جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

رفتار درمانی

2,201

بازدید

رفتار درمانی ۴٫۵۰/۵ (۹۰٫۰۰%) ۲ امتیازs

رفتار درمانی

رفتار درمانی
رفتاردرمانی زمانی توصیه میشود که به طور مثال فرد دچار اختلالاتی نظیر افسردگی، ترس یا وحشتزدگی، کمبود یا فقدان اعتماد به نفس، فشار روانی، اعتیاد یا مشکلات بین فردی باشد. علاوهبراین، رفتاردرمانی در مواردی که فرد دچار تجربه ناگواری است که در عملکرد وی اختلال ایجاد کرده نیز کاربرد دارد.
هدف رفتاردرمانی، افزایش کیفیت زندگی و سازگاری از طریق بازسازی رفتاری است. البته در رفتار درمانی، دلایل ایجاد اختلال در کودکی نیز مورد توجه واقع میشود. اما تاکید بر پیشینه یادگیری فرد است. با وجود این، اساس رفتار درمانی ایجاد تغییر در رفتارهای کنونی ـ رفتارهای نامطلوب ـ و الگوهای فکری ناکارآمد میباشد.
اگر چه مزیت اصلی رواندرمانی، امکان استفاده کمتر از دارو به علت عوارض جانبی است، اما حذف کامل دارو امکانپذیر نمیباشد. علاوه بر این، برای جلوگیری از بروز اعتیاد به دارو، در صورت استفاده طولانیمدت، متخصص آن را در دوز پایین تجویز میکند. درمانگر در درمان اختلالات نامبرده، در روند درمان نقش فعالی را به عهده دارد. در مقابل برای درمان اختلالات روانی با منشاء ارگانیکی مانند اسکیزوفرنی و افسردگی سایکوتیک و غیره مصرف دارو ضروری به نظر میرسد.


● درمانشناختی ـ رفتاری
مفهوم رفتاردرمانی اولین بار توسط آیزنک ابداع شد. این مفهوم بر کلیه روشهای درمانی که هدف آنها، تغییر رفتارهای کنونی است، دلالت دارد. برخلاف روانکاوی، در رفتاردرمانی، افشاء و تحلیل تعارضات روانی ناهشیار مورد توجه قرار گرفته نمیشود. رفتاردرمانی، کاربرد بالینی نتایج آزمایشات رفتاری است که بر پایه تئوریهای یادگیری مانند شرطیسازی کلاسیک و عامل بنا شده است.
نکته مهم در رفتاردرمانی تغییر رفتار توسط آموزش رفتارهای جدید، اصلاح رفتارهای گذشته و حذف رفتارهای نامطلوب میباشد. هر نشانه اختلالات روانی، روشدرمانی متفاوتی را ایجاب میکند. به عنوان مثال برای درمان فوبی (ترس مرضی از موقعیت و یا شئی) از روش حساسیتزدایی منظم استفاده میشود. درمانگر نباید در روند درمان تنها به یک روش درمانی خاص اکتفا کند. رواندرمانی فرآیند بسیار پیچیدهای است که استفاده از روشهای درمانی متفاوتی را اقتضا میکند.
روشهای گفته شده، تنها بخش کوچکی از کلیه روشهای درمانی استاندارد در رفتاردرمانی است. توضیح جزئیات روشهای درمانی نباید منجر به استفاده از آنها بدون حضور درمانگر شود. چرا که در اثرگذاری درمان تنها زمانی حاصل میشود که این روشها توسط یک متخصص یا درمانگر با تجربه، در شرایط باینی استفاده شود.
رفتار درمانگران میگویند گرچه بینش یا خودشناسی هدف ارزشمندی است اما منجر به تغییر رفتار نمیشود. ما خود اغلب میدانیم که به چه علت در موقعیت معینی رفتارهای خاصی نشان میدهیم، اما بهرغم این آگاهی نمیتوانیم رفتارمان را تغییر دهیم. کسیکه هنگام سخن گفتن در برابر همدرسان خود احساس کمروئی زیادی میکند ممکن است بتواند خاستگاه آن را رویدادهای پیشین زندگانی خود بیابد (برای نمونه: توجه شود که هر بار اظهارنظری میکرده پدرش به وی ایراد میگرفته؛ یا مادرش غلطهای دستوری گفتههای او را تصحیح میکرده؛ یا در دوره دبیرستان بهعلت ترس از رقابت با برادر بزرگترش که سردسته گروه بحث و گفتگو بوده، کمتر در میان دیگران سخن گفته است)، اما شناختن علل این ترس احتمالاً به وی کمکی نمیکند تا بتواند در گفتگوهای کلاس شرکت کند.
در آغاز، رفتاردرمانی بر مدار اصول شرطیسازی کلاسیک و عامل میچرخید – و البته تا آنجا که این اصول با رفتار آشکار سروکار داشتند (به مبحث یادگیری و شرطیسازی مراجعه کنید). رفتار درمانگران سعی داشتند مشخص کنند محرکهای پیشایند کدام هستند و چه شرایط محیطی موجب تقویت و تداوم یک پاسخ میشوند (اولمان ـ Ulman، کراسنر ”Krasner“ ـ ۱۹۶۹؛ لازاروس ”Lazarus“ ـ ۱۹۷۱). به تازگی آنان پذیرفتهاند که متغیرهای شناختی نیز بر رفتار اثر میگذارند (مثلاً افکار شخص درباره موقعیتهای اضطرابانگیز یا انتظارات او درباره پیآمدهای اعمال معین) و به همین جهت کوششهای معطوف به تغییر اینگونه متغیرها را با شیوههای اختصاصی تغییر رفتار درهم تنیدهاند
برخلاف روانکاوی که در پی تغییر شخصیت است، رفتاردرمانی هدف نسبتاً محدودی دارد که عبارت است از تغییر رفتارهای غیرانطباقی در موقعیتهای معین. علاوه بر این رفتار درمانگران بیش از روانکاوان به اعتبار علمی فنون خود توجه دارند.

حساسیتزدائی منظم

حساسیتزدائی منظم (systematic desen sitization) را میتوان فرآیند ”ناشرطیسازی ـ deconditioning“ یا ”شرطیسازی تقابلی ـ counterconditioning“ بهشمار آورد. این شیوه درمانی در از بین بردن ترسها یا هراسها کارآئی بسیار دارد. در این شیوه، اصل درمانی عبارت است از ضعیفسازی یک پاسخ غیرانطباقی به کمک نیرومندسازی یک پاسخ مخالف یا ناهمساز با آن، مثلاً حالت آرامش مخالف حالت اضطراب است، یعنی اینکه ممکن نیست کسی در آن واحد هم آرام باشد و هم مضطرب. در یکی از روشهای زدودن منظم حساسیت شخص نسبت به یک موقعیت ترسآور، ابتدا به این شخص آموزش میدهند که چگونه خود را آرام سازد، و سپس او را بهصورت تخیلی یا واقعی بهتدریج با موقعیت ترسآور روبهرو میکنند. شخص از راه آرامشآموزی یاد میگیرد که عضلات مختلف خود را اول منقبض کند و بعد آرام سازد. اینکار از کف و قوزک پا آغاز شده و عضلات سراسر بدن تا صورت و گردن را دربرمیگیرد. به این وسیله است که شخص یاد میگیرد که آرام بودن در مقایسه با منقبض بودن عضلات خود را دریابد و حس کند و درجات گوناگون تنش را از هم بازشناسد. در مواردیکه شخص نتواند از راههای معمولی آرامشآموزی کند، برای اینکار از دارو با هیپنوتیسم استفاده میشود.
کلاس درس غلبه بر ترس از سفر با هواپیما. نخستین مرحله کار – یعنی آموزش احساس آرامش در هواپیما – پیش از پرواز و روی زمین انجام میگیرد!
در خلال دوره آرامشآموزی، شخص با کمک رفتار درمانگر به ساختن سلسلهمراتب اضطراب (anxiety hierarchy) میپردازد. سلسلهمراتب اضطراب، فهرستی از موقعیتها یا محرکهائی است که شخص را دچار اضطراب میکنند. موقعیتها برحسب اینکه تا چه اندازه اضطرابانگیز هستند از خفیف به شدید رتبهبندی میشوند. برای نمونه، خانمی را در نظر بگیرید که از فضاهای باز میترسد به مبحث (روانشناسی نابههنجاری مراجعه کنید) و هر وقت پا از چهاردیواری محفوظ خانهاش بیرون میگذارد اضطراب شدیدی تجربه میکند. در این مورد ممکن است سلسلهمراتبی تنظیم شود که با ”رفتن تا سر چهارراه“ آغاز میشود. ممکن است به فروشگاه رفتن در میانه این فهرست و سفر هوائی در تنهائی به شهری دوردست“ در بالاترین جای فهرست جا داشته باشد. حساسیتزدائی این خانم هنگامی آغاز میشود که آرامسازی را یاد گرفته است و سلسلهمراتب اضطراب آماده شده است: در صندلی راحتی مینشیند و چشمانش را میبندد و رفتار درمانگر موقعیتی را توصیف میکند که کمترین اضطراب را در این شخص برمیانگیزد، هرگاه این خانم بدون افزایش تنش عضلانی بتواند خود را در آن موقعیت تصور کند در آن صورت رفتار درمانگر دومین موقعیت اضطرابآور را مطرح میکند.

هرگاه این خانم در جریان تصور یک صحنه، اضطرابی گزارش کند به او گفته میشود که بهجای تجسم آن صحنه، توجه خود را روی آرامسازی متمرکز کند؛ آنگاه بار دیگر همان صحنه مطرح میشود و این کار ادامه مییابد تا زمانی فرا رسد که آن صحنه هیچ اضطرابی برنیانگیزد. اینکار نشستهائی چند ادامه مییابد تا سرانجام موقعیتی که در آغاز کار بیشترین اضطراب را برمیانگیخت چیزی جز آرامش فرا نخواند. در این مرحله میگوئیم که از راه نیرومندسازی یک پاسخ مخالف یا ناهمساز – یعنی آرامش – حساسیت این خانم در برابر موقعیتهای اضطرابزا بهصورت منظم زدوده شده است.
گرچه حساسیتزدائی به کمک تجسم صحنهها در کاستن از ترسها یا هراسها کارآئی داشته است، اما نسبت به حساسیتزدائی از راه رویاروئی واقعی با محرکهای ترسآور کارآئی کمتری دارد، که البته نکته شگفتآوری هم نیست. یعنی اگر در این مثال فرضی، آن خانم بهتدریج با خود موقعیتهای اضطرابزا روبهرو میشد و آرام میماند، احتمال داشت ترسهایش سریعتر و بهصورت پایدارتری از بین برود (شرمن ”Sherman“ ـ ۱۹۷۲). رفتار درمانگران هر جا که امکان داشته باشد حساسیتزدائی نمادی (symbolic) را همراه با حساسیتزدائی از موقعیتهای واقعی بهکار میگیرند.
جرأت آموزی (assertive training)
پاسخ دیگری که مخالف اضطراب است پاسخ گرایشی به جرأتورزی نام دارد. برخی مردم، در موقعیتهای اجتماعی به این جهت احساس اضطراب میکنند که نمیتوانند چیزی را که بهنظرشان دوست میآید ”به زبان بیاورند“، یا وقتی دیگران از آنان بهرهبرداری میکنند نمیتوانند لب به اعتراض بگشایند. تمرین پاسخهای جرأتورزی (نخست با نقش بازی کردن در برابر درمانگر و سپس در موقعیتهای واقعی زندگی) نه تنها اضطراب این افراد را کاهش میدهد، بلکه به آنان کمک میکند که شیوههای مؤثرتری برای کنار آمدن با اینگونه موقعیتها فرا گیرند. درمانگر موقعیتهائی را که شخص در آنها نافعال و پذیرنده است معین میکند و سپس به وی یاری میدهد تا برخی پاسخهای جرأتورزی را تجسم یا تمرین کند که ممکن است در آن موقعیتها اثربخش باشند. برای مثال، تعدادی از جلسات درمانی ممکن است بر موقعیتهای زیر متمرکز باشد.

ـ وقتی در صف هستید، کسی خود را جلوی شما جا میکند.

ـ دوستی از شما میخواهد کاری را برایش انجام بدهید ولی شما مایل به انجام دادن آن کار نیستید.

ـ رئیستان ایراد بیجائی از شما میگیرد.
ـ کالای معیوبی را به فروشندهای برمیگردانید.

ـ در سینما اشخاصی که در ردیفهای پشت سر شما نشستهاند یکریز حرف میزنند و مزاحم شما هستند.
ـ ماشین شما را مکانیک چنان که باید تعمیر نکرده است.
بیشتر مردم در این موقع خوش ندارند کاری بکنند، اما برخی از آنان از جرأتورزی در این موارد چنان میترسند که هیچ نمیگویند و بهجای آن، بر نفرت و نابسندگی خود میافزایند. در جریان جرأتآموزی، درمانجو پاسخهای مؤثر در اینگونه موقعیتها را با درمانگر تمرین میکند و رفتهرفته آنها را در زندگی واقعی بهکار میبندد.
رفتار درمانی عقلانی-عاطفی(٢REBT) بر این مفهوم که هیجانها و رفتارها نتیجه فرایندهای شناختی هستند،
بنا شده است و برای انسان این امکان وجود دارد که با اصلاح بسیاری از فرایندها به روشهای بهتری برای احساس و رفتار کردن دست پیدا کند.
REBT یکی ازانواع درمانهای شناختی-رفتاری است که اگرچه بطور جداگانه توسعه یافت ولی شباهت های زیادی به شناخت درمانی(٣CT) دارد که در دهه ۱۹۶۰ بوسیله آرون بک۴رشد پیدا کرد.
در اواسط دهه ۱۹۵۰دکتر آلبرت الیس۵ که روانشناس بالینی ونیز روانکاوی را آموخته بود،از پیشرفت کند مراجعینش دلسرد شد. اما او مشاهده کرد که وقتی آنها طرز فکر خود را درباره مشکلاتشان، خودشان و دنیا تغییر می دهند،تمایل بیشتری به بهبودی دارند. استدلال الیس اینگونه بود که اگر تمرکز درمان بر روی باورهای مراجع باشد، جریان پیشرفت درمان سریع تر خواهد بود. بنابراین روشی که امروزه بنام رفتار درمانی عقلانی-عاطفی( REBT) می شناسیم را پدید آورد.
نظریه سبب شناسی
در REBT توصیفی زیستی-روانی-اجتماعی ۶ از چگونگی بروز احساس و رفتار انسان مطرح می شود.
توصیفی که ترکیب عوامل زیستی،روانی و اجتماعی را در بر می گیرد. زیربنایی ترین فرض REBTاین است که تقریبا همه هیجانها و رفتارهای انسان ناشی از این هستند که مردم(درباره خودشان،دیگران و بطور کلی دنیا) چگونه می اندیشند؟چه فرضیاتی؟ و یا چه باورهایی دارند؟ اینکه افراد درباره مواجهه با موقعیتهای پیش رو(نه خود موقعیتها) چه باورهایی دارند، تعیین کننده شیوه رفتار و احساس آنهاست.
به هرحال REBT(به همراه اغلب نظریه های درمانی شناختی-رفتاری) بر اینکه ویژگیهای زیستی شخص نیز احساسات و رفتارهایش را تحت تاثیر قرار می دهند، دلالت می کند(نکته مهمی که یادآور درمانگر می شود تا محدودیتهایی که تغییر شخص را بعید می سازند، در نظر گیرد).همچنین عوامل دیگر حوادث و مقتضیاتی هستند که شخص در طول زندگی با آنها روبرو می شود.
بهترین راه برای به تصویر درآوردن این رویکرد سه گانه سبب شناسی، استفاده از الگوی ٧ ABC الیس است. در این چهارچوب،A نشان دهنده واقعه یا تجربه جاری و برداشت ها و تفاسیر شخص در مورد همان واقعه است و B باورهای فرد را در مورد پیشامد نشان می دهد. C نیز نشان دهنده پیامد، یعنی هیجانات و رفتارهایی است که بدنبال باورها بروز می کنند.

منابع:
سایت آفتاب
دانشنامه رشد
معرفی مختصری از رفتار درمانی عقلانی-عاطفی واین فروگات۱ ترجمه: امیر قنبری

دانلود کتاب

مطالب مشابه با این مطلب

  معرفی بازی‌های Tekken 3 و GTA San Andreas

  معرفی بازی‌های Tekken 3 و GTA San Andreas در این مقاله به بررسی و معرفی GTA San Andreas و Tekken 3  می‌پردازیم که محال است هیچ گیمری نامی از این دو بازی نشنیده باشد. این دو بازی در هنگام عرضه در زمان خود توانستند رکوردهای فروش بازی را جا بجا کنند و به شاهکارهای فراموش‌نشدنی تبدیل شوند که به دلیل استقبال فراوان […]

  تفاوتهای اصلی میان روشهای هایفو و آر اف

    عنوان مقاله: تفاوتهای اصلی میان روشهای هایفو و آر اف       فناوریهای جدید، روشهای کم تهاجمی را برای مبارزه با علائم پیری به ارمغان آورده است. اما موثرترین روشی که باید انتخاب کنید چیست؟ با افزایش سن، پوست ما خاصیت ارتجاعی […]

  معرفی سریال های ساخت ایران ۲ و گلشیفته

  سریال پخش خانگی ساخت ایران فصل دوم     .خلاصه فصل دوم ساخت ایران : در ادامه فصل اول که غلام ( امین حیایی ) عاشق بازیگر نقش ژاکلین میشود فصل دو از این موضوع استارت میخورد ژاگلین کشته میشه و غلام که عاشق ژاکلین […]

  مقاله آشنایی با کتاب دیجیتال (کتاب الکترونیکی)

  شناخت محتوای کتاب دیجیتال با وجود شباهت های بسیاری که میان شناخت کتاب های فیزیکی و محتوای کتاب دیجیتال در زنجیره کتاب هست، بر سر الگوهای جدید تجاری و کانال های جدید تحویل کتاب چالش وجود دارد. گفتنی است که شناخت استانداردهای محصولات دیجیتال […]

  دانلود کتاب های آمازون – دانلود جدیدترین مجلات پزشکی علمی

  دانلود کتاب های آمازون – دانلود جدیدترین مجلات پزشکی علمی ۴٫۶۷/۵ (۹۳٫۳۳%) ۳ امتیازs شما می توانید تمامی منابع الکترونیکی مورد نیاز خود (کتاب، مقاله، مجله و …) به صورت رایگان و یا با کمترین هزینه ممکن با ثبت درخواست در سایت فایلسو به […]

  کتاب ممنوعه

  کتاب های ممنوعه در ایران و جهان
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi