جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

حقوق انسانها قبل از تولد

749

بازدید

هر انسانی پس ازآنکه زنده به دنیا می آید صاحب حقوقی می شود جنین یا حمل نیز از نظر حقوقی تا هنگامی که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقلی به شمار نمی آید و اصولا نمی تواند دارای حق و تکلیف باشد یعنی پس از تولد است ک جنین قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را پیدا می کند البته در این باره استثناهایی نیز وجود دارد.

ماده ۹۵۷ قانون مدنی در مورد حقوق مدنی جنین چنین مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این‌که زنده متولد شود.» منظور قانون‌گذار از این ماده این است که در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است جنین حتی قبل از تولد دارای حق گردد مشروط بر این‌که زنده به دنیا آید، بنابراین می‌توان گفت جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد.

 

حقوق مدنی جنین:

حق حیات: جنین این حق را دارد که تا زمان تولد زنده بماند به همین دلیل در حقوق اسلام سقط جنین مجاز شمرده نشده و برای مرتکبین عمل سقط، ولو پدر و مادر، حسب مورد، قصاص و دیه مقرر گردیده است.

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

در صورتی که حیات جنین با حیات مادر در تعارض باشد حفظ حیات مادر اولویت دارد و در این صورت با تشخیص مراجع صالح سقط جنین امکان پذیر است و جرم محسوب نمی‌شود.

۱استثناهای حقوق انسان قبل از تولد

اصل این است که انسان قبل از تولدش دارای حقی نیست مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین کرده است و این استثناها شامل موارد ذیل می شود:

۱ می توان به نفع جنین معدوم (جنینی که هنوز وجود ندارد و شایددر سال های آینده موجود شود) تعهد و جنین را از برخی حقوق بهره مند کرد بدون اینکه نطفه او زمان ایجاد تعهد منعقد شده باشد براین اساس طبق قانون بیمه زوج می تواند حتی پیش از باردارشدن همسر خویش برای فرزندانی  که ممکن است دارا شود قرارداد "بیمه عمر" منعقد کند.

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

۲ در وقف می توان به تبع موجود (یعنی به تبعیت از افرادی که برای آنها وقف صورت گرفته است) برمعدوم (کسی که هنوز حتی نطفه اش منعقد نشده است) وقف کرد مثلا اگر ملکی به نفع شخصی وقف شده است وقتی در آینده دارای فرزند شود این وقف می تواند مورد استفاده فرزند او که سال های بعد مولد شده است نیز قرار گیرد.

۲شرایط ارث برای جنین

از دیدگاه قانون مدنی برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد وجود ۲ شرط ضروری است:

۱ نطفه جنین در زمان فوت مورث منعقد بوده باشد

اگر تاریخ انعقاد نطفه پس از مرگ مورث باشد می توان گفت جنین در زمان مرگ وی موجود نبوده است به استناد ماده ۸۷۷ قانون مدنی در صورتی که در وجود این شرط بین ورثه اختلافی پیدا شود قانونی که برای اثبات نسب مقرر است ملاک عمل خواهد بود بدین توضیح که ارث بردن جنین مشروط براین است که فاصله زمانی بین مرگ مورث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد.

نکته: ماده ۸۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد: "شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد"

۲ جنین زنده متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد

به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی اگر هنگام به دنیا آمدن نوزاد در زنده متولد شدن آن شک شود؛ یعنی ندانیم که جنین، مرده به دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه ای بعد مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود.

مقصود از دلایل یاد شده اماره های پزشکی و مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است لازم به ذکر است که گریه کردن و حرکت کردن جنین در زمان ولادت از نشانه های ظاهری حیات اوست ولی اظهار نظر نهایی در این مورد به عهده پزشک کارشناس قرار دارد.

نکته: ماده ۸۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد: "شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی که ارث می برد که نطفه او حین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد"

۳ ارث و وصیت به نفع جنین نامشروع

ارث: به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی، فرزند ناشی از زنا از پدر و مادر و اقوام خود ارث نمی برد اما اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از پدر و مادرثابت شود ولی نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا ثابت نباشد فرزند فقط از طرف اخیر و اقوامش ارث می برد این حکم در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی نیز آمده که طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی شود.

وصیت: قانون گذار در این مورد سکوت کرده است اما طفل نامشروع از پدرو مادر و اقوام آنان ارث نمی برد البته نباید فراموش کرد وصیت امری غیر از وراثت است بنابراین به نفع جنین حاصل از ارتباط نامشروع نیز می توان وصیت از جانب اشخاص را ممکن دانست.

۴ تامین ارث حمل

به حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی برای اینکه سهم الارث جنین حفظ شود و حقوق وی ضایع نشود دو راهکار متصور است:

۱ اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد به عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی برادر و خواهر او باشند و همسر میت باردارباشد این جنین که فرزند متوفی محسوب می شود در صورت زنده متولد شدن مانع از ارث بردن برادر و خواهر میت خواهدشد در چنین موردی تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین به تعویق خواهد افتاد.

به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی اگر هنگام به دنیا آمدن نوزاد در زنده متولد شدن آن شک شود؛ یعنی ندانیم که جنین، مرده به دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه ای بعد مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود

۲ اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از سایر ورثه نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای جنین سهمی که مساوی سهم "دو پسر" از همان طبقه باشد کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود معتبراست.

نکته: چنانچه جنین مرده متولد شود مثل این است که اصلا به نفع او وصیتی نشده است اما اگر حتی برای چند لحظه پس از تولد زنده بماند حقوق به او تعلق می گیرد و اگر فوت کند اموال و حقوق او در قالب ارث و وارث یا وراث او منتقل می شود.

۵ اداره سهم الارث جنین

اداره سهم الارث جنین به عهده ی ولی یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد دادگاه صالح برای اداره سهم الارث او، امین معین می کند (ماده ۱۰۳ قانون امورحسبی) البته به استناد ماده ۱۲۰ قانون امور حسبی، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می شود.

دانلود کتاب


برچسب ها

مطالب مشابه با این مطلب

  تفاوت شرط خیار و خیار شرط

  تفاوت شرط خیار و خیار شرط ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۱ امتیاز گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون […]

  شروط ۱۲ گانه حق طلاق با زن

  کمتر پیش می‌آید که زن یا حتی مردی نسبت به حقوقی که در ضمن عقد به یکدیگر تفویض می‌کنند اگاهی داشته باشند.

  امنیت حریم خصوصی و حمایت کیفری قانون

  امنیت حریم خصوصی و حمایت کیفری قانون/ جمهوری اسلامی به دلیل ملتزم بودن به ارزش‌های اسلامی که در قانون اسای تبلور یافته است حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض ‌دانسته است.

  صفر تا صد تبدیل سند دفترچه ای به تک برگی

  پرسش و پاسخ: اسناد تک برگی دارای ویژگی های مثبت بسیاری هستند که به دلیل وجود آنها اغلب افراد تصمیم می گیرند که سندهای خود را از حالت دفترچه ای یا همان منگوله ای به شکل تک برگی تبدیل نمایند.

  نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی

  نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز در این مقاله قصد داریم تا در مورد مهریه در طلاق توافقی چند نکته را برای متقاضیان بازگو کنیم. مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت می‌گردد.

  دانستنیهای بیمه ایرانیان خارج از کشور

  دانستنیهای بیمه ایرانیان خارج از کشور/ تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi