جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

ایمنی سرویسهای مهندسی ۳

322

بازدید

بهداشت کار

-۱۳-۱۱- انهدام
– انهدام ضایعات  قوطیها ی رنگ که هنوز حاوی رنگ می باشند باید طبق استاندارد باشند .
– ضایعات قوطی های مواد و لوازم اداری و مواد پارچه ای و غیره نباید همراه با قوطیهای حاوی رنگ منهدم شود.
– ضایعات پارچه ای و مواد دیگر را بایددر یک ظرف در بسته که دارای برچسب نمایانگر محتویات داخل آن است ریخت . ….

-۱۳-۱۱- وسایل حفاظتی
       همان قوانین عمومی که در مورد وسایل حفاظت فردی صادق است در این مورد نیز کاربرد دارد.

۱۴-۱۱- روشهای شناسایی و حذف ایمن و انهدام رنگ های با پایه سرب
       براساس احتمال قرار گرفتن افراد در معرض سرب آزاد شده طی مراحل دفع رنگ دارای پایه سربی ، طرح پیشنهادی مرجع ناظر EPAدر مورد فعالیت هایی که با سرب سر و کار دارند و احکام و دستورات موجود در مورد انهدام ضایعات خطرناک و روشهای پیشنهادی زیر را باید به منظورکاهش خطر آلودگی افراد و محیط مورد توجه قرارداد.

۱-    14-11- شناسایی رنگهای دارای پایه سرب
این رنگها در گذشته در ساختمانهای CDCبکار می رفتند. وجود سرب در رنگها را می توان به روشهای زیر تخمین زد:
– در اسناد مشخصات کالا عنوان شده که مقدار سرب در رنگ بیش از%۱ است واین موضوع به اطلاع شخص رنگ کار ، پرسنل نگهداری ویا پیمانکار رسیده است.
       – تخمین زده می شود که همه رنگهای قرمز یا قهوه‌ای مایل به قرمز وپرایمرهای خاکستری حاوی سرب باشند.
   – وجود سرب به روش نمونه برداری یا هرروش مستقیم دیگر ثابت شده باشد.
– آنالیز به روشهای آزمایشگاهی

۲ –14-11- آموزش پرسنل
      سازمان EPA واقع درآمریکا ، مقرراتی را درخصوص آموزش برای فعالیت‌هایی که با رنگهای حاوی سرب سروکاردارند وضع کرده است . این مقررات برای تکنسین‌ها – ارزیاب‌های خطر، کارگران وسرپرستان تنظیم شده است . بعلاوه تعداد زیادی ازقوانین OSHA  نیزدرمورد سرب است. درپایان قبل ازانجام عملیات حذف سرب ، آموزش موارد زیرباید اجرا شود:
– آموزش کارکردن با سرب یاهرماده خطرناک دیگرحین عملیات حذف رنگ طبق دستورالعمل OSHA  
 – آموزش حفاظت سیستم تنفسی وانجام معاینات لازم
– سرپرستان مسئول عملیات نگهداری در رنگ کاری باید دردوره‌های چگونگی روش کاهش سرب تا حد مجاز شرکت کنند.
– آموزش در مورد ضایعات خطرناک

۳-۱۴-۱۱- عملیات کاری
الف- سطوح داخلی ساختمانها
۱- همه مناطقی که حذف رنگ یا تراشیدن رنگ انجام می‌شود باید ازبقیه جاها جدا شوند. این مرحله شامل قراردادن نوارهای مانع در اطرف محل کار وصفحات پلاستیکی به ضخامت ۶mm  روی همه خروجی‌ها ، درها ، پنجره‌ها ودیگرمحلهای رفت وآمد درمحل کارمی‌باشد.
۲- پرسنل باید بدانند که درمناطقی که احتمال وجود سرب وجود دارد ازسمباده زنی بپرهیزند.
۳- این محل‌ها باید متناوباً درطول روز با استفاده ازیک فیلترهوا با راندمان بالا وبا کشیدن پارچه مرطوب روی آنها پاک شوند.

ب – سطوح خارجی ساختمانها
      هنگام پاک کردن رنگهای حاوی سرب ازدیواره های خارجی ساختمانها، دستورالعملهای ایمنی و سلامت شغلی ومحیطی باید رعایت شود.
۱- هنگام کار نزدیک محل‌های ورود، درها وپنجره‌ها باید توجه مخصوصی مبذول شود.محلهای ورود هوا باید توسط یک قاب چوبی ویک صفحه حفاظ پلاستیکی بسته شود واطمینان حاصل گردد که هوا ازمناطق آلوده وارد نمی‌شود. درها وپنجره‌ها باید بسته بمانند وبا درزگیرها یا صفحات پلاستیکی کاملاً مسدود شوند.
۲- حصارها وموانع فیزیکی بایددر اطراف محل کار نصب شود تا ازرفت وآمد عابران پیاده درمحل کار جلوگیری شود.
۳- رنگ‌های دانه‌ای ویا مایع باید بصورت دستی ونه سمباده زنی پاک شوند.
۴- یک تکه پارچه را باید مستقیماً زیرسطح کارقرار داد وتکه‌های رنگ را باید متناوباً طی روز ودر پایان کار روزانه جمع آوری ودریک ظرف کاملاً دربسته یا دریک کیسه به ضخامت۶mm  کاملاً مسدود شده ‌نگهداری نمود.

ج- واحدهای دمنده مواد ساینده
۱- حذف رنگ حاوی سرب یا مواد سنگین دیگر باید دریک واحد عایق بندی شده دمنده مواد ساینده که با یک فیلتر مخصوص هوای دارای راندمان بالا مجهز است انجام شود.
۲- ماده مورد استفاده دراین واحد برای زدودن رنگ بایدازحداکثر کارایی برخوردار باشد .
۳- مسایل حفاظتی را هنگام تمیزکردن این واحدها باید رعایت نمود.
د – عملیات عمومی
۱- پرسنل باید قبل ازترک محل کار بمنظور استراحت وصرف غذا ویا درپایان کار لباسهای آلوده خود را تعویض کنند.
۲- همه سطوح باید حتی الامکان عاری ازخرده‌ها وتکه‌های رنگ حاوی سرب باشند.
۳- همه مواد ضایعاتی مثل لباسها وپارچه‌های مستعمل ، کارتریج فیلترهای تنفسی . مواد پلاستیکی وغیره را باید دریک کیسه پلاستیکی یا ظروف دیگر که عایق بندی شده‌اندنگهداری نمود.
۴- همه وسایل وابزار مورد استفاده را باید قبل ازخروج ازمحیط کار با پارچه مرطوب تمیزنمود.
۵ – بعد از ایزوله کردن وبستن ظروف حاوی ضایعات ، ‌دیواره خارجی این ظروف را باید ازهرگونه گرد و غبار پاک و سپس به خارج ازمحیط کار منتقل نمود.

۴-۱۴-۱۱- وسایل حفاظتی
 – همه پرسنل بایدوسایل حفاظت تنفسی (ماسک وفیلترهای کارتریج دار) ولباس کارکامل بپوشند وباید اعضاء تنفسی آنها تحت معاینات دوره‌ای شش ماهه قرارگیرد.
– پرسنل باید ملزم به استفاده ازحفاظ‌ های صورت یا عینک های ایمنی – دستکش – گوشی وکفش‌‌های دارای رویه وپوشش یکبار مصرف باشند.
 – پرسنل درمحل کار اجازه خوردن ، آشامیدن ویا سیگارکشیدن را ندارند.
 – باید به پرسنل آموزش داده شود که قبل ازخوردن ، آشامیدن ویا سیگارکشیدن و یا ترک محل کار برای استراحت یا غذا خوردن صورت خود را بشویند.
 – همه پرسنل باید درپایان شیفت وقبل از رفتن به خانه دوش بگیرندتا ازآلودگی وسایل واعضاء خانواده ودیگران با سرب جلوگیری کنند.
 – لازم است ، که پرسنل  دربرنامه معاینات پزشکی شرکت کنند. نتایج این معاینات برای تعیین اینکه آیا لازم است پرسنل دریک دوره معاینات پزشکی برای کنترل مقدار سرب شرکت کنند یا نه اهمیت دارد.

۵-۱۴-۱۱- انهدام ضایعات 
الف- ضایعات خطرناک
      باید قبل ازآغاز حذف رنگ‌های دارای پایه سرب با شرکت ایمنی وسلامت تماس گرفته شود. این شرکت می‌توانند درتعیین اینکه آیا یک ماده طبق استاندارد حفاظت محیط وباز یافت مواد Rcra)) خطرناک است یا نه کمک کند. این شرکت تنها ضایعات خطرناک تولیدی درعملیات نگهداری ازخانه‌ها را منهدم می‌کند. پیمانکاران مسئول دفع وانهدام کلیه ضایعاتی هستند که درمحل کار آنها تولید می‌شود. ضایعات مخصوص تولیدی طی عملیات رنگ کاری با پایه سرب می‌تواند شامل مواد زیرباشد:
•    تراشه‌ها وگردوغباررنگ
•    حلالهای مورد استفاده درحذف رنگ
•    مواد مورد استفاده در واحد دمنده با مواد ساینده

ب- ضایعات دیگر
      موادی که بایدبا رنگ های پایه سربی رنگ شوند مثل قطعات فلزی نیز باید باز یافت شوند.

۱۲- ایمنی کارگران بخش کشاورزی
      مهمترین خطرات مشاهده شده درهنگام کاربا انواع مختلف ماشین‌های چمن زنی مواد توسط پره‌های دوار با سرعت بالا ونیزافت قدرت شنوایی دراثر سروصدای تولید شده دراین ماشین‌ها بوده است .
۱-۱۲ تجهیزات خفاظت فردی
      کارگران باید هنگام کار با ماشین‌های چمن زنی ازماسک‌های حفاظتی یا عینک‌های حفاظتی ماسک دار، کفش‌های ایمنی وگوشی استفاده کنند. همچنین ازدستکش ایمنی نیز باید استفاده نمایند. کلاه‌های لبه دار نیز             هنگام راندن یا کار با این ماشین‌ها بمنظور جمع آوری خار وخاشاک بلند وشاخه‌های درختان باید استفاده          شود. همه مواد فوق باید توسط ریسمانها یا تکه‌های علف بهم بسته شوند تا ازپخش شدن ویا گیرکردن در قطعات ماشین جلوگیری بعمل آید.

۲-۱۲ نحوه کار
 – همه کارگران باید کاربا انواع ماشین‌ها را آموزش ببینند و ازدستورالعمل کارکردن با آنها پیروی نمایند.
– قبل ازآغاز به کار، باید منطقه مورد نظر ازافراد متفرقه پاکسازی شود واشیاء خارجی سرشیرهای برجسته آب پاشهای زمینی وموانع شناسایی گردند.
– ماشین را نباید قبل ازخاموش کردن ، ترک نمود وباید موتور وتمام اجزاء متحرک آن را خاموش نمود.
 – ارتفاع پره‌های ماشین چمن زنی باید حدوداً در۲ اینچ تنظیم شود ونباید این فاصله از ۵/۱ اینچ کمترشود.
– هنگام وجود شیب یا تپه ، کارگربایدکاملاً مسیررا بشناسد.
 – قیچی باغبانی یا شاخه زن‌های برقی را باید بازدید ودرصورت نیاز تمیز، روغنکاری وتیزنمود وازیک زنجیراتصال زمین برای انتقال بار سطحی به زمین استفاده نمود. این زنجیر باید قبل از مصرف روزانه مرتباً بازدید شود ودرجایی دور از محل رفت وآمد نگهداری شود. دندانه برنده قیچی نباید بطرف بدن کارگر قرار گیرد.

۳-۱۲ اصول کلی  
 – همیشه هنگام خاموش بودن وسرد بودن موتور باید سوختگیری انجام شود و نباید درمحل سیگارکشید.
– ازوسایل مخصوص نظیرسرعت گیر برای بارگیری یا تخلیه ماشین‌ها استفاده نمود واطمینان حاصل شود که موتور خاموش وسیم اتصال زمین قطع شده است . 
– تمیزکردن ماشین راهنگام خاموش بودن موتور وقطع سیم اتصال زمین انجام دهید.
 – برای کار و استفاده از این ماشین‌ها به دستورالعمل سازنده دقت وتوجه کنید.

۴-۱۲ کار با تراکتور                           
– دستورالعمل‌های حفاظتی مخصوص این ماشین‌ها باید مورد استفاده قرارگیرد و باید روی همه تراکتورها کمربند ایمنی نصب شود.
– هنگام حمل بار ، کارگرباید روی تخته مخصوص بنشیند.
– هنگام حرکت درجلوی بار، باید بار را نزدیک زمین نگهداشت .
– کارگران باید مواظب گودالها وموانع روی زمین ونیز دربالای سرشان باشند. هنگام حمل بارهای سنگین و یا هنگامی که دیدمحدود است یا هنگام کاردرمناطق ناهموار سرعت را کاهش دهید.
– هنگام توقف ، کارگران باید سعی کنند به دقت ازماشین پیاده شوند. افزایش سرعت موتوریا محکم کردن بارهنگام حرکت چرخ‌ها بتدریج احتمال برگشتن وسرنگون شدن بار را به عقب افزایش می‌دهد بنابراین باید از این اعمال خودداری نمود. 
– هنگام پایین رفتن ازسطوح شیب دار ازدنده سنگین استفاده شود وسرعت تراکتور تحت کنترل باشد .-
– قبل از ترک تراکتور باید موتور خاموش شده باشد.
–  راننده نباید به بالای تراکتور برود مگر درمحل‌هایی که مخصوصاً برای اینکار طراحی شده‌اند.
– حفاظ های دستگاه باید درجای خود قرار گرفته باشند.
– درهنگا م پارک درسراشیبی دنده باید درموقعیت پارک باشد وچرخ ها نیزدارای مانع باشند. حتی الامکان تراکتورها را روی سطوح صاف پارک کنید.
– محافظ کلید قطع سوخت باید همواره درجای خود باشد.
– درصورت لزوم کارگران ازگوشی وکفش ایمنی استفاده کنند.

۵-۱۲- ایمنی باغبانان
  – کارگران باید از لباس و دستکش ایمنی برای حفاظت دستها و بازوهای خود از تیغ ها و برگهایی که ممکن است پوست را ببرد یا خراش دهد استفاده کنند .
ماسک نیز برای جلوگیری از واکنش بدن با ذرات گردو غبار وگرده گیاهان لازم است .
پس از استفاده از سموم حشره کش و آفت کش ، پرسنل نباید وارد این مناطق شوند . بیلچه ، کج بیل و ماشین شخم زنی باید تیز باشند و در جایی باشند که احتمال برخورد وآسیب رساندن به کارگران کم باشد .

۶-۱۲ نگهداری و انبار کودها
  – کودها مواد شیمیایی هستند که قابل اشتعال می باشند ودردمای بالاتر از۱۳۰ درجه ممکن است منفجر شوند . هنگامیکه کودها مرطوب می شوند و شروع به تجزیه می نمایند گازی از خود متصاعد می کنند که می تواند بسوزد . برخی از کودها هنگام سوختن از خود گاز سمی منتشر  می کنند . نباید بیش از ۲۵۰۰تن کود را در یک محل انبارکرد مگر اینکه در محل آب پاشهای خود کار وجود داشته باشد .
  – هنگام پخش و پاشیدن کود ،‌تکه های آنرا نباید مستقیماً به طرف اشخاص دیگر پاشید و اگر کسی در آن محل است عملیات را متوقف کنید . اشخاص کود پاش باید هرروز تمیز شوند و هنگام عملیات از دستکش و عینک استفاده کنند .
 
۷-۱۲ – علف کش ها
      استفاده از این مواد قابلیت خوبی برای ایمنی و حفاظت در برابر آفتها دارد . این مواد باید طبق
دستور العمل سازنده بکار روند و فقط توسط اشخاص معینی استفاده شوند بعلت قابلیت جذب این مواد ، باید علاوه بر وسایل حفاظت بینایی مثل عینک و تنفسی مثل ماسک از لباسهای کار یکسره نیز استفاده شود
 

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟

  اطلاعات مقاله دستگاه ضد عفونی کننده چیست؟ در دورانی زندگی می‌کنیم که استفاده از دستگاه‌های ضد عفونی کننده جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما پیدا کرده است. شرایط زندگی کنونی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را به سمت استفاده از انواع دستگاه ضد […]

  گیربکس مکانیکی

  گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده . گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد […]

  همه چیز در باره روغن خودرو

  همه چیز در باره روغن خودرو ۴٫۷۵/۵ (۹۵٫۰۰%) ۲۰ امتیازs روغن خودرو/ در مقاله زیر سعی شده تا بسیاری از ابهاماتی که مصرف کنندگان خودرو در خصوص روغن خودرو دارند برطرف بشه اما آنچه برای این مسئله شناخت روغن خودرو لازم است در زیر […]

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده

  راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ راهنمای تست خرید خودرو کارکرده/ اصولا در بازار خودرو و نمایشگاه داران خودرو ، به خودرویی که کارکرد ۸۰ کیلومتر و یا کمتر را داشته باشد ، خودروی صفر می گویند ، حال اگر خودرویی بیش از این میزان […]

  ماشین صفحه تراش

  ماشین صفحه تراش ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز مقدمه آشنائی با هر دستگاه وماشین برای کاربران وتکنیسین های تعمیرات ومهندسین یکی از ضروریات است.    درصورتی که کاربران با دستگاه وامکانات آن آشنائی کافی ولازم راداشته باشند بر بازده آنان وافزایش راندمان کاری تأثیر بسزائی […]

  لعابکاری روی فلز -بخش۲

  لعابکاری روی فلز -بخش۲ ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۴ امتیازs زنگ زدائی۱ ( اسید شویی ) شستشو با اسید ( زنگ زدائی ) به منظور زدودن زنگ زدگیهای موجود در سطح قطعات بعد از مرحله چربی زدائی و همزمان زبر نمودن سطح ورق صورت می گیرد […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi