ساختار شکست کار پروژه

333

بازدید

ساختار شکست کار پروژه ۳٫۲۰/۵ (۶۴٫۰۰%) ۵ امتیازs

بهترین راه برای مدیریت اثربخش پروژه ها، کمک به تیم در تجسم سازی نتیجه پایانی به همراه اقدامات لازم برای دستیابی به آن است. کتاب ساختار شکست کار پروژه، از یک رویکرد نموداری برای برنامه ریزی و زمانبندی پروژه استفاده می کند. این یک ابزار سودمند برای کنترل و ارتباطات پروژه است که از تکمیل به موقع و اثربخشی مورد نظر اطمینان می دهد.
دنیس پی میلر، مشاور ارشد شرکت های Fortune 500 ، کلیدهای یک WBS اثربخش را از طریق یک فرآیند هشت مرحله ای توضیح می دهد. فرآیند هشت مرحله ای، بر تعریف پروژه از طریق تحویل شدنی هایش متمرکز است. گام های میانی به تعریف فعالیت ها، توالی آنها و تخصیص منابع می پردازند. گام آخر به برآورد مدت زمان فعالیت ها و بررسی خط زمانی پروژه می پردازد.