جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

تبلیغات کاپریلا

۱۰۰ خصوصیت اخلاقی و رفتاری حضرت محمد (ص)

355

بازدید

۱۰۰ خصوصیت اخلاقی و رفتاری حضرت محمد (ص)/

100 خصوصیت اخلاقی و رفتاری حضرت محمد (ص)

100 خصوصیت اخلاقی و رفتاری حضرت محمد (ص)

۱- هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه می رفت

۲- در راه رفتن قدم ها را بر زمین نمی کشید.

۳- نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود.

۴- هرکه را می دید مبادرت به درود می کرد و کسی در درود بر او سبقت نگرفت.

۵- وقتی با کسی دست می داد دست خودرا زودتر از دست او بیرون نمی کشید.

۶- با مردم چنان رفت و آمد می کرد که هرکس گمان می کرد عزیزترین فرد نزد ان حضرت است.

۷- هرگاه به کسی می نگریست به روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر نمی کرد.

۸- هرگز به روی مردم چشم نمی دوخت و خیره نگاه نمی کرد.

۹- چون اشاره می کرد با دست اشاره می کرد نه با چشم و ابرو.

۱۰- سکوتی طولانی داشت و تا نیاز نمی شد لب به سخن نمی گشود.

۱۱- هرگاه با کسی، هم صحبت می شد به سخنان او خوب گوش فرا می داد.

۱۲- چون با کسی سخن می گفت کاملا برمی گشت و رو به او می نشست.

۱۳- با هرکه می نشست تا او اراده برخاستن نمی کرد آن حضرت برنمی خاست.

۱۴- در مجلسی نمی نشست و برنمی خاست مگر با یاد خدا.

۱۵- هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک درب می نشست نه در صدر ان.

۱۶- در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نمی داد و از ان نهی می کرد.

۱۷- هرگز در حضور مردم تکیه نمی زد.

۱۸- اکثر نشستن ان حضرت رو به قبله بود.

۱۹- اگر در محضر او چیزی رخ می داد که ناپسند وی بود نادیده میگرفت.

۲۰- اگر از کسی خطایی صادر می گشت ان را نقل نمی کرد.

۲۱- کسی را بر لغزش و خطای در سخن مواخذه نمی کرد.

۲۲- هرگز با کسی جدل و منازعه نمی کرد.

۲۳- هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید.

۲۴- پاسخ به سوالی را چند مرتبه تکرار می کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود.

۲۵- چون سخن ناصواب از کسی می شنید. نمی فرمودـ« چرا فلانی چنین گفت» بلکه می فرمود « بعضی مردم را چه می شود که چنین می گویند؟»

۲۶- با فقرا زیاد نشست و برخاست می کرد و با آنان هم غذا می شد.

۲۷- دعوت بندگان و غلامان را می پذیرفت.

۲۸- هدیه را قبول می کرد اگر چه به اندازه یک جرعه شیر بود.

۲۹- بیش از همه ی صله رحم به جا میآورد.

۳۰- به خویشاوندان خود احسان می کرد بی آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد.

۳۱- کار نیک را تحسین و تشویق می فرمود و کار بد را تقبیح می نمود و از ان نهی می کرد.

۳۲- آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می فرمود و مکرر می گفت هرآنچه حاضران از من می شنوند به غایبان برسانند.

۳۳- هرکه پوزش میآورد پوزش وی را قبول می کرد.

۳۴- هرگز کسی را حقیر نمی شمرد.

۳۵- هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب های بد نخواند.

۳۶- هرگز کسی از نزدیکان و بستگان خودرا نفرین نکرد.

۳۷- هرگز عیب مردم را جست وجو نمی کرد.

۳۸- از شر مردم برحذر بود ولی از آنان کناره نمی گرفت و با همه ی خوشخو بود.

۳۹- هرگز مذمت مردم را نمی کرد و بسیار مدح آنان نمی گفت.

۴۰-بر جسارت دیگران صبر می فرمود و بدی رابه نیکی جزا می داد.

۴۱- از بیماران عیادت می کرد اگر چه دور افتاده ترین نقطه مدینه بود.

۴۲- سراغ اصحاب خودرا میگرفت و همواره جویای حال آنان می شد.

۴۳- اصحاب رابه بهترین نام هایشان صدا می زد.

۴۴- با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر ان تاکید می فرمود.

۴۵- در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی توانست تشخیص دهد که پیامبر کدامیک از ایشان است.

۴۶- میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد.

۴۷- وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.

۴۸- هرگاه چیزی به فقیر می بخشید به دست خودش می داد و به کسی حواله نمی کرد.

۴۹- اگر در حال نماز بودو کسی پیش او می آمد نمازش را کوتاه می کرد.

۵۰- اگر در حال نماز بودو کودکی گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرد.

۵۱- عزیزترین افراد نزد او کسی بود که خیرش بیشتر به دیگران می رسید.

۵۲- احدی از محضر او نا امید نبود و می فرمود « برسانید به من حاجت کسی راکه نمی تواند حاجتش رابه من برساند.»

۵۳- هرگاه کسی از او حاجتی می خواست اگر مقدور بود روا می فرمود و گرنه با سخنی خوش و با وعده ای نیکو وی را راضی می کرد.

۵۴- هرگز جواب رد به تقاضای کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد.

۵۵- پیران را بسیار اکرام می کرد و با کودکان بسیار مهربان بود.

۵۶- غریبان را خیلی مراعات می کرد.

۵۷- با نیکی به شروران، دل آنان رابه دست میآورد و مجذوب خود می کرد.

۵۸- همواره متبسم بودو در عین حال خوف زیادی از خدا بردل داشت .

۵۹- چون شاد می شد چشم ها را بر هم می گذاشت و خیلی اظهار فرح نمی کرد.

۶۰-اکثر خندیدن آن حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمی شد .

۶۱- مزاح می کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن، حرف لغو و باطل نمی زد.

۶۲- نام بد را تغییر می داد و بجای ان نام نیک می گذاشت.

۶۳- بردباری اش همواره بر خشم او سبقت میگرفت.

۶۴- از برای فوت دنیا ناراحت نمی شد و یا به خشم نمی آمد.

۶۵- از برای خدا آن چنان به خشم می آمد که دیگر کسی وی را نمی شناخت

۶۶- هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم حق شکسته شود.

۶۷- هیچ خصلتی نزد ان حضرت منفورتر از دروغگویی نبود.

۶۸- در حال خشنودی و نا خشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت.

۶۹- هرگز درهم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد .

۷۰- در خوراک و پوشاک چیزی زیادتر از خدمتکارانش نداشت.

۷۱- روی خاک می نشست و روی خاک غذا می خورد.

۷۲- روی زمین می خوابید.

۷۳- کفش و لباس را خودش وصله می کرد.

۷۴- با دست خودش شیر می دوشید و پای شتر ش را خودش می بست.

۷۵- هر مرکبی برایش مهیا بود سوار می شد و برایش فرقی نمی کرد.

۷۶- هرجا می رفت عبایی که داشت بعنوان زیر انداز خود استفاده می کرد.

۷۷- اکثر جامه های ان حضرت سفید بود.

۷۸-چون جامه نو می پوشید جامه قبلی خود رابه فقیری می بخشید.

۷۹-جامه فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود.

۸۰-در هنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز می کرد.

۸۱-ژولیده مو بودن را کراهت می دانست.

۸۲-همیشه معطر بودو بیشترین مخارج ان حضرت برای خریدن عطر بود.

۸۳-همیشه با وضو بودو هنگام وضو گرفتن مسواک می زد.

۸۴-نور چشم او در نماز بودو آسایش و آرامش خودرا در نماز می یافت.

۸۵-ایام سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه را روزه می داشت.

۸۶-هرگز نعمتی را مذمت نکرد.

۸۷-اندک نعمت خداوند را بزرگ می شمرد.

۸۸-هرگز از غذایی تعریف نکرد یا از غذایی بد نگفت.

۸۹-موقع غذا هرچه حاضر می کردند میل می فرمود.

۹۰-در سر سفره از جلوی خود غذا تناول می فرمود.

۹۱-بر سر غذا از همه ی زودتر حاضر می شد و از همه ی دیرتر دست می کشید.

۹۲-تا گرسنه نمی شد غذا میل نمی کرد و قبل از سیر شدن منصرف می شد.

۹۳-معده اش هیچ گاه دو غذا را در خود جمع نکرد.

۹۴- در غذا هرگز آروغ نزد.

۹۵- تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمی خورد.

۹۶- بعد از غذا دست ها را می شست و روی خود می کشید.

۹۷- وقت آشامیدن سه جرعه آب می نوشید؛ اول انها بسم الله و آخر آن ها الحمدلله.

۹۸- از دوشیزگان پرده نشین با حیاتر بود.

۹۹- چون می خواست به منزل وارد شود سه بار اجازه می خواست.

۱۰۰- اوقات داخل منزل رابه سه بخش تقسیم می کرد: بخشی برای خدا، بخشی برای خانواده و بخشی برای خودش بود و وقت خودش را نیز با مردم قسمت می کرد.

منبع : آکا

دانلود کتاب

مطالب مشابه با این مطلب

  ۵ توصیه امام باقر برای مواجهه صحیح با مشکلات

  ۵ توصیه امام باقر برای مواجهه صحیح با مشکلات ۴٫۳۳/۵ (۸۶٫۶۷%) ۳ امتیازs ۵ توصیه امام باقر برای مواجهه صحیح با مشکلات/ امام محمدباقر (ع) به یکی از اصحاب سرّ خویش به نام «جابر بن یزید جعفی» ۵ نصیحت و سفارش را در یک […]

  آداب و دعاهای بعد از عقد

  اعمال و مسایلی و آدابی که بهتراست قبل ودر حین جاری شدن خطبه ی عقد بخوانیم و رعایت کنیم چیست؟ در پاسخ به مطالب ذیل توجه کنید :

  روزه درمانی در کلام امام علی علیه السلام

  روزه درمانی در کلام امام علی علیه السلام ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۲ امتیازs انسان زنده است به تربیت. در اسلام، هم امر تربیت یک امر بسیار مهم است و هم زمینه‏ ها و بسترهای تربیتی کاملاً هموار گشته است؛

  کیفیت نماز وتیره و ثواب آن

  نماز وتیره چیست؟ نماز وُتَیْره یا نافله عشاء دو رکعت نماز مستحبی است که بعد از نماز عشاء بصورت نشسته خوانده می شود.

  همه خصوصیات الگویی حضرت معصومه ( س )

  همواره حضرت معصومه(س)، به عنوان الگویی که ویژگی‌های کاربردی دارند مطرح شده‌ است. عالمه بودن و همراهی ایشان با امام زمان خود، از نکات ارزنده شخصیتی ایشان است که نه تنها ایشان را برای دختران جامعه الگو می‌سازد، بلکه مردان نیز در ولایت‌مداری باید […]

  ویژگی های ظاهری امام زمان ( عج )

  ویژگی های ظاهری امام زمان ( عج ) ۲٫۰۰/۵ (۴۰٫۰۰%) ۵ امتیازs قامت: جوان چهارشانه کشیده قامت نه بلند بالا و نه کوتاه * صورت: خوشرو و درخشنده به طوریکه نور روی او بر سیاهی موی ریش و سر غالب است.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد