جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

ماشین های خاکبرداری – نمادها برای کنترل های کاربر سایر نمایشگر

354

بازدید

ماشین های خاکبرداری – نمادها برای کنترل های کاربر سایر نمایشگر –
قسمت اول : نمادهای متداول

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

 
پیش گفتار
استاندارد ماشین های خاکبرداری ـ نمادهای برای کنترل های کاربر و سایر نمایشگرها ـ قسمت اول ـ نمادهای متداول که توسط کمیسیونهای فنی مربوطه تهیه تدوین شده و در یکصد و سی و یکمین جلسه کمیته ملی استاندراد خودرو و نیرومحرکه مورخ۵/۸/۸۳ مورد تصویب قرار گرفته است, اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات, استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود , در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی , مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد .
درتهیه وتجدیدنظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

ماشین های خاکبرداری ـ نمادها برای کنترل های کاربر و سایر نمایش گرها قسمت اول ـ نمادهای متداول

۱    هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین نمادهای متداول برای اسنفاده در کنترلهای کاربر و سایر نمایشگرهای موجود در ماشین های خاکبرداری آنچنانکه در استاندارد ملی ایران به شماره  تعریف گردیده است میباشد . این نمادها ممکن است در سایر انواع ماشین آلات خود کششی که در خارج از جاده های عمومی کار می کند مورد استفاده  قرار گیرد .

۲    مراجع الازمی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که درمتن استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی ازاین استانداردمحسوب می شود.درموردمراجع دارای تاریخ چاپ و/یاتجدیدنظر، اصلاحیه هاوتجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظرنیست. معهذا بهتراست کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربردآخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیرراموردبررسی قراردهند.
۳    اصطلاحات وتعاریف
اصطلاحات و / واژه ها در این استاندارد با تعاریف زیر بیان میگردد .

۳-۱    نماد
عبارت است از شکلی که به صورت بصری ، قابل درک بوده و به منظور انتقال اطلاعات مستقل از زبان مورد استفاده قرار میگیرد که این شکل قابل درک از طریق ترسیم یا چاپ یا سایر روشها ایجاد میگردند .

۴    کلیات
۴-۱    نمادها باید مطابق آنچه که در بندهای بعدی این استاندارد نشان داده شده است باشند.
۴-۲    به دلیل محدودیت ها در برخی از فن آوریهای مربوط به تکثیر و نمایش ممکن است نیاز به افزایش ضخامت خطوط نمادها و سایر تغییرات و اصطلاحات جزئی در نمادها باشد.  چنین تغییراتی قابل قبول هستند بشرطیکه شکل اصلی نمادها تغییر ننماید و بسهولت بوسیله کاربر قابل تشخیص باشد .
۴-۳    مضافاً به منظور اصلاح و بهبود شکل ظاهری و قابلیت درک یک نماد گرافیکی به منظور تطبیق با طرح تجهیزاتی که آن نماد ، برای آنها به کار میرود ، ممکن است تغییر خط یا گرد کردن گوشه های آن نماد ، لازم شود . معمولا طراح نماد ها مختار است که چنین تغییراتی را ایجاد نماید بشرطی که ویژگیهای اصولی آنها حفظ گردد . به استاندارد ملی ایران به شماره ……. 
۴-۴    برای استفاده واقعی ، تمام نمادها باید به اندازه کافی بزرگ تکثیر گردند  تا به سهولت توسط کاربر قابل تشخیص باشند برای راهنمایی در مورد اندازه های صحیح و نمادها به استاندارد ملی ایران به شماره ……  . مراجعه گردد . نمادها باید در جهت های نشان داده شده در این استاندارد مورد استفاده قرار گیرند مگر اینکه برای نمادهای خاص موارد دیگری ذکر شده باشد .
۴-۵    اکثر نمادها از قالب ساختی پیروی می کنند که در آن نمادهای متفاوت و عناصر نماد به نحوی منطقی به منظور ایجاد یک نماد جدید با یکدیگر ترکیب میگردد .
برای مثال ، نماد ۸-۴ برای فیلتر روغن موتور عبارت است از ترکیبی از نماد ۶-۱ برای موتور، نماد ۶-۵ برای روغن و نماد ۶-۱۳ برای فیلتر
۴-۶     هر گاه با یک نماد ، یک ماشین یا قطعاتی از یک ماشین رادر نمادی جانبی نشان دهد، یک ماشین متحرک از راست به چپ در ناحیه مربوط به آن نماد باید فرض شود . هر گاه نمادی، ماشین یا ، قطعاتی از یک ماشین را در نمای بالا نشان دهد، یک ماشین متحرک از پائین به بالا در ناحیه مربوط به آن نماد باید فرض  شود .
۴-۷    نمادها برای کنترلها و صفخات نمایش باید نسبت به زمینه خود به راحتی قابل تشخیص باشند ، نماد روشن روی زمینه تیره برای اکثر کنترلها ،  ترجیح داده میشود . صفحات نمایش ممکن است یک نماد روشن را روی زمینه تیره و یا یک نماد تیره را روی زمینه روشن نشان دهد،  بسته به اینکه کدامین انتخاب بهترین درک بصری را حاصل نماید . وقتی که تصویر یک نماد معکوس میگردد (برای مثال سیاه به سفید و برعکس ) این عملکرد باید بری تمامی آن نماد انجام پذیرد .
۴-۸    نمادها باید در کنار  یا روی کنترل یا نمایشگر مربوط به خود قرار گیرد . در جائی که بیش از یک نماد برای کنترل لازم باشد هر نماد باید نسبت به کنترل بنحوی نصب گردد که حرکت کنترل بسمت نماد مربوط ، نمایانگر وظیفه آن نماد باشد .
۴-۹    پیکانهای استفاده شده در نمادها باید مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ……..  باشد
۴-۱۰  حروف و اعداد را می توان به عنوان نماد به کار برد   در بندهای ۹-۸ تا ۹-۷ ، حروف و اعداد دارای آن معنایی هستند که هنگام استفاده در کنترلهای دسته دنده و نمایشگر موجود در ماشین آلات خاکبرداری نشان داده شده است قلمهای (فونتهای ) استفاده شده در این استاندارد اجباری نمی باشد سایر قلمها را می توان جایگزین نمود . اما باید دقت شود که خوانایی آنها حفظ گردد .
۴-۱۱    اندازه نمادهای این بخش از استاندارد ۳۲ درصد اندازه اصلی می باشد .
علامت “L ” گوشه های مربع ۷۵ میلیمتری هر شکل می باشد .  این علائم بخشی از نماد
نمی باشد  اما به منظور نمایش یکنواخت شکلها استفاده می شود .
۴-۱۲    میکروفیچها
۵    رنگ
چنانچه صفحات نمایش نورانی رنگ مورد استفاده قرار گیرد ، معنای آنها به شرح زیر میباشد.
–    قرمز : خرابی یا نقص فنی جدی ، نیاز به تعمیر خودرو دارد
–    زرد یا کهربایی :خارج از محدوده عملکرد عادی
–    سبز: شرایط عملکرد عادی
۵-۱   مضافاً ، رنگهای معینی برای وظایف ویژه و مشخصی به کار می روند
–    آبی نمایشگر چراغهای جلو اصلی و نور بالا
–    قرمز: نمایشگر هشدار دهنده
–    سبز : نمایشگر جراغ راهنما
۵-۳     هر گاه رنگ روی نمادها برای سیستم گرمایش و یا سرمایشی به کار می رود ، رنگ قرمز باید برای نشان دادن دمای بالا و رنگ آبی برای نشان دادن دمای پائین باشد .
 

” ماشین های خاکبرداری – تعیین ابعاد دور زدن ماشینهای چرخ لاستیکی”

۱    هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای مشخص نمودن شعاع دور زدن ، قطر دور زدن ، قطر خلاصی ماشین ، قطرهای خلاصی  داخلی و بیرونی لاستیک ، در صفحه افقی توسط ماشین خاکبرداری چرخ لاستیکی مجهز به تجهیزات و وسایل متصل به آن در هنگام دور زدن می باشد.
این استاندارد در مورد انواع ماشین های خاکبرداری چرخ لاستیکی و فرمان پذیر کاربرد دارد ، البته کاربرد آن به نوع سیستم فرمانی که در ماشین به کار رفته است وابسته نمی باشد.

۲    مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ ویا/ تجدید نظر اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذابهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا / تجدید نظر آخرین چاپ و یا/ تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده است .

۳    اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلاحات و / واژه ها با تعاریف زیر و تعاریف قید شده در استاندارد ملی ایران به شماره ………  نیز به کار رفته است.

۳-۱       مرکز دور زدن
عبارت است از نقطه ای که حول آن همه دور زدنها با شعاع ثابت انجام می گردد.

۳-۲   قطر دور زدن
عبارت است از قطر یک مسیر دایره ای شکل که توسط مرکز تماس لاستیک با سطح محل آزمون چرخ ، بزرگترین دایره را می سازد و این دایره هنگامی ساخته می شود که ماشین در حال اجرای تیزترین دور زدن عملی خود تحت شرایط آزمون تعریف شده در بند ۷ می باشد.
این قطر برای لودرهای درجا دور زن ، قابل محاسبه می باشد.

۳-۳   شعاع دور زدن
عبارت است از نصف قطر دور زدن

۳-۴   قطر خلاصی ماشین
عبارت است از قطر کوچکترین دایره ای که بیرونی ترین نقاط برآمدگی های ماشین خاکبرداری و تجهیزات و ضمائم آنرا دربر گرفته و این زمانی است که ماشین در حال اجرای تیزترین دور زدن عملی خود ،‌تحت شرایط توصیف شده در بند ۷ می باشد، و یا در لودرهای درجا دورزن قابل محاسبه می باشد.

یادآوری : چون قطر خلاصی ماشین به وسیله نوع تجهیزات و ضمائمی که به ماشین متصل است تحت تأثیر قرار می گیرد لذا تجهیزات و ضمائم مذکور باید در گزارش آزمون قید گردد.

۳-۵   قطر خلاصی بیرونی و درونی لاستیک
عبارت است از قطر یک مسیر دایره ای که توسط بیرونی ترین نقطه مقطع پائینی لاستیک بارگذاری شده واقع بر قطر قائم بیرونی ترین چرخ و همچنین قطر مسیر دایره ای درونی ترین نقطه درونی ترین چرخ وقتی که ماشین خاکبرداری در حال اجرای تیز ترین دور زدن عملی خود تحت شرایط توصیف شده در بند ۷ می باشد.
برای حالت بارگذاری ماشین خاکبرداری به بند ۶ مراجعه گردد.

۳-۶   عرض دورزدن ۱۸۰ درجه ای بدون توقف
عبارت است از حداقل پهنای جاده لازم برای مسیرهای لاستیک ماشین خاکبرداری در حالیکه ماشین یک چرخش یا دور ۱۸۰ درجه ای را بدون توقف می پیماید.

۴    محل آزمون
محل آزمون باید سطحی کوبیده یا روکش شده بوده بنحوی که چسبندگی لاستیک به آن سطح مناسب و قابل علامتگذاری داشته باشد. این سطح باید مقاوم در برابر پاک شدن در اثر دور زدن ماشین ها باشد. سطح آزمون باید آنچنانکه با چشم دیده می شود ،‌ تخت بوده و بیش از ۳ درصد شیب در هر جهت نداشته باشد . محل آزمون باید برای اجرای مانورهای انواع آزمونها به اندازه کافی بزرگ باشد.

۵    تجهیزات آزمون
تجهیزات زیر یا معادل آن ها باید مهیا گردد.

۵-۱   متر فولادی ، که باید تا یک سانتیمتر قابل خواندن بوده و طول آن باید بزرگتر از قطر(یا شعاع ) مورد اندازه گیری باشد.

۵-۲   شاقول ، که برای اندازه گیری قطر خلاصی (یا شعاع های خلاصی ) لازم است.

۵-۳   وسایل لازم برای اندازه گیری نیروی پدال ، که برای اجرای آزمون لازم است.

 

۶    آمادگی برای آزمون
۶-۱   عرض خط ماشین هایی که دارای محورهای قابل تنظیم هستند باید اندازه گیری و ثبت گردد . فشار لاستیک باید مطابق با آنچه که سازنده ماشین توصیه نموده است تنظیم شود . هرگاه سازنده فشارهای مختلفی یا وزنه های سنگین کننده مختلفی را طبق شرایط سطح زمین مشخص نماید ، آنهایی که برای سطح سخت مشخص گردیده است باید بکارگرفته شود، اندازه ها و فشارهای لاستیک که مورد استفاده قرارگرفته اند باید ثبت گردد.

۶-۲   ماشین مورد استفاده باید در شرایط کاری خود باشد ،‌تجهیزات و ضمائم نصب شده روی ماشین و موقعیت های آنها باید ثبت شود.

۶-۳   تجهیزات متحرک باید در موقعیت حمل و نقل توصیه شده خود باشند.

۶-۴   تجهیزات حامل بار باید مطابق آنچه که در بندهای ۶-۴-۱ تا ۶-۴-۳ مشخص گردیده است بارگیری شده یا خالی باشند(به استاندارد ملی ایران به شماره ………  مراجعه گردد).

۶-۴-۱  اسکریپرهای  تراشیدن زمین و دامپرها  باید دارای حداکثر جرم ناخالص اسمی و توزیع محور اعلام شده توسط سازنده تراکتور باشند که شامل موارد زیر است:
الف: جرم سنگین ترین ترکیب تجهیزات و ضمائم تأیید شده توسط سازنده
ب: یک کاربر به وزن ۷۵ کیلوگرم
پ: باک پراز سوخت

۶-۴-۲  لودرهای چرخ لاستیکی ،‌تراکتورهای چرخ لاستیکی ، بیلهای خاکبرداری و گریدرها باید دارای جرم ماشین خالی از بار طبق اعلام سازنده باشد که شامل موارد زیراست:
الف: جرم سنگین ترین ترکیب تجهیزات تأیید شده توسط سازنده که بزرگترین بار را بر روی محور یا محورهای فرمان گیر ایجاد می نماید.
ب: یک کاربر به وزن ۷۵ کیلوگرم
پ: باک پراز سوخت

۶-۴-۳  تمام پارامترهای اجزای در رابطه با ظرفیت فرمان دادن باید در محدوده مشخصات ارائه شده توسط سازنده باشد. یعنی ، اندازه و فشار لاستیک ، فشار هیدرولیکی سیال و دبی آن ، نقطه فعال شدن وسیله اخطار دهنده و غیره .

۷          روش آزمون
برای واحدها و رواداریها به استاندارد ملی ایران به شماره ………  مراجعه گردد.

۷-۱          گردش به راست ، فرمان و کمرشکن
۷-۱-۱   ماشین را با کمترین سرعت ممکنه ، بنحوی که فرمان تا آخر به سمت راست چرخیده باشد ، به جلو برانید تا اینکه حداقل قطر توسط دور زدن ماشین ایجاد گردد.

۷-۱-۲   به جلو راندن ماشین را ، در کمترین سرعت ممکنه ، در حالیکه موقعیت غربیلک فرمان عوض نشده است . برای یک گردش کامل دیگر اما با توقف در فواصل منظم کوتاه ادامه دهید. در توقف های مناسب، با شاقول تصاویری را بر سطح محل آزمون ایجاد نموده و به طور مناسب سطح آزمون را علامت گذاری نمائید .تصاویر باید بر اساس موارد زیر باشند.

الف  – بیرونی ترین نقطه قسمت بارگذاری شده پائین لاستیک بر روی قطر قائم بیرونی ترین چرخ ، این نقطه باید برای تعیین قطر خلاصی لاستیک بیرونی مورد استفاده قرار گیرد.

یادآوری – هرگاه چرخی که اندازه گیری روی آن انجام می شود، به سمت بیرون به طور قابل ملاحظه ای متمایل گردد ، در این صورت علاوه بر موارد فوق ، قطر یا شعاع خلاصی لاستیک بیرونی را از طریق تصویر نمودن از قسمت بالائی لاستیک بر روی قطر قائم بیرونی ترین چرخ به سمت پائین ،‌تعیین نمائید.

ب- درونی ترین نقطه قسمت بارگذرای شده پائین لاستیک بر روی قطر قائم درونی ترین چرخ ، این نقطه باید برای تعیین قطر خلاصی چرخ درونی مورد استفاده قرار گیرد.

یادآوری – هرگونه متمایل شدن چرخ به داخل باید مجدداً در نظر گرفته شود.

پ- بیرونی ترین نقطه ، یعنی نقطه ای که بزرگترین دایره ماشین خاکبرداری و تجهیزات آنرا توصیف می نماید ، این نقطه باید برای تعیین قطر خلاصی ماشین خاکبرداری مورد استفاده قرار گیرد.

۷-۱-۳   قطر خلاصی چرخ بیرونی را در حداقل ۳ نقطه با فواصل تقریباً مساوی در دور تا دور دایره اندازه گیری نمائید ، مقدار متوسط ۳ اندازه گیری یا بیشتر باید محاسبه و یاد داشت گردد ، و پهنای بیرونی ترین لاستیک که در امتداد قسمت بارگذاری شده لاستیک اندازه گیری گردیده باید به عنوان قطر دور زدن به سمت راست ثبت گردد . به عنوان یک انتخاب دوم و به طور اختیاری اندازه حاصله ممکن است نصف گردیده و به عنوان شعاع دور زدن به سمت راست ثبت گردد.

۷-۱-۴   قطر خلاصی چرخ درونی را در حداقل ۳ نقطه با فواصل تقریباً مساوی در دور تا دور دایره اندازه گیری نمائید . مقدار متوسط ۳ اندازه گیری یا بیشتر باید محاسبه و یادداشت شود.

۷-۱-۵   قطر دایره خلاصی ماشین را در حداقل ۳ نقطه با فواصل تقریباً مساوی در دور تا دور دایره اندازه گیری نمائید ، مقدار متوسط ۳ اندازه گیری یا بیشتر باید محاسبه و یادداشت شود. همچنین قطر خلاصی ماشین را می توان با دو برابر کردن فاصله شعاعی بین نقطه تصویر شده برای قطر خلاصی ماشین و دایره خلاصی لاستیک بیرونی تعیین نمود.

۷-۱-۶   بعنوان یک انتخاب دوم برای روش اندازه گیری قطرها که در بالا آمده است ، قطر را می توان با محاسبه و با به کاربردن فواصل بین ۳ نقطه اندازه گیری که فاصله آنها تقریباً با یکدیگر برابر است تعیین نمود . به شکل شماره ۴ مراجعه گردد،

۷-۱-۷   برای پهنای دور زدن به سمت راست به میزان ۱۸۰ درجه و بدون توقف  به قرار زیر عمل نمائید.
الف – ابتدا ماشین باید در یک موقعیت مستقیم و بدون چرخ فرمان باشد. در سمت چپ ماشین خطی به موازات خط تقارن طولی ماشین بکشید.
ب- درحالیکه ماشین ساکن می باشد ، غربیلک را تا به آخر به سمت راست بچرخانید.
سپس ماشین را به همان حال روبه جلو برانید ، یک دور زدن ۲۷۰ درجه ای را کامل پیموده ، در حالیکه در فواصل منظم باید توقف گردد تا دایره خلاصی لاستیک آنچنانکه در بند ۷-۱-۲ آمده است علامت گذاری شود، در آغاز دور زدن ، دایره خلاصی لاستیک باید به ازاء هر کدام از لاستیک ها که نزدیکتر به خط توصیف شده در زیر بند الف است علامت گذاری گردد.

پ- فاصله های عمود از خط توصیف شده در زیر بند الف ، تا کناره نزدیک و کناره دور دایره خلاصی لاستیک را اندازه گیری نمائید. اختلاف بین دو اندازه گیری، پهنای دور زدن ۱۸۰ درجه ای بدون توقف بسمت راست خواهد بود .

۷-۱-۸  روش های دیگری برای تعیین قطرهای دور زدن که دقت آنها با دقت روش های فوق الذکر برابر است ممکن است بکار گرفته شود.

۷-۱-۹   هر کدام از آزمونها باید ۳ مرتبه انجام گردد و مقدار متوسط اندازه های دور زدن باید در نتایج آز مون ثبت گردد.

۷-۲    دور زدن بسمت چپ ، فرمان چرخ و فرمان کمرشکن
روش توصیف شده در بند ۷-۱ را تکرار نمائید اما در این حالت فرمان باید بطور کامل و تا آخر بسمت چپ چرخانده شود و نتایج بعنوان نتایج گردش بچپ ثبت گردد.

۷-۳   فرمان درجا دور زدن
مرکز دور زدن ، قطر خلاصی ‌ماشین و قطر خلاصی چرخ بیرونی از طریق محاسبه از نقشه های فنی ماشین تعیین می گردند
(تعاریف بندهای ۳-۵ و ۳-۶ قابل اعمال نیستند)

۸  روش اختیاری آزمون اضافی برای ماشین هایی که ترمز های دستی چپ و راست آنها را می توان روی چرخهای فرمان ناپذیر به طور جداگانه اعمال نمود.
روش آزمون که در بند ۷ توصیف شده است را تکرار نمائید (در حالیکه ترمز داخلی چرخ فرمان نگرفته با اعمال فشار بر پدال با نیروی ۴۵۰ نیوتن فعال شده یا با نیروی لازم برای قفل کردن چرخ چنانچه این نیرو کمتر از ۴۵۰ نیوتن باشد.)
نتایج حاصله باید به عنوان نتایج ” با ترمزهای فعال ” گزارش گردد . نتایج حاصله از روش آزمون که در بند ۷ توصیف گردیده باید بعنوان ” بدون ترمز ” گزارش گردد.

 
یادآوری – روی ماشینهای فرمان پذیر کمرشکن دارای لولای مرکزی ، چرخهای جلو و عقب ، یک مسیر را تعقیب می نمایند. روی ماشینهای فرمان پذیر کمرشکن در حالیکه لولای آن در جلو مرکز فاصله بین دو محور عقب و جلوی چرخها قرار گرفته ، مسیر چرخهای جلو در داخل چرخهای عقب می باشد
شکل شماره ۳ – پهنای دور زدن ۱۸۰ درجه ای بدون توقف

 
شکل شماره ۴ – محاسبه قطرهای حاصل از اندازه گیری های بین سه نقطه با فاصله تقریباً مساوی بر روی محیط دایره

۹    نتایج آزمون
اطلاعات زیر باید در گزارش آزمون ثبت گردد
الف) نام سازنده
ب ) نوع ماشین
پ) مدل ، شماره سریال
ت) تجهیزات نصب شده و موقعیت آن
جلو چپ …………………………. جلو راست ……………………
عقب چپ ………………………… عقب راست ………………….
فشار باد لاستیک ، برحسب کیلوپاسکال
جلو چپ …………………………. جلو راست ……………………
عقب چپ ………………………… عقب راست ………………….
ث) پهنای خط اثر ، برحسب متر ، برای همه محورها
ج) قطر خلاصی لاستیک بیرونی ، برحسب متر
۱) دورزدن به سمت راست بدون ترمز گیری
۲) دورزدن به سمت چپ بدون ترمزگیری
 و در جائیکه قابل اعمال باشد :
۳) دورزدن به سمت راست با ترمزگیری
۴) دورزدن به سمت چپ با ترمزگیری
چ) قطر خلاصی لاستیک درونی ، بر حسب متر
۱) دورزدن به سمت راست بدون ترمز گیری
۲) دورزدن به سمت چپ بدون ترمزگیری
 و در جائیکه قابل اعمال باشد :
۳) دورزدن به سمت راست با ترمزگیری
۴) دورزدن به سمت چپ با ترمزگیری
ح ) قطر دورزدن ، برحسب متر
۱) دورزدن به سمت راست بدون ترمز گیری
۲) دورزدن به سمت چپ بدون ترمزگیری
 و در جائیکه قابل اعمال باشد:
۳) دورزدن به سمت راست با ترمزگیری
۴) دورزدن به سمت چپ با ترمزگیری
خ)قطر خلاصی ماشین ، برحسب متر
۱) دورزدن به سمت راست بدون ترمز گیری
۲) دورزدن به سمت چپ بدون ترمزگیری
 و در جائیکه قابل اعمال باشد:
۳) دورزدن به سمت راست با ترمزگیری
۴) دورزدن به سمت چپ با ترمزگیری
د) پهنای دور زدن ۱۸۰ درجه ای بدون توقف ، برحسب متر
۱) دورزدن به سمت راست بدون ترمز گیری
۲) دورزدن به سمت چپ بدون ترمزگیری
 و در جائیکه قابل اعمال باشد:
۳) دورزدن به سمت راست با ترمزگیری
۴) دورزدن به سمت چپ با ترمزگیری
تمام ابعاد خطی باید بر حسب متر گزارش شوند و تا دو عدد اعشاری تصحیح گردند.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ایستگاه تولید نهال در ایران را بشناسید

  ایستگاه تولید نهال در ایران را بشناسید ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز ایستگاه تولید نهال در ایران را بشناسید! تولید نهال در ایران یک فعالیت مهم در زمینه کشاورزی و بهداشت محیط است، تولید نهال به صورت صنعتی و سنتی در کشور توسط نهالستان‌های معتبر […]

  بهترین ماشین آلات باغداری برای باغ نهال بادام

  شاید برای‌تان این موضوع جالب باشد بدانید که بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای کاشت درختان بادام از برخی از ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته باغداری استفاده می‌کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی نمایند و هم در کاشت بهترین عملکرد را داشته […]

  صفر تا صد درشت شدن پسته

  هیچ پسته‌کاری دوست ندارد پسته‌های ریز و ضعیفی تولید کند. همه ما در باغ پسته به دنبال تولید پسته‌های درشت هستیم. این کار هم عملکرد باغ را بالا میبرد و هم پسته‌های تولیدی بازارپسندی بهتری داشته و با قیمت بیشتری به فروش میروند.

  چرا در زمان گلدهی نباید آبیاری داشته باشیم؟

  چرا در زمان گلدهی نباید آبیاری داشته باشیم؟ ۳٫۷۵/۵ (۷۵٫۰۰%) ۴ امتیازs این سوال یکی از پرتکرار ترین سوالات در کشاورزی است و ما در این مقاله قصد داریم که به این سوال پرتکرار پاسخ دهیم. پس با ما همراه باشید.

  ۵ علت زردی درختان در تابستان

  یکی از مهم ترین چالش هایی که همیشه باغداران عزیز با آن روبرو هستن، زرد شدن برگ درخت است که احتمال وقوع آن در همه سال وجود دارد و اگر پیشگیری یا جلوگیری نشود منجر به از بین رفتن بسیاری از برگ ها شده […]

  معرفی گل شاهپسند

  • گل شاه پسند “Verbena” درختی گلدار و همیشه سبز، بومی مناطق گرمسیر آمریکا و آفریقاست.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi