جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

ایمنی سرویسهای مهندسی ۱

674

بازدید

– مسئولیتها
نظارت
      ناظروسرپرست بایدفاکتور های حادثه زارا تشخیص بدهد. سرپرست مسئول انجام بازرسی دوره ای از محوطه کارگاه، روشهای کار و مواد مصرفی می باشد. هر ابزار یا ماده غیر ایمنی باید مشخص و غیرفعال شده یا از محل برداشته شود. سرپرستان فقط به افراد واجد شرایط اجازه کار با وسایل و ماشینها رامی دهند…..

–    سرپرستان مسئول مواردزیرهستند:
۱- اطمینان ازایمنی شرایط کار
۲- تهیه وسایل حفاظتی ضروری
۳- اطمینان ازاینکه وسایل حفاظتی مورد نیاز تهیه شده و درست نگهداری واستفاده می شوند
۴- اطمینان ازاینکه ابزار و وسایل بدرستی نگهداری واستفاده می شوند .
۵- برنامه ریزی جهت تقسیم کار و بکارگیری کارگران آموزش دیده و اطمینان از اینکه کارگران می دانندکه چه کارهایی رابایدانجام دهند. و با چه خطرهایی ممکن است مواجه شوندوروشهای معمول انجام کارایمن چگونه است .
۶- رفع سریع هرگونه اعمال غیرایمن که مشاهده  یا گزارش می شود.
۷- اطمینان ازدراختیار داشتن برگه اطلاعات ایمنی مواد مصرفی (  (MSDSبرای کارگرانی که درمعرض مواد خطرناک هستند .

۲- کارگاههای عمومی – ایمنی محیط کار
۱-۲- آموزش کارکنان :
      کارگران بایددر مورد نحوه استفاده ازوسایل حفاظتی ،حفاظها،محافظهای ایمن دربرابر
مواد شیمیایی وهمچنین نحوه عملکردایمن وسایل ،ماشینها وابزارآلات آموزش ببینند.تنهاکارکنانی که آموزش دیده انداجازه کارباوسایل کارگاه وماشین آلات رادارند.
۲-۲- وسایل حفاظت فردی :
      وسایل حفاظت شخصی جایگزینی برای کنترل مهندسی یااقدامات عملی جهت رفع خطرات نیست.      هنگامی که این اقدامات انجام شد. اگرمشخص شدکه روشهای کنترل عملی نیستندوسایل حفاظت شخصی موردنیازاست هنگامیکه خطراتی چون صدمه به بدن ازطریق جذب پوستی ،تنفسی یاجراحت وجودداشته باشد. باید از این وسایل استفاده نمود . این وسایل شامل محفاظ های دستگاه تنفسی و شنوایی ،لباسهای مخصوص و همچنین وسایل مخصوص حفاظت سر،صورت ، چشم ، دست و پا می باشد.
      تمام وسایل براساس ساختارایمنی درکارهای موردنظرساخته شده است وبایددرشرایط مناسب وبهداشتی نگهداری شود .

محافظ های چشم :
     محافظ چشمی وقتی لازم است که امکان صدمه ازطریق شیمیایی یا براده های پرتابی وجودداشته باشد.
      نمونه هایی ازکارهایی که نیازبه محافظ چشمی دارند به شرح زیرمی باشدولی استفاده ازآن محدودبه این مواردنمی شود .
۱- خردکردن ، اره کردن و سوراخکاری
۲- تخریب بتن ،آجروموادشکننده
۳- جوشکاری یاکمک به جوشکاری به هرشکل
۴- سندبلاست وتمیزکاری باهوای فشرده
۵- لعاب کاری ، لحیم کاری ، آلیاژسازی، پرچ
۶- کارباموادشیمیایی ، اسیدهاویاحلالها
محافظ های صورت بایدکاملآباآب وصابون شسته شودومراقب بود دیگران ازآن وسایل استفاده ننمایند.

محافظ های گوش :
      گوشی های مناسب درجاهایی که کارگران درمحیط های پرسروصدا مشغول بکارهستندوهمچنین درکناردستگاههایی که صدای زیان آورتولید می کنند استفاده می شود . اداره بهداشت وایمنی باتوجه به اندازه گیری مقدارصداوارزیابی صدای موجود، نوع گوشی لازم رامشخص می کند.
دستکش :
–     دستکش های لاستیکی برای افرادی که درکارگاههای باتری سازی وکلیه مکانهایی که با اسید،‌ قلیا، موادحلال خورنده و مواد شیمیایی خطرناک ومضرکارمی کننداستفاده می شود .
–    دستکش های عایق الکتریسیته جهت محافظت کارگران در برابر شوک ، سوختگی وسایرخطرات الکتریکی استفاده می شود . این دستکش ها تنها وسیله محافظ  به شمارنمی رودوهرگزنبایدازآن برای ولتاژهای بالاترازولتاژعایق خود دستکش استفاده نمود .
–    دستکشهای چندکاره برای محافظت دستها در برابر جراحات ناشی ازابزار و وسایل تیزوبرنده وخطرناک استفاده می شود . این دستکشهامعمولاً از چرم یا مواد مصنوعی ساخته می شوند .
کفشهای ایمنی :
     کفشهای آجدار برای زمین های مرطوب یاروغنی استفاده می شود . در مکانهائیکه  احتمال آسیب به انگشتان پامی باشد. باید از کفشهای ضدضربه استفاده کرد.

ماسکهای تنفسی :
    ذرات خطرناک مختلفی درهوامعلق می باشد. برای مثال بخارات آلی ، ذرات جامد معلق ودود.
افرادیکه ممکن است در معرض تنفس این مواد قرار بگیرند باید از ماسکهای تنفسی استفاده نمایند . نوع ماسک تنفسی بایدتوسط مشاورایمنی وبهداشت تعیین شود.

کلاه ایمنی :
    کلاه ایمنی برای تمام پرسنلی که درارتفاع پایین ترازسایرکارکنان کارمی کنندودرمحدوده کاری آنها وسایل تیز و یا امکان آسیب وارد شدن به ناحیه سر وجود دارد باید استفاده شود.

محافظ بدن :
      پیش بندهای پارچه ای با ترکیب پلاستیک ضداسید، پیش بندهای ازجنس موادمصنوعی ضداسیدجهت محافظت ازموادخورنده یاحساسیت زا استفاده می شود .
این پیش بندهامعمولاً بادستکشهای آستین داربزرگ جهت مقابله با صدمات پوستی استفاده می شود .
فرش عایق : 
      فرش عایق جهت عایق کردن مضاعف به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی در مکانهائیکه احتمال خطر وجود دارد استفاده می شود از قبیل :
۱- جاهایی که مقاومت زمین به علت میزان رطوبت پائین است .
۲- جاهایی که احتمال ولتاژ بالا(بالای ۶۰۰)وجود داشته باشد.
۳- جاهایی که تعمیرات برقی در آنجا صورت می گیرد .

سایر:
–    ناظرکارگاه بایدمطمئن باشدکه افرادش وسایل حفاظتی راجهت ایمن بودن ازخطرات کاری استفاده می کنند.
ازوظایف کارگران است که وسایل ایمنی راخوب نگهداری کرده ودرحفظ و مراقبت آن ونیز بهداشتی بودن آن کوشاباشند.
–    کارگران بایددست وصورت خودراتمیزنگهدارندوهنگام آلوده شدن باحلالها،روغن هاوموادسوختی دستانشان را ازدهانشان دورنگه دارند. درمکانها ئیکه موادسمی وجودداردهیچ گونه غذا ونوشیدنی نبایستی سروشود. کارگرانیکه درمعرض هرگونه موادآلوده قرارمی گیرندبایستی قبل ازغذاخوردن یا سیگارکشیدن درهرنوبت دست وصورت خودشان رابشویند .
–    کارگران نبایدباحلقه ، گوشواره ،  دست بند،  ساعت مچی یاگردنبنددرمجاورت وسایل وماشین آلات برقی باشندعلاوه برآن موی بلند، ریش ویا لباس گشاد کارگران ممکن است با قسمتهای گردنده ماشین درگیروباعث وارد آمدن صدمه وآسیب به آنها شود .
–    پوشاک قابل اشتعال وکلیه پوششهای نایلونی نباید هنگام جوشکاری یا درکنارماشین آلات بادمای بالا ازقبیل دیگ بخار، و یا هر وسیله ای که آتش آزادتولیدمی کندپوشیده شود.

۳-۲- چیدمان کارگاه :
      چیدمان درست ، فضا سازی ، مرتب سازی ماشین آلات ، محل گذر وراهروهاجهت جلوگیری ازازدحام وتراکم وایجادنظم درکارگاه ضروری است .
–    ماشین آلات بایددرجای مناسب قرارگیرند تاحمل ونقل وجریان مواد درکارگاه با سهولت انجام گیرد همچنین فضای کافی بایستی فراهم گردد تا با کمترین مداخله کارگران ، حمل ونقل مواد به راحتی ازیک سایت به سایت دیگر انجام شود.
–    ماشین آلات باید طوری نصب شوندکه اپراتورآن مجبورنباشد درمسیرگذریا راهرو بایستد. علاوه برآن باید جای آن طوری باشدکه تعمیروسرویس آن براحتی صورت گیرد.  باید محدوده ماشین آلات در حال تعمیر یا نظافت توسط نوارهای زرد با خطوط مشکی به پهنای ۲ تا ۳ اینچ مشخص شود .
ماشین آلات و قطعاتی که جداگانه نصب می شوند بایستی با ایمنی کامل  به دستگاه متصل و نصب شوند.
اگر وسایل و تجهیزات موجود به فضای بیشتری از محوطه کارگاه نیاز داشته باشد باید این وسایل را به منظور افزایش موقتی محوطه کار ، طناب و حصارکشی کرد .ماشینهایی که دارای قطعات مرتعش هستند، مسیر حرکت و ارتعاش آن باید توسط حفاظ گذاری ایمن شود .
–    مسیرهای عبور باید علامت گذاری شود تا رفت و آمد کارگران جهت حمل و انتقال مواد به راحتی  صورت بگیرد. این مسیرها باید مستقل از فضاهای انبار یا فضای تمیز کاری دستگاهها باشد و به راحتی قابل تشخیص باشد.
–    چراغهای اعلام خطر نزدیک دستگاههای  برقی باید نصب شود و محیط اطرافش باید ایزوله باشد.
–    در تمام ایستگاهها حداقل شدت روشنایی در هر فوت مربع باید۵۰ کندل  باشد. گرچه در کارهای کوچک و ظریف حداقل میزان نور مورد نیاز ۱۰۰ کند ل بر فوت مربع می باشد. که این نور بوسیله ترکیبی از روشنایی عمومی و موضعی قابل حصول است .

۴-۲- خروجی ها و نشانه گذار ی ها :
      – در هر خروجی باید تابلوی خروج با متن واضح  و خوانا  که هر حرف آن کمتر از۶ اینچ نباشد، نصب شود .
– درب ها و مسیرهایی که راهی به خروج ندارد و ممکن است که با راه خروج اشتباه شود باید توسط علامت  (خروج نیست) مشخص شده و یا مورد استفاده آنها از قبیل «اتاق انبار» یا «زیرزمین » بر روی درب نوشته شود.
– هنگامی که نزدیکترین مسیر به خروجی مشخص نباشد باید توسط فلشهایی مسیر مشخص شود.
– مسیر خروج نباید طوری ایجاد شده باشد که در مسیر مکانهای حادثه خیز باشد. در غیر این صورت مکانهای حادثه‌ زا  توسط فایل مناسب از مسیر خروج جدا شده باشد.
– علائم خروج باید از هر جهت قابل مشاهده باشد و مسیرهای خروج نباید هیچ وقت مسدود شده باشد. اگر هنگام شب کاری چراغهای محوطه کم باشد؛ باید علامتهای خروج توسط منبع نوری روشن باشد.
– درب های اتاقی که به بیرون باز می شود باید جهت سمت چرخش لولای آن به کنار و پهلو باشد وجهت
باز شو برای کارگران ۵۰ نفر به بالا به سمت بیرون باشد.
– محوطه خروجی باید فاقد هرگونه مانع باشد . راه خروج باید به مسیر عمومی متصل باشد در نباید توسط وسیله ای قفل گردد که مانع  فرار افراد به بیرون ساختمان باشد.
– خروجی ها و لامپ ها و  پله ها باید نور کافی داشته باشند که اتفاق ناگواری روی ندهد .
اگر خیابانها یا چراغهای ثابت نور حداقل یک کند ل بر فوت مربع را تأمین کند نیاز به روشنایی اضافی
نمی باشد .

۵-۲- نظافت محیط کار:
      تمامی مغازه ها ، ساختمانهای اداری ، کارگاهها و تجهیزات قابل حمل باید به شیوه مناسبی نظافت شود. مسئولیت این امر به عهده ناظران مربوطه می باشد.
به عنوان نمونه کارهایی که باید بررسی شود به قرار زیر است :
– مواد در جاهایی که امکان لغزیدن آنها هست یا جاهایی که ممکن است روی کسی یا چیزی بیفتد که توان تحمل آن را  ندارد نباید قرار داده شود.
– راهروها و معبرها باید عاری از خطر لغزیدن باشد.
– میخهای بیرون زده از تخته و الوارهای شل برداشته شود .
– زمین های عبور و مرور و یخ زده باید یخ زدایی شود که امکان خطر لیز خوردن  ایجاد نشود. اگر نتوان بطور کامل یخ زدایی کرد باید توسط شن یا مواد قابل قبول دیگر خطر لیز خوردن را کاهش داد.
– مواد زائد و آشغالها باید در ظروف  مخصوص نگهداری شود و نبایدآشغالها جمع شوند و حداقل یک بار در شیفت یا اگر لازم شد به دفعات  بیشتری از محل خارج  شود.
– کلیدهای قطع‌جریان برق یا جعبه های هشداردهنده باید به راحتی قابل دسترسی‌ باشد.
– ماشین آلات باید از گریس و روغن اضافی پاک باشند و گرد و غبار رویشان نباشد و صفحه نشانگر درجه فشار آن باید قابل رویت و تمیز باشدو در همه حال قابل تعمیر باشد ظروف نگهداری چکه های حاصل از وسایل باید در پایان هر شیفت خالی شود.

۶-۲- اطفاء حریق :
      تمام پرسنل بخش سرویسهای مهندسی باید آموزشهای پیشگیری از حریق را به عنوان بخشی از آموزشهای عمومی دریافت نمایند .
–    سرپرستان ، عهده دار هشدار دادن نسبت به کارهای‌ غیر ایمن به کارگرانی که با سوخت و مواد محترقه و حلالها کار می کنند هستند. گازوئیل نباید برای تمیزکردن کف ها و پارچه ها استفاده شود.
–    از  باز کردن ظروف گازوئیل و حلالها در مجاورت وسایل الکتریکی بایداجتناب شود . از مواد حلال سوختنی با درجه اشتعال پایین در حد امکان نباید استفاده شود. ظروف قابل اشتعال باز واجسام داغ نباید در کنار هم باشند . مواد الکتریکی ضد جرقه در معرض مواد قابل اشتعال یا انفجار باید استفاده گردد.
–    تعداد خاموش کننده هابستگی به سهولت دسترسی و سایز آنها دارد.خاموش کننده ها  باید طبق استاندارد OSHA باشند.
–    باید کاملاً شارژ باشد و در جای  خودش قرار گرفته باشد.
–    درمکانی باشدکه دسترسی به آن مشکل  نباشد
–    در معرض دید و قابل دسترس باشد. 
–    ماهیانه بررسی و نظارت شود.
–    در جای خود قرار داشته باشند .
–    دستکاری نشده باشند .
–    زنگ زده یا فاسد نشده باشد.
–    دردسترس باشد.
–    سالانه تست شده و دوباره شارژ یا تعمیر شود تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.
–    تست هیدرو  استائیک شود.
–    در جاهایی قرار گرفته باشد که حداکثر مسافت جهت دسترسی به آنها برای شرایط کلاس Aکمتر از  75 فوت و برای کلاس Bکمتر از ۵۰ فوت باشد.
–    سرپرستان  باید مطمئن باشند که کارگران تمام آشغالها و مواد باقی مانده از کار را پس از اتمام آن برداشته باشند یا اگر کار بیشتر از یک روز ادامه داشته باشد مواد خطرناک نباید در محوطه باقی بماند مگر اینکه بطور درست انبار شده باشد.
–    کار انجام شده در محوطه کار نباید ساکنان آنجا را در معرض خطر قرار دهد. بسته شدن در ب های خروجی یا عدم اعلام حریق از جمله مواردی است که کارگران را در معرض خطر قرار می دهد .

۷-۲- انبار مواد :
      باید از تجمع مواد و وسایل غیر ضروری جلوگیری شود . وجود این وسایل و مواد ممکن است سبب ایجاد حادثه ، سقوط و لیز خوردن شود . تنها مواد مورد مصرف باید در محوطه وجود داشته باشد تجمع و چیدن مواد تنها باید در محل های مخصوص و انبار ها انجام شود.
–    چیدن مواد نباید طوری باشد که ایجاد حادثه کند. موادی که روی هم چیده می شوند باید بطور کامل بسته شود و تا ارتفاع خاصی چیده شود تا امکان لغزیدن وجود نداشته باشد. قفسه ها باید مقاومت تحمل بار مواد را داشته باشد.
–    مواد انبار شده نباید جلوی کپسول آتش نشانی ، جعبه های اخطار ، وسایل اطفاء حریق ، تابلوهای برق ، کنترل های دستگاه ، چراغهای اضطراری ، جعبه کمکهای اولیه و درب خروجی باشد.
–    مواد سنگین باید در سطح پایین تر انبار شده تا امکان جراحت در هنگام استفاده کاهش داده شود .
–    راههای عبور و مرور و اتاقهای نگهداری باید تمیز ، خشک ، بهداشتی و بدون مانع باشد.
–    در جاهایی  که کارهای مکانیکی و حمل و نقل انجام می شود مثل بلندکردن و جابجایی بار،  باید محوطه تمیز و ایمن باشد و مسیر دورزدن برای ماشین آلات وجود داشته باشد و هیچ مانعی که منجر به ایجاد حادثه شود نباید در راهروها موجود باشد.

۸-۲- استفاده ازابزارآلات :
۱-۸-۲- ابزارهای دستی
در کارها ئیکه از  ابزار دستی استفاده می شود معمولاً حوادث به علت استفاده نادرست از آن رخ می دهد. اگر از این  ابزار به طرز صحیحی استفاده شود عملکرد دقیقی در انجام کارها خواهندداشت . در کارهائیکه  از ابزار دستی استفاده می شود برای پیشگیری از بروز حوادث یکسری دستورالعملها یی وجود دارد.
– برای هر شغلی متناسب با آن یکسری ابزارهای دستی ایمن لازم است که دارای کیفیت و کمییت خوبی باشد . این ابزارها بایستی توسط افراد مجرب تعمیر و نگهداری شوند .
– برای ابزارهایی که از آنها استفاده نمی شود بایستی قفسه ،طاقچه ،یا جعبه ابزارهای مناسبی فراهم نمود
– افرادی که روی نردبانها، داربست ها و سکوها بصورت ایستاده کار می کنند می بایستی بهمراه خود
کیسه های مخصوصی داشته باشند تا این وسایل را در آن قرار دهند . کارگرها بایستی از انداختن ابزارها خوداری کنند .
– سرپرستان می بایستی  بصورت دوره ای از ابزارها ئیکه در محل کار مورد استفاده قرار می گیرد بازرسی و نظارت به عمل آورند و همچنین ابزارهائیکه معیوب می باشند بایستی هرچه سریعتر از سرویس خارج شوند . بعضی از معایب متداول که ممکن است در ابزارها ایجادشود عبارتند از:

الف ) هنگامیکه دسته چکشها، تبرها، کلنگ ها و پتک ها دچار ترک خوردگی ، شکستگی و یا انشعاب می شود
می بایستی هرچه سریعتر آنرا عوض نمود این دسته ها بایستی توسط گره ها و یا دیگر وسایل قابل قبول ، محکم و ثابت گردند.
      گره ها، همیشه بصورت جفتی استفاده می شوند این گره ها که در قسمت سر ابزار ها قرار می گیرند هنگام استفاده بر روی دسته فشار ایجاد می کنند و همچنین در هنگام  منقبض شدن دسته از پرتاب اتفاقی سر ابزار جلوگیری می کنند.
ب) سوهانها،  قلمهای نجاری  و دیگر وسایلی که دارای زبانه و برآمدگی هستند بایستی متناسب با کار و دارای پوشش و دستگیره مناسبی در قسمت انتها یی باشند از دستگیره انتها یی ابزار نبایستی برای ضربه زدن و کوبیدن استفاده کرد.
ج ) سر قلمهای سرد (جنس فلز آبدیده) ، سوراخ کنها ، پتکها، سنگهای سنبه  و دیگر ابزارهای مشابه  در هنگام ضربه های مکرر بصورت قارچی شکل در می آید. برای جلوگیری از این عمل می بایستی  به آن رسیدگی کرد چون باعث ترک خوردگی و جمع شدن لبه ابزار خواهد شد.
هنگام استفاده از ابزار های پرداخت کاری آنرا با یک شیب کم ( در حدود۱۶/۳  اینچ )نسبت به زمین نگه دارید اینکار از قارچی شدن سر ابزار تا حدودی جلوگیری خواهد نمود.
هنگامی که سر ابزار قارچی شکل شد تا حدودی فرم و خاصیت ثابت خود را از دست خواهد داد وبا هر ضربه قطعاتی از سر آن جدا و پرتاب خواهد شد.

۲-۸-۲-ابزارهای قابل حمل برقی
ابزارهای برقی قدرت مانور را افزایش داده و باعث سهولت کار می شوند اما  نسبت به ابزارهای مشابه ثابت دارای خطرات زیادی هستند که روز به روز افزایش می یابد.  افرادیکه در کارهایشان لازم است از این وسایل استفاده کنند بایستی در این زمینه و استفاده ایمن از آن کاملاً آموزش دیده باشند. روش کار ایمن برای هر کدام از این وسایل طبق دستور العملهای کارخانه سازنده خواهد بود که موظف هستند دستورالعملهای نحوه  استفاده ایمن از هر وسیله را تنظیم نمایند.

۹-۲- استفاده از منابع هوای تحت فشار
اگر از گازهای تحت فشار بصورت ایمن استفاده گردد  تقریباً حالتی شبیه گاز بی ضرر خواهند داشت .  اگرچه می بایستی برای جلوگیری از بروز حادثه بطور صحیحی از آن استفاده نمود . اتصالات نادرست و نا مناسب  از موضوعات مهمی هستند که کارگاههای هوای تحت فشار آنرا در نظر نمی گیرند. برای مثال وسایل و مخازن هوای تحت فشار در صورت عدم رعایت موارد فوق ممکن است سبب ایجاد صدمات شدیدی برای پرسنل شود .
بیشترین فشار هوای تصویب شده برای استفاده عموم در کارگاهها و آزمایشگاهها PSI 30 ( پوند بر اینچ مربع) می باشد . این فشار در اکثر موارد جهت انجام کار در آزمایشگاهها و کارگاهها کافی می باشد و خطرات  زیادی ندارد. البته در همین فشار نیز بایستی احتیاطات لازم را به عمل آورد .   
برای اجتناب از صدمه دیدن افراد ، آسیب دیدن وسایل و خطرات بالقوه محیطی ،یکسری قوانین و کارهایی پیشنهاد شده است که به شرح ذیل می باشد:
۱- پرسنلی که کار با هوای  فشرده به آنها محول شده است می بایستی با نحوه کار و دستورالعملها ی سرویس و نگهداری کمپرسورها آشناباشند.
۲- برای پاک کردن گرد و غبار ،  تراشه و آلودگی از روی لباس ، نباید از هوای فشرده استفاده شود .
۳- کمپرسورهای فشار می بایستی دقیقا بر طبق دستورالعملهای کارخانه سازنده نگهداری شوند.
۴- هنگامی که فشار داخل محفظه از حداکثر فشار مجاز و ایمن بالا تربود برای انتقال  مواد به داخل آن از
هوای فشرده استفاده نشود.
۵- حداکثر فشار کار در لوله های تحت فشار می بایستی با واحد PSI مشخص شده باشد .  خروجی لوله ها بایستی برچسب زده شوند و حداکثر فشار کاری نیز در نزدیکی خروجیها بصورت علامت گذاری نمایش داده شود.
۶- برای انتقال مواد از استوانه ۵۵گالنی از هوای تحت فشار استفاده نکنید برای اینکار می توانید از یک سیفون همرا با یک پمپ مکنده استفاده نمائید.

•    هشدار
تحت فشار قراردادن  ظروفی که برای آن فشار طراحی نشده باشد خطرناک است .
۷- در جا ئیکه ذرات می توانند با جریانات هوا شتاب بگیرند هرگز از هوای تحت فشار استفاده ننمائید.
۸- برای تمیز نمودن ماشین آلات یا قسمتهای دیگر از هوا ی  تحت فشار استفاده ننمائید مگر اینکه مجبور به اینکار باشید.
در جاهائیکه امکان دارد از برس استفاده نمائید و اگر ضروری شد از هوای تحت فشار استفاده نمائید سعی کنید فشار آن پایین باشد و حتما برای پاکیزه نگه داشتن محیط پرسنل از یک مانع یا فیلتر استفاده نمائید برای محافظت چشمها از عینک ایمنی استفاده نمایید .
۹- هوای تحت فشار رابه هیچ وجه به طرف اشخاص نگیرید.
۱۰- از کپسولهای تحت فشار که دارای رگلاتور (تنظیم کننده فشار هوا) نمی باشند استفاده ننمائید.
۱۱- بین منبع تحت فشار و محل مصرف حتی الامکان از شیلنگهای کوتاه استفاده نمائید.
۱۲- در صورت امکان بهمراه شیلنگ از یک زنجیر نیز استفاده نمائید که متصل به آن باشد تا درصورتیکه شیلنگ از وسایل جداشد بعلت فشار بالا بصورت شلاقی عمل نکند.

۱۳- قبل از استفاده از مخازن و شیلنگها ، از آنها بازرسی بعمل آورده و موارد فرسوده و معیوب را دور بیاندازید و در صورت  امکان شیلنگهای معیوب را تعمیر نمائید.
۱۴- قبل از قطع و وصل کردن لوله ها ، سو پاپها را ببندید و آنرا هوا گیری نمائید تا فشاری در داخل آن باقی نماند. هرگز روی لوله های تحت فشار عملیات تعمیر و سرویس دهی انجام ندهید .
۱۵- ماسکهای تنفسی را به هوای تحت فشار وصل نکنید چنین هوایی برای تنفس مناسب نیست .

۳-    ایمنی کار در ارتفاعات
روش زیر برای پیشگیری از جراحات وارد بر پرسنل بدلیل سقوط یا سرخوردن در هنگام کار با نردبانهای متحرک ، داربستها و ارتفاعات بیش از ۴ فوت طراحی شده و براساس استاندارد شماره ۲۹CFR1 1910.21.68 ، OSHA قابل اجرا است .

۱-۳-نردبانها
۱-۱-۳- خطرات
      عمده تر ین خطر هنگام استفاده از نردبانها سقوط می باشد. که حاصل انجام یک سری اعمال و شرایط نا ایمن نظیر موارد زیر است .
۱-۱)- قرار گرفتن نردبانها برروی سطوح ناپایدار و بی ثبات .
۱-۲)- موقعیت نردبان نسبت به محل کار فرد مناسب نباشد.
۱-۳)- محل ایستادن فرد خیلی بالا باشد بنحویی که تعادلش را  از دست بدهد.
۱-۴)- استفاده از نردبانهای معیوب و ناقص (نقصهایی نظیر ریلها و پله های شکسته )
 
——————————————————–
۱) آژانس ثبت بیماریها و مواد سمی  CFR: The code of federal Regulation                              
 

      این خطرات در صورتیکه ، کارگران مایل به انجام روش صحیح کار با نردبان باشند و سرپرستان از اینکه تجهیزات مورد استفاده بازرسی شده اند و در شرایط مطلوب نگه داشته شده اند مطمئن باشند به حداقل خواهد رسید . در کارهائیکه بطور مکرر از نردبان استفاده می شود و صعود نقش مهمی در انجام آن دارد باید از کارگرانی استفاده شود که از نظر قدرت بدنی توانایی کار در این شرایط را داشته باشند.

۲-۱-۳- الزامات
الف ) تدارکات
      نردبانهای متحرک براساس این استانداردها طراحی شده اند: ۱- نردبانهای چوبی براساس استاندارد شماره OSHA  29 CFR  1910.25-2- نردبانهای فلزی ۲۹CFR 910.26  3- نردبانهای پلاستیکی۱۹۱۴-۱۴٫۵A  ANSI1

ب) طول مجاز
 حداکثر طول مجاز نردبانها ی متحرک عبارتند از :
نردبانهای دوطرفه                                               8 فوت                  (شکل شماره ۱)
نردبانهای دو طرفه مسطح                                  12فوت                 (شکل شماره ۲)
نردبانهای یکطرفه                                            20فوت                  (شکل شماره ۳)
نردبانهای کشویی                                               36 فوت – با حداقل  3 فوت همپوشانی (شکل شماره ۴)
ج) نردبانهای چوبی
      قسمتهای چوبی که در ساختمان نردبان بکار می روند باید کاملا صیقل شده و خشک شوند همچنین به راحتی قابل تمیز کردن بوده و لبه های تیز، پوسیدگی و ترک نداشته باشند.  پله ها باید کاملاً موازی بوده و فاصله پله هابرابر باشدفاصله پله ها نباید از ۱۲اینچ بیشتر باشد.
نردبانهای چوبی باید با پوشش محا فظتی مناسب نظیر روغن  برزک ، روغن جلا یا لاک و الکل  شفاف پوشانده شود . نردبانهای چوبی را نباید با پوشش های مات رنگ آمیزی کرد چون ممکن است نقصها و
ترک های نردبان از دید پنهان شوند .
۱) انستیتوی استانداردهای ملی آمریکا    ANSI: American National Standard institute

د) پایه های غیر لغزنده
     نردبانهای متحرک بسته به نوع استفاده از آنها باید مجهز به پایه های غیر لغزنده و ایمن نظیر پایه های آج دار یا میخ دار باشند. 

هـ) الکتریسیته
      از نردبانهای متحرک فلزی نباید در مجاورت تجهیزات الکتریکی استفاده شود . برروی ریلهای نردبانهای فلزی باید با ضخامت ۲ اینچ (یا کمتر بسته به اندازه ریلها) با حروف قرمز نوشته شود: «خطر- در مجاورت تجهیزات الکتریکی استفاده نشود.»برای اجتناب از برق گرفتگی باید نردبانها را کاملاً تمیز نگهداشته و سطح نردبان را از وجود هر نوع آلودگی نظیر روغن و گریس  پاک نگهداشت .

و) مراقبت از نردبانها 
– نردبانها باید با احتیاط حمل شده و از سقوط و استفاده نابجا از آنها جلوگیری شود .
– نردبانها را باید به روشی انبار کرد که برای بازرسی و استفاده مجدد به راحتی قابل دسترسی باشند. نردبانها را نباید به صورتی انبار کرد که احتمال سقوط آنها بر روی افراد باشد . روش انبار باید بصورتی باشد که خطر پایین افتادن نردبانها وجود نداشته باشد.
– قفلها، چرخها و پولی های فلزی  باید روغنکاری شده و چرب شوند.
– قسمتهای فرسوده و خراب نردبان باید تعویض شوند.
– پایه هاوقسمتهای مختلف نردبان باید درشرایط مناسب نگهداری شوند.
– نردبانها باید در شرایطی نگهداری شوند که قابل استفاده بوده و همچنین قبل از استفاده ، قسمتهای مختلف نردبان باید بازرسی شوند.
– نردبانهای ناقصی را که نمی توان فوراً تعمیر کرد باید جهت تعمیر یا انهدام از رده خارج کرد. هرگز تلاش نکنید نردبان پلاستیکی خم شده را صاف کنید.
– از نردبانهای فلزیی استفاده کنید که پله های آنها دارای فرورفتگی و موج نباشد و یا پایه های آنها از جنس مقاوم باشد.

-۱-۳- روش استفاده صحیح از نردبانها
۱) تا جائیکه امکان دارد هنگام استقرار نردبانهای متحرک باید فاصله پایه نردبان تا پای دیوار ۴/۱طول آن باشد و باید طوری قرار بگیرند که لیز نخورند و یا اینکه کسی آن را با دست نگهدارد.
۲) از یک نردبان در آن واحد نباید بیش از ۲نفر استفاده کنند ولی نردبانهای مخصوصی هستند که برای بیش از یک نفر طراحی شده اند، در این نردبانها از تخته و دار بست استفاده می شود.
۳) جایگاه استقرار نردبانهای متحرک باید ایمن بوده و سکو یا پله آخر آن از جنس محکمی باشد تا بتواند وزن را تحمل کند.
۴) نردبان را نباید جلوی دری که به سمت آن باز می شود قرار داد مگر اینکه در قفل شده و محکم بسته شده باشد .
۵) برای افزایش طول نردبان نباید آن را روی بشکه ، جعبه یا نظایر آن قرارداد.
۶) برای محافظت از قسمت بالای نردبان در مقابل پنجره های باز ، باید یک تخته را پشت نردبان در امتداد پنجره وصل کرد . بنحوی که یک حفاظ مطمئن در مقابل دیوار های ساختمان یا قاب پنجره ایجاد شود.
۷) هنگام بالا و پایین آمدن از نردبان کارگر باید کاملاً روبروی نردبان قرار داشته و از هر دو دست خود استفاده کند .
۸) از نردبانهائیکه دارای پله های در رفته و معیوب و یا دارای ریلهای شکسته شده و یا سایر نقصها
می باشند نباید استفاده کرد و هرگز برروی نردبانها تعمیر غیر اصولی انجام ندهید .
۹) برای افزایش طول نردبان هرگز دو نردبان کوتاه را بهم متصل و به جای نردبان بلند استفاده نکنید .
۱۰) از نردبانهایی که فقط یک طرف پله به ریل چفت و بست شده استفاده نکنید . 
۱۱) از نردبانها به عنوان داربست ، سطح افقی بین ۲ نقطه مرتفع و پایه استفاده نکنید .
۱۲) از نردبان برای رفتن به پشت بام استفاده نکنید مگر اینکه طول نردبان از نقطه اتکا به پشت بام ۳ فوت بلندتر باشد .
۱۳) همیشه نردبانهایی با قابلیت افزایش طول را طوری باز نمایید که قسمت بالایی بر روی قسمت زیرین همپوشانی داشته باشد (کاملاً تا انتها باز نشود) همپوشانی باید بصورتی باشد که بر روی طرف بالا رونده باشد .
۱۴) در نردبانهای با پایه های غیر لغزنده نیز باید نسبت به محل استقرار نردبان از قبیل سطوح روغنی ، فلزی ؛ بتونی و لغزنده دقت لازم به جهت ایمنی به عمل آید.
۱۵) بست پشتی پایه های نردبان دو طرفه ، فقط بمنظور افزایش پایداری نردبان می باشد و از آن نباید برای بالا رفتن استفاده کرد.
۱۶) در نردبانهای قابل حمل ممکن است در نزدیکی بالای نردبان قلابی بمنظور افزایش پایداری نصب شود.
۱۷) در جائیکه احتمال دارد نردبان بوسیله افراد دیگری که در آنجا کار می کنند ضربه ببیند ،باید نردبان محکم بسته شود و یا فرد دیگری تعیین شود تا پایه نردبان را نگه دارد و یا دور محوطه مزبور طناب کشیده شود.
۱۸) کارگران نباید بالاتر از سومین پله از آخر نردبان بایستند وباید فاصله آنها از نوک نردبان به اندازه یک طول بازو باشد .

۲-۳- داربست ها و جایگاه های کار مرتفع 
۱- فقط چهار چوب لوله ای جوشکاری شده برای داربست باید بکار برده شود وباید بر اساس استانداردهای شماره OSHA  29 CFR  1910.22.23,28 باشد.
۲- همه داربست ها و سطوح باید قبل از استفاده توسط سرپرستان بازرسی شوند.
۳- تمام جایگاه های کار مرتفع باید توسط حفاظ های استانداردی که بصورت ایمنی به جای ثابتی وصل شده احاطه شده باشند و کف آنها باید بتواند وزن ۷۵ پوند در هر فوت مربع را تحمل کند.
۴- داربست با پایه های چرخ دار نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه چرخها کاملاً سالم و بدون عیب باشند و حداقل یک چرخ در هر طرف قفل شود بطوریکه از حرکت داربست جلوگیری شود .
۵-مقررات زیر در مورد همه داربست ها عمو میت دارد:
۱-۵) ایمنی داربست بر مراحل نصب ، حین کار و باز نمودن داربست مقدم است. اطمینان حاصل نمائید دستورالعمل های کارخانه تولیدکننده و هشدارهای ایمنی خوانا بوده و روی داربست وجود داشته باشد.
۲-۵) تجهیزات را قبل از استفاده ، از لحاظ وجود نقص و خرابی مورد بازرسی قرار دهید.
۳-۵) تجهیزات را به خوبی تعمیر نمائید.
۴-۵) داربست های نصب شده را به طور منظم از لحاظ برقراری شرایط ایمنی مورد بازرسی قرار دهید .
۵-۵) تعداد کافی  بست و تیر تهیه نموده و از صفحه های پایه استفاده نمائید.
۶-۵) داربستها را با چنگک به ساختمان محکم کنید .
۷-۵) هنگامی که نزدیک خطوط برق کار می کنید احتیاط نمائید ، هرگز نزدیک تراز ۱۰فوت به خطوط برق قرار نگیرید.
۸-۵) برای تنظیم داربست از پیچ های تنظیم استفاده نمائید.
۹-۵) تمام سطوح تخته ای را باید با حفاظ و پا خور های مناسب محصور کرد.
۱۰-۵) سوار داربست در حال حرکت نشوید.
۱۱-۵) هنگام حرکت دادن داربست ، مواد و تجهیزات را بر روی آن باقی نگذارید.
۱۲-۵) سعی نکنید داربست غلتان را بدون کمک حرکت دهید.
۱۳-۵) پیچ های تنظیم را بیش از ۱۲ اینچ باز نکنید.
۱۴-۵) اجازه ندهید ارتفاع سطح کار از چهار برابر ابعاد کوچکترین پایه افزایش یابد مگر اینکه مهار یا پایدار شده باشد.
۱۵-۵) بار اضافی روی داربست اعمال ننمائید.
۱۶-۵) جهت افزایش ارتفاع داربست از نردبان استفاده ننمائید.
۱۷-۵) اطمینان حاصل نمایید که محل ایستادن و تکیه گاه داربست سالم و محکم بوده و قابلیت تحمل حداکثر وزن مورد نظر را داشته باشد. از اشیاء ناپایدار مثل بشکه ، جعبه ، آجرهای لق ، بلوک سیمانی و غیره برای تکیه گاه داربست استفاده نکنید .

۳-۳- کار بر روی پشت بام
      اگر محل کار روی پشت بام بصورت مناسب و کافی حفاظ نشده است ، روش زیر باید بکار برده شود .
۱-    هیچ کارگری نباید نزدیکتر از۱۰ فوت به لبه بام کارکند مگر اینکه مجهز به کمربند نجات و طناب مهاری باشدکه به جای ثابتی محکم شده و تحمل حداقل وزن ۵۴۰۰ پوند را داشته باشد.
۲-    هنگامی که سرعت باد بیش از ۲۰ مایل در ساعت است هیچ کارگری نباید بر روی بام کار کند.
 

    Extension Ladder                        Straigh Ladder
نردبان کشویی                                 نردبان یک طرفه
        شکل ۴                                  شکل ۳                       
 4-3 – شمع گذاری و گود برداری
      در گود برداری که عمق آن  بیش از ۵ فوت (۵/۱متر) می باشد و ممکن است کارگران در معرض خطر باشند دیوارها بایستی  توسط شمع گذاری ، شیب سازی مناسب اطراف و یا دیگر وسایل متناسب حفاظت گردند کانالها با عمق کمتر از ۵ فوت (۵/۱متر) که دارای خاکهای سست و خطرناک می باشد بایستی بطور کامل محافظت شوند .

 هنگام عملیات شمع گذاری و گود برداری توجه به موارد زیر الزامی است :
۱-    بجای شمع گذاری و یا ایجاد شیب ممکن است از سپرهای محافظ استفاده گردد.
۲-    ابزارها و وسایل خاک برداری بایستی حداقل تا فاصله ۲ فوتی (Cm60) یابیشتراز لبه کانال محافظت و نگهداری شوند در کانالهایی با عمق ۴ فوت یا بیشتر،‌ برای خروج کارگران یکسری وسایل از قبیل نردبان یا پله نیاز است که بایستی در فاصله ۲۵فوتی از محل استفاده قرار گیرد .
۳-    برای اطمینان کافی از شمع گذاریها  ، سرپرستان و ناظرین بایستی بازرسی های روزانه از محل گود برداری و کانالها انجام دهند که هیچ گونه لغزش  و ریزش احتمالی در محل وجود نداشته باشد . بجز بازرسی های عادی که ممکن است به عنوان پروسه ای از مراحل کار تلقی گردد بایستی بعد ازبروز یکسری شرایط نامساعد آب و هوایی و جوی از قبیل بارش باران  یا دیگر موارد مثل وجود ترکیبات سست یا مواد متزلزل بایستی بازرسی موردی انجام گیرد.
۴-    در مواقعی که عملیات گود برداری در مجاورت مکانهای عمومی و خدمات رفاهی انجام می گیرد برای جلوگیری از ایجاد وقفه در سرویس دهی و صدمه به افراد یا آسیب به وسایل که می توانند از قطع برق گاز و یا خطوط بخار ایجادشودبایستی یکسری مراقبت های ویژه ای اتخاذ گردد.

۵-۳- حفاظ گذاری
      مواقعی که محیط کار به علت یکسری تعمیرات و عملیات  ساختمانی نامرتب و بی نظم شود، این
بی نظمی برای افرادی که در آن محل یا نزدیک به آن کار می کنند  یا از آن محل عبور می کنند  یک خطر محسوب می گردد ،‌ که می بایستی یکسری اقدامات مراقبتی و خدمات مهندسی برای آگاهی آنها از وجود این خطر بالقوه انجام داد. نردبانهای ایستاده اطراف محل گود برداری منهولهای باز- تابلوهای برقی در باز و… مثالی از این خطرات بالقوه می باشند .

۴- وسایل و تاسیسات الکتریکی
 1-4- خطرات
      بیشترین خطر وسایل الکتریکی  مربوط به تماس افراد با سیستم برق دار و برق گرفتگی می شود . وسایل الکتریکی بعنوان یک منبع احتراق می توانند باعث بروز فجا یع زیادی مثل آتش سوزی و یا انفجار شوند. 
      آتش سوزی بیشتر بوسیله جریانات اتصال کوتاه ، دمای بالای وسایل و قطع محدودکننده ها ، سنسورهای دمایی و دیگر وسایل ایمنی ایجاد خواهد شد. انفجارها احتمالاً هنگامی رخ می‌دهد که مایعات قابل اشتعال ، گازها و گرد و غبار ها در مجاورت  منابع حرارتی قرار گرفته باشند .

۲-۴- ملزومات
۱- نصب و بهره برداری از تأسیسات الکتریکی بر حسب دستورالعملهای ملی الکتریکی – انجمن ملی مبارزه با آتش سوزی((NFPA انیستیتو استاندارد ملی آمریکا ۱ (ANSI) خواهد بود .
۲- وسایل و امکاناتی که برای استفاده در۲ CDC تهیه می شوند بایستی شرایط دستورالعملهای ملی الکتریکی را داشته باشند.
۳- تمام ‌وسایل الکتریکی بدون توجه به ‌ولتاژ آن بایستی به زمین متصل شوند (دارای سیستم ارت باشند)
۴- تمام قسمتهای فلزی دستگاه ها که ممکن است تحت شرایطی بر ق دار شوند .  می بایستی بنابر دستورالعملها ی ملی الکتریکی به زمین متصل گردند.
۵- هر جایی که سیمها به یکدیگر متصل شوند بایستی به نحو مناسبی پوشش داده شوند مثل خروجی ها سوئیچ ها ، جعبه تقسیمها و غیره .
۶- قسمتهایی از وسایل الکتریکی که در عملیا ت عادی ، تولید آرک ، جرقه و غیره مورد استفاده قرار
می گیرند  نبایستی در فضاهای قابل انفجار یا در نزدیکی مواد قابل احتراق استفاده شوند.
۱ ) انستیتوی استانداردهای ملی آمریکا ANSI: American National Standard institute
۲) مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها   ‍ِCDC:Center for Diseas and prevention  
 
۷- وسایلی که با سیمهای رابط قابل انعطاف به برق وصل می شوند می بایستی دارای سه سیم رابط باشند که یکی از آنها سیم ارت می باشد. ویا جداگانه بوسیله یک سیم به زمین وصل می شوند .

۳-۴- بازرسی ها
      سرپرستان بایستی مطمئن شوند که محل کار از نظر وجود خطرات الکتریکی بازرسی شده است .
      فضای اطراف وسایل الکتریکی بایستی کافی و مناسب باشد تا در صورت تعمیر ونگهداری، کار به صورت ایمن انجام گیرد.

۴-۴ مهار انرژی
( بستن  و قفل نمودن دستگاهها – برچسب زدن )
      بجهت ایزوله یا کنترل نمودن منابع برقی خطرناک ، استاندارد OSHA (دستورالعملها –  147/1910 1CFR 29) راه حلهای خاصی را در این بخش ارائه نموده است .
برق دار شدن اتفاقی دستگاهها در حین تعمیر و نگهداری می تواند  مکرراً باعث بروز صدمات شدید قطع عضو و حتی مرگ شود.
      انرژی می تواند در اشکال مختلفی مثل الکتریسیته ، فشار ، انرژی بالقوه ذخیره شده در توده های بالا رونده (گاز و بخار و گردو غبار )انرژی موجود در مواد شیمیایی خورنده وسمی باشد.

۱-۴-۴-ابزار های بر چسب زنی
      برچسب هایی که برروی وسایل ایزوله برقی نصب می شود وسایل هشداردهنده ای هستند که بر روی دستگاههای فاقد حفاظ و مانع نصب می شوند و مشخص می کنند که آن دستگاه فاقد کارایی می باشد. هر برچسبی که بر روی دستگاهها زده می شود ، نبایستی بدون اطلاع افراد مسئول و مجری کنار گذاشته و
یا کنده و از بین برده شود برچسب ها بایستی خوانا و منظور آن براحتی قابل فهم باشد. بر چسبها، بایستی از موادی ساخته شوند که مقاومت کافی نسبت به شرایط محیطی را داشته باشد.
      این برچسبها بایستی خوب چسبانده شوند تا اینکه در حین بهر ه برداری به سادگی جدا نشوند و همچنین بایستی دارای استحکام کافی برای جلوگیری از جابجایی اتفاقی باشد.
      اگر ماشینها برقدار هستند برچسبهای چسبانده شده بایستی افراد را از موقعیتهای خطرناک با اصطلاحاتی در زیر اشاره می شود آگاه کنند.
۱- روشن نکنید       
۲- به برق نزنید      
۳- باز نکنید       
۴ – دستگاه را راه اندازی نکنید(روشن نکنید)                       
۵-  نبندید

۲-۴-۴- وسایل قفل کردن
      وسایل قفل نمودن دستگاهها بسته به نوع عملیات متفاوت می باشند انواع وسایل قفل کردن عبارتند از :

 الف – قفلهای یک کلیده
توصیه می شود کلید این قفلها فقط در دست افراد مسئول باشد.
 ب- قفلهای چند کلیده
           کلید این قفلها دردست چند کارگر می باشد و  تا زمانیکه تمام کارگران از کلید مخصوص قفلها استفاده نکرده اند دستگاه غیر فعال خواهد ماند تا اینکه تمام کارگران از کلید مخصوص قفلها استفاده تا دستگاه عمل نماید اینکار عایق بودن دستگاه را تضمین می کند .
ج- زنجیرها و سایر وسایل مشابه بایستی برای جلوگیری از باز و بسته شدن سوپاپها استفاده شوند.
برای عملیاتی که چند کارگر بر روی آن کار می کنند و در آن از زنجیر ها یا دیگر وسایل استفاده می کنند همچنان اساس کار بر استفاده از قفلهای چند کلیده می باشد.

۳-۴-۴- فرآیندها
در صورتی که وسایل قطع انرژی قادر به قفل کردن نباشد بایستی یکسری تغییراتی در آن ایجاد کرد تا اینکه در تعمیرات، اصلاحات و باز سازیها بتوان براحتی  دستگاه را قفل نمود وقتیکه دستگاه و وسایل جدیدی بر پروسه اضافه کردیم وسایل ایزولاسیون این دستگاهها بایستی بر اساس سیستم قفل کننده دستگاه اصلی تنظیم شوند و با آنها عمل نمایند.
      در صورتیکه وسایل ایزولاسیون نتواند به هر دلیلی قفل شوند برای اطمینان کامل از محافظت کارگران مراحل دیگری از قبیل برداشتن فیوز ،بستن سوئیچ  و غیره را انجام دهید .
      اگر وسایل و ماشین آلات قادر به قفل شدن نباشد  روش برچسب زنی باید به کار گرفته شود این روش بایستی هم تراز با روش قفل زنی محافظت کارگران را فراهم آورد. 

۴-۴-۴ – فیش دو شاخه و شلنگهای متصل به انواع وسایل
      هنگام سرویس دهی یا نصب وسایل الکتریکی ،  بادی و هیدرولیکی بایستی قبل از شروع بکار سیمهای رابطه  و شیلنگها را قطع نمودو یک برچسب هشداردهنده نیز بر روی پریز یا شیلنگ چسباند .
      قبل از تعمیر و نگهداری یا نصب  وسایلی که انرژی در روی آن ذخیره شده است (برای مثال خازنها) بایستی این انرژی تخلیه شود.

۵-۴-۴- وسایل برقی
      قبل از شروع بکار تعمیر و نگهداری  و نصب و برداشتن محافظهای پوششی دستگاههای برقی می بایستی منبع تغذیه الکتریسیته آنها قطع شود این مهم است که بدانید تنها قفل کردن و برچسب                          زدن سوئیچها ی خاموش و روشن برای جلوگیری از کار کردن اتفاقی دستگاهها و یا اختلاف پتانسیل موجود در دستگاههای برقی کافی نیست .
      اگر وسایل دارای سیم کشی نباشند یا سوئیچ آن تک قطبی باشد حتی اگر سوئیچها در حالت خاموش قرار بگیرند در دستگاه می تواند اختلاف پتانسیل وجود داشته باشند. به این دلیل بایستی سوئیچها بصورت دستی در موقعیت خاموش قرار بگیرد یا فیوز این وسایل نیز از دستگاه کنترل مرکزی برداشته شود .
روش قفل زنی و برچسب زنی در زیر بیان شده است :
هر شخصی که بر روی مدار یا بخشی از وسایل کار می کند بایستی یک قفل یا برچسب بر روی وسایل ایزوله الکتریکی نصب کند.
هر شخصی که بر روی مدار یا بخشی از وسایل کار می کند می بایستی قبل از شروع به کار، وسایل را به برق بزند و تمام سوئیچهای خاموش و روشن که قادر به برق دار نمودن وسایل هستند بایستی آزمایش شده باشند.
اگر مشخص شد که وسایل برقدار می شوند بایستی یکسری وسایل قطع جریان نیز در محل نصب شود .
هر زمانی که کار تکمیل شد  بایستی قفل و برچسبها از روی وسایل ایزولاسیون برداشته شود .
بعد از اینکه کار تمام شد قبل از برقدار نمودن دستگاهها تمام حفاظها و پوششهای پانلها را در جای خود نصب کنید از زمانیکه پوششهای حفاظتی دستگاههای برقدار برای تعمیرات و تنظیمات برداشته می شود، حفاظهای مناسبی بایستی برای آن ساخته شود تا از تماس کارگران با قسمتهای برقدار و آسیب دیدن آنها جلوگیری شود. چنین حفاظهایی بایستی با استحکام باشند و در تمام اوقاتی که دستگاهها برقدار هستند در محل خود باقی بمانند.

۶- ۴- ۴- خطوط تحت فشار و مواد شیمیایی :
      قبل از انجام کار بر روی خطوط تحت فشار یا خطوطی که محتوی مواد سمی ، آتش زا ، خورنده و محرک هستند روشهای زیر بایستی عملی گردد.
۱- خطوطی که سرویس دهی شده اند بایستی دارای دو سوپاپ  قفل در بیرون از منطقه کار در محفظه ای بسته شده و برچسب گذاری شده باشند . سوپاپهای هوا گیری دما بین دو سوپاپ قفل ، بایستی باز و برچسب گذاری شود تا اینکه نشتی سوپاپها به سادگی آشکار گردد . در انجام کارهای ایمن فشار این خطوط بایستی کاهش یا تخلیه گردد . در چنین حالتی کاهش فشار بایستی دور از کارگران انجام گیرد . مواد مایع یا جامد شده بایستی به طرز ایمنی جمع آوری گردد ، این روش قفل و هوا گیری  نامیده می شود .
۲- اگر مواد یا فشار خطوط از چند جهت به منطقه کاری وارد می شود در هرجهت بایستی این عمل که در بالا توضیح داده شد برروی آن پیاده شود .
۳- در مواقعی که روشهای قفل و هوا گیری عملی نشد (برای مثال نبودن سوپاپهای کافی در خطوط ) در اینجا بایستی روش دیگری را پیش گرفت و آن استفاده از یک وسیله کور کننده فلنچها می باشد که بین سوپاپ و منطقه کاری قرار داده می شود . اگر از این وسیله استفاده کردیم  ، بایستی دارای مقاومت کافی در برابر  فشارو خوردگی داشته باشد و ما را مطمئن سازد که سوپاپها نشت نمی کنند و همچنین مواد و فشار را به دور از منطقه  کار نگه خواهد داشت . 

۷-۴-۴-انرژی مکانیکی ذخیره شده :
      در جائیکه وسایل کار می کنند انرژی مکانیکی ذخیره می شود (برای مثال چرخ طیارها یا ضربات چکشی )، قبل از شروع کار تعمیرات و نگهداری و نصب بایستی این انرژی  ذخیره شده بر روی دستگاه بصورت ایمنی کاهش یافته یا بلوکه شود .

۵-۴- آموزش :
      هدف از  آموزش کارگران اطمینان حاصل کردن از اینکه  آنها روشها و برنامه های  برچسب زنی را
می دانند و همچنین برای استفاده ، بکارگیری و جابجایی ایمن کنترل کننده های برقی اطلاعات و مهارت کافی را کسب کرده اند می باشد. 
کارگرانی که اطراف وسایل الکتریکی کار می کنند باید توسط سرپرستان در مورد خطرات برق و اقدامات احتیاطی مناسب توجیه شوند .

۵- ماشین آلات :
      تمامی حرکت های مکانیکی ، خطرناک می باشند . خطرات ناشی از حرکت قطعاتی ، مثل ابزارهای گردنده ، تیغه های برش ، قطعات با حرکت رفت و برگشتی ، قرقره ها و تسمه های دارای حرکت خطی چرخ دنده های درگیر و حرکت قطعات شکسته شده که قابل کنترل نباشند، مثالهایی از این نوع بوده که در هنگام کار با ماشین آلات ممکن است اتفاق بیفتند. پرسنلی که در این رابطه شاغل هستند وقتی که در معرض خطرات ناشی از ماشین آلات و تجهیزات قرار می گیرند ، می باید نسبت به پتانسیل بالقوه آنها در تولید حوادث آگاه باشند.
اپراتورهای ماشین و افرادیکه با ماشین آلات متحرک کار می کنند ، ممکن است لباس و یا قسمت هایی از بدنشان  در ماشین آلات گیر کند.

۱-۵- اصول کلی :
آموزش پرسنل :
      پرسنل باید کار کردن ایمن با ماشین را یاد گرفته و نسبت به انجام عملیات ایمن با ماشین های مورد نیاز خود آگاه باشند و موقعیت هایی که منجر به ایجاد حوادث بالقوه می شود را شناسایی نمایند و بدانند وقتیکه خطر شناسایی  شد چه باید بکنند. تنها پرسنلی که کاملاً آموزش دیده باشند و یا آنهائیکه تحت نظارت سرپرست در حین کار آموزش می بینند باید مجوز کار با ماشین آلات را دریافت کنند .

وسایل حفاظت فردی :
– تمامی پرسنلی‌که‌با ‌ماشین‌آلات‌کار‌می‌کنند‌باید ازماسک های صورت و‌یا گوشی‌استفاده نمایند.
– لباسهای گشاد، کراوات ، حلقه ، بازوبند و یا دیگر البسه ای که ممکن است در ماشین آلات متحرک گیر کند نباید توسط اپراتور های ماشین آلات  و یا کمک اپراتور ها استفاده شود .
–  برای جلوگیری از گیر کردن موهای بلند در ماشین ها، باید از کلاه استفاده شود.
– زمانیکه امکان گیر کردن دستکشها، در ماشین آلات وجود دارد ، نباید از آنها استفاده شود .
 – از گوشی ها در مواقع لزوم باید استفاده شود .
 برای نظارت بر ارزیابی وسایل حفاظت فردی مورد نیاز ، باید با دفاتر ایمنی و بهداشت تماس گرفته شود.

محیط کار:
– ماشین هایی که برای استقرار در یک مکان بصورت ثابت طراحی شده اند باید به کف و یا فونداسیون بصورت محکم متصل شوند تا از هرگونه حرکت و تغییر مکان آنها جلوگیری شود . ماشین آلاتی که دارای پایه های لاستیکی ، پایه های ضد سرش یا دیگر قطعات جاذب ارتعاش می باشند باید مطابق توصیه های سازنده آنها نصب شوند .
  -ماشینهایی که تولید دود و غبار ریز می کنند باید مجهز به هود های موثر و متصل به یک سیستم مکش مطلوب باشند. یک سیستم اینتر لاک باید قدرت خروجی ماشین و سیستم مکش را به هم اتصال دهد تا از کارکردن ماشین هنگامیکه سیستم مکش خاموش است جلوگیری شود .
– هیچگاه نباید ماشین ها را بصورت روشن به حال خود وا گذاشت مگر اینکه یک کارگر،متصدی بیش از یک ماشین ، در مجموعه ای از ماشین ها باشد.
در حالت اخیر ، منطقه مربوطه باید بصورت مقتضی علامت گذاری شود تا تمامی ماشین های یک گروه مشخص شوند.
– تا ایست کامل تمامی قطعات متحرک ماشین ، نباید هیچگونه عملیات نظافت ماشین انجام گیرد. خرده ذرات موجود در ماشین نباید توسط دست پاک شوند. از قلم موهای دستی می توان در این رابطه استفاده کرد. از هوای فشرده تنها زمانیکه فشار آن کمتر از PSI  30 بوده و همچنین حفاظ موثری برای جلوگیری از برخورد خرده ذرات با پرسنل وجود داشته و وسایل حفاظت فردی هم موجود باشند می توان استفاده نمود.
– برس ها، دستمالهای مخصوص تمیز کردن دستگاهها، غلطک های روغن کاری ، تلمبه های دستی یا اتوماتیک باید توسط اپراتور برای روغن کاری مواد ، حدیده ها وقالب ها استفاده شود . از این تجهیزات برای جلوگیری  از نزدیک شدن اپراتور به نقاط خطرناک استفاده می شود .

نظافت
– کف کارگاه باید بصورت مناسبی تمیز شده و عاری از خرده ذرات ، گرد و غبار  ، قطعات قراضه فلزی و دیگر مواد لغزنده خطرناک باشد.
– کانتینرهای حاوی مواد زائد باید بصورت روزانه یا در مقاطع زمانی کوتاهتر به منظور جلوگیری از تجمع  بیش از حد مواد زائد تخلیه شود.
– تمامی مواد ، شامل مواد قراضه قابل استفاده مجدد ، باید به منظور جلوگیری از ایجاد خطر انبار گردد .
– به منظور جمع آوری روغن در زیر ماشین آلات باید از تشتک استفاده شود . ماشین ها نباید در حین روغنکاری روشن باشند، مگراینکه عمل روغن کاری بصورت اتوماتیک انجام گیرد ویا از یک قیف به این منظور استفاده شود تا روغنکار در حین انجام این عملیات ، ایمن باشد .

حمل ونقل مواد
-کامیون های مخصوص مواد زائد نباید بیش از حد بار زده شوند و مواد قراضه نباید از انتها و جا نبین ماشین بیرون زده باشند.
–  وقتی وزن و ابعاد مواد بصورتی است که حمل ونقل آن بصورت دستی ، خطرناک باشد باید از تجهیزات حمل ونقل مکانیکی استفاده نمود.

تعمیر ونگهداری
– وقتیکه احتیاج به تعمیر و نگهداری باشد ، ماشین ها باید کاملاً از کار افتاده باشندو سوئیچ های کنترل قفل شده و برچسب «خاموش » بخورند.
– ابزارهای برش می باید تیز باشند وابزارهای شکل دادن دارای پوشش مناسب بوده و عاری از وجود هرگونه خرده ذرات ، گرد و غبار و مواد خارجی دیگر باشند. وقتی که از ۲ یا چند ابزار برش استفاده
می شود آنها باید بصورت صحیح و مناسب تنظیم و بالانس شوند .
– ابزارهای برشی آسیب دیده می باید از سرویس خارج شوند و تا زمان تعمیر نباید از آنها استفاده نمود .

 نحوه استفاده
– از ماشینها فقط باید در محدوده  ظرفیت نامی خود که توسط سازنده ماشین مشخص شده استفاده نمود. – ماشینها باید بصورتی نگهداری شوند که در حالیکه با حداکثر سرعت کارکرده وبزرگترین ابزار به آنها بسته شده باشد  بدون ارتعاش باشند .
– ماشینها باید بطور کامل قبل از زدایش قطعات گیر کرده در آنهاویا تکه های مواد ، خاموش گردند .
– نباید تیغه های برش و کلگی های ابزار برش را به ماشین آویزان نمود مگر اینکه جای مناسب  وخاصی را برای آنها تعبیه نموده باشند.

حفاظ های الکتریکی
– دگمه «شروع» می باید برای جلوگیری از بروز حوادث ناشی از بی توجهی حفاظ گردیده باشد.
دگمه های «شروع»نباید برای کارهای مداوم بصورت ثابت و فشار داده شده، نگه داشته شوند. 
– سیم کشی و اتصال زمین ماشینها ، باید مطابق با مقررات الکتریکی معمول باشد.
– هر ماشین باید دارای یک کلید قطع باشد که بتوان آن را قفل نمود .
– ماشینهای با نیروی الکتریکی باید دارای سیستم محافظت در برابر کاهش و لتاژ باشند تا در زمان قطع شدن جریان ویا کم شدن ولتاژ ، ماشین را بصورت اتوماتیک روشن نمایند.

کنترل ها
– مکانیزم پدال پایی باید موجود باشد و حفاظ شود تا بصورت اتفاقی و در اثر افتادن اشیاء نتوان آنرا  فعال نمود . یک بالشتک ضد لغزش باید بصورت محکم به پدال وصل گردد.
– ابزارهای کنترلی باید در دسترس کارگران باشد تا آنها مجبور نشوند خود را به قطعات متحرک دستگاه برسانند. این کنترلها باید توسط حروف رنگی مشخص شده باشند، همچنین نباید برای کارهای مداوم بصورت فشرده شده ، ثابت شوند .
– ابزار های کنترل باید شامل قطع کردن جریان الکتریکی هم باشد . دکمه های قطع کردن جریان باید بصورت قابل رویت در روی دستگاه یا در کنار آن قرار داده شود تا در هنگام تعمیر و تنظیم دستگاه از آن استفاده نمود ،وقتی که نیروی الکتریکی قطع می شود باید به سوئیچ مربوطه برچسب متصل گردد.

۲-۵- حفاظ ها
      بسیاری از حوادث در ماشین آلات بخاطر عدم وجود حفاظ و یا وجود حفاظ نامناسب اتفاق می افتد. فاکتور مهم در رابطه با حفاظ ماشینها اینست که هر گونه حرکت مکانیکی که ایمنی کارگر را تهدید کند
می باید دارای حفاظ باشد . موارد ذیل در ماشینها  باید  دارای حفاظ ها ویا حصار مناسب باشند و این
حفاظ ها باید به نحوی نصب گردد   که پرسنل را بصورت موثر از تماس با اجزاء متحرک دور کند.
–    نقاطی که در معرض تماس تیغه ها، کاردک ها ، و یا کلگی های ابزار برش هستند.
–    نقاطی که در معرض تماس قطعات انتقال نیرو مثل نوار نقاله ها ، قرقره ها ، محورها  و چرخ دنده ها هستند.

۶- سیستم های لوله کشی
۱-۶- خطرات
نگهداری سیستم لوله کشی معمولاً شامل عایق بندی ، محافظتهای پیشگیرانه ، سیستم ذخائر آب ، فاضلابها و سیستم پساب و همچنین سیستم ذخائر گاز مایع طبیعی حاصل از نفت و یا سایر سیستم های گازی و  ذخائر اکسیژن می شود .
      خطرات متعددی که ممکن است در حین تعمیر ونگهداری این سیستم ها با آن مواجه شویم شامل وارد شدن افراد به یک فضای بسته که میزان اکسیژن کافی ندارد ویا وارد شدن شعله از یک منبع به محیط قابل انفجار که باعث آتش سوزی و انفجار خواهد شد، سقوط ، فرورفتن در مناطق حفاری شده ، سوختگی ، رگ به رگ شدن ، کشیدگی ،بریدگی ،ویا کوفتگی عضلات و…می باشد.
     کار در فضاهای بسته و محدود شده ،حمل و نقل اجسام سنگین و نامناسب باعث ایجاد مشکلات زیادی در محیط کار خواهد شد . که این مشکلات خود عامل ایجاد حوادث وبیماریهای مربوطه می باشد بنابراین کارگران تاسیسات بایستی در زمینه خطرات و اقدامات پیشگیرانه در این مورد اطلاعات کافی داشته باشند.

۲-۶- وسایل حفاظت فردی
      وسایل حفاظت فردی  که در حین تعمیر و نگهداری سیستم لوله کشی بایستی استفاده شود شامل محافظهای چشم وصورت ، دستکشهای مقاوم در برابر موادشیمیایی ، کفشهای ایمنی و کلاه ایمنی است و در موقعیتهای که ممکن است آسیبی به سر وارد آید استفاده از کلاه ایمنی ضروری است . برای مثال کار در منهولها وفضاهای بسته که سیستم لوله کشی هوایی (با ارتفاع کم که امکان برخورد  سر با آنها وجود دارد ) و یا موانع دیگری که در بالای سر هستند می بایستی از کلاه ایمنی استفاده نمود . در هنگام اتصالات لوله کشی که از چسبها ویا سایر مواد شیمیایی استفاده می شود ویا در حین کار با ماشین آلات ویا ابزار آلات و همچنین کار در سیستمهای پر فشار ، بایستی از عینکهای ایمنی مخصوص استفاده کرد.

۳-۶- عملیات گرم 
۱-۳-۶- مشعلها وکوره ها
     مشعل جوشکاری و کوره ها از مهمترین دلایل بروز آتش سوزی می باشند . هوای محل استقرار این وسایل می بایستی کاملاً تهویه گردد . رعایت نکات زیر در این زمینه الزامی می باشد.
–  هیچ کس حق استفاده از مشعل و کوره را ندارد تا اینکه در زمینه طرز کار و دستورالعملها ی مربوطه آموزش و تعلیمات کافی را ببیند.
– جاهائیکه گرد و غبار و بخارات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد نبایستی از شعله و مشعل استفاده شود مگر اینکه منابع تولید گردو غبار و بخارات از محیط دور گردد و محیط قابل انفجار و اشتعال ، توسط تهویه مناسب عاری از هر گونه مواد خطرناک شود .
– مشعلهای دمشی گازوئیل در فضا ئیکه تهویه ضعیف می باشد نبایستی استفاده گردد زیرا باعث ایجاد انفجار خواهد شد .گاز استلین را هرگز در تماس با پودر های فلزی از قبیل مس یا نقره قرار ندهید چون با ایجاد یک ترکیب ، تولید جرقه خواهد نمود که در نهایت باعث انفجار خواهد شد. 
– در جاهایی که کوره و مشعل وجود دارد مواد قابل اشتعال بایستی در فاصله ای دور از جرقه ها و حرارت بالای  کوره و مشعل نگهداری و محافظت شوند .وسایل اطفاء حریق نیز بایستی متناسب با نوع آتش سوزی پیش بینی شده در دسترس باشند .

۲-۳-۶- جوشکاری و لحیم کاری
      اتصال دادن قسمتهای مختلف فلزات بوسیله آلیاژ های ذوب شونده را لحیم کاری و جوشکاری می گویند که در مورد لحیم کاری دمای نقطه ذوب بالای f800 خواهد بود. رعایت نکات ایمنی زیر در هنگام این عملیات توصیه می گردد.
– وسایل و ابزار آلات نامناسب با کارهای نا ایمن در این نوع عملیات ممکن است باعث مسمومیت – التهاب بوجود آمده توسط گدازه ها، شوکهای الکتریکی و آتش سوزی شود .
– میزان غلظت موجود فیومهای سمی و مواد التهاب آور سطوح تنفسی در عملیات جوشکاری و لحیم کاری بایستی کنترل گردد، در صورتی که این فضای سمی تشخیص داده شد استفاده از ماسک و ایجاد تهویه مناسب ضروری می باشد . جوشهای سرب- روی – نقره – کادمیوم و آنتی موان می توانند برای سلامتی خطر آفرین باشند در جوشکاری با سرب در یک محیط بسته که تهویه خوبی صورت نمی گیرد استفاده از وسایل تنفسی مجهز همراه ضروری است . اداره ایمنی و بهداشت بایستی به محل مراجعه و میزان خطرات را ارزیابی و توصیه های ایمنی را در زمینه حفاظت سیستم تنفسی در طول عملیات به جوشکاران و لحیم کاران ارائه دهد.
– در جوشکاری الکتریکی قطعات آهن ، بایستی کل سیستم به زمین وصل شود مگر اینکه ساختمان آن (ماشین جوشکاری)   بصورتی مطمئن عایق بندی شده باشد. تمام فلزات جوشکاری شده بعد از جوشکاری می بایستی در یک محیط غیرقابل احتراق قرار بگیرد .
– در جوشکاری شعله باز ، ابتدا بایستی مجوز کار گرفته شود.
– در طول عملیات  جوشکاری و لحیم کاری ، چشمها بایستی به نحو ایمنی پوشش داده شود .

۳-۳-۶- کانالهای آب رو باز
      احتمال وقوع خطراتی که برای کارگران شاغل در سیستم های مجرای فاضلاب رخ می دهد، برای کارگران مشغول در بخش لوله کشی کانالهای آب رو باز کمتر می باشد ، اما خطرات خاصی در ارتباط با سیستم کانالهای آب زیرزمینی موجود است بعضی از این خطرات و منابع حادثه ساز عبارتند از:

سر پوش منهولها
      این سرپوشها بسیار سنگین هستند که بر روی دریچه منهول قرار می گیرند  . هرگز سعی نکنید بدون استفاده از ابزار خاص میله ای شکل ، این سرپوشها  را بردارید . ضمن استفاده از ابزار مخصوص در مواقعیکه نیاز باشد از نیروی کمکی نیز استفاده کنید در حین جایگزینی مطمئن شوید انگشت دست و پا ها یتان در زیر در پوش قرار نگیرد.

سایر خطرات
      حشرات – حیوانات و مارها در این مکانها لانه سازی می کنند و دارای خطرات خاص خود می باشند که عبارتند از :
۱)گزش زنبورها، عنکبوتها، و مورچه ها که می تواند باعث شوک سمی شود .
۲)گاز گرفتگی حیوانات می تواند باعث بیماری هاری گردد.
۳) نیش بعضی مارهای سمی و گاز گرفتگی آنها می تواند باعث مرگ و یا قانقاریا شود .

 ضروریات
       برای کار در کانالهای فاضلاب ، ابتدا محیط کار را بازرسی و آنجا را از وجود حشرات ، حیوانات و مارها پاکسازی نمائید . در این زمینه می توان از خدمات موسسه های مختص کنترل و مبارزه با حشرات و حیوانات استفاده نمود. در هنگام کار در این مکانها از وسایل استحفاظی مناسبی مانند لباسها-  کلاه ایمنی – چکمه و دستکشهای مخصوص استفاده نمائید .

۴-۳-۶- سیستمهای گازی
      تعمیر و نگهداری سیستمهای گازی  شامل گاز طبیعی – گاز مایع طبیعی و اکسیژن می باشد. پرسنل تاسیسات بایستی با خواص گازها ی سیستم ، آشنایی کامل داشته باشند. در نگهداری سیستم گازی ، تمام نشتهای گاز بایستی خطرناک محسوب شوند. اولین اقدام در جائیکه بوی گاز به مشام می رسد تهویه مناسب و بیرون راندن آن گاز می باشد.
افرادیکه وارد این مناطق می شوند می بایستی خودرا به لباسهای ایمنی و دستگاههای تنفسی مجهز نمایند. برای چنین مکانهائیکه میزان اکسیژن کم است. می بایستی یک کپسول هوا که دارای شیلنگهای مخصوص
می باشد بهمراه فرد باشد تا در مواقع ضروری ازآن استفاده نماید.
وسایل و ابزارهایی که در تعمیر خطوط و لوله های گاز استفاده می شود بایستی از نوع ضد جرقه باشد و همچنین لباسهای ایمنی بایستی از جنس ضد الکتریسیته ساکن باشد. هنگام کار در خطوط توزیع اکسیژن ، کارگران این بخش نبایستی از وسایل روغنی و گریس مالی شده استفاده نمایند.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟

  اطلاعات مقاله دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟ در دورانی زندگی می‌کنیم که استفاده از دستگاه‌های ضد عفونی کننده جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما پیدا کرده است. شرایط زندگی کنونی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را به سمت استفاده از انواع دستگاه ضد […]

  گیربکس مکانیکی

  گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده . گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد […]

  همه چیز در باره روغن خودرو

  همه چیز در باره روغن خودرو ۴٫۷۶/۵ (۹۵٫۲۴%) ۲۱ امتیازs روغن خودرو/ در مقاله زیر سعی شده تا بسیاری از ابهاماتی که مصرف کنندگان خودرو در خصوص روغن خودرو دارند برطرف بشه اما آنچه برای این مسئله شناخت روغن خودرو لازم است در زیر […]

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ اصولا در بازار خودرو و نمایشگاه داران خودرو ، به خودرویی که کارکرد ۸۰ کیلومتر و یا کمتر را داشته باشد ، خودروی صفر می گویند ، حال اگر خودرویی بیش از این میزان […]

  ماشین صفحه تراش

  ماشین صفحه تراش ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز مقدمه آشنائی با هر دستگاه وماشین برای کاربران وتکنیسین های تعمیرات ومهندسین یکی از ضروریات است.    درصورتی که کاربران با دستگاه وامکانات آن آشنائی کافی ولازم راداشته باشند بر بازده آنان وافزایش راندمان کاری تأثیر بسزائی […]

  لعابکاری روی فلز -بخش۲

  لعابکاری روی فلز -بخش۲ ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۴ امتیازs زنگ زدائی۱ ( اسید شویی ) شستشو با اسید ( زنگ زدائی ) به منظور زدودن زنگ زدگیهای موجود در سطح قطعات بعد از مرحله چربی زدائی و همزمان زبر نمودن سطح ورق صورت می گیرد […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi