جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

استقرار آبادی ها

703

بازدید

ایرانشناسی

 تعداد و نحوه استقرار آبادی ها :
با توجه به تصمیمات سیاسی و تمرکز خدمات در مرکز شهرستان ، حوزه نفوذ شهر چناران کلیه آبادی ها و نقاط شهری شهرستان می باشد ضمن این که الگوی جاده های ارتباطی که تماما” به مرکز شهرستان ها ختم می شود و همچنین سرویس های عمومی که به مقصد مرکز شهرستان این مسئله را شدت می بخشد …….

ازمیان روستاهای حوزه نفوذ شهر چناران تعدادی از روستاها بخاطر مسافت کم آنها با شهر بطور روزمره و دائم بعضی از خدمات خود را از شهر چناران دریافت می کنند این روستاها که محل دریافت خدمات آنها شهر چناران است و به عبارتی سربار خدماتی محسوب می شوند حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران را تشکیل می دهند .
    مطالعات این بخش و تعیین روستاها با استناد به طرح هادی چناران که توسط مهندسان مشاوران در دست تهیه می باشد تهیه گردیده است .
    روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران به شرح زیل می باشند :
    در جهات مختلف عبارتند از سمت شمال ، صف آباد ، عباس آباد ، شترپا ، نوروز آباد ،
گل خندان ، فیض آباد جوتان گلم ، حاجی آباد ، یوسف آباد ، مومن آباد ، حیطه طلا ، کرنگان ،
نجم آباد ، حسن آباد عامل زاده ، زنامل ، محمد آباد بلوچ ، نصر آباد ، سرآسیاب ، ایل حصار ، دستگرد آق صحرا .
از سمت غرب روستاهای سمندر ، گنبد ضیاء یورد چوپان سفلی ، یوردچوپان علیا ، قل قوچان ، گلشن آباد ، گوه خالصه ، خرم آباد .
ازسمت جنوب ، روستاهای رضا آباد سرهنگ و خرم آباد و رضا آباد طاهری و جمع آب .
دورترین روستاها بر چناران در شمال شهر ، شترپا با ۱۲ کیلومتر و در جنوب روستای خلیج با فاصله ۱۹ کیلومتر می باشد . سایر روستاها بخصوص در شمال در فواصل بسیار نزدیک از شهر توزیع شده اند و نزدیک ترین روستا کوه خالصه با ۵ کیلومتر فاصله است .
از نظر موقعیت طبیعی کلیه این روستاها در دشت واقع شده اند . شیب دشت کم بوده و در محل شهر چناران به ۵/۱ درصد می رسد . هرچه به شمال و جنوب نزدیکتر شویم بر درصد شیب افزوده می شود .
اراضی واقع در شمال شهر از نظر زراعت مرغوب بوده و پراکندگی و نوع قرارگیری روستاها در این بخش از شهرستان مؤید این گفته می باشد .
( شمار جدول (۱) است )‌
۲-۱) وضع ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود :
    در حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران ، طول راههای ارتباطی روستای که در داخل حوزه نفوذ شهر قرار گرفته اند KM 3/143 می باشد که راه آسفالته با Km 3/82  بیشترین نقش را در ارتباط آبادی ها و شهر دارد . و ۲۶ کیلومتر از راههای ارتباطی روستاهای حوزه نفوذ شهر را راه شوسه و ۳۵ کیلومتر آن را راه های خاکی می دهند .
    جاده ارتباطی مشهد – قوچان ( جاده آسیایی ) که در داخل حوزه نفوذ شهر چناران قرار دارد یکی از مهمترین راه های ارتباطی شهر محسوب می شود و همچنین جاده قدیم قوچان نیز که به موازات جاده آسیایی کشیده شده است از اهمیت زیادی برخوردار است .
    وجود این دوجاده نیاز ارتباطی بین شهری این شهرستان و حوزه نفوذ آن را ارتقاء بخشیده است و احتیاجی به جاده جدید نمی باشد . در جدول شماره (   ) وضعیت راههای ارتباطی و همچنین مسافت آنها نشان داده شده است .
جدول شماره ۲ – وضعیت راههای ارتباطی شهر چناران و حوزه نفوذ مستقیم آن

مأخذ : مهندسین مشاورات – طرح هادی چناران – سال ۱۳۸۳ ( در دسته تهیه )

    از لحاظ سیستم حمل و نقلی بین شهر و حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران وسیله نقلیه ای که مسافران را جابجا می کند سواری می باشد که همه سواری ها شخصی و رانندگان آنها متعلق به همان روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران می باشند .
    مشکلی که در این سیستم حمل و نقل وجود دارد این گونه است که مسافرانی که از روستاها می خواهند به شهر بروند مدت زمان زیادی را باید برای وسیله نقلیه سپری کنند ولی مسافرانی که از شهر به روستا قصد سفر دارند با این مشکل مواجه نیستند .
۳-۱ ) وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنای ، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها :
    تعداد روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران ۲۶ روستا می باشد که تمامی این روستاها از امکانات آب و برق برخوردار می باشند و به طور کلی خدمات رفاهی و تأسیسات و تجهیزات در این ۲۶ روستا به شرح زیر می باشد .
    جدول توضیح این خدمات به شرح زیر می باشد .
                جدول شماره ۳ است
    با توجه به جدول شماره ۳ ، ۵۴ درصد روستاها مغازه ندارند و همچنین ۶۶ درصد روستاها فاقد خانه بهداشت ، ۷۷ درصد روستاها فاقد شعبه فروش نفت و همچنین ۷۹ درصد روستاها فاقد مدرسه راهنمایی هستند . که این کمبود امکانات رفاهی در روستاها باعث ایجاد سفر از روستا به
شهر می شود .
                      جدول
۴-۱ ) مشخصات جمعیتی حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران :
۱-۴-۱ ) میزان و نحوه توزیع جمعیت :
    طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ ، نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت شهرستان ۹/۲۹ درصد و جمعیت روستایی آن ۶/۲۹ درصد و جمعیت عشایری آن ۵/۰ درصد بوده است . ( مهندسین مشاور اوت ۱۳۷۵ ) که از ۶/۲۹ درصد جمعیت روستایی شهرستان چناران تعداد ۶۳۱۰ نفر در روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران در سال های ۱۳۷۵-۱۳۵۵
می باشد . در جدول شماره ۴ مشاهده می شود که در طی سالهای ۷۵-۵۵ تعدادی از روستاها نرخ رشد منفی و تعداد نرخ رشد مثبت داشته اند . و از این میان با نرخ رشدی برابر ۹/۱۳  بیشترین نرخ رشد و روستای محمد آباد بلوچ با نرخ رشدی برابر ۰۷/۴ – دارای کمترین نرخ رشد بوده است . و همچنین در سال ۱۳۷۵ روستای خرم آباد با جمعیتی برابر ۷۸۹ نفر پرجمعیت ترین و روستای
محمد آباد بلوچ با ۸۷ نفرکم جمعیت ترین روستاها می باشند .

جدول شماره (۴) روند تحول جمعیت در روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران
سال ۱۳۵۵-۱۳۷۵
نام روستا    تعداد جمعیت     متوسط رشد سالیانه
    1355    1365    1375    65-55    75-65    75-55
شترپا    202    237    300    6/1    3/2    9/1
نهرآباد    202    177    151    3/1-    5/1-    4/1-
صفی آباد    235    235    233    0    08/0-    04/0-
قل قوچان    167    320    315    7/6    15/0-    2/3
کبیر    300    253    180    6/1-    3/3-    5/2-
کلاته میان     134    153    133    3/1    3/1-    03/0-
کمبلان     292    394    324    04/3    9/1-    52/0
حسن آباد عامل زاده     117    117    123    0    5/0    2/0
جوکال     230    275    218    8/1    2/2-    26/0-
گلشن آباد    72    94    94    7/2    0    3/1
گوه خالصه     234    429    477    2/6    06/1    6/3
رضا آباد سرهنگ     319    441    357    2/3    09/2-    5/0
قزلر    158    168    179    61/0    63/0    62/0
رضا آباد طاهری     269    306    271    2/1    2/1-    03/0
خرم آباد    584    768    789    7/2    27/0    5/1
خیج    312    237    424    7/0    3/2    5/1
جمع آب     305     286    259    6/0-    9/0-    8/0-
محمد آبا بلوچ    200    130    87    2/4-    9/3-    07/4-
زناقل     265    301    204    2/1    8/3-    3/1-
کلک     8    145    109    6/33    8/2-    9/13
کرنگان    397    369    240    7/0-    2/4-    4/2-
جوقان     92    150    116    5    5/2-    16/1
یوسف آباد    101    109    93    76/0    5/1-    4/0-
نومهن    270    293    250    8/0    1/3-    38/0-
گلم     150    146    104    2/0-    3/3-    8/1-
حیطه طلا    437    482    280    98/0    2/5-    2/2-
جمع کل     6052    7115    6310    63/1    19/1-    20/0
مأخذ ‌: مهندسین مشاور اوت – طرح هادی چناران – سال ( در دسته تهیه )
۲-۴-۱ ) نسبت جنسی  :
    طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ ، حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران دارای ۶۳۱۰ نفر جمعیت بوده است که از این تعداد ۳۲۳۰ نفر مرد و ۳۰۸۰ نفر زند بوده اند که با توجه به این ارقام نسبت جنسی برابر ۱۰۴ بدست می آید . نیمی در ازای هر ۱۰۰ زن ۱۰۴ مرد شمارش
شده است .
۳-۴-۱ ) ترکیب سنی :
    از کل جمعیت ۶۳۱۰ نفری حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران درسال ۱۳۷۵ تعداد ۶۸۰/۲ نفر جمعیت زیر ۱۵ سال سن داشته اند . تعداد ۳۲۶۶ نفر جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله و تعداد ۳۴۴ نفر جمعیت بالای ۶۵ سال را تشکیل می دادند .
جدول شماره (۵) – توزیع سنی جمعیت را در آبادی های حوزه نفوذ مستقیم شهر را نشان می دهد .

   جدول شماره (۵) – توزیع سنی جمعیت ساکن آبادی های حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران
    در سال ۱۳۷۵
ردیف     شرح     نفر    درصد
۱    میزان جمعیت ۱۴-۰  ساله     2680    47/42
۲    میزان جمعیت ۶۴-۱۵ ساله     3266    75/51
۳    میزان جمعیت ۶۵ ساله به بالا    364    76/5
    جمع کل     6310    100
مأخذ ‌: مهندسین مشاور اوت – طرح هادی چناران – سال ۱۳۸۳  ( در دسته تهیه )
    از جمعیت ۶۳۱۰ نفری روستاهای حوزه نفوذ مستقیم ۴۷/۴۲ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ۷۵/۵۱ درصد در گروه های ۶۵-۱۵ ساله قرار دارند و همچنین ۷۶/۵ درصد گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار دارند بررسی ساخت سنی جمعیت حوزه نفوذ بیانگر جوانی بسیار جمعیت
بوده است  .
۴-۴ ) بعد خانوار :
    بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از ۶۳۱۰ نفر جمعیت حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران که از ۱۲۴۸ خانوار سرشماری شده بود بعد خانوار عددی برابر ۰۵/۵ نفر به دست می آید . در جدول شماره (۶) تعداد جمعیت ، تعداد خانوار و بعد خانوار حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران آمده است .
جدول شماره (۶) : تعداد جمعیت ، تعداد خانوارو بعد خانوار
حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران
شرح    جمعیت    تعداد خانوار    بعد خانوار
روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران     6310    1248    05/5
مأخذ ‌: مهندسین مشاور اوت – طرح هادی چناران – سال ( در دسته تهیه )

۵-۴-۱ ) میزان رشد :
    در سال ۱۳۶۵ حوزه نفوذ مستقیم شهر چناران دارای جمعیتی برابر ۱۱۵/۷ نفر بوده است که این جمعیت در سال ۷۵ به ۶۳۱۰ نفر رسیده است . در فاصله سال های ۷۵-۶۵ میزان رشد حوزه نفوذ مستقیم شهر برابر ۱۹/۱- بوده است که منفی بودن این میزان رشد ، دلیلی بر مهاجرت روستائیان از روستا به شهر داشته است . ( رجوع شود به جدول شماره ۴ ، صحه ۵ ) .

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  دانلود کتاب طاق

  دانلود کتاب طاق ۳٫۳۳/۵ (۶۶٫۶۷%) ۶ امتیازs کتاب ” طاق روستایی در دامنکوه دامغان” در ۱۷۴ صفحه وزیری تهیه شده است که ۱۲ صفحه پایانی آن شامل تصاویری رنگی از روستا می باشد .

  معرفی شهر تاریخی زرقان

  معرفی شهر تاریخی زرقان ۴٫۲۵/۵ (۸۵٫۰۰%) ۴ امتیازs معرفی شهر تاریخی زرقان/ معرفی شهر تاریخی زرقان/ معرفی اجمالی بخش زرقان: بخش زرقان یکی از بخش‌های ۵ گانه شهرستان شیراز می‌باشد. مرکز آن شهر زرقان است که در ۲۵ کیلومتری شیراز واقع شده است (نزدیک‌ترین […]

  چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا

  چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز     چشم اندازهای شگفت انگیز دنیا دنیا پر از مکان ها و دیدنی های باورنکردنی ، اما واقعی است. این مکان ها آن قدر جالب و شگفت انگیز هستند که می توانند توجه هر […]

  مقاله جزایر ایرانی خلیج فارس

      وقتی در اکثر نقاط کشور مردم از برف و سرما در مضیقه قرار می گیرند، بیشتر جزایر خلیج فارس دوره آب و هوای دلپذیرشان را سپری می کنند. گیاهان و  گل های خاص آن دوره زیبایی و شکوفایی را تجربه می کنند […]

  اطلاعاتی درباره “اورست”

  قله اورست با ارتفاع ۸۸۴۸ متر از سطح دریا ، بلندترین نقطه زمین محسوب میشود . این کوه که در جنوب قاره آسیا در بخش های مرزی نپال و چین بوده ، یکی از قله های رشته کوه هیمالیاست که به بام دنیا نیز […]

  همه چیز در مورد کشور نروژ

  همه چیز در مورد کشور نروژ ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز همه چیز درباره مهاجرت به بهترین کشور دنیا ! نروژ کشوری در شمال اسکاندیناوی است که از سوی سازمان ملل، عنوان بهترین و بالاترین استانداردهای زندگی در دنیا را به خود اختصاص داده است.نروژ، […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi