جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

کلیات تاریخ طب -بخش ۲

2,829

بازدید

کلیات تاریخ طب -بخش ۲ ۳٫۵۴/۵ (۷۰٫۷۷%) ۱۳ امتیازs
واژه شناسی پزشکی
هدف: از این درس اطلاع و آگاهی کامل دانشجویان به واژه و لغات- مفاهیم و اصطلاحات علوم پزشکی،  پیراپزشکی و بهداشتی است. و ضمنا دانشجویان به ریشه یابی و ترکیبات ریشه ای پایه ای اصطلاحات و واژه های متداول در علوم پزشکی، بهداشتی و درمانی پی برده و به نحوه  ترکیب پیشوند و پسوندها در ساخت واژه ها آشنا و آگاه خواهند شد…..

شناخت علمی واژه ها و اصطلاحات- ریشه و ریشه یابی واژه ها- طرز ترکیب ساخت و انشعاب واژه  و اصطلاحات- روش شناخت مفاهیم واژه ها- چگونگی ترکیب پیشوندها و پسوندها در واژه ها اصطلاحات و واژه های علوم پزشکی، بهداشتی، پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی- اصطلاحات و واژه هایی که از بخش واحدهای مختلف سیستم خدمات بهداشتی درمانی به کار می روند شامل اصطلاحات و واژه های واحدهای درمانی، جراحی، سرویس های خدماتی، اورژانس، خدماتی سرپایی، تغذیه و غیره …
اصطلاحات و واژه های مربوط به وسائل و تجهیزات و لوازمی که در بخشها و واحدهای مختلف سیستم خدمات بهداشت و درمانی (شامل بخشها، واحدهای درمانی، جراحی، آزمایشگاهی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، و طب هسته ای، و غیره … مورد استفاده قرار می گیرند.
آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشکی
هدف: آشنایی با ابزار و وسائل مورد نیاز در بخش های مختلف بیمارستان و طرق استفاده صحیح از دستگاههای مزبور.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
تعریف تجهیزات- طبقه بندی تجهیزات (تجهیزات کار گذاشته شدنی و ساکن)- تجهیزاتی که بیش از ۵ سال مستهلک می شوند- تجهیزاتی که کمتر از ۵ سال مستهلک می شوند- تجهیزاتی که در موقع ساختمان باید کار گذاشته شوند- تهیه لیست تجهیزات- نحوه انتخاب تجهیزات- تجهیزات بخشها تجهیزات اتاق عمل و ریکاوری-  CSR- تجهیزات رادیولوژی- تجهیزات آزمایشگاه- تجهیزات داروخانه- تجهیزات فیزیوتراپی- تجهیزات کلینیکها-  تجهیزات آشپزخانه- تجهیزات رختشو خانه- تجهیزات دفع زباله- تجهیزات تاسیسات- تجهیزات مدارک پزشکی- تجهیزات قسمت اداری و تجهیزات سایر قسمتها.

 

اپیدمیولوژی و عفونتهای بیمارستانی
هدف: آشنایی کامل دانشجویان با تعریف اپیدمیولوژی عوامل موثر در وضع بیماری در جامعه- فاکتورهای اپیدمیولوژیک و همچنین آشنایی با عفونتهای محیط بیمارستان- عفونتهای بیرون بیمارستان که محیط بیمارستان را در معرض آلودگی قرار می دهند- آشنایی با روشهای ایمنی بهداشتی در بیمارستان و اتخاذ روشهای جداسازی و مبارزه علمی با عفونتهای مورد بحث.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
تعریف اپیدمیولوژی- لغات و اصطلاحات اپیدمیولوژی- محتوای اپیدمیولوژی- شناخت عوامل موثر در وضع بیماری در جامعه- تقسیم بندی فاکتورهای اپیدمیولوژیک بر حسب زمان، مکان، شخص و غیره، روشهای تدوین آن- منابع اطلاعات در اپیمیولوژی- انواع مطالعات اپیدمیولوژیک:
الف – مطالعات اپیمیولوژی توصیفی
ب- مطالعات اپیدمیولوژی تحلیلی
ج- مطالعات اپیدمیولوژی مداخله ای
کاربرد اپیدمیولوژی- روش بررسی اپیدمیها
کلیات- انواع عفونتها- عفونت بیمارستانی- منابع عفونتهای بیمارستانی- عوامل آلودگی زا- عوامل موثر در آلودگی- خود آلودگی- آلودگی به وسیله شخص ثالث- تعداد جرمها- نوع جرمها  استعداد در رشد جرمها- حساسیت بیمار- مراقبت از عفونتها- جلوگیری از انتقال عفونت به وسیله وسائل- تعریف ضد عفونی- قلمرو اجرای ضد عفونی- انتخاب وسائل مخصوص ضد عفونی- عوامل ضد عفونی کننده- سازماندهی مبارزه بر علیه عفونتهای بیمارستانی- سرویس حفظ سلامت کارکنان- مقررات ویژه: بخش کودکان- بخش نوزادان- بخش سوختگی ها و مراقبت های ویژه- سهم هر بیمارستان در مبارزه بر علیه عفونت: نقش مدیریت بیمارستان- نقش پزشکان- نقش باکتریولوژیست- نقش سرپرست داروخانه- نقش پرسنل پرستاری- نقش مدیر پرستاری- نقش سرپرست واحد آشپزخانه و نقش های سایر واحدها- نقش رختشوخانه بیمارستان- تکنیکهای جداسازی در بیمارستان- جداسازی بیمارانی که مبتلا به بیماریهایی هستند که از راه تنفسی سرایت می نمایند. جداسازی بیمارانی که مبتلا به بیماریهای روده ای هستند- جداسازی بیماران پوستی- زخمها و مراقبت های لازم در مورد زخمهای جلدی حاوی جرمهای بیماریزا- مراقبت در مورد مدفوع و ادرار که حاوی جرمهای بیماریزا هستند- جداسازی بیماران حساس که در معرض ابتلا به بیماریهای مسری می باشند.
مدارک پزشکی
هدف: آشنایی دانشجویان با .واحدهای بخش مدارک پزشکی شامل : واحد پذیرش و ترخیص بیماران واحد بایگانی مدارک پزشکی- واحد کدگذاری بیماریها- واحد آمار بیمارستان- انواع فرمهای بیمارستانی- آشنایی با چگونگی روشهای پیشرفته نگهداری مدارک پزشکی- نقش و اهمیت مدارک پزشکی در برنامه ریزی ارزشیابی- آموزش و پژوهش- کدگذاری بیماریها و نقش این واحد در تحقیقات پزشکی- آمار بیمارستانی و اهمیت آن- جنبه های قانونی مدارک پزشکی
تعریف مدارک پزشکی، اهمیت و ارزش آن برای بیمار، برنامه ریزی،  ارزشیابی، آموزش و پژوهش، انواع فرمهای مدارک پزشکی، وظایف ۴ واحد بخش مدارک پزشکی (پذیرش و ترخیص بیماران – بایگانی  مدارک پزشکی – کدگذاری بیماریها – آمار بیمارستانی) جدیدترین روش بایگانی پرونده ها – کدگذاری بیماریها و نقش آن در پژوهش و تحقیقات پزشکی- آمار بیمارستانی (میانگین بستری – درصد اشغال تخت روز بیمار و …) و اهمیت آن در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی:
کارپردازی مدارک پزشکی در مدیریت بیمارستانها و مراکز خدمات بهداشتی درمانی
کمیته مدارک پزشکی و شرح .وظایف آن – جنبه های قانون مدارک پزشکی (انواع بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره در خصوص مدارک پزشکی )- روشهای ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی .
برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی
پیشنیاز: اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، اصول و مبانی مدیریت
هدف: دانشجویان در این درس با روش برنامه ریزی صحیح و اجرای آن آشنا شده و چگونگی ارزشیابی و کنترل و نظارت در آن برنامه ها را می آموزند.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
تعریف برنامه ریزی- خصوصیات برنامه ریزی- تعیین هدف و برداشت مشکلات- تعیین راههای مختلف جهت رسیدن به هدف- تعیین معیارهای لازم جهت ارزشیابی راههای بدست آمده- انتخاب بهترین راه جهت اجرای برنامه ( تصمیم گیری در مدیریت ) ارزشیابی برنامه های اجرا شده- تغذیه معکوس کنترل برنامه – برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت،  بلند مدت در اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی- برنامه ریزی نیروی انسانی در خدمت بهداشتی و درمانی- سیاست و خط مشی برنامه های بهداشتی و درمانی روشهای مختلف در کنترل برنامه های بهداشتی و درمانی.

سازمان و مدیریت بیمارستان (۱)
هدف: آشنایی کامل دانشجویان این رشته با اصول علمی سازماندهی و اداره صحیح بیمارستانهای عمومی-  تخصصی- آموزشی و … به نحوی که بعد از فارغ التحصیل شدن در اداره و سازماندهی این بیمارستانها صاحب نظر و کارشناسی مجرب گردند.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
مقدمه- ویژگی سازمان و مدیریت بیمارستان- تحولات تاریخی و اجتماعی سازمان بیمارستان در جهان و ایران- سیر تکامل در اداره و سازمان بیمارستانها- سیر تحول سیستمهای بیمارستانی – جامعه و بیمارستان ویژگی خدمات بیمارستانی.
هدف از تاسیس بیمارستان- تعریف خدمات عمومی بیمارستانی- تشخیص درمان بیماران- مجروحین و مصدومین- کنترل زنان باردار …- مشارکت در فعالیتهای بهداشتی  و پیشگیری از بیماریها- مشارکت در تحقیقات پزشکی و دارویی.
چگونگی فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای هدفهای فوق، هماهنگی سازمان بیمارستان با سازمانهای دولتی- مطالعه نیاز جامعه به ارائه خدمات بیمارستانی و چگونگی آن .
سازماندهی تشکیلات بیمارستان- ساختار سازمانی بیمارستان- نقد و بررسی سازمانهای مختلف بیمارستانی- شرح شوراها و کمیته ها- مسئولیت- اختیار و خطوط ارتباطی آنها با مدیریت بیمارستان. مدیریت سازمان واحدهای اقتصادی و مالی (ادامه درس پیشین) اصول تشکیلاتی و مدیریت واحدهای اقتصادی و مالی .
تشکیلات واحدهای پزشکی و پیراپزشکی- واحدهای درمان طبی و جراحی .
سازمان و مدیریت بیمارستان (۲)
هدف: آشنایی کامل دانشجویان این رشته با اصول سازماندهی و اداره صحیح بیمارستانهای عمومی- تخصصی و آموزشی … به نحوی که بعد از فارغ التحصیل شدن در اداره و سازماندهی این بیمارستانها صاحب نظر و مجرب گردند.
یادآوری دروس قبلی سازمان و مدیریت بیمارستان (۱):
– ادامه بحث های قبل- سازماندهی کمی و کیفی سرویسهای درمانی- مختصات سازمانی کلیه بخشهای طبی و جراحی- استاندارد ساختمانی تحت و ارتباط با سایر واحدهای بیمارستانی ( استانداردهای پرسنلی- تجهیزاتی)
– خدمات مراقبت های ویژه همودیالیز- تجهیزاتی- واحدهای جراحی- اطاقهای عمل در بیمارستان- مختصات ساختمانی- تجهیزاتی- تهویه- استرلیزاسیون- رخت کن ویژه و…
– سازماندهی استرلیزسیون مرکزی- استانداردهای بسته بندی و طرز کار در (CSR)
– مدیریت امور بیماران: سازماندهی واحد پذیرش- سیستم مدیریت امور بیماران- نحوه هدایت بیماران- تدابیر رفاهی- آشنایی با حقوق و وظایف بیماران- آشنایی با فرمهای مختلف بیمارستانی- آشنایی با خدمت نگهبانی- اطلاعات- تلفن مرکزی- روابط عمومی و غیره- کنترل مدیریت واحدها در بیمارستان- نحوه کنترل مدیریت در موسسات خصوصی و دولتی- چگونگی کنترل مدیریت خدمات بیمارستانی.
– تجزیه و تحلیل اعمال مدیریت در بیمارستان- مقایسه هزینه های بیمارستانها که خدمات مشابهی ارائه می دهند. متدولوژی آنالیز مدیریت در بیمارستانها- نسبت هزینه های بیمارستانی در بودجه بیمارستان
– کنترل مدیریت واحدهای پزشکی- بررسی فعالیت بخشها- بررسی امکانات پرسنلی- بررسی هزینه های دارایی- بررسی مصرف خون- بررسی انجام خدمات پزشکی و مقایسه آن با سایر واحدها- بودجه بخشها و بررسی مقایسه ای- بررسی میزان مرگ و میر (مقایسه ای) در مورد خدمات مشابه- مدت اقامت بیماران در بخش.
– توسعه بیمارستان
– کنفرانس مسائل بیمارستانی.
بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی
هدف: آشنایی دانشجویان نسبت به مفهوم بیمه- تعهدات متقابل بیمه گر و بیمه گذار و همچنین اصول محاسبه تعرفه خدمات درمانی مورد نظر می باشند.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
– تعریف بیمه- محاسبه حق بیمه- تعهدات بیمه گذار در ارتباط با حق بیمه
– تعریف تعرفه خدمات درمانی
– صورت وجودی تعرفه درمانی
– ارتباط تعرفه خدمات درمانی با حق بیمه
– اصول تعیین تعرفه خدمات درمانی
شناخت، تهیه و توزیع دارو
هدف: آشنایی با برخی از داروهای مختلف و تاثیر آنها بر روی بیماریها، تهیه و توزیع آن، داروهای ژنریک در ایران .
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
– مقدمه راجع به دارو و دارو درمانی
– نظام نوین دارویی ایران
– چگونگی تهیه و توزیع دارو
– نام گذاری داروها با نام ژنریک و تصحیح ارتباط تولید
– مزایای طرح ژنریک
– عوامل تضمین کننده موفقیت طرح ژنریک
– تعاریف کلی و اصول نحوه اثر داروها و سموم
– جذب، پخش، متابولیسم و دفع داروها و سموم
– عوامل موثر در نحوه اثر داروها و سموم
– کلیات داروشناسی اعصاب خودکار
– داروشناسی سیستم پاراسمپاتیک و سمپاتیک
– درمان فشار خون گلوکزیدهای قلبی
– داروهای آنتی آریتمی و ضد آنژین صدری
– داروهای مدر
– درمان فشار خون
– داروشناسی انعقاد خون
– دارهای ضد کم خونی
– خواب آور
– بیهوشی کننده های عمومی و بیحس کننده ها
– داروهای ضد درد مخدر و غیر مخدر
– داروشناسی غدد تیروئید و پاراتیرویید
– داروشناسی هورمونهای استرویید
– انسولین و داروهای خوراکی ضد دیابت
– مکانیسم نحوه اثر داروهای ضد میکروبی
– سولفامیدها
– آنتی بیو تیکهای گروه پنی سیلین و سایر آنتی بیوتیکها
– ترکیبات موثر تک یاخته ها و ضد کرمها
– جلوگیری و درمان مسمومیتها
– موارد سرطانزا
– ناهنجاریهای رشد جنین در اثر مواد شیمیایی داروها
آشنایی با اصول طراحی و تجهیز و توسعه بیمارستان
هدف: آشنایی با اصول و روشهای طراحی فضاهای درمانی و شیوه محاسبه نیاز به تخت های بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی و درمانی سرپایی و شناخت سازمانهای مسئول در زمینه طراحی فضاهای بیمارستانی و تیپولوژی بنا و فضاهای بهداشتی و درمانی بیمارستانها
به طور یکه در پایان ترم دانشجویان  برآورد نیازها- نحوه سازماندهی اهداف بناها و فضاهای بیمارستانی،  ویژگی های انواع  اینیه درمانی و بیمارستانی و انواع و ابعاد مختلف آن آشنا شود.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
– سیر تاریخی و طراحی بیمارستانها و سایر فضاهای بهداشتی و درمانی در ایران و جهان
– تیپولوژی فضاهای درمانی بستری و سرپایی در ایران
– مطالعه انواع نقشه ها و ثبت فضاها بر حسب تخت به متر مربع و ثبت فضاهای درمانی، پشتیبانی تشخیصی و مدیریت آموزشی به کل بنای بیمارستان
– مراحل طراحی، تدوین برنامه فیزیکی و سازماندهی و مدیریت، تجهیز، راه اندازه و بهره برداری فضاهای درمانی و بیمارستانها، اهمیت و نقش مدیران در طراحی و تجهیز و راه اندازی  و بهره برداری از بیمارستانها.
منابع :
– طرح و عملکرد بیمارستانها شرکت خانه سازی ایران
– برنامه فیزیکی احداث بیمارستانهای ۳۰۰ تا ۹۶ تختخوابی شرکت خانه سازی ایران
– مجموعه انتشارات طب ملی انگلیس در مورد فضاهای بهداشتی درمانی بیمارستانها و منابع مهمی از طرف سازمان جهانی بهداشت در زمینه احداث بیمارستان در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران موجود است.
استانداردهای بیمارستانی
هدف: آشنایی دانشجو با نحوه تدوین استانداردها در جهان و ایران، آشنایی با سازمانهای تدوین استاندارد، نحوه کاربرد عملی استانداردها در قلمرو خدمات، تجهیزات و فضاهای فیزیک بیمارستان، به نحوی که در پایان ترم دانشجو با انواع تجهیزات و فضاهای فیزیکی با معیارهای استاندارد آشنا شود.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
۱- تعریف استاندارد، سابقه تاریخی در جهان و ایران، شناخت موسسات تدوین استانداردها، ویژگی استاندارد در قلمرو مراقبت های بهداشتی و درمانی، ذکر انواع استانداردها، استانداردهای کمی، استانداردهای کیفیت تولید، تولید، استانداردهای ایمنی، استانداردهای مراقبت های درمانی و ارائه خدمات
– استانداردهای اشغال تختهای بیمارستانی و میانگین توقف بیمار در بخش های تخصصی مختلف
– استانداردهای توزیع تختهای بیمارستانی در سطح ملی در ایران و جهان
– استانداردهای کمی مراقبت، استانداردهای کیفی مراقبت های درمانی، خدمات پشتیبانی در بخشها و واحدهای پرستاری، تخصص های پزشکی، بخشهای تشخیصی، پشتیبانی شامل لندری تهیه و توزیع غذا، برق و تاسیسات مکانیکی، کاخ داری واحدهای مدیریت و اداری و مالی، استانداردهای ایمنی در واحدهای بهداشتی و درمانی،  توضیح کامل استانداردهای تجهیزات در کلیه واحدهای درمانی، پرستاری، پشتیبانی  و تشخیصی، استانداردهای نیروی انسانی در بیمارستانها و توزیع  آنها در واحدها، استانداردهای فیزیکی و ساختمانی در بیمارستانهای عمومی و تخصصی از نظر تخصیص حداقل فضای مورد نیاز برای بخش های درمانی، تشخیصی، پرستاری پشتیبانی و آموزشی بیمارستان
منابع :
استاندارد تجهیزات بیمارستانهای تیپ ۲۵۶-۲۲۴-۱۹۲-۱۶۰-۱۲۸-۹۶ تختخوابی در ایران، شرکت خانه سازی یاران، تالیف دکتر ابراهیم صدقیانی و حسین فرخدوست و گروه کارشناسان شرکت خانه سازی ایران،
 1373-1374.
– استانداردهای نیروی انسانی بیمارستانها در ایران
تالیف گروه کارشناسان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی : دکتر ابراهیم صدقیانی، اصلیه شائقی، فریبا انصاریان، فاطمه شایگان
دسترسی به سایر منابع از طریق گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی امکان پذیر است.
اصول نگهداری و ایمنی بیمارستان
هدف: آشنایی با ضوابط و مقررات مربوط به ایمنی بیمار، همراهان مراجعین و کارکنان و اموال بیمارستان از حوادث ناشی از آتش سوزی، برق گرفتگی و حوادث ناشی از کار و کاربرد مواد شیمیایی پرتوهای زیان آور احتمال آلودگی محیط و صدمات و خطرات احتمالی در اثر سقوط و غیره به طور یکه دانشجو در پایان ترم با کلیه ضوابط و مقررا ت و تدابیر لازم در زمینه مراجعین، اماکن و اموال بیمارستان آشنا گردد.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
– تعریف ایمنی- ویژگی ایمنی در بیمارستان و ضرورت وجود  ضوابط و مقررات در زمینه حفظ جان بیمار- مراجعین، کارکنان و اموال و اماکن عمومی. 
– مقررات و ضوابط حاکم بر ایمنی در اماکن عمومی در مقررات و ضوابط کارگاهها در قوانین ایران و قانون کار.
– ایمنی بیمارستان: تسهیلات ضروری برای مقابله با خطرات سقوط و شوکهای برقی آلودگی بیمار و کارکنان در بیمارستان.
– اصول جلوگیری از برق گرفتگی، تدابیر ایمنی در اتاقهای عمل و سایر مراکز درمانی و توضیح مسئولیتهای کادر درمانی جراحی و تاسیساتی و خدماتی و مدیریت بیمارستان.
– جلوگیری از خطرات پرتوهای یونساز، شیوه های دفع زباله های آلوده به رادیو اکتیو.
– جلوگیری از خطرات ناشی از مواد شیمیایی، میکروبی و غیره
– اصول حفظ جان بیماران،  کارکنان از خطرات آلودگی و سرایت بیماریها
منابع : انتشارت وزارت کار در رابطه با ضوابط ایمنی کارخانه ها و کارگاههای تولیدی
– مقابله با آتش سوزی در آزمایشگاهها، اثر عبدالحسین ظریفی از انتشارات وزارت امور خارجه
– اصول ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی- از انتشارات شرکت خانه سازی ایران
– روشهای مقابله با آتش سوزی
تالیف دکتر ابراهیم صدقیانی
شرکت خانه سازی ایران
اصول نگهداری و استریل ابزار جراحی
تالیف: دکتر ابراهیم صدقیانی
شرکت خانه سازی ایران
اقتصاد پزشکی
هدف: دانشجویان پس از تکمیل این درس با مسائل اقتصادی بیمارستان و مراکز درمانی و بهداشتی آشنا شده و روشهای تجزیه و تحلیل هزینه و خدمات ارائه شده و ترکیب مطلوب آنها را فرا می گیرند.
سرفصل دروس: (۳۴ ساعت)
برسی کلی و بحث ضوابط اقتصادی- مسائل مربوط به اقتصاد خرد، تقاضا، خدمات و ابزارهای تحلیلی- ترکیب مطلوب عوامل تولید کننده- هزینه های خدماتی- اطلاعات آماری وابسته به مسائل اقتصادی و مالی بیمارستان-   شاخص های تولید در بیمارستان- روشهای نرخ گذاری در بیمارستان در رابطه با هزینه های خدمات- نرخ گذاری خدمات و کاربرد آن در مدیریت بیمارستان- بودجه بندی و برنامه ریزی مالی در بیمارستان- جنبه های لجستیکی (پشتیبانی)- تدارکات و سفارشات- روشهای تجزیه و تحلیل در بیمارستان- طبقه بندی خدمات و مخارج بیمارستان- بکار بردن روش مقایسه داده ها و ستاده ها در بیمارستان- تغییر سازمان و تشکیلات بیمارستان و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی بر مبنای تجزیه و تحلیل اقتصادی.
کارآموزی در عرصه
(شامل ۵ کارآموزی و ۱ کارورزی)
هدف: مشارکت دانشجویان اداره امور بیمارستانها در ارائه مراقبت های مربوط به سلامت جامعه از طریق نظام شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی، از آنجا که دانشجویان در آینده نقشهای مدیریتی و نظارتی بر سطوح مختلف نظام ارائه خدمات مربوط به سلامت جامعه را به عهده خواهند گرفت، بهترین راه شناخت، حضور آنان در این نظام و آشنایی عملی با سطوح آن می باشد تا بتوانند نقش فعالی در ارائه خدمات داشته فرد موثرتری برای جامعه و مدیر کارسازتری برای نظام خدمات بهداشتی درمانی باشند.
سرفصل دروس:
دانشجوی اداره امور بیمارستانها باید کاملا مطابق با اهداف طرح درسهای مصوب و مدون کشوری که در ارتباط با کارآموزی اداره امور بیمارستانها، کارآموزی بهداشت و منابع علمی تعیین شده میباشد در فعالیتهای زیر مشارکت نماید:
کارآموزی در عرصه (۱)
– آشنایی با پرسنل خانه بهداشت روستای محل کارآموزی
– تقسیم پرونده های خانوار بین کارآموزان
– نوشتن گزارش فعالیت های روزانه در دفتر مخصوص گزارش کارآموزان
– آشنای با دفاتر مختلف موجود در خانه بهداشت
– شناسایی روستا (روستاهای)  تحت پوشش خانه بهداشت و جمع آوری اطلاعات
– به روز رساندن روزانه ۱۰ پرونده (فعال) خانوار (یا تمرین آن)
– یادگیری و تمرین فعالیتهای روزانه خانه بهداشت (مراقبت های اولیه بهداشتی)
– انجام حداقل یک جلسه آموزش بهداشت به صورت گروهی
– انجام حداقل روزانه ۲ مورد آموزش چهره به چهره
– اقدام در جهت تهیه حداقل یک پوستر و تهیه یک پمفلت بهداشت
کارآموزی در عرصه (۲)
– تقویت مشارکت مردم در امور مربوط به سلامت جامعه
– تسهیل همکاری بخشهای مختلف توسعه (همکاری بین بخشی)
– برابری اجتماعی در زمینه بهره گیری از خدمات بهداشتی
– افزایش به کار گیری تکنولوژی مناسب
کارآموزی در عرصه (۳)
– به کار بستن شیوه های آموزشی بهداشت برای آموزش جامعه در زمینه مشکلات عمده بهداشتی جامعه
– آموزش بهداشت جامعه
– بهبود تغذیه برای گروههای در معرض خطر از طریق مراقبت های مناسب
– مراقبت از مادران کودکان و تنظیم خانواده
– اقدامات مربوط به حفظ زنجیره سرد و ایمن سازی در خانه های بهداشت
کارآموزی در عرصه (۴)
– به کار گیری روشهای پیشگیری و کنترل بیماریهای شایع و بومی منطقه تحت پوشش
– شناخت اهمیت به کار گیری و نحوه تامین داروهای اساسی
– درمان مناسب بیماریها و حوادث (درمانهای ساده علامتی)
– اقدامات مربوط به بهداشت روانی

کارآموزی در عرصه (۵)
– جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار برای کسب هوشمندی های لازم (از طریق دفاتر، زیج حیاتی و …)
– ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تشخیص در جامعه با استفاده از مدل "جامعه به عنوان در خواست کننده"
– محاسبه شاخص های بهداشتی و مقایسه روند آن
– تشخیص مشکلات، اولویت بندی مشکلات در انتخاب یک مشکل جهت ارائه راه حل PBL
– آشنایی با نظام مراقبت های مربوط به سلامت جامعه و وظایف سطوح مختلف نظام شبکه و آشنایی با سیستم ارجاع.
کارآموزی در عرصه ۶ (کارورزی)
هدف: آشنایی دانشجویان با انواع بیمارستانها، نحوه اعمال مدیریت در بیمارستان، جامعه شناسی بیمارستان، کارکرد بخشهای مختلف بیمارستان و همچنین افزایش مهارتهای لازم مدیریتی در جهت اداره بهتر امور بیمارستانی
دوره آموزش عملی کار ورزی در محیط بیمارستان انجام می پذیرد. کار ورزی در بیمارستان از ۳ جهت زیر مد نظر می باشد:
الف) – بازدید از بیمارستانهای مختلف و آشنایی با انواع آن
– کار در بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان به خصوص واحدهای اداری و مالی
– آشنایی با استانداردهای بیمارستانی و بررسی رعایت استاندارد در بیمارستانهای مورد نظر
– آشنایی با طراحی بیمارستان و بخشهای مختلف آن
– آشنایی و شناخت لوازم و تجهیزات بیمارستانی
– کار نزدیک با مدیریت بیمارستان
– شرکت در جلسات مدیریت
– شرکت در کمیته های بیمارستانی در چارچوب مقررات قانونی
ب) – آشنایی، بررسی و تحلیل محیط بیمارستان (جامعه شناسی بیمارستان)
– بعد اقتصادی بیمارستان
– بعد اجتماعی بیمارستان
– چارچوب سیاستهای بهداشتی
– چارچوب سیاستهای بهداشت عمومی جامعه
ج) – آشنایی با وظایف اصلی مدیریت بیمارستانی (برنامه ریزی-  بودجه بندی و…)
– مدیریت منابع انسانی (پرسنل بیمارستانی)
– مدیریت امور مالی و حسابداری
– مدیریت تجزیه و تحلیل سیستم
– مدیریت کارپردازی و انبارداری
– مدیریت اطلاعات
– مدیریت بر مبنای هدف MBO
– مدیریت امور کلی بیمارستان (لباسشویی، آشپزخانه و …)
– مدیریت تحقیق و توسعه.

نظام پرستاری نماد هویت  حرفه است و اقتدار و اعتبار آن شاخص وضعیت و اعتبار حرفه در جامعه است و می تواند نقش به سزایی در بهبود جایگاه اجتماعی پرستاران و نیز خدماتی که در جهت ارتقای سلامتی جامعه ارائه می دهند داشته باشد. به رغم حرکت های مثبتی که نظام در دوره ی اول  داشته است به نظر می رسد این اقدامات با مطالبات انباشته و متراکم جامعه پرستاری که خود نظام هم در افزایش آن ها نقش مهمی داشته است فاصله ی  زیادی دارد و این شکاف باعث دلسردی و بی تفاوتی جامعه ی پرستاری شده و یا لااقل نظام پرستاری در جلب اعتماد آن ها برای نمایندگی و به ثمر رساندن این مطالبات ناموفق بوده است.
به هر حال  نظام پرستاری نیازمند حرکتی در جهت اعتماد سازی است جامعه پرستاری از حرف و شعار خسته شده و بی تفاوتی را اختیار کرده است. انتخاب شدگان راهی سخت در پیش دارند از طرفی رای کم آن ها قدرت آن ها را در چانه زنی با نهادهای تصمیم گیر و بازی در معادلات قدرت  کاهش داده است و از طرف دیگر مطالبات متراکم و فزاینده جامعه پرستاری فرصت برنامه ریزی را از ان ها سلب می کند
 ان ها خواه ناخواه نماینده همه اقشار جامعه پرستاری محسوب می شوند. باید دست از بازی های معمول برای کسب محبوبیت بردارند و با ارتباط مستمر با جامعه پرستاری در جهت انسجام بخشی و هویت بخشی به ان حرکت کنند و برای براوردن مطالبات بنیادی جامعه پرستاری با داشتن فلسفه و راهبردهای خاص حرکت کنند.
در این میان دانشجویان دکتری و اندیشمندان پرستاری رسالتی بزرگ بر عهده دارند . آن ها چه بخواهند و چه نخواهند در درجه اول پرستار هستند و وضعیت پرستاری و جایگاه اجتماعی آن بر زندگی حرفه ای و موفقیت آن ها در آینده تاثیرگذار است. انکار این هویت نه تنها نقش الگو بودن آن ها را در مخاطره قرار می دهد بلکه نقش راهبری و پیشتازی آن ها در حرفه گرایی و توسعه ی دیسیپلین پرستاری را نیز زیر سوال می برد. اکنون زمان آن است که دانشجویان دکتری  اندیشمندان و نخبگان پرستاری از لاکشان خارج شده و  وارد گود شوند. امروز این حرکت بیش از پیش نیازمند پشتوانه نظری و علمی است . دیگر حرکت های عوام فریبانه و احساسی جواب نمی دهد . باید برای حل مشکلات برنامه ی راهبردی و عملیاتی داشت. باید برای اقدامات نظریه و الگو داشت. باید درد پرستاران را شنید و ان را از تریبون های جامعه  و رسانه ها پخش کرد.  باید  به مشکلات جامعه پاسخ داد. باید به میان مردم رفت و از حقوق فراموش شده ان ها در سامانه ی بهداشت و درمان دفاع کرد. باید با همدلی و حمایت پرسنل بالینی شکاف بین دانشکده و بالین را ترمیم کرد و….

شاید این راهکارها  راه  برون رفت از بی تفاوتی جامعه نسبت به وضعیت پرستاری و نیز بی تفاوتی  پرستاران نسبت به وضعیت خودشان باشند .
نام بیمارستان که برده می شود ناخودآگاه تصویر پرستاری در ذهن نقش می بندد که با اشاره انگشت تو را به سکوت دعوت می کند ولی این بار همزمان با روز پرستار ، همین پرستار سکوت را می شکند.
روز پرستار امسال همراه با تحریم جشنهای این هفته و اعتراضات و تحصنهای گسترده پرستاران در بیمارستانها برگزار شد تا جایی که این تحصن به مقابل مجلس نیز رسید .
پرستارانی که در احیای حقوق از دست رفته خود و رسیدن به مطالبات صنفی این بار تحصن را به جای جشن انتخاب کردند ولی گویا این بار تحصنها با اتمام روز پرستار خاتمه نخواهد یافت.
خانه پرستار که پیگیر مطالبات پرستاری است اعلام کرده است که اعتراضات و تحصنها تا ایجاد اقدامات عملی در راستای احقاق حقوق ادامه پیدا خواهد کرد.
نیمه شب است و بیمارستان ساکت و خاموش ، تنها یک پرستار که باید خود به تنهایی یک بخش را امشب اداره کند تا بیماران آسوده استراحت کنند ، واقعا " پرستاری با اعمال شاقه است".
اغلب بیماران زمانی که پای درد و دل تو می نشینند از نحوه برخورد پرستاران و کادر درمانی بیمارستانها به ویژه مراکز درمانی دولتی ناراضی اند.
بیمارستانهای دولتی مملو از بیمار ، عموما تخت خالی حتی برای بیماران اورژانسی وجود ندارد، خدماتی که ارایه می شود در سطح درجه سه و چهار است ولی شاید بیماران توقع بیجا از پرستاران را دارند ،پرستاران می گویند سیستم درمانی و بهداشتی کشور بیمار است.
سیستمی که ۳۵ سال پیش تدوین شده است و هنوز چارت درمانی کشور بر اساس آن برنامه ریزی می شود در حالی که وضعیت درمانی با گذشت این سالها چه به لحاظ وضعیت بیماریها و نیاز به مراقبت و چه به لحاظ تعداد بیمار کاملا تفاوت کرده است.
چارتی که با وجود قدیمی بودن و نقایص موجود در آن هنوز به طور کاملا نیز رعایت نمی شود و به لحاظ تعریف آن زمان هنوز ۳۵ درصد کادر پرستاری خالی است.
بنا بر استانداردهای جهانی برای هر هزار نفر باید یک پرستار در جامعه وجود داشته باشد که با احتساب این استاندارد باید ۲۱۰ هزار پرستار در کشور فعالیت کنند.
اما در حال حاضر تنها حدود ۸۰ هزار پرستار در کادر درمانی کشور مشغول به فعالیت هستند.
این در حالی است که نزدیک به ۳۰ هزار فارغ التحصیل پرستاری بیکار هستند و از آنها در سیستم درمان بهره گرفته نمی شود.
افزایش کادر پرستاری که به عنوان یکی از مطالبات پرستاری مطرح می شود ، تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت درمانی در بیمارستانها خواهد داشت.
علاوه بر کمبود کادر درمانی،پایین بودن حقوق پرستاری اغلب پرستاران را مجبور به فعالیت در چند شیفت می کند که بر بهره وری آنان و کیفیت خدمات رسانی به بیماران اثر منفی می گذارد.
نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد پرستاران مابه تفاوت حقوق پرستاری می گیرند این به این معنی است که حقوق این تعداد از میزان حداقل حقوق که ۱۰۶ هزار تومان است کمتر شده و این تفاوت را به حقوقشان می افزایند تا دریافتی آنها کمتر از حداقل حقوق نشود.
پایین بودن حقوق پرستاران از مشکلات عمده این قشر است که مطمئنا تعهد به مسوولیت را در آنها کمرنگ می کند.
از سویی دیگر سیستم درمانی پزشک سالار کشور موجب شده است تا بر بدنه این سیستم خساراتی وارد شود.
فرصتهای مطالعاتی و تحقیقاتی کشور در بخش درمان تنها به پزشکان تعلق می گیرد ، طرح کارانه که کمکی برای افزایش حقوق کادر درمانی بیمارستانها است نامتعادل و به طور عمده بین پزشکان شاغل در بیمارستان تقسیم می شود.
در برخی موارد این نامتعادل بودن به جایی می رسد که کارانه دریافتی یک پزشک ۵۰ برابر کارانه پرستار می شود.
از سویی دیگر تعداد بسیاری از پرستاران ماهها است که همین میزان کارانه را نیز دریافت نکرده اند و بیمارستانها به بهانه کمبود بودجه پرداخت کارانه را به تعویق می اندازند.
خصوصی سازی بیمارستانها که با مخالفت شدید صنف پرستاران مواجه شده است ، به گفته آنان ضربه جدی بر پیکره سیستم درمان وارد خواهد آورد.
خصوصی سازی که با نظارت ضعیف وزارت بهداشت در تعدادی از بیمارستانها به اجرا درآمده ، نتیجه ای معکوس و منفی چه برای کادر درمانی و چه به لحاظ خدمات رسانی به بیماران داشته است.
روند خصوصی سازی به گونه ای است که تعدادی از شرکتهای خدماتی که بیمارستان به آنها واگذار شده است قردادهای کوتاه مدت با پرستاران بسته و برای این که توقعی برای تجدید قرارداد برای پرستار ایجاد نشود چکهای بدون تاریخ از آنها گرفته می شود.
عضو شورای عالی خانه پرستار در این زمینه گفت : به دلیل وضعیت پرستاری در جامعه ، بیماران نمی توانند خدمات مطلوب دریافت کنند.
"همایون راحمی" افزود: در این سالها حتی یکی از مطالبات جامعه پرستاری نیز تحقق پیدا نکرده است ولی این بار پیگیری مطالبات تا اقدام عملی ، از سوی پرستاران ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد : حقوق دریافتی پرستاران به حدی پایین است که مجبورند دو شیفت کار کنند که بی شک باعث می شود بیماران از خدمات اصلی و حقیقی پرستاری محروم شوند.
وی اظهار داشت:مطالبات پرستاری صرفا مطالبات شخصی و معیشتی نیست بلکه برخی از خواسته های آنان به سلامت جامعه ارتباط دارد و در پی افزایش میزان خدمات رسانی به بیماران است.
وی تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی موجب شده است که به طور مثال در بیمارستانی یک پرستار برای خدمات دهی به ۳۰ بیمار در نظر گرفته شود که فرسایش روحی و کاری ناشی از این فشار موجب می شود بیماران خدمات بهینه دریافت نکنند.
به گفته وی یکی از خواسته های اصلی پرستاری توقف خصوصی سازی است که به گفته وی در سیستم درمان کشور جا نیافتاده است .
وی افزود: در کشورهای پیشرفته شاخص بهداشت و سلامت به عنوان شاخصی برای پیشرفت منظور می شود و دولتها بر روی آن سرمایه گذاری می کنند و مبحث اقتصاد بهداشت و درمان را به کار می بندد.
وی ادامه داد: این در حالی است که با وجود این که بیش از ۶۰ درصد کارکنان سیستم درمان کشور را پرستاران تشکیل می دهند هیچ سرمایه گذاری در این بخش نمی شود.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه بودجه ۲۰۰ میلیارد ریالی نیز که مجلس صرفا برای ایجاد انگیزش شغلی پرستاران اختصاص داده بود ، در آیین نامه سازمان مدیریت دگرگونی پیدا کرد به طوری که تنها درصد محدودی از پرستاران بتوانند از آن استفاده کنند.
با فشارهای اعمال شده از سوی تشکلهای پرستاری و اعتراض و تحصنهای پی در پی پرستاران و در نهایت نامه ریاست جمهوری مبنی بر رسیدگی به موضوع ، آیین نامه سازمان مدیریت تغییر کرد و بودجه ۲۰۰ میلیاردی به پرستاران اختصاص یافت.
آیین نامه سابق سازمان مدیریت استفاده از این بودجه به پرستاران را منوط به شرایطی از قبیل گذراندن دوره های آموزشی ،پنج سال سابقه کار تعیین کرده بود و این بودجه تنها به پرستاران تحت پوشش وزارت بهداشت تعلق می گرفت .
همچنین دراین آیین نامه استفاده از این بودجه برای تمامی کادر درمانی بیمارستانها در نظر گرفته شده بود در حالی که در متن قانون مصوب مجلس به صراحت بیان شده بود که این بودجه باید تنها به پرستاران تعلق بگیرد.
اینها همه یک روی سکه است ، مطالبات و خواسته های پرستاران که در سالهای اخیر به آن توجه نشده است ، ولی طرف دیگر سکه بیمارانی هستند که به واسطه خدمات ضعیف درمانی از وضع موجود به شدت ناراضی هستند.
وضعیت رسیدگی به بیماران بسیار ضعیف است و اغلب مراقبتهای پس از عمل در حدی است که میزان عفونت پس از عمل به خصوص در بیمارستانهای دولتی بالا است.
به دلیل شرایط اقتصادی کشور ، درصد بالایی از حقوق بگیران با مشکلاتی معیشتی که پرستاران به آن متعرضند مواجه هستند.
یک بیمار بستری شده در بیمارستان امام خمینی گفت : از زمان بستری شدن تا کنون که پنج روز است برخورد پرستاران با بیماران خوب نبوده است.
"طاهره طالب" افزود : اینجا دیده می شود که عفونتهای پس از عمل زیاد است یه طور مثال دو روز قبل فردی که عمل قلب انجام داده بود به دلیل این که ریه وی آب آورده و عفونت کرده بود فوت شد.
وی ادامه داد: بیماران ترجیح می دهند که تا حد ممکن کارهای خود را بدون پرستار انجام دهند ولی تعدادی از بیماران هم به دلیل عدم توانایی نیاز به کمک پرستار دارند ولی اینجا به اندازه کافی رسیدگی نمی شود.

 

 همیشه اصول حاکم‌ بر فعالیت‌ها؛ در راستای هدف برنامه‌ها‌ بستر، چهارچوب‌،‌ سرعت، لوازم و حتی نیازهای لازم برای نوع حرکت ها، تصمیم‌ها و اقدامات را تعیین می‌کند. حتی با توجه به فرصت‌های زمانی محدودمانند یک دوره‌  چهارساله،‌ با اصول حاکم می‌توان فراز و فرودها ،‌ تندی و کندی‌ آهنگ حرکت را تعیین کرد.  فلذا ما در طول سه سال ونیم گذشته علاوه بر چشم‌انداز،‌ اهداف‌، رسالت،‌‌ استراتژ‌ی‌ها وراهکارهای اجرایی برنامه‌های سالانه یا برنامه دراز مدت سازمان، اصول حاکم بر برنامه‌ریزی های خود را نیز تعریف کردیم.  به همین علت شما عزیزان شاهد بودید که این سازمان در مواقعی تند و در مواقعی کند حرکت می‌کرد. در مواقعی موضوعاتی را طرح ‌و فضاسازی می‌کرد، و در مواقعی هم برای تحقق آنها سرعت و فشار را مدنظر قرار می‌داد. اکنون نیز در دولت نهم براساس برنامه‌ای حساب شده  دقیقاً‌ همان مشی گذشته را در پی‌گیری خواسته‌های پرستاران به کار می‌بریم و البته به میزان کسب توفیق یا خدای نخواسته عدم توفیق،‌ مسیر حرکت را تعیین و نوع حرکت را که از قبل تعیین و تعریف کرده‌‌ایم انتخاب می‌کنیم. به همین منظور به مناسبت اولین روز پرستار در دولت نهم در ادامه تلاش های چند ماهه گذشته ،انتظارات و مطالبات ۱۵ گانه را مطرح کردیم، که خود نمونه‌ای از اتخاذ راهکارهای عملیاتی اولویت‌بندی شده در ‌برنامه‌ی چهار ساله‌ای است که  علاوه بر سایر شاخص ها ، براساس اصول حاکم بر فعالیت‏ها ،اولویت بندی شده است .
 البته بیان این مثال ملموس به این جهت بود که برای شما عزیزان اصول حاکم را به درستی تعریف و شناسانده باشیم و خداوند را شاکریم که در طول سه سال و نیم گذشته آنچنان برنامه‌هایی تعریف و تبیین شده بودکه برای هر زمان و براساس هر اقتضایی که ایجاب می‌کرد،‌ می توانستیم از بین برنامه‌ها و راهکارهای موجود به سرعت الویت یا الویت‌های خود را انتخاب و آنها را به کارگیری نماییم. فلذا براساس چنین رویکرد اصیل و محکمی با  برنامه‌ریزی‌های لازم گزارش بسیار کلی و خلاصه شده ای از دستاوردهای مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های لازم،‌ پیش‌روی شما عزیزان است که صد البته تا رسیدن به قله‌ آمال و آرزوها و آرمان هایمان فاصله  قابل توجهی داریم. اما با عنایت به جمیع جهات،‌ به ویژه تجربه اولین دوره‌ سازمان،‌ بُعد زمانی، امکانات محدود‌، فراوانی مشکلات،‌ معادلات چند مجهولی‌، زمینه‌های نامساعد همکاری،‌ غربت و انزوای یکصد ساله پرستاری و… می‌توان،‌ به محصولات و دستاوردهای فعلی بالید و برای آینده نیز با امیدواری تلاش کرد.چه اینکه ما در ابتدای فعالیت رسمی سازمان در تاریخ ۷/۱۰/۸۱ مشکلاتی از مهمترین مشکلات جامعه پرستاری را اولویت بندی و اعلام کردیم و امروز با اقتدار می گوییم آنچه در ابتدای کار به عنوان شعار و برنامه در بیانیه اعلام موجودیت بیان کردیم به همه آنها عمل کردیم و حتی در مواردی جلوتر آز آن حرکت کرده ایم .اما به عنوان موکلین جامعه پرستاری از نتایج حاصله  خیلی راضی نیستیم،‌ ولی کفران نعمت هم نمی‌کنیم، چون آنچه بدست آمده است قبل از اینکه حاصل فکر،‌ تلاش،‌ برنامه‌ریزی‌ و سماجت و تحمل درد و رنج ها باشد‌، حاصل عنایت خداوند قادر متعال و ائمه اطهار(ع) به جامعه زینبی است،‌ به ویژه عنایات خاصه و ملموس امام رئوفمان،‌ امام رضا (علیه‌ الاف تحیه و ثناء) است. به امید اینکه ظرف‌های وجودمان کماکان قابل جذب الطاف خداوند قادر مطلق و ائمه اطهار باشد.
اصول حاکم بر فعالیت ها:
۱- بهره‌گیری از سرچشمه‌‌های مکتبی، اسلامی وارزشی دین مبین اسلام، قرآن،‌ نهج البلاغه و ..
۲- بهره‌گیری اساسی از مکتب حضرت امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
۳- اجرای قانون سازمان و قوانین جاری کشورشامل :
قانون اساسی ،‌ سند چشم انداز بیست ساله ،‌ قوانین و برنامه‌های کشور
۴- اجرای مصوبات شورایعالی سازمان
۵- برنامه محوری  برای فعالیت ها و تصویب برنامه برای هر سال از  ابتدای سال ۸۲
۶- اجرای برنامه‌ها براساس ساختار سازمان که مصوب قانون و شورایعالی است
۷- پیگیری همه مصوبات و موضوعات مدنظر در راستای اجرای قانون، اهداف و وظایف سازمان
۸- مد نظر قرار دادن مصلحت عام حرفه پرستاری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و گریز از مطلق‌گرایی و مطلق اندیشی در ارتباط با تصمیم گیری ها و اتخاذ روش‏های لازم برای نیل به اهداف و جدا کردن مسیر از دشمن خارجی و داخلی
۹- صنفی اندیشی و عملگرایی کاملاً صنفی و گریز از خواهش های سیاسی احزاب و گروه ها، ‌چون هر گونه انجمن،‌ حزب،‌ گروه،‌ جمعیت و… که واسطه بین سازمان و پرستاران یا سازمان و مسئولین قرار گیرد،‌ اولین اولویتشان ،‌ تامین منافع گروهی و شخصی خودشان است.
۱۰- تصمیم گیری بر اساس آرای اکثریت اعضا و در عین حال حاکم بودن روحیه کاملاً تشکیلاتی و سازمانی بر  شورای عالی، سازمان و  هیات مدیره‌ها و تشخیص بیش از ۱۵۰ مورد مشکلات پرستاری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی ،‌ رفاهی،‌ معیشتی،‌ آموزشی،‌ اجرایی و … به عنوان موانع حذف پرستاران و دلایل محرومیت مردم از دریافت خدمات.
کلیات فعالیت‌ها:
البته برای تعیین تاریخ سازمان نظام پرستاری در مقاطع مختلف، کتابی در دست تدوین است. ولی شما عزیزان باید مطلع باشید که نهال امروزی سازمان که ۵/۳ سال عمر دارد  در حقیقت به مثابه‌ درخت گردویی است که باید سال‏های سال میوه و ثمره دهد. اما بذر این شجره‌ مقدس در حدود پانزده سال پیش کاشته شد  و به معنای واقعی برای رشد و شکوفایی این محصول مقدس ،‌ باغبانی شد. آفت‌ها دفع شد، از طوفان ها محافظت شد. مبارزه بیولوژیک با بسیاری از آفات درونی آن شد و شب بیداری ها،‌ به خاطر حفظ و حراست از دستبردها صورت گرفت و در یک کلام سازمان همانند نونهالی است که پس از شکوفایی و تحمل رنج ها در سال ۸۱ تحویل جامعه پرستاری داده شد. به این خاطر شایسته است اشاره ‌ای گذرا به تاریخ ۱۵ ساله گذشته،‌ داشته باشیم:
۱-  از سال۱۳۷۰ تا۱۳۸۰ : ………….. تلاش برای استقرارو تثبیت حرفه و شغل پرستاری و موقعیت پرستاران
۲- از سال۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲: ……….. تلاش برای استقرار و تثبیت تفکر سالم صنفی درمقابل جریانات سیاسی‌‌ـ‌‌‌ دولتی،‌ در دو جبهه اساسی
۳- از سال ۱۳۸۲ تا۱۳۸۴: ………… تثبیت و استقرار حرفه و سازمان پس ازتشکیل
۴- از سال ۱۳۸۴ به بعد:…………. شروع نهضت حق خواهی و خروج از پوسته تدافعی محض و طرح خواسته‌ها  و مطالبات رو به پیش اما کاملاً‌ صنفی و حرفه‌ای
۱- تلاش برای استقرار حرفه پرستاری و موقعیت پرستاران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰
اقدامات:
۱- رهبری مطالبات صنفی پرستاران و تشکیل نهضت بیداری پرستاران
۲- خنثی کردن توطئه‌های جریان فرصت طلب درون و برون سازمانی با شناسایی آسیب‏ها و تهدیدها و معرفی آنها به پرستاران در همایش ها،‌ بیانیه‌ها و اعلام مواضع
۳- فعال شدن گسترده کمیته‌های پیگیری نظام پرستاری، برای تشویق نیروهای توانمند  به منظور کاندیداتوری به ویژه برای شورای عالی سازمان از کل کشور و از کل هیأت مدیره ها و همزمان شکل‌دهی و نظم‌دهی به مناطق هفتگانه کشوری
۴- نوشتن پیش نویس پیشنهادی آیین نامه اجرایی انتخابات در مشهد مقدس
۵- اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی برای غلبه تفکر صنفی بر جریان سیاسی ـ حزبی ـ ‌دولتی
۶- غلبه تفکر صنفی بر جریان سیاسی ـ‌حزبی که با تمام قدرت در صحنه بودند و همه چیز  را در اختیار داشتند اعم از هیات های اجرایی و نظارت انتخابات و دسترسی به مدارک تمامی پرستاران ثبت نام نموده برای انتخابات.
۷- تشکیل هیات مدیره‌ها و شورایعالی کاملاً مردمی و کشوری از سراسر کشور و از کل هیات‌مدیره‌ها در آذرماه ۱۳۸۱
۸- شروع به کار سازمان به صورت عملیاتی از تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۱
 ۳- تثبیت و استقرار حرفه  و سازمان نظام پرستاری (از سال ۸۲ تا ۸۴)
اقدامات
۱- تشکیل شورای عالی  از اکثریت هیات مدیره‌ها و برگزاری ۸ جلسه در هر ماه (هر دوهفته ۴ جلسه)
۲- نوشتن تمام آیین نامه‌ها، وظایف، ساختار سازمان،‌ تصویب آرم، شرایط عضویت،ارتباطات اداری و  نحوه تامین بودجه و… در همان ۶ ماهه اول تشکیل سازمان
۳- تعریف مکانیسم و چارچوب طرح و پیگیری مسائل و جمع‌بندی مطالبات پرستاران
۴- دسته ‌بندی و پیگیری مطالبات  در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
۵- اولویت بخشیدن به مطالبات صنفی در کنار سایر فعالیت های‌ مورد نیاز برای پرستاران
۶- تعریف مکانیسم تبلیغ با وجود محدودیت های شدید مالی و بودجه‌ای به گونه‌ای که در کوتاه ‌مدت، ‌اثرات وسیع آن نمایان شد.
۷- طرح ۱۲ مورد مطالبات عمومی و راهکار های نیل به آنها در دولت هشتم و تعریف راهکارهای مشروعیت بخشی به این مطالبات
۸-  حضورگسترده در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برای شناساندن حرفه پرستاری
۹-  تعریف برنامه‌های سالیانه برای نیل به اهداف قانون و مصوبات شورای عالی از ابتدای سال ۸۲ تا کنون
 ۴- مرحله حق خواهی و نقش خواهی سالم صنفی و حرفه ای و خروج از مرحله تدافعی محض( از سال ۸۴ به بعد)
به فضل الهی سازمان درمدت دو سال(۸۲ تا ۸۴)، مرحله گذار، تثبیت  و استقرار را پشت سر گذاشت و  از ابتدای سال ۸۴ با احساس محکم بودن پشتوانه‌ها و اتصال حلقه‌های زنجیره اتحاد با آحاد جامعه پرستاری کشور و اطمینان از استقرار، به سمت حق‌خواهی، نقش و سهم خواهی واقعی و بی‌سابقه‌ای حرکت کرد.
نماد این حرکت تعرفه گذاری خدمات پرستاری،‌ استاندارد سازی باتعریف شرح وظایف و در نتیجه تعریف سرفصل های کاری اساسی برای مشخص شدن مرزهای حقوقی و قضایی به ویژه بین پزشکان و پرستاران و تمامی اعضای تیم نظام سلامت، طرح درخواست‌هایی همچون کاهش ساعت کار، افزایش ظرفیت‌هاو تعداد رشته‌ها و گرایشات کارشناسی ارشد، افزایش دوره‌های PHD (هم به لحاظ تعداد در هر دوره و هم به لحاظ افزایش تخصص ها )و … می‌باشد. البته برنامه عملیاتی رسیدگی به مشکلات پرستاران، برای شورای سیاست‌گزاری وزارت بهداشت و شورای معاونین، شامل ۲۶ مشکل و ۷۵ راهکارطراحی و به وزیر محترم نیز ارائه شده که تاکنون سه مرحله در شورای معاونین وزارت به این طرح رسیدگی شده است. علاوه بر اینها،‌ اقداماتی نظیر طرح ۱۵ عنوان مطالبات و انتظارات پرستاران از دولت نهم و اخذ بالغ بر هشت دستور از ریاست محترم جمهوری،‌ همگی در این راستا ارزیابی می‌شود.
        با این حال تفاوت بارز این مرحله با مراحل قبلی این است که زمانی بدون توجه به پرستاران هر گونه تصمیمی برای این حرفه گرفته می‏شد، مانند طرح آموزش پرستاری ۶ ماهه یا آموزشکده کردن دانشکده‌ها، حذف دفتر پرستاری از ساختار وزارت بهداشت و دانشگاه ها، محدود کردن شدید گرایشات کارشناسی ارشد، برخوردهای ابتدایی و تحقیرآمیز و یا در بهترین وضعیت دلسوزانه و نصیحت گونه با حرفه پرستاری یا پرستاران، فیلم شوکران ـ پوشک بچه به نام پرستار ـ مخالفت شدید با تشکیل سازمان ـ ۱۰ سال طولانی کردن پروسه تشکیل سازمان ‌ وحتی پیشنهاد عده ای پرستارنما برای عوض کردن اسم حرفه پرستار به مهندسی امور بالینی ؟!
ولی امروزه به حمدا… اوضاع تفاوت پیدا کرده است. اکنون حرفه پرستاری در ایران پایگاه و جایگاه دارد، در۱- معادلات نقش زیادی ایفا می‏کند.۲- منادی محوریت خدمت و اتحاد در نظام سلامت است.  ۳- در محافل قضایی و حقوقی حضور فعال داشته و از حقوق پرستاران دفاع می‌کند.۴- بعد شناخت مسئولین و مردم از حرفه پرستاری نیز از  رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) گرفته تا مردم عادی، هر کسی به سهم خودش پرستاری را می شناسد و به او بها می‌دهدکه صد البته می‌بایست تلاش بیشتری کرد.
دستاوردها
الف- فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی
توجه :
*  بعد از گذشت یکصد سال از عمر آکادمیک حرفه پرستاری در ایران، سازمان نظام پرستاری به وجود آمده است !
* در ابعاد فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ سیاسی،‌ صنفی،‌ اقتصادی،‌ رفاهی،‌ معیشتی و حتی اجرایی برای پرستاران کاری انجام نشده بود.
 نتیجه کلی:
در طول ۵/۳ سال گذشته ارتقاء  منزلت و جایگاه حرفه پرستاری بی سابقه بوده است که این ارتقای منزلت اجتماعی و سیاسی در نتیجه:
۱-  پنج دیدار با مقام معظم ر هبری(مدظله العالی) و نظرات بسیارارزنده ایشان به عنوان بزرگترین دستاوردهای فرهنگی،‌ معنوی و حتی اجرایی می‌باشد و باعث شده است که از منظرفرهنگی این سازمان،‌ اکنون دارای وزن فرهنگی‌، اجتماعی بسیار بهتری نسبت به سال های قبل از تشکیل سازمان  باشد.
۲- دیدار و ارتباط با سران سه قوه ( با هر کدام حداقل سه دیدار وگاهی بیشتر، در هر دو دوره)
۳- ایجاد  پایگاه بسیار عظیم در  مطبوعات و رسانه ها و… به ویژه رسانه‌ ملی (صدا و سیما) به گونه‌‌ای که حرفه پرستاری به لحاظ اختصاص اخبار و برنامه‌های مختلف به خود به ویژه در سال ها ی۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ نسبت به سایر حرفه‌ها و صنوف در رأس بود.
۴- در ۹۰% شهرها میدان ها وخیابان هایی به نام این حرفه نام گذاری شده است ( در اثر ابتکاری که در ابتدای سال ۸۴  و ۸۵ توسط سازمان انجام شد و به تمامی شوراهای شهر و شهرداری ها در این زمینه مکاتبه و درخواست فرستاده شد.)
۵-فعالیت تاثیر گذار در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و در جریان اخذ رای اعتماد وزیر بهداشت با شرایطی که تامین کننده مطالبات و انتظارات جامعه پرستاری کشور بود.
۶- چهار سال متوالی و تا سال های بعد نیز تریبون نماز جمعه در تهران و سراسر کشور  در یک هفته قبل یا بعد از روز پرستار در اختیار سازمان قرار دارد.
۷-  دو پروژه رفاهی عظیم در تهران و مشهد و پروژه های مشابه کوچک‌تر در سطح هیات مدیره‌ها اجرا شده است، به گونه‌ای که سهام پروژه مشهد،متعلق به پرستارانی است که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مراحل ساخت آن شروع شده است. پروژه بانوی آفتاب در تهران که ویژه پرستاران است و شهرداری تهران مسئول ساخت آن می‌باشد. حدود ۳۰%‌ هیات مدیره‌های نظام اقدام به تشکیل تعاونی مسکن کرده اند که در حال انجام تعهدات خودمی باشند. و خرید یک مجتمع مسکونی از محل پروژه مشهد تا شروع به کار و رشد عظیم پروژه مشهد
۸- برگزاری۵۵۰ جلسه برون سازمانی با مسئولین ( به جز جلسات داخلی سازمان)
۹- تلاش برای ایجاد نگاه مثبت به پرستاری، مشکلات ومطالبات از طرف مردم، مسئولین و رسانه‌ها ‌‌‌به گونه‌ای که اکنون پروسه حل مشکلات و تحقق مطالبات در دولت،‌ مجلس و سایر دستگاه‏های اجرایی به صورت  عملیاتی  در دست اقدام  است و در عین حال به فضل الهی همه نگاه‏ها مثبت است وهمه مطالبات را به حق می‌دانند.
۱۰- مشروعیت بخشی به  مطالبات از نگاه مسئولین عالیرتبه  نظام و محافل و تریبون‏های بزرگ اجتماعی و به ویژه  در نزد افکار عمومی. سعی شده در نهایت حفظ محبوبیت پرستاران ،‌ مطالبات آنها نزد مردم و مسئولین‌دارای مشروعیت و مقبولیت باشد.
۱۱- اتخاذ روش های مناسب برای نشان دادن  نجابت پرستاران در پی‏گیریهای مطالبات صنفی ، بادقت عمل در مواضع،‌ مصاحبه‌ها و حتی تجمع‌ها
۱۲- مرزبندی بین فعالیت های صنفی با خواسته های بد خواهان نظام و انقلاب
۱۳- ایجاد جایگاه و پایگاه خوب و مناسب در وزارتخانه‏های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان ، کار ، رفاه و…
۱۴- برقراری ارتباط عمیق و تشکیلاتی با مجلس شورای اسلامی؛ (به ویژه با ۴۰ نفر از نمایندگان ارتباطات گسترده‌ای برقرار است ).
۱۵- تعیین مشاورین پارلمانی از داخل مجلس و نمایندگانی که به صورت افتخاری این مسئولیت را پذیرفته‌اند.
۱۶ – تصویب دو قانون به صورت طرح که از طرف سازمان به مجلس ارائه شد:
۱۶-۱-  قانون به کارگیری ۳۰ هزار نیروی بهداشتی، درمانی در اسفند ماه ۸۳
۱۶-۲ – تصویب کلیات طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در فروردین ۸۵ با اکثریت قاطع و توافق نهایی برای شور دوم پس از کار گسترده‌ دیپلماتیک
۱۶-۳- ارتباطات با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای آموزش مداوم
۱۶-۴- دو طرح یعنی طرح اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور و کاهش ساعت کار پرستاران‌ هم  در نوبت است. البته در دولت هم به شدت کار می‌شود.
۱۷- اخذ دستوری مهم از رئیس محترم جمهور، برای تشکیل شورایی در بالاترین سطح جهت رسیدگی به مشکلات پرستاران متشکل از معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و وزیر بهداشت ودرمان و بعد از ۲۹/۳/۸۵ سازمان هم به این شورا پیوست .
۱۸- اخذ ۱۲ دستور عمومی وچند دستور اختصاصی از ریاست جمهوری خطاب به وزیر بهداشت و معاونین خودشان برای رسیدگی به مشکلات پرستاران همانند دستور در مورد تلفن همراه اقساطی،‌ سهام عدالت،‌ پاداش دو ماهه،‌ … حج عمره پرستاران نمونه ،‌ مأمور کردن نیرو به سازمان و هیات مدیره‌ها ،‌ رسیدگی به مشکلات پرستاران به صورت ویژه
۱۹- طرح مباحث ۲۶ گانه از مطالبات پرستاران درسه جلسه شورای معاونین و شورای سیاست‌گزاری وزارت جدید (۲۶ مشکل و ۷۵ راه کار تعریف و ارائه شد) که در حال حاضر۱۵ مورد از مطالبات به مناسبت روز پرستار سال جاری به عنوان انتظارات و مطالبات پرستاران از دولت نهم،‌ رسماً‌ اعلام شد. در دولت قبلی ۱۲ مورد اعلام شده بود.
۲۰- امضای تفاهم نامه همکاری بین این سازمان و‌ صداو سیما به ویژه  برای مشورت دادن در امور پرستاری و حضور پرستاران در مباحث علمی و آموزشی ( فرق سال‌های گذشته و امسال “فیلم پرستار در  مقایسه با فیلم شوکران” )
۲۱- برگزاری چند جلسه ویژه با وزیر کار و معاونین ایشان ویژه مشکلات بخش خصوصی،‌ فرماندهان نیروهای مسلح ویژه پرستاران آن نیروها،‌ و رئیس سازمان تامین اجتماعی ،‌ برای پرستاران تامین اجتماعی
۲۲- پی گیری و حصول نتیجه در مورد ارتقاء شغلی پرستاران نیروهای مسلح ، تامین اجتماعی و…واصلاح تصویب‌نامه شغلی ،به شماره ۸۹۸۶۳/ ت ۳۴۶۸۴ مورخه ۲۸/۱۲/۸۴ و تسری آیین نامه ارتقای مسیر شغلی به سایردستگاه‏های اجرائی
۲۳- اعزام نیرو به خارج از کشور در صورت داشتن تمایل و تخصص با راه‌اندازی کاریابی سازمان
ب- رفاهی، معیشتی، حقوق، مزایا  و امور حقوقی و قضایی
نتایج به دست آمده: 
۱- افزایش حقوق و مزایای پرستاران،اگر چه به حد مطلوب نرسیده ولی اصلاً‌ قابل مقایسه با حتی دوسال قبل نیست.هر چند باز هم باید خیلی تلاش کنیم.
۲- رفع مشکل از اضافه‌کارها هم به لحاظ تعداد ساعت و هم ارزش ساعت کار
۳- ارتقای مسیر شغلی برای همیشه برقرار شد ( امسال اصلاح و سال آینده آیین نامه جدید اجرا خواهد شد). برای رفع ۶۵%‌  تلاش می‌کنیم.
۴- شرط آزمون ادواری جهت استخدام حذف شد (از مواردی که به شدت سازمان، پیگیری می کرد).
۵- شرکت ها حق گرفتن نیرو ندارند و آنهایی که مشغولند در اولویت استخدام هستند و براساس نص صریح قانون، وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی،‌ می‌بایست درهر سال ۱۴ هزار نیرو  استخدام کند. با آماری که تا کنون گرفته شده،‌ دانشگاه ها بیش از ۵۰% پرستار گرفته و می‌گیرند و این بزرگترین امتیاز در دست وزارت بهداشت و پرستاران است که با همت سازمان محقق شد.امسال تمام شرکتی‏ها و قراردادی‏ها استخدام می‌شوند.
۶-پیشنهادکاهش ساعت کار ـافزایش حق شب‌کاری ـافزایش حق شیفت در گردش ـ افزایش حق سختی کار و حذف سقف ۶۵%‌ مسیر ارتقاء‌ شغلی، ‌بررسی آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور توسط دو وزیرکار و بهداشت به نفع پرستاران از مصوبات کمیته منتخب ریاست جمهوری می باشد .
۷- نظام گزینش دانشجو تغییر کرد و پذیرش دانشجو برای این حرفه فعلاً‌ به صورت ۵۰% مرد و۵۰ % زن می باشد و این از مطالبات خواهران پرستار بود.
۸- طی توافقی با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی مقرر شده در صورت به کار گرفتن تمام ظرفیتهای دولتی و آژانس‌های تخصصی توسط پرستاران و پزشکان  دایر شود ( در صورتی که ظرفیت‌های دولتی پاسخگوی مردم نباشد).
۹- در موضوع اشتغال بیش از ۷۰ فرصت شغلی جدید برای پرستاران تعریف شده است که منتظر اعلام آن توسط دولت هستیم.
۱۰- با طرح مدیریت مبتنی بر عملکرد  با وضع فعلی مخالفت کرده ایم ولی فعلاً این طرح در دست بررسی مجدد است و احتمال  اصلاح  یا ابطال آن به شدت وجود دارد.
۱۱- در نظام پزشکی، در کلیه شهرستان ها و استان ها، هیات های انتظامی از سطح بدوی تا عالی وجود دارند و با  حضور نماینده‌‌ای از نظام پرستاری به تخلفات و مشکلات حقوقی و قضایی پرستاران رسیدگی می‌شود.
۱۲- بیمه مسئولیت مدنی را پیگیری و اجرا کردیم.
۱۳- دو پروژه در مشهد و تهران در حال ساخت است. البته در تلاشیم برای ایام فراغت پرستاران به لحاظ سیاحتی و زیارتی برنامه‌ریزی بیشتری کنیم( انجام شده ). و ساختمانی جهت این امر خریداری شده ( کار ‌پروژه مشهد خیلی خوب پیش رفته است ).
۱۴- جلوی اجرای ماده ۱۹۲ برای همیشه گرفته شد، ولی باز هم به بهانه اجرای  ماده ۸۸  مشکلاتی وجود دارد. پرستاران باید در صحنه باشند تا این موضوع هم به نفع پرستاران تمام شود.
۱۵-  برای لایحه مدیریت خدمات کشوری نظرات تخصصی سازمان به نفع پرستاران ارائه شده و از طریق وزارت بهداشت به مجلس رفته است و طرح تعرفه‌گذاری زمینه اجرای موفق آنرا فراهم می‌کند. از ابتدای سال ۸۶ در صورت اجرا ی لایحه مدیریت خدمات کشور ، نوید بسیار خوبی را به پرستاران می دهیم.
۱۶-  طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری در شور اول با رای قاطع مجلس،‌ بدون داشتن نظر مخالف و با حضور اعضای شورایعالی و روسای هیات‌مدیره‌ها،‌ به تصویب رسید. و در تاریخ۲۵/۵/۸۵ با نظر موافق صورتجلسه شد.و به عنوان نظر قطعی کمیسیون بهداشت و درمان برای اداره کل قوانین مجلس ارسال شد تا در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گیرد .
۱۷- در طرح تعرفه گذاری بالغ بر ۴۰۰ مورد کار پرستاری  را تعریف، زمان سنجی و قیمت گذاری کرده‌‌ایم. استاندارد خدمات نوشته ایم و چهل دلیل علمی برای آن تعریف و به مجلس داده شده که به شدت تاثیرگذار بوده است (طی دو هزار صفحه مطلب).
۱۸- استانداردهای خدمات حرفه پرستاری  در سازمان با بیش از ۵ هزار نفر ساعت کار تدوین شده است که به عنوان پایه‌ای اساسی برای تعریف شرح وظایف جدید و نیز تعرفه‌گذاری خدمات خواهد بود.
۱۹- پژوهش‏های علمی و دقیق در ابعاد مختلف پرستاری و فعالیت‏های آنها انجام شده است که نتایج جالب توجهی داشته است. از جمله در مورد آسیب‏های شغلی برای وضعیت روحی و روانی، ارتباط با بیمار و پزشک  که همه به مسئولین ارائه شده و به فضل پروردگار منشاء‌ اثر بوده است.
۲۰- جلوگیری ا زاجرای طرح پزشک خانواده. به صورت قبل و اصلاح آن برای حضور پرستاران در سطح جامعه
۲۱- رسیدگی به وضع دفاتر مشاوره پرستاری که در دست بررسی است.
 
ج- در زمینه علمی و آموزشی:
زمینه های جهش علمی شگرفی در پرستاری فراهم شده است  که به دلایل ذیل این اتفاق افتاده است:
۱-  برای اصلاح روال تعیین رؤسای دانشکده ها، از وزیر محترم خطاب به جناب دکتر فروردین دستور گرفته شد که صرفاً از پرستاران استفاده شود. در تهران خاص اجرا شده در هر جای کشور سراغ داریم اقدام کرده‌‌ایم.
۲- برای بازآموزی ها  پس از برگزاری جلسات متعدد و همکاری وسیع این موضوع به نتیجه رسید. و اکنون بازآموزی در حرفه پرستاری همانند سایر اعضای گروه پزشکی می‌تواند برگزار شود و بالاخره این آرزو برآورده شد.
۳- موضوع بسیار مهم  RN از نظر سازمان مراحل کاری آن  تمام شده و بعد از ۵ جلسه کاری با وزارت ، آیین نامه اجرایی توسط نخبگان جامعه پرستاری  نوشته شده و  هم اکنون در شورایعالی برنامه‌‌ریزی وزارت بهداشت در حال نهایی شدن است.
۴- موضوع ادامه تحصیل بهیاران و کاردان‏های عزیز به صورت دوره‌های داخلی یا پودمانی مورد قبول وزارت  واقع شده :
۱- ۱۰%  سهمیه در رشته پرستاری
۲- ضریب ۴ دروس بهیاری
 ۳-بهیاران نظام جدید
 ۴- دوره‌های پودمانی برای بهیاران پذیرفته نشده و معادل‌سازی موقت
 ۵- بازآموزی ویژه بهیاران
۵- در مورد دانشجویان پرستاری اعم از مباحث علمی و آموزشی ، مربیان و نحوه تدریس تا کتابخانه‏ها، مراکز رایانه، سلف ها، رختکن‌ها، اتاق های کنفراس، فضاها و امکانات آموزشی طی چند جلسه ویژه با حوزه های مربوطه در وزارتخانه بررسی شد و در نتیجه معاون آموزشی وزارت  طی بخشنامه‌ای به دانشگاه ها اعلام نمودندکه: در این دوره می‌بایست عدالت اجرا شود و در دانشگاه ها نگاه تبعیض آمیز بین دانشجویان رشته‌های مختلف وجود نداشته باشد و از تمامی امکانات آموزشی،‌ فرهنگی،‌ رفاهی و … همه دانشجویان بدون در نظر گرفتن رشته استفاده کنند.
۶- به فضل پروردگار در مورد ادامه تحصیل پرستاران در مقاطع PHD  وکارشناسی ارشد بنا شد ، تعداد رشته‌ها وگرایشات و همچنین تعداد پذیرش ها افزایش یابد.
۷ – برای توانمند سازی پرستاران در بخش‌های ویژه دوره‏های فلو برگزار خواهد شد،   مانند  بخش‏های: CCU- ICU ،کودکان، سوختگی، سالمندان و …
۸- در مورد اعضای هیات علمی علاوه برافزایش حقوق ها،تسهیل ارتقای تحصیلی مربیان تا مقطع PHD  و رفع مانع از رده‌های مربی به استادیاری و‌ دانشیاری به وجو د آمده و همچنین توجه برای به روز کردن دانش اعضای هیات علمی نیز جزو مصوبات جلسات حوزه معاونت آموزشی است. دوره‌های توانمند‌سازی مربیان، افزایش سهمیه مربیان در دوره‌های PHD
۹- ایجاد رشته های بین رشته‌ای برای گروه پزشکی و از جمله پرستاری توسط حوزه معاونت آموزش در دست مطالعه و بررسی است، به ویژه برای رشته‌های اتاق عمل و هوشبری در مهندس پزشکی
۱۰- برای رفع محدودیت از تحصیل پرستاران در سایر رشته های مورد علاقه در حال رایزنی هستیم.
۱۱- در مورد برقراری ارتباط بهتر و ویژه‌ بین آموزش و بالین در حال رایزنی هستیم.
۱۲- در مورد نظام گزینش دانشجو ویژه حرفه پرستاری در حال بررسی هستیم.
۱۳- برای توقف روند گسترش بی‌رویه دانشکده‌های پرستاری و تقویت دانشکده‌های پرستاری موجود در حال بررسی و رایزنی می‌باشیم.
د- در زمینه صنفی:
نکته اساسی :
” خودباوری، ‌همدلی،‌ تعالی” شعار سال ۸۵ برای پرستاران است. از پرستاران استدعا داریم برای تحقق این شعار که آرزوی دیرینه همه ما است تلاشی بی وقفه داشته باشند.
*آیا فکر کرده‌ایم چه مقدار با همدیگر اتحاد داریم ؟!
* آیا فکر کرده‌‌ایم سایر گروه ها برای تامین منافع حرفه‌ای خود چه میزان  وحدت دارند؟
* آیا وقت آن نرسیده که حرفه پرستاری در نهایت بلوغ اجتماعی ـ صنفی به خاطر مصالح عام و بزرگ،‌ منافع  ریز،‌کوچک و ناچیز را نادیده انگارد؟
*آیا وقت آن نرسیده که هر کدام ما مانند قطره‌هایی به اقیانوس خروشان حرفه‌ای خود بپیوندیم و از سازمان خود قدرتمندانه بخواهیم،‌ منافع ،‌ مصالح و خواسته‌های مشروع  ما را تامین کند؟
به هر حال امروزه به فضل پروردگار پرستاران از سازمانی مقتدر، سالم، توانمند و مستقل برخور دارند و می توانند تعامل سازنده ای با این سازمان داشته باشند.
۱- این سازمان پشتوانه‌ای برای پرستاران و مرجعی معتبر برای مسئولین می باشد.
۲- بنا به اظهار بسیاری از صاحبنظران این سازمان درخشش ویژه‌ای در بین سایر نظام های صنفی کشور دارد.
۳- با برقراری ارتباطات بین المللی با WHO و NGO های معتبر همانند Action Aid ، PHM توانسته است در سطح بین الملل هم خود را معرفی کند.
۴- یک پروژه بزرگ و موفق با Action aid  و   PHMدر بم در سطح بین المللی انجام شد که گزارش آن به زودی انتشار خواهد یافت.
۵- سازمان ارتباط مناسب با ICN برقرار نموده و یک پروژه علمی هم در مورد پرستاران روان ،‌ با ICN در ایران اجرا شده است و احتمالا ً به زودی حضور آنها را برای بررسی وضعیت و ارتباط بیشتر در ایران خواهیم داشت.
۶- از هویت صنفی پرستاری به خوبی محافظت شده و از سیاسی کاری و آلودگی‏های سیاسی جلوگیری شده کما اینکه بسیاری از احزاب وگروه ها تلاش داشتند تا به نوعی خودشان را به سازمان نزدیک کنند. البته در مقاطعی به ویژه در ایام انتخابات شوراها ‌،‌ مجلس ،‌ ریاست جمهوری و… از فرصت‌های سیاسی‌، استفاده‌های حرفه‌ای شده است.
۷- اجازه سوء‌ استفاده از سازمان به جریانات فرصت طلب در داخل و خارج از حرفه پرستاری داده نشده‌ا‌ست.
۸- در زمینه پی‌گیری‏های مداوم بالغ بر ۵۵۰۰ مکاتبه در رابطه با مباحث پرستاری تا کنون  در طول مدت فعالیت و تشکیل سازمان انجام شده است.
۹- تا کنون بالغ بر ۵۰ هزار نفرعضو از سراسر کشور در حالت کاملاً انتخابی و غیر اجباری داریم (نسبت به جامعه یکصدو پنجاه هزار نفری پرستاری کشور کم است و باید پرستاران تلاش ویژه کنند).
۱۰- نشریه‌ای را به صورت خبرنامه‌ای ماهانه و چندین جزوه تحلیلی و یا پژوهشی برای مسئولین، اعضای شورایعالی و هیات مدیره‌ها منتشر کرده‌‌ایم.
۱۱-  سایت سازمان به دو زبان فارسی وانگلیسی فعال است. www.ino.ir
۱۲-در همین اولین دوره با عنایت خداوند و لطف امام رضا (ع) ساختمان دائمی سازمان نظام پرستاری کشور خریداری شده و در اولین جلسه سال ۸۵ به نام مبارک امام رضا(ع) نام گذاری شد. به آدرس خیابان استادنجات‌الهی(ویلا) کوچه شهید  ارشد. پلاک ۸ (پلاک ۸ کاملا ً اتفاقی بود.) در مشهد هم در خیابان امام رضا(ع) ،‌ پلاک  ۳۹ ساختمانی خریداری شده است.
۱۳- این سازمان برای کسب مطالبات پا به پای معلمین حرکت کرده است در حالی که آنها ۷۰ نماینده در مجلس دارند و وزارت آموزش و پرورش همه معلم هستند، اما پرستاران یک نفر نماینده در مجلس دارند و در وزارتخانه هم از نیروهای پرستار مسئولی  وجود ندارد به جز دفتر پرستاری و اخیراً‌ هم مشاور وزیر
۱۴- فعالیت‌های سازمان در تمام سطوح دانشجویان، بالین، اعضای هیات علمی، بازنشستگان و در تمام رده‌های تحصیلی و عرصه های فعالیت اعم از تامین اجتماعی، بخش خصوصی، نیروهای مسلح، دولتی و … گسترده است. برای تمام حیطه‌ها،‌ کمیته تخصصی شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. همانند کانون بازنشستگان ،‌ کمیته محققین جوان،‌  کمیته ویژه بیمارستان های خصوصی،‌ تامین اجتماعی،‌ نیروی های مسلح، مراکز  مشاوره و…
۱۵- در مورد بخش خصوصی، تامین اجتماعی، بهیاران و شرکتی ها درباره حقوق،  دستمزدها ،  سختی کار و آسیب های شغلی و … گزارشات  به مسئولین داده شده  و پیگیری‌های جدی می شود، به گونه ای که با وزیر کار، معاون ایشان، سه اداره کل و بازرسی ادارات کار، برای بخش خصوصی جلسه برگزار شد و بعد از همایش پرستاران بخش خصوصی  در ادامه نیز پی‌گیری‌های زیادی در حال انجام است.
۱۶- چندی قبل  وارد عرصه مطالبات تخصصی شده ایم و از رده های مختلف پرستاری هم ، به عنوان پر مشکل‌ترین بخش و سطح، حل مشکلات بهیاران را هدف گرفته‏ایم واز پرستاران شاغل در حیطه های مختلف کاری هم‌ بخش خصوصی را در نظر قرار داده‌ایم که امیدواریم برای این دو قشر،خبرهای ویژه‏تری در طول سال جاری داشته باشیم.
۱۷- در آخرین جلسه با ریاست محترم جمهوری دستورات خوبی برای پرستاران بخش‏های مختلف گرفته شد و پا به پای معلمین امتیازات برای پرستاران گرفته شد.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  چه کنیم تا قند خون نگیریم ؟

  چه کنیم تا قند خون نگیریم ؟ ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۱ امتیاز ۱. شکر و کربوهیدرات‌های تصفیه شده را از رژیم غذایی خود حذف کنید: خوردن غذا‌هایی که شکر و کربوهیدرات‌های تصفیه شده دارند، می‌توانند ریسک و خطر ابتلا به دیابت را بیشتر کنند. بدن […]

  جراحان آمریکایی با موفقیت کلیه یک خوک را به یک بیمار پیوند زدند

  برای نخستین بار کلیه یک خوک به انسان پیوند زده شد، آن هم بدون رخ دادن واکنش حاد رد پیوند از سوی سیستم ایمنی بدن بیمار.

  طراحی سایت پزشکی حرفه ای

  طراحی سایت پزشکی حرفه ای: امروزه با پیشرفت اینترنت و دسترسی بسیاری از افراد به آن بسیاری از خرید ها و دریافت خدمات از طریق اینترنت انجام می شود.سایت هایی وجود دارند که هر یک در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند برخی از […]

  اگر غلظت خون دارید بخوانید

  اگر غلظت خون دارید بخوانید ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز درمان قطعی و سریع غلظت خون با چند راهکار ساده را در این مطلب بخوانید. غلظت خون یعنی چه؟

  آیا واکسن کرونا عوارض دارد ؟

  آیا واکسن کرونا عوارض دارد ؟ در حالی که خبرها از واکسن کرونا روز به روز بیشتر می شود و امیدها افزایش می یابد این پرسش مطرح است که چنین واکسنی چه عوارضی دارد؟

  تفاوتهای اصلی میان روشهای هایفو و آر اف

    عنوان مقاله: تفاوتهای اصلی میان روشهای هایفو و آر اف       فناوریهای جدید، روشهای کم تهاجمی را برای مبارزه با علائم پیری به ارمغان آورده است. اما موثرترین روشی که باید انتخاب کنید چیست؟ با افزایش سن، پوست ما خاصیت ارتجاعی […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi