس

بررسی این موضوع از جهات زیر ضروری است:

۱-    مطالعه در مورد ترکیب جنسی جمعیت.

۲-    مقایسه وضعیت اشتغال و آموزش بین مردان و زنان.

۳-    امکان مطالعه در زمینۀ باروری و زناشویی.

۴-    امکان مطالعۀ وضعیت زنان سرپرست خانوار.

 

تاریخ تولد

برای محاسبه دقیق سن پرسیده میشود.

 

سن (چند سال تمام دارد؟)

بررسی سن از جهات زیر ضروری است:

۱-    امکان مطالعه در مورد ساختمان سنی جمعیت.

۲-    فراهم کردن زمینه برای مطالعه در مورد وضع سواد و آموزش در گروه‌های سنی.

۳-    فراهم کردن زمینه برای مطالعه در مورد وضع فعالیت در گروه‌های سنی.

۴-    فراهم کردن زمینه برای مطالعه در مورد وضع زناشویی و باروری در گروه‌های سنی.

۵-    فراهم کردن زمینه برای مطالعه در مورد وضع مهاجرت در گروه‌های سنی.

 

محل تولد

برای مطالعه دربارهی مهاجرت افراد از بدو تولد که از موضوعات مهم مطالعات جمعیتی است، استفاده میشود.

 

دین

این اطلاع توزیع جمعیت بر حسب دین را به دست میدهد و می‌توان موضوعات اجتماعی را در گروه‌های دینی بررسی کرد.

 

تابعیت

حضور اتباع خارجی در یک کشور به جهات سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت است. این اطلاع توزیع جمعیت کشور بر حسب تابعیت ایران و کشورهای دیگر را نشان میدهد.

 

آیا از آبان‌ماه ۱۳۷۵ به بعد شهر یا آبادی محل اقامت خود را تغییر داده است؟

 مهاجرت یکی از عناصر اصلی رشد مطلق جمعیت است و میزان رشد جمعیت یکی از شاخص های مهم در طرحهای توسعه میباشد. این پدیده در کشور ما به عنوان کشوری که جا به جایی جمعیت در داخل آن قابل توجه است از اهمیت ویژهای برخوردارست. از این اطلاع جمعیت مهاجران ده سال گذشته به دست میآید. همچنین میزان مهاجرپذیری و مناطق مهاجر پذیر را میتوان به دست داد.

 

مدت اقامت در این شهر یا آبادی

از این سؤال اطلاعات زیر قابل حصول است:

۱- مدت اقامت مهاجران.

۲- تعداد مهاجران وارد شده در هر سال طی ده سال گذشته.

 

علت تغییر محل اقامت قبلی

این اطلاع نشان دهنده‌ی علل مهاجرت است و جاذبه‌های جمعیتی مناطق را نشان می‌دهد و به برنامهریزان برای توسعه مناطق مهاجرپذیر کمک می-کند.

 

محل اقامت قبلی

از این سوال برای تعیین وضعیت مهاجرت از روستا به شهر و بر عکس که اهمیت زیادی در برنامهریزی در بخشهای مختلف اقتصادی به وی‍‍‍‍‍‍ژه کشاورزی دارد، استفاده میشود. همچنین الگوی مهاجرت از سایر کشورها و اطلاع از قطبهای مهاجر فهرست در خارج از کشور را به دست میدهد.

 

نام شهرستان محل اقامت قبلی

از این سوال برای یافتن قطبهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر، برنامهریزیهای شهری و تعیین شعاع مهاجرتی استفاده میشود.

 

آیا در حال حاضر تحصیل میکند؟

از این سوال میزان افراد در سن تحصیل که در حال تحصیل هستند و افرادی که در حال تحصیل نمیباشند به‌دست می‌آید این میزان یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی و برنامه ریزی سیستم آموزش رسمی کشور می‌باشد.

 

وضع سواد

از این سؤال محاسبه‌ی شاخص‌هایی چون میزان باسوادی در گروه‌های سنی و میزان باسوادی زنان به‌دست می‌آید. سوالات وضع سواد و تحصیل از شاخصهای میزان توسعه یافتگی به شمار میرود. زیرا با ایجاد زمینهی گسترش آگاهی افراد جامعه باعث افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و بهبود وضعیت بهداشت و شرایط زندگی نیز می‌باشد.

 

پایه، دوره یا مدرک تحصیلی

از این سوال علاوه بر حصول اطلاعات راجع به متوسط سال‌های تحصیل، نوع و میزان تخصص و دانش افراد کشور را نیز میتوان به‌دست آورد.

همچنین از این سؤال می‌توان در محاسبه‌ی شاخص‌های آموزش استفاده کرد.

 

رشتهی تحصیلی

این اطلاع توزیع افراد باسواد جامعه را برحسب رشته‌های تحصیلی نشان می‌دهد. از این اطلاع برای طراحی، سازماندهی و تنظیم رشتههای مختلف تحصیلی و شاخههای آموزشی بر اساس نیازهای موجود جامعه و بازار کار استفاده می‌شود.

 

وضع فعالیت

از این سؤال برای تعیین تعداد افراد فعال و غیرفعال از نظر اقتصادی افراد شاغل و بیکار استفاده‌ می‌شود. این اطلاع برای برنامهریزیهای اقتصادی دارای اهمیت است. شاخصهایی مانند بار تکفل، میزان فعالیت، میزان‌های اشتغال و بیکاری،.. … از این اطلاع به دست
میآید. همچنین طبقهبندی افراد غیر فعال از نظر اقتصادی، مانند افرادی که فعالیت اصلی آنها خانهداری است، از این سوال حاصل میشود.

شغل

با جمعآوری این اطلاع میتوان توزیع شاغلان در رشته‌های مختلف شغلی و در بخشهای عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات) و رشته‌های مختلف تحصیلی را به دست آورد و مورد استفاده قرار داد.

 

فعالیت اصلی محل کار

از این اطلاع برای شناسایی ظرفیت بخشهای عمده اقتصادی در اشتغال‌زایی جهت انجام برنامهریزی و سرمایهگذاری استفاده می‌شود.

 

وضع شغلی

این اطلاع برای تعیین توزیع افراد شاغل در بخش مزد و حقوق بگیر (خصوصی و عمومی) و نیز توزیع افرادی که به طور مستقل مشغول به کار هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

محل کار یا تحصیل

این سوال به تعیین جمعیت شناور برای استفاده در برنامهریزیهای شهری کمک میکند. این افراد کسانی هستند که محل کار یا تحصیل آنان با محل زندگیشان متفاوت است و به این ‌دلیل باید به طور مرتب بین این دو مکان در تردد باشند. برای ارائه خدماتی نظیر توسعهی شبکهی حمل و نقل، بزرگراهها، توسعهی امکانات شهری بیش از تعداد جمعیت مقیم و … دانستن این اطلاع حائز اهمیت است.

 

وضع زناشویی

وضعیت زناشویی از شاخصهایی است که تغییرات وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه را میتواند منعکس نماید. از این اطلاع در محاسبه شاخص‌هایی مانند میانگین سن ازدواج، میزان تجرد قطعی، میزان عمومیت ازدواج و پیش‌رسی ازدواج استفاده می‌شود. مطالعات دیگری مانند بررسی وضعیت طلاق و ناپایداری خانواده، زنان بدون همسر سرپرست خانوار و بسیاری بررسی‌های دیگر امکان پذیر میشود.

 

دفعات تغییر وضعیت از بدون همسر به دارای همسر

اطلاع این سوال توزیع جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده بر حسب تعداد دفعات تغییر وضعیت از بی همسری به دارای همسر را مشخص میکند و برای مطالعه دربارهی پایبندی به خانواده و فرزندان و تمایل به ازدواج مجدد و تفاوت آن در بین مردان و زنان از آن بهره گرفته میشود.

 

تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ، تعداد کل فرزندان در حال حاضر زنده

شناخت تغییرات جمعیت از ارکان مهم برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی است. تعیین میزان موالید و مرگ و میر از عوامل مهم مؤثر در تغییرات جمعیت می‌باشد. از این اطلاع برای برآورد میزان‌های باروری و مرگ و میر استفاده میشود. علاوه بر آن این اطلاع به اندازه‌گیری شاخص باروری طول عمر در جامعه کمک میکند.

 

تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده در ۳۶۵ روز گذشته ، تعداد فرزندان در حال حاضر زنده

از این سؤال برای مطالعه درباره نرخ موالید و مرگ و میر نوزادان از موضوعات مهم جمعیتی است که شاخصی برای تعیین  توسعه یافتگی کشورها است. از این سؤال برای محاسبه شاخص‌های میزان مرگ و میر نوزادان و میزان باروری سال جاری استفاده می‌شود.

 

وضع معلولیت

بررسی و شناخت معلولیت جمعیت از موضوعاتی است که در چند دههی اخیر مورد توجه دولتها قرار گرفته است. اطلاع از تعداد افرادی که توانایی انجام برخی از  فعالیتهای اجتماعی را ندارند و باید به طریقی توسط دولتها حمایت شوند از اطلاعات مهمی است که تنها از طریق سرشماریها حاصل میشود.

 

آیا خانوار امکانات زیر را در اختیار دارد؟

موتور سیکلت، خودروی سبک

این اطلاع برای محاسبه شاخصهای رفاه خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد و وضعیت اقتصادی خانوار را نشان میدهد.

رایانه، اینترنت

از این اطلاع میزان  بهرهبرداری از فناوریهای نوین در زمینه ارتباطات و پردازش اطلاعات در بین خانوارهای کشور مشخص میشود.

 

عمدهترین سوخت مصرفی خانوار

این اطلاع توزیع خانوارهای کشور برحسب نوع سوخت مصرفی را نشان می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور را فراهم می‌کند.

 

عمدهترین منبع تامین آب مصرفی خانوار

این اطلاع توزیع خانوارهای کشور برحسب منبع آب مصرفی را نشان می‌دهد که برای بررسی سطح بهداشت آب مصرفی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نوع محل سکونت خانوار

این اطلاع توزیع خانوارها را برحسب نوع محل سکونت نشان می‌دهد و می‌تواند برای بررسی‌های مربوط به خانوارهایی که دارای مسکن مناسب نیستند مورد استفاده قرار گیرد.

 

تعداد اتاق در اختیار خانوار

ارتباط این سوال با تعداد افراد خانوار شاخصی برای وضعیت رفاهی خانوارهای کشور در مناطق گوناگون است. برنامهریزان از این اطلاع می‌توانند برای بهبود وضعیت مسکن افراد  استفاده کنند.

 

نحوه تصرف محل سکونت خانوار

این اطلاع الگوی مالکیت مسکن را در بین خانوارهای کشور نشان می‌دهد. از این اطلاع برای برنامهریزیهای مربوط به مسکن مانند شناخت خانوارهای بدون مسکن میتوان استفاده کرد.

 

امکانات و تسهیلات:

از این اطلاع برای کلیه شاخص‌های رفاه و بهداشت خانوارهای کشور استفاده میشود.

 

در این واحد مسکونی چند خانوار زندگی می‌کنند؟

      از این اطلاع برای تعیین توزیع تعداد خانوار در یک واحد مسکونی استفاده می‌شود.

 

در این واحد مسکونی جمعا چند اتاق وجود دارد؟

از این اطلاع برای محاسبهی شاخص تراکم افراد خانوار در واحد مسکونی استفاده میشود.

 

مساحت زیر بنای واحد مسکونی

از این اطلاع برای محاسبهی سرانهی زیر بنا در جهت بررسی سیاستهای دولت درباره بهینه‌سازی و سایر برنامههای آن استفاده میشود.

 

نوع اسکلت بنای واحد مسکونی و مصالح عمده‌ی بنای واحد مسکونی

از این اطلاع برای بررسی وضعیت استحکام واحدهای مسکونی در مناطق مختلف کشور استفاده میشود.

 

سال اتمام بنای واحد مسکونی

این اطلاع قدمت واحدهای مسکونی کشور را مشخص و به انجام برنامهریزی برای بهسازی و بازسازی آن کمک می کند.

 

محل  دفع فاضلاب واحد مسکونی

 این اطلاع برای برنامهریزی بهبود بهداشت محیط است

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  تکنیک های تقویت ریاضی

  تکنیک های تقویت ریاضی ۲٫۶۹/۵ (۵۳٫۸۵%) ۱۳ امتیازs به جای حفظ کردن،‌ ریاضی را بفهمید اغلب افراد به جای دقت در درک و فهم راه حل مسائل ریاضی،‌ سعی می‌کنند این راه حل‌ها را حفظ کنند.

  علم احتمالات

  علم احتمالات ۳٫۸۶/۵ (۷۷٫۱۴%) ۷ امتیازs پیدایش رسمی احتمال از قرن هفدهم به عنوان روشی برای محاسبه شانس در بازی های شانسی بوده است. اگرچه ایده های احتمال شانس و تصادفی بودن از تاریخ باستان در رابطه با افسونگری و بخت آزمایی و بازی […]

  درباره ی رشته ی ریاضیات
  مختصری درباره هندسه

  مختصری درباره هندسه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۳ امتیازs هِندِسه مطالعه انواع روابط طولی و اشکال و خصوصیات آن‌ها است. این دانش همراه با حساب یکی از دو شاخه‌ قدیمی ریاضیات است. واژه هندسه عربی شده واژه «اندازه» در فارسی است. در زبان انگلیسی به آن […]

  دانستنیهای شیرین ریاضی

  دانستنیهای شیرین ریاضی ۲٫۱۱/۵ (۴۲٫۲۲%) ۵۴ امتیازs در طی بیش از دو هزار سال، قدری آشنایی با ریاضیات، از معلومات ضروری هر شخص با فرهنگی به شمار می آمده است. امروز موقعیت سنتی ریاضیات نیز در این امر مسئول اند تدریس ریاضی گاهی به […]

  کاربرد علم آمار

  کاربرد علم آمار ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. در نظریه‌ی آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه احتمال […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi